| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie Rady Leśnictwa

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rada Leśnictwa, powołana zarządzeniem nr 20 Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Rady Leśnictwa, jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.

§ 2.

Do zakresu działania Rady Leśnictwa należy przygotowywanie opinii w sprawie działalności w obszarze leśnictwa, w tym propozycji wniosków zmierzających do tworzenia warunków ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, a w szczególności:

1) opiniowanie i udział w kreowaniu kierunków polityki leśnej Rzeczypospolitej Polskiej i ocena jej realizacji w lasach wszystkich form własności;

2) opiniowanie i ocena realizacji strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju leśnictwa, w tym dokumentów wynikających z prawa i uzgodnień międzynarodowych, w tym Narodowego Programu Leśnego;

3) opiniowanie aktów prawnych z zakresu leśnictwa i związanych z leśnictwem, w tym z zakresu ochrony przyrody, zmian klimatu;

4) opiniowanie i rekomendowanie kierunków działalności realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL Lasy Państwowe), w tym w zakresie gospodarowania przez PGL Lasy Państwowe mieniem Skarbu Państwa oraz gospodarki leśnej prowadzonej przez PGL Lasy Państwowe;

5) opiniowanie kierunków i zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie leśnictwa.

§ 3.

1. W skład Rady Leśnictwa wchodzą przedstawiciele Ministra Środowiska oraz przedstawiciele lub eksperci rekomendowani przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego, PGL Lasy Państwowe, Instytut Badawczy Leśnictwa, Polski Związek Łowiecki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych.

2. Rada Leśnictwa liczy do 30 osób.

3. Przewodniczącego Rady Leśnictwa, Zastępcę Przewodniczącego Rady Leśnictwa, Sekretarza Rady Leśnictwa oraz pozostałych członków Rady Leśnictwa powołuje i odwołuje Minister Środowiska.

4. Przewodniczący Rady Leśnictwa może zapraszać do udziału w pracach Rady Leśnictwa, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych i gospodarczych.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Rady Leśnictwa należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Rady Leśnictwa, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady;

2) zwoływanie posiedzeń Rady Leśnictwa;

3) tworzenie, w zależności od potrzeb, grup roboczych do realizacji poszczególnych zadań wraz ze wskazaniem przewodniczących grup roboczych;

4) przewodniczenie posiedzeniom Rady Leśnictwa;

5) przedkładanie Ministrowi Środowiska wyników prac Rady Leśnictwa.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Leśnictwa pracami Rady Leśnictwa kieruje Zastępca Przewodniczącego Rady Leśnictwa.

§ 5.

1. Rozstrzygnięcia i rekomendacje podjęte przez Radę Leśnictwa są dokumentowane w protokole z posiedzenia, sporządzanym po każdym posiedzeniu przez Sekretarza Rady Leśnictwa. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady Leśnictwa lub w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Leśnictwa i przekazywany do wiadomości członkom Rady Leśnictwa.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Leśnictwa może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, drogą elektroniczną. Poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Rady Leśnictwa.

3. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady Leśnictwa odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady Leśnictwa mogą odbywać się w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

§ 7.

1. Członkom Rady Leśnictwa nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady Leśnictwa.

2. Członkom Rady Leśnictwa oraz zapraszanym na jej posiedzenia innym osobom, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet – na zasadach obowiązujących przy delegacjach służbowych pracowników państwowych jednostek organizacyjnych, na podstawie odrębnych umów.

§ 8.

Obsługę prac Rady Leśnictwa zapewnia Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska.

§ 9.

Traci moc zarządzenie nr 20 Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Rady Leśnictwa.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »