| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

§ 2.

Minister – Jan Szyszko:

1) wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektorów departamentów i biur;

2) akceptuje projekty założeń projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów kierowanych przez Ministra Środowiska pod obrady Rady Ministrów lub jej organów;

3) podpisuje pisma kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów – mające zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

4) podpisuje rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska, rozporządzenia Ministra Środowiska wydane wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzenia wydawane w porozumieniu z Ministrem Środowiska;

5) podpisuje roczny plan audytu wewnętrznego;

6) udziela imiennych upoważnień audytorom wewnętrznym do przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

7) występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;

8) desygnuje swoich przedstawicieli do rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

9) wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21);

10) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Biura Ministra,

b) Gabinetu Politycznego Ministra,

c) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie zadań, o których mowa w pkt 9.

§ 3.

Sekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju – Mariusz Orion Jędrysek:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,

b) Departamentu Nadzoru Geologicznego,

c) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie zadań, o których mowa w pkt 3;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

b) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

c) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,

3) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:

a) obronnych w Ministerstwie,

b) zarządzania kryzysowego w Ministerstwie wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485);

4) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Środowiska, zgodnie z § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063).

§ 4.

Sekretarz Stanu – Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Klimatycznej – Paweł Sałek:

1) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej (Dz. U. poz. 1392);

2) określa szczegółowe zadania i nadzoruje pracę:

a) Departamentu Ochrony Powietrza,

b) Departamentu Zrównoważonego Rozwoju;

3) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 5.

Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody – Andrzej Szweda-Lewandowski:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody,

b) Departamentu Prawnego;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

b) Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe",

c) parków narodowych.

§ 6.

Podsekretarz Stanu – Mariusz Gajda:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Ekonomicznego,

b) Departamentu Funduszy Ekologicznych,

c) Departamentu Zasobów Wodnych;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

c) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

d) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

§ 7.

Podsekretarz Stanu – Sławomir Mazurek:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Gospodarki Odpadami,

b) Departamentu Ochrony Środowiska,

c) Departamentu Strategii i Komunikacji;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 8.

Podsekretarz Stanu – Pełnomocnik Ministra do Spraw Puszczy Białowieskiej – Andrzej Konieczny:

1) wykonuje powierzone mu zadania jako Pełnomocnik Ministra do Spraw Puszczy Białowieskiej;

2) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, w zakresie, o którym mowa w pkt 3;

3) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Biura Nasiennictwa Leśnego,

b) Instytutu Badawczego Leśnictwa,

c) Polskiego Związku Łowieckiego,

d) szkół leśnych,

§ 9.

Sekretarze Stanu oraz Podsekretarze Stanu działają w imieniu Ministra w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–8, a w szczególności:

1) prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia;

2) uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich.

§ 10.

Spory kompetencyjne między Sekretarzami Stanu i Podsekretarzami Stanu rozstrzyga Minister.

§ 11.

1. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu działają poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3–8, na bezpośrednie polecenie Ministra.

2. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w imieniu Ministra prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3–8, na podstawie odrębnych pełnomocnictw Ministra.

§ 12.

1 Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–8, podpisują odpowiedzi na kierowane do Ministra Środowiska interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne.

2. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–8, podpisują korespondencję kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra także korespondencję, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 13.

1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu – Mariusz Orion Jędrysek, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.

2. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu – Mariusza Oriona Jędryska, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 4, 7 i 8.

3. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:

1) Sekretarza Stanu – Mariusza Oriona Jędryska zastępuje Sekretarz Stanu – Paweł Sałek w zakresie określonym w § 3 pkt 1–3;

2) Sekretarza Stanu – Pawła Sałka zastępuje Sekretarz Stanu – Mariusz Orion Jędrysek w zakresie określonym w § 4 pkt 2 i 3;

3) Podsekretarza Stanu – Andrzeja Szwedę-Lewandowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu – Andrzej Konieczny w zakresie określonym w § 5;

4) Podsekretarza Stanu – Andrzeja Koniecznego zastępuje Podsekretarz Stanu – Andrzej Szweda-Lewandowski w zakresie określonym w § 8;

5) Podsekretarza Stanu – Mariusza Gajdę zastępuje Podsekretarz Stanu – Sławomir Mazurek w zakresie określonym w § 6;

6) Podsekretarza Stanu – Sławomira Mazurka zastępuje Podsekretarz Stanu – Mariusz Gajda w zakresie określonym w § 7;

§ 14.

1. Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

1) Biura Dyrektora Generalnego z zastrzeżeniem § 2 pkt 10 lit. c oraz §3 pkt 1 lit. c;

2) Biura Finansowego;

3) Biura Kadr i Szkoleń;

4) Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

2. Dyrektor Generalny wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.

§ 15.

Schemat podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 16.

Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 52 i poz. 53).

§ 17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. 1904).

Załącznik 1. [SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 19 listopada 2015 r. (Poz. 81)

SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »