| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Honorowego Komitetu Głównych Geologów Kraju

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Honorowy Komitet Głównych Geologów Kraju, zwany dalej „Komitetem”, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska.

§ 2.

Do zakresu działania Komitetu należy przygotowywanie opinii w sprawach działalności geologicznej, w tym w szczególności dotyczących długotrwałej strategii rozwoju geologii w Polsce.

§ 3.

1 .Do składu osobowego Komitetu w charakterze członków zaprasza się osoby sprawujące w latach ubiegłych funkcję Głównego Geologa Kraju.

2. Spośród członków Komitetu Minister Środowiska powołuje:

1) Przewodniczącego Komitetu;

2) Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.

§ 4.

Przewodniczący Komitetu lub pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego Komitetu:

1) kieruje pracami Komitetu;

2) zwołuje posiedzenia Komitetu (z własnej inicjatywy bądź na wniosek Głównego Geologa Kraju);

3) przewodniczy posiedzeniom Komitetu;

4) zaprasza do udziału w pracach Komitetu ekspertów niebędących członkami Komitetu;

5) przedkłada Ministrowi Środowiska sporządzone opinie;

6) przedkłada Ministrowi Środowiska sprawozdanie z działalności Komitetu za dany rok, do dnia 31 marca roku następnego.

§ 5.

1. Komitet przedstawia swoje stanowisko w postaci opinii.

2. Opinie są zatwierdzane w drodze głosowania, większością głosów są ważne bez względu na liczbę członków Komitetu obecnych na posiedzeniu Komitetu. Głosowanie jest jawne. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu lub pod jego nieobecność Zastępcy Przewodniczącego. Sprzeciwy należy zgłaszać do protokołu bezzwłocznie wraz z uzasadnieniem.

3. Opinie Komitetu są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska przez Sekretarza Komitetu.

4. W sprawach szczególnie pilnych, w imieniu Komitetu opinię przedstawia Przewodniczący Komitetu, na podstawie wkładów członków Komitetu, zebranych w trybie obiegowym.

§ 6.

Termin przekazania opinii nie może przekroczyć 4 tygodni, licząc od dnia przedstawienia przez Ministra Środowiska lub Głównego Geologa Kraju zagadnienia wymagającego opinii, a w sprawach skomplikowanych 6 tygodni, po uzyskaniu przez Przewodniczącego Komitetu zgody Głównego Geologa Kraju na wydłużenie tego terminu.

§ 7.

Z posiedzeń Komitetu są sporządzane protokoły, które podpisuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego. Protokół powinien być dostarczony pozostałym członkom Komitetu w terminie 30 dni od posiedzenia Komitetu.

§ 8.

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komitetu mogą odbywać się w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 9.

1. Obsługę Komitetu zapewnia Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

2. Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska wyznacza pracowników departamentu do pełnienia funkcji Sekretarza Komitetu.

3. Do zadań Sekretarza Komitetu należy obsługa posiedzeń Komitetu, w tym zawiadamianie osób wchodzących w skład Komitetu oraz osób zapraszanych zgodnie z § 4 pkt 4 o terminach posiedzeń, protokołowanie posiedzeń.

§ 10.

Osoby wchodzące w skład Komitetu oraz osoby zapraszane zgodnie z § 4 pkt 4 powinny być zawiadamiane o terminie posiedzenia na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed posiedzeniem, drogą pisemną, mailową lub telefoniczną.

§ 11.

Osobom wchodzącym w skład Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komitetu.

§ 12.

Osobom wchodzącym w skład Komitetu oraz osobom zapraszanym zgodnie z § 4 pkt 4 zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet na zasadach obowiązujących przy delegacjach służbowych pracowników państwowych jednostek organizacyjnych, na podstawie odrębnych umów.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »