| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Honorowego Komitetu Głównych Geologów Kraju

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Honorowy Komitet Głównych Geologów Kraju, zwany dalej „Komitetem”, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska.

§ 2. Do zakresu działania Komitetu należy przygotowywanie opinii w sprawach działalności geologicznej, w tym w szczególności dotyczących długotrwałej strategii rozwoju geologii w Polsce.

§ 3. 1 .Do składu osobowego Komitetu w charakterze członków zaprasza się osoby sprawujące w latach ubiegłych funkcję Głównego Geologa Kraju.

2. Spośród członków Komitetu Minister Środowiska powołuje:

1) Przewodniczącego Komitetu;

2) Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.

§ 4. Przewodniczący Komitetu lub pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego Komitetu:

1) kieruje pracami Komitetu;

2) zwołuje posiedzenia Komitetu (z własnej inicjatywy bądź na wniosek Głównego Geologa Kraju);

3) przewodniczy posiedzeniom Komitetu;

4) zaprasza do udziału w pracach Komitetu ekspertów niebędących członkami Komitetu;

5) przedkłada Ministrowi Środowiska sporządzone opinie;

6) przedkłada Ministrowi Środowiska sprawozdanie z działalności Komitetu za dany rok, do dnia 31 marca roku następnego.

§ 5. 1. Komitet przedstawia swoje stanowisko w postaci opinii.

2. Opinie są zatwierdzane w drodze głosowania, większością głosów są ważne bez względu na liczbę członków Komitetu obecnych na posiedzeniu Komitetu. Głosowanie jest jawne. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu lub pod jego nieobecność Zastępcy Przewodniczącego. Sprzeciwy należy zgłaszać do protokołu bezzwłocznie wraz z uzasadnieniem.

3. Opinie Komitetu są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska przez Sekretarza Komitetu.

4. W sprawach szczególnie pilnych, w imieniu Komitetu opinię przedstawia Przewodniczący Komitetu, na podstawie wkładów członków Komitetu, zebranych w trybie obiegowym.

§ 6. Termin przekazania opinii nie może przekroczyć 4 tygodni, licząc od dnia przedstawienia przez Ministra Środowiska lub Głównego Geologa Kraju zagadnienia wymagającego opinii, a w sprawach skomplikowanych 6 tygodni, po uzyskaniu przez Przewodniczącego Komitetu zgody Głównego Geologa Kraju na wydłużenie tego terminu.

§ 7. Z posiedzeń Komitetu są sporządzane protokoły, które podpisuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego. Protokół powinien być dostarczony pozostałym członkom Komitetu w terminie 30 dni od posiedzenia Komitetu.

§ 8. 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komitetu mogą odbywać się w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 9. 1. Obsługę Komitetu zapewnia Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

2. Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska wyznacza pracowników departamentu do pełnienia funkcji Sekretarza Komitetu.

3. Do zadań Sekretarza Komitetu należy obsługa posiedzeń Komitetu, w tym zawiadamianie osób wchodzących w skład Komitetu oraz osób zapraszanych zgodnie z § 4 pkt 4 o terminach posiedzeń, protokołowanie posiedzeń.

§ 10. Osoby wchodzące w skład Komitetu oraz osoby zapraszane zgodnie z § 4 pkt 4 powinny być zawiadamiane o terminie posiedzenia na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed posiedzeniem, drogą pisemną, mailową lub telefoniczną.

§ 11. Osobom wchodzącym w skład Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komitetu.

§ 12. Osobom wchodzącym w skład Komitetu oraz osobom zapraszanym zgodnie z § 4 pkt 4 zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet na zasadach obowiązujących przy delegacjach służbowych pracowników państwowych jednostek organizacyjnych, na podstawie odrębnych umów.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 13.

MINISTER ŚRODOWISKA

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »