| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1936) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2016–2018.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazania obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 19 stycznia 2016 r. (poz. 9)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Skład gatunkowy drzewostanów niezgodny z siedliskiem – monokultury świerkowe na siedliskach żyznej buczyny (Dentario glandulosae Fagenion) i kwaśnej buczyny (Luzulo-Fagetum)

1. Regulacja składu gatunkowego i struktury drzewostanów w celu doprowadzenia ich do składu zgodnego z lokalnymi warunkami siedliskowymi.

2. Zbiór nasion i hodowla sadzonek do odnowień drzewostanów.

3. Odnowienia sztuczne – sadzenia i podsiewy gatunkami drzew odpowiednimi dla lokalnych warunków siedliskowych.

4. Przebudowa drzewostanów świerkowych.

5. Wprowadzanie domieszkowych gatunków drzew – wiązu górskiego (Ulmus glabra) i czereśni (Prunus avium)

2

Gwałtowne zamieranie drzewostanów świerkowych na siedliskach żyznej buczyny (Dentario glandulosae Fagenion), kwaśnej buczyny (Luzulo-Fagetum) i górskich borów świerkowych (Piceion abietis)

1. Wspomaganie procesu przebudowy drzewostanów.

2. Ograniczenie czynników doprowadzających do wielkopowierzchniowego zamierania drzewostanów świerkowych przez stopniowe usuwanie posuszu czynnego.

3. Usuwanie części wiatrowałów i wiatrołomów świerkowych stanowiących bazę pokarmową kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus).

4. Ograniczenie liczebności kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) przez odłowy owadów do pułapek feromonowych.

5. Ograniczenie liczebności kornika drukarza (Ips typographus) przez korowanie drewna zasiedlonego.

6. Monitorowanie występowania owadów zagrażających drzewostanom świerkowym – zasnui (Cephalcia sp.), kornika drukarza (Ips typographus), rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus), brudnicy mniszki (Lymantria monacha) oraz innych gatunków w razie ich masowego pojawienia się.

7. Monitorowanie występowania grzybów pasożytniczych –opieńki (Armillaria sp.) i korzeniowca wieloletniego (Heterobasidion annosum)

3

Uszkodzenia odnowień i młodników przez jeleniowate

1. Zabezpieczanie sadzonek w uprawach i odnowieniach naturalnych indywidualnymi środkami mechanicznym i lub repelentami.

2. Budowa, utrzymanie i konserwacja ogrodzeń wybranych upraw i młodników poza terenem ostoi głuszca (Tetrao urogallus).

3. Ograniczenie liczebności jeleni (Cervus elaphus)

4

Zanikanie zbiorowisk roślinnych typowych dla polan reglowych w wyniku zaprzestania ich użytkowania

1. Wypas lub wykaszanie łąk z usuwaniem biomasy z ekosystemu, usuwanie podrostu drzew i krzewów.

2. Odtworzenie struktury zbiorowisk łąkowych.

3. Monitoring efektywności zabiegów ochronnych.

4. Wykup łąk reglowych niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

5

Zakłócanie ciszy i drapieżnictwo w ostoi głuszca (Tetrao urogallus)

1. Wyznaczanie stref ochronnych gatunku.

2. Patrole inwentaryzacyjno-ochronne.

3. Promowanie ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub” celem odciążenia szlaków turystycznych przebiegających przez główny kompleks Parku.

4. Monitoring liczebności drapieżników – lisa (Vulpes vulpes) i kuny leśnej (Martes martes) oraz rozpoznanie uwarunkowań ekologicznych pod względem relacji drapieżnik – ofiara dla optymalizacji działań ochronnych w stosunku do głuszca (Tetrao urogallus).

5. Współpraca z kołami łowieckimi w zakresie propagowania zwiększenia redukcji populacji lisa (Vulpes vulpes) na obszarach przyległych do granicy Parku w celu ograniczenia presji drapieżnika w ostojach głuszca (Tetrao urogallus).

6. Ograniczenie liczebności populacji lisa (Vulpes vulpes) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.), na obszarze ochrony czynnej lub krajobrazowej (w miarę potrzeb).

7. Patrolowanie terenu celem ograniczenia nielegalnego ruchu narciarskiego

6

Niewystarczająca ilość miejsc lęgowych i żerowych dzięciołów (Picidae) i sów (Strigiformes) na obszarach leśnych w minionym okresie i obecnie w związku z realizacją zabiegów przebudowy drzewostanów niezgodnych z siedliskiem

1. Wzbogacanie różnorodności biologicznej przez utrzymywanie i tworzenie powierzchni biocenotycznych z pozostawieniem do mineralizacji wiatrołomów, posuszu czynnego, drzew zamarłych.

2. Pozostawienie do mineralizacji drzew obumierających i obumarłych we fragmentach lasu, w którym nie ma zagrożenia gwałtownym rozpadem drzewostanów.

3. Pozostawienie do zamierania i mineralizacji drzew z dziuplami lub przekraczających wiekiem bądź rozmiarami przeciętne drzewa w drzewostanie

7

Erozja nawierzchni szlaków turystycznych i terenów sąsiadujących ze szlakami turystycznymi

1. Utrzymanie we właściwym stanie nawierzchni szlaków turystycznych (konserwacja, remonty, modernizacja, naprawy bieżące).

2. Czyszczenie przepustów i sączków.

3. Utrzymywanie drewnianych barierek w miejscach koncentracji ruchu turystycznego.

4. Edukacja zwiedzających w zakresie związanym z ochroną przyrody oraz zasadami udostępnienia Parku

8

Niszczenie infrastruktury turystycznej spowodowane przez czynniki atmosferyczne

Konserwacja, remonty i bieżące naprawy infrastruktury turystycznej

9

Nieprzestrzeganie przez zwiedzających zasad ochrony przyrody, w szczególności:

1) zaśmiecenie i zanieczyszczanie terenu,

2) zakłócanie ciszy,

3) uszkadzanie infrastruktury turystycznej,

4) poruszanie się poza szlakami turystycznymi,

5) uszkadzanie roślin oraz grzybów,

6) niepokojenie zwierząt

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej zwiedzających z wykorzystaniem Wystawy Stałej, Ogrodu Roślin Babiogórskich, Ogrodu Zmysłów, ścieżek edukacyjnych oraz Punktów Informacji Turystycznej i Przyrodniczej.

2. Ustawianie i konserwacja tablic informujących o zasadach zwiedzania Parku.

3. Usuwanie odpadów z obszaru Parku – systematyczne opróżnianie koszy na odpady przy głównych wejściach do Parku.

4. Ustawienie i bieżąca obsługa kabin sanitarnych przy ważniejszych wejściach do Parku.

5. Patrolowanie terenu

10

Duży ruch turystyczny na następujących szlakach:

1) czerwonym: Krowiarki – Diablak – Przełęcz Brona – Markowe Szczawiny,

2) żółtym: Markowe Szczawiny – Diablak,

3) zielonym: Zawoja Markowa – Markowe Szczawiny,

4) niebieskim: Krowiarki – Markowe Szczawiny

1. Utrzymanie we właściwym stanie nawierzchni szlaków turystycznych.

2. Utrzymanie opłat za wstęp do Parku.

3. Edukacja ekologiczna turystów przy Punktach Informacji Turystycznej i Przyrodniczej

11

Duża koncentracja zwiedzających na Krowiarkach, Sokolicy, Kępie, Diablaku, Przełęczy Brona, Markowych Szczawinach

1. Patrolowanie miejsc o dużej koncentracji zwiedzających.

2. Utrzymywanie drewnianych barierek na Krowiarkach, Markowych Szczawinach, Sokolicy, Kępie, Przełęczy Brona

12

1. Ograniczona drożność szlaków turystycznych.

2. Nieczytelny przebieg szlaków turystycznych w okresie zimowym.

3. Niesprawne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo turystów

1. Usuwanie ze szlaków turystycznych wiatrowałów, wiatrołomów i drzew bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu turystów wraz z pozostawieniem ich w ekosystemie.

2. Konserwacja, naprawa, uzupełnienie drewnianych tyczek na szlakach graniowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa turystów.

3. Udrażnianie szlaków w piętrze kosodrzewiny przez przycięcie jej pędów z pozostawieniem ich w ekosystemie.

4. Atest urządzeń na żółtym szlaku turystycznym – Perć Akademików

13

Degradacja gleb siedlisk bagiennej olszyny górskiej oraz dolnoreglowego boru świerkowego na torfie na skutek funkcjonowania rowów odwadniających i rynien erozyjnych

1. Wykonanie przegród na rowach odwadniających i rynnach erozyjnych.

2. Monitoring efektywności zabiegów ochronnych

14

Zanikanie miejsc bytowania płazów

1. Oczyszczenie z nadmiaru materii organicznej oczek wodnych na terenie ochrony czynnej i krajobrazowej.

2. Likwidacja kolein na drogach leśnych skutkujących zwiększeniem śmiertelności płazów powodowanej ruchem pojazdów.

3. Tworzenie dla płazów miejsc rozrodu (małych zbiorników wodnych), schronień, kryjówek i miejsc zimowania

15

Gospodarcze użytkowanie borów górnoreglowych przez wspólnotę gruntową i leśną oraz osoby fizyczne

Wykup gruntów leśnych lub wymiana na inne grunty

16

Nadmierne, zbyt rozległe korzystanie z obszaru Parku podczas poboru drewna na opał przez osoby uprawnione do serwitutu opałowego

Wykup lub wymiana serwitutu opałowego

17

Nielegalne przebywanie ludzi na obszarze Parku

Utrzymanie rogatek, punktów granicznych, konserwacja tablic urzędowych i informacyjnych

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenie niektórych gatunków ptaków wynikające z ograniczonej ilości miejsc lęgowych

1. Pozostawianie do naturalnego zamierania drzew starych, z dziuplami.

2. Utrzymywanie i tworzenie powierzchni biocenotycznych

2

Zagrożenie pożarowe

1. Utrzymanie dróg pożarowych zapewniające możliwości dojazdu pojazdami gaśniczymi.

2. Utrzymanie punktów poboru wody.

3. Utrzymywanie baz sprzętu przeciwpożarowego

3

Ulewne deszcze, powodzie

1. Utrzymanie we właściwym stanie infrastruktury technicznej odprowadzającej wodę ze szlaków turystycznych i dróg leśnych zapobiegające powstawaniu zjawisk erozyjnych.

2. Odbudowa zniszczonych przez powodzie elementów infrastruktury technicznej, w tym mostków i urządzeń do monitoringu wód

4

Uszkadzanie drzewostanów i infrastruktury Parku przez czynniki abiotyczne lub biotyczne o silnym natężeniu, w szczególności wiatr, śnieg, pożary, skrajne temperatury, osuwiska, masowe pojawianie się owadów i grzybów

1. Usuwanie powalonych i zamarłych drzew w celu umożliwienia prowadzenia przebudowy, regulacji struktury i składu gatunkowego drzewostanów i zapewnienia funkcjonowania infrastruktury technicznej.

2. Usuwanie uszkodzeń infrastruktury technicznej spowodowanych przez czynniki abiotyczne.

3. Usuwanie drzew zagrażających uszkodzeniem budynków mieszkalnych, budowli.

4. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu osób

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pojawianie się obcych gatunków roślin na terenie Parku

Usuwanie osobników roślin gatunków obcych

2

Negatywny odbiór utworzenia obszarów Natura 2000 w rejonie Babiej Góry przez społeczności lokalne

Zmiana nastawienia ludności lokalnej przez:

1) organizację warsztatów i seminariów dotyczących uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze Natura 2000 z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, pozostającego bez negatywnego wpływu na wyznaczone przedmioty ochrony,

2) popularyzację wiedzy (wydawnictwa, filmy, zajęcia edukacyjne i konkursy) dotyczącej przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 w rejonie Babiej Góry oraz w jej sąsiedztwie wraz z problematyką funkcjonowania korytarzy ekologicznych

3

Niska wrażliwość ekologiczna społeczeństwa na problematykę dotyczącą ochrony przyrody i roli parku narodowego w systemie ochrony przyrody

1. Edukacja przyrodnicza i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie potrzeby realizowania działań ochronnych w Parku na rzecz ochrony gatunków roślin i zwierząt.

2. Dokarmianie ptaków w okresie zimowym w rejonach osad mieszkaniowych

4

Brak warunków lokalowych na prowadzenie działalności edukacyjnej Parku skutkujące utrudnieniami w edukacji ekologicznej społeczeństwa

1. Wybudowanie nowego ośrodka dokumentacyjno-edukacyjnego.

2. Rozbudowa istniejącej bazy edukacyjnej

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pojawianie się w Parku obcych gatunków zwierząt

Odłów i usuwanie obcych gatunków zwierząt

2

Zanik kultywowania tradycji regionalnych i tradycyjnych form gospodarowania

Promowanie dziedzictwa kulturowego, w szczególności organizowanie wystaw, imprez plenerowych, konkursów, przeglądów literackich, muzycznych o tematyce kulturowej oraz propagującej wspieranie tradycyjnych form gospodarowania na obszarze Parku i jego otuliny (gospodarka pasterska, budownictwo regionalne z zachowaniem jego architektonicznych cech kulturowych i charakterystycznych układów krajobrazowo-przestrzennych)

 

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Monitorowanie liczebności zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i w glebie w celu prowadzenia analizy czynników doprowadzających do zamierania drzewostanów świerkowych

Według potrzeb

Miejsca żerowania zasnui (Cephalcia sp.) na obszarze ochrony ścisłej

2

Monitorowanie liczebności kornika drukarza (Ipstypographus) i rytownika pospolitego (Pityogeneschalcographus) przy pomocy pułapek feromonowych w celu prowadzenia analiz czynników doprowadzających do zamierania drzewostanów świerkowych

Do 24 pułapek

Obszar ochrony ścisłej

3

Zbiór szyszek jodły (Abies alba) i nasion buka (Fagus sylvatica) w celu odnowienia lasu na obszarze ochrony czynnej materiałem rodzimego pochodzenia

Według potrzeb

16a

4

1. Kontrola sąsiedztwa szlaków turystycznych i dróg leśnych pod kątem występowania obcych gatunków roślin, w szczególności:

1) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera),

2) niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora),

3) rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica).

2. Usuwanie z ekosystemów obcych gatunków roślin w przypadku stwierdzenia ich występowania

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

 

B. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Rozbiórka kamiennych murków wznoszonych przez turystów na kopule szczytowej Babiej Góry

Według potrzeb

28a, 28f

2

Bieżąca konserwacja i naprawa nawierzchni szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej, obiektów kulturowych

Obszar ochrony ścisłej

3

Usuwanie powalonych drzew ze szlaków turystycznych, obalanie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów, z przesunięciem ich poza szlaki turystyczne

4

Usuwanie odpadów z obszaru Parku

5

Utrzymywanie i budowa drewnianych barierek w miejscach udostępnionych dla celów turystycznych narażonych na wydeptywanie (miejsca koncentracji ruchu turystycznego)

6

Modernizacja szlaku zielonego Perć Przyrodników

Do 400 m

18, 19

7

Modernizacja szlaku zielonego Granica Parku – Diablak

Do 550 m

27, 28

8

Przycięcie pędów kosodrzewiny ograniczających drożność szlaków turystycznych

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

9

Atest urządzeń na szlaku Perć Akademików (bieżąca konserwacja, ewentualna wymiana kotew, łańcuchów, klamer)

Według potrzeb

22, 23

10

Wymiana tablic edukacyjnych oraz elementów małej infrastruktury drewnianej

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

11

Utrzymanie infrastruktury technicznej do obsługi monitoringu przyrodniczego

12

Utrzymanie rogatek, punktów granicznych, konserwacja tablic urzędowych i informacyjnych

 

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wspomaganie procesu przebudowy drzewostanów przez ograniczenie czynników mogących doprowadzić do gwałtownego rozpadu drzewostanów świerkowych (spowolnienie procesu rozpadu) – sukcesywne usuwanie posuszu czynnego i wiatrowałów

Według potrzeb

Drzewostany świerkowe na obszarze ochrony czynnej

2

Korowanie drewna świerkowego zasiedlonego przez korniki (Scolytinae)

3

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach, odnowieniach naturalnych i młodnikach (zabiegi o charakterze czyszczeń wczesnych i późnych) -według zasad określonych indywidualnie dla każdego wydzielenia

Do 70 ha

Obszar ochrony czynnej

4

Regulacja składu gatunkowego i struktury drzewostanów (zabiegi o charakterze trzebieży) według zasad określonych indywidualnie dla każdego wydzielenia

Do 60 ha

5

Odnowienia luk i przerzedzeń, przez sadzenia lub podsiewy jodły (Abies alba)'\ buka (Fagus sylvatica)

Do 10 ha

Luki i przerzedzenia na obszarze ochrony czynnej

6

Wykaszanie niepożądanych roślin w uprawach leśnych

Do 25 ha rocznie

Uprawy na obszarze ochrony czynnej

7

Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez jelenie (Cervus elaphus) i sarny (Capreolus capreolusj) upraw i odnowień naturalnych przez stosowanie środków mechanicznych lub repelentów

Do 50 ha rocznie

Uprawy i odnowienia naturalne na obszarze ochrony czynnej

8

1. Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez jelenie (Cervus elaphus) i sarny (Capreolus capreolus) upraw i odnowień naturalnych przez utrzymanie ogrodzeń.

2. Remonty, konserwacja, rozbiórka starych i budowa nowych ogrodzeń

Do 24 ha

Obszar ochrony czynnej

9

Ograniczenie liczebności jeleni (Cervus elaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie w przypadku występowania znaczących uszkodzeń upraw i odnowień naturalnych przez jelenie (Cervus elaphus);w razie stwierdzenia ubytków jeleni (Cervus elaphus) spowodowanych przez wilki (Canis lupus) i rysie (Lynx lynx) lub inne czynniki powodujące naturalne ograniczenie wielkości populacji redukcja zostanie ograniczona lub wstrzymana

Do 60 osobników rocznie

10

Odłowy kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) do pułapek feromonowych w celu prowadzenia analiz czynników doprowadzających do zamierania drzewostanów świerkowych i ograniczenia liczebności korników (Scolytinae)

186 pułapek rocznie

 

11

Monitoring występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) przy wykorzystaniu pułapek feromonowych w celu prowadzenia analiz czynników doprowadzających do zamierania drzewostanów świerkowych

10 pułapek rocznie

12

Kontrolne poszukiwanie zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i w glebie w celu prowadzenia analiz czynników doprowadzających do zamierania drzewostanów świerkowych

Według potrzeb

Miejsca żerowania zasnui (Cephalcia sp.) na obszarze ochrony czynnej

13

Usuwanie z ekosystemów obcych gatunków roślin, w szczególności:

1) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera),

2) niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora),

3) rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

42, 43, 72 oraz w innych oddziałach na obszarze ochrony czynnej w razie stwierdzenia występowania osobników

14

Wykonanie przegród na rowach odwadniających i rynnach erozyjnych na siedliskach bagiennej olszyny górskiej i dolnoreglowego boru świerkowego na torfie wraz z monitoringiem efektywności prowadzonych zabiegów

Do 900 przegród

42a, 45a, 45b, 55c, 67h, 67j, 70b, 72c, 75a, 76d, 97c, 97d, 97f

15

Utrzymywanie istniejących i tworzenie nowych powierzchni biocenotycznych przez pozostawienie do mineralizacji posuszu czynnego, jałowego i wiatrowałów

Do 15 ha

Obszar ochrony czynnej

16

Zbiór nasion drzew domieszkowych – wiąz górski (Ulmus glabra), czereśnia (Prunus avium)

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

17

Rejestracja drzew obumarłych przeznaczonych do mineralizacji

18

Utrzymanie infrastruktury technicznej do monitoringu wód płynących i gruntowych

19

Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu budowli, a w szczególności budynkom mieszkalnym i gospodarczym

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej bezpośrednio przyległy do budynków i budowli

20

Usuwanie drzew powalonych i zamarłych w wyniku oddziaływania czynników abiotycznych i biotycznych o szczególnie silnym natężeniu, w celu umożliwienia prowadzenia działań ochronnych w ekosystemach leśnych, funkcjonowania infrastruktury technicznej, usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób i uszkodzenia mienia

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej w rejonach wystąpienia uszkodzeń drzewostanów

 

B. W lądowych ekosystemach nieleśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wypas lub wykaszanie łąk i pastwisk z usunięciem biomasy, usunięcie pojedynczych drzew, usuwanie podrostu i krzewów

Do 13 ha rocznie

43a, 43c, 53d, 72h, 99b, 99i, 101d

2

Usuwanie z ekosystemów nieleśnych obcych gatunków roślin, w szczególności:

1) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera),

2) niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora),

3) rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

72 oraz w innych oddziałach w razie stwierdzenia osobników

3

1. Usuwanie z ekosystemów nieleśnych gatunków drzewiastych.

2. Przywracanie zbiorowisk łąkowych – wykaszanie, usuwanie borówki, dwukrotne koszenie roślinności zrębowej (szczególnie maliny), wprowadzenie nasion roślin łąkowych z terenu Parku przez rozrzucenie biomasy lub przeniesienie darni, zbiór kamieni i ułożenie ich w kępy.

3. Monitoring efektywności prowadzonych zabiegów

Do 1,96 ha rocznie

11Aa-d

 

C. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykaszanie roślinności na terenie stacji meteorologicznej na Markowych Szczawinach, utrzymanie ogrodzenia stacji

0,01 ha rocznie

12c

2

Usuwanie odpadów z potoków i ich bezpośredniego sąsiedztwa oraz z terenów przy granicy Parku

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

3

Usuwanie powalonych drzew ze szlaków turystycznych

 

 

4

Bieżąca konserwacja i naprawa nawierzchni szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej, obiektów kulturowych

 

 

5

Usuwanie odpadów ze szlaków turystycznych i ich sąsiedztwa

 

 

6

Utrzymywanie drewnianych barierek w miejscach koncentracji ruchu turystycznego

 

 

7

Zainstalowanie i obsługa (w okresie maj – październik) kabin sanitarnych z wewnętrznym pojemnikiem na nieczystości

4 kabiny

3c, 42c, 44b, 72c

8

Utworzenie nowej ścieżki edukacyjnej prezentującej poszczególne fazy rozwojowe lasu dolnoreglowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na strukturę drzewostanu i rolę martwego drewna

Do 2700 m

72, 76, 77

9

Wymiana tablic edukacyjnych oraz elementów małej infrastruktury drewnianej

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

10

Modernizacja szlaku zielonego Średni Bór – Markowe Szczawiny

Do 250 m

11

11

Modernizacja szlaku zielonego Granica Parku – Mała Babia

Do 800 m

16b

12

Modernizacja szlaku czerwonego Polana Krowiarki – granica Parku w kierunku Policy

Do 1500 m

2, 31, 32, 33, 34

13

Utrzymanie, modernizacja, konserwacja i remont dróg leśnych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

14

Naprawa istniejących i budowa nowych urządzeń odwadniających drogi (sączki, przepusty, rowy)

 

 

15

Budowa, naprawa i odbudowa mostków

 

 

16

Wykonanie nawierzchni dróg leśnych z żerdzi (dylówka) w celu ograniczenia erozji

 

 

17

Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów głównych dróg leśnych

 

 

18

Bieżące utrzymanie punktów poboru wody dla celów przeciwpożarowych

8 punktów

44a, 60a, 62a, 69a, 72a, 76a, 82d, 96b

19

Czyszczenie ujęć wody pitnej na potrzeby mieszkańców budynków Parku

4 obiekty

54a, 57g, 90f, 99a

20

Utrzymanie rogatek, punktów granicznych, konserwacja tablic urzędowych i informacyjnych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

21

Utrzymanie infrastruktury technicznej do obsługi monitoringu przyrodniczego

 

 

22

Kształtowanie stref przejściowych między ekosystemami leśnymi i ekosystemami nieleśnymi

 

 

 

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Wspomaganie procesu przebudowy drzewostanów przez ograniczenie czynników mogących doprowadzić do gwałtownego rozpadu drzewostanów świerkowych (spowalnianie rozpadu drzewostanów) – sukcesywne usuwanie posuszu czynnego i wiatrowałów

Według potrzeb

Drzewostany świerkowe na obszarze ochrony krajobrazowej

2

Rejestracja drzew obumierających i obumarłych przeznaczonych do naturalnego rozkładu

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

3

Nadzór nad lasami niepaństwowymi, wyznaczanie drzew do wycięcia według oceny stanu lasu i uproszczonego planu urządzania lasu

102,33 ha/rok

11Af, 11Ah, 11Aj, 21Aa, 24Aa-c, 24Af-m

4

Kontrolne poszukiwanie zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i w glebie

Według potrzeb

Miejsca żerowania zasnui (Cephalcia sp.) na obszarze ochrony krajobrazowej

5

Wykaszanie niepożądanych roślin w uprawach leśnych

Do 0,30 ha rocznie

88a

6

Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez zwierzęta upraw poprzez stosowanie środków mechanicznych lub repelentów

Do 0,80 ha rocznie

88a

7

Hodowla materiału sadzeniowego – prace szkółkarskie

0,86 ha

69d

8

Usuwanie z ekosystemów obcych gatunków roślin, w szczególności:

1) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera),

2) niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora),

3) rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

1c, 1d, 1l, 72c oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia występowania osobników

9

Utrzymanie infrastruktury technicznej do monitoringu wód płynących

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

10

Usuwanie drzew powalonych i zamarłych w wyniku oddziaływania czynników abiotycznych i biotycznych o szczególnie silnym natężeniu, w celu umożliwienia prowadzenia działań ochronnych w ekosystemach leśnych, funkcjonowania infrastruktury technicznej, usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób i uszkodzenia mienia

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną krajobrazową w rejonach wystąpienia uszkodzeń drzewostanów

11

Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu budowli, a w szczególności budynkom mieszkalnym i gospodarczym

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną krajobrazową bezpośrednio przyległy do budynków i budowli

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wypasanie lub wykaszanie łąk i pastwisk, usunięcie pojedynczych drzew, odkrzaczanie z usunięciem biomasy

Do 12 ha rocznie

1b, 1c, 72d, 90c

2

Usuwanie z ekosystemów obcych gatunków roślin, w szczególności:

1) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera),

2) niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora),

3) rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

1a, 1b, 1o, 72b, 72d, 72f oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia osobników

3

Uporządkowanie powierzchni byłej szkółki, przywrócenie funkcji ekosystemu łąkowego

0,25 ha

57f

 

C. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Bieżąca konserwacja i naprawy szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, infrastruktury turystycznej

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

2

Usuwanie drzew powalonych ze szlaków turystycznych

 

 

3

Usuwanie odpadów

 

 

4

Zainstalowanie i obsługa (w okresie maj – październik) kabin sanitarnych z własnym pojemnikiem na nieczystości

4 kabiny

69d, 72g

5

Modernizacja szlaku zielonego Granica Parku – Mała Babia

Do 1600 m

24A

6

Modernizacja ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub”

Do 1500 m

1d, 72d

7

Remonty, modernizacja, konserwacja, bieżące utrzymanie szlaków oraz urządzeń odwadniających (sączki, przepusty)

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

8

Utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Do 0,40 ha

72d

9

Pielęgnacja roślin, utrzymanie ścieżek i infrastruktury w Ogrodzie Zmysłów i Ogrodzie Roślin Babiogórskich

0,26 ha

1k

10

Całościowa modernizacja Ogrodu Roślin Babiogórskich – reorganizacja kwater, wymiana nasadzeń, remont infrastruktury towarzyszącej (w szczególności ścieżki, ujęcia wody)

 

 

11

Wykaszanie na terenach przystankowych ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub”

Według potrzeb

11-o, 72b

12

Prace przygotowawcze do budowy Centrum Dokumentacyjno-Edukacyjnego Parku

1 obiekt

1b-d

13

Adaptacja pomieszczeń gospodarczych w osadzie Stonów i terenu przyległego na potrzeby działalności edukacyjnej

1 obiekt

57c, 57d

14

Doposażenie przystanku „Polana Odkrywców” na ścieżce „Mokry Kozub” w nowe elementy infrastruktury edukacyjnej

0,8 ha

72b

15

Wymiana tablic edukacyjnych oraz elementów małej infrastruktury drewnianej

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

16

Wykonanie dodatkowego fragmentu ścieżki „Mokry Kozub” prezentującego granicę pomiędzy borem mieszanym a olszyną bagienną

Do 250 m

1m

17

Utrzymanie, wykładanie nowych budek lęgowych dla ptaków, dokarmianie ptaków w okresie zimowym

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej przy osadach Parku

18

Remonty, modernizacja, konserwacja, bieżące utrzymanie dróg oraz urządzeń odwadniających drogi (mosty, sączki, przepusty, rowy)

Do 2 km

95a, 96a, 99g, 101f, 99A

19

Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów wzdłuż dróg

 

 

20

Utrzymanie i remonty składnic drewna

18 składnic

Obszar ochrony krajobrazowej

21

Remont zbiornika przeciwpożarowego

1 obiekt

99d

22

Utrzymanie rogatek, punktów granicznych, konserwacja tablic urzędowych i informacyjnych

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

23

Utrzymanie infrastruktury technicznej do obsługi monitoringu przyrodniczego

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

 

 

1) Obszary obejmujące ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone znakami oddziału i małymi literami.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary ochrony ścisłej

A. Ochrona gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Okrzyn jeleni (Laserpitium archangelica)

Monitoring stanowisk

1 .Kontrola stanowisk – coroczne liczenie osobników na stanowiskach.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

2

Rogownica alpejska (Cerastium alpinum)

Inwentaryzacja stanowisk

1. Inwentaryzacja stanowisk.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

3. Patrole ochronne

3

Bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis)

4

Tojad morawski (Aconitum firmum subsp. moravicum)

5

Rośliny chronione, rzadkie niewymienione w punktach 1-4

Rejestracja stanowisk

1. Rejestracja stanowisk roślin i ich siedlisk.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

 

B. Ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens)

Rejestracja stanowisk

1. Obserwacje w terenie.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

3. Patrole ochronne w okresie rójki

2

Chrząszcze saproksyliczne

Inwentaryzacja gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

3

Płazy:

Inwentaryzacja gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

1) traszka karpacka (Triturus montandoni),

2. Kontrola miejsc rozrodu.

3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

2) kumak górski (Bombina variegata),

3) traszka górska (Triturus alpestris),

4) ropucha szara (Bufo bufo)

4

Głuszec (Tetrao urogallus)

1. Ochrona osobników i ich lęgów.

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja tokowisk.

3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

2. Monitoring gatunku.

4. Zbiór piór i odchodów.

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

5. Patrole ochronne.

6. Monitoring telemetryczny głuszca.

7. Rozpoznanie współzależności drapieżnik-ofiara w stosunku do drapieżnictwa ze strony lisa (Vulpes vulpes) i kuny leśnej (Martes martes).

8. Zmniejszenie ruchu turystycznego na szlakach przebiegających w rejonie ostoi głuszca (Tetrao urogallus), przez promocję ścieżek edukacyjnych (między innymi „Mokry Kozub”)

5

Dzięcioły:

1) białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2) duży (Dendrocopos major),

3) czarny (Dryocopus martius),

4) średni (Dendrocopos medius),

5) trójpalczasty (Picoides tridactylus)

6) zielonosiwy (Picus canus),

7) dzięciołek (Dendrocopos minor),

8) zielony (Picus viridis)

Rejestracja ptaków oraz ich miejsc bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

3. Patrole inwentaryzacyjne

6

Sowy:

1) puszczyk uralski (Strix uralensis),

2) puszczyk zwyczajny (Strix aluco),

3) sóweczka (Glaucidium passerinum),

4) włochatka (Aegolius funereus)

Rejestracja ptaków oraz miejsc ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

3. Patrole ochronne

7

Płochacz halny (Prunella collaris)

Ochrona miejsc lęgowych

Patrolowanie terenu w rejonie Diablaka i Gówniaka celem ukierunkowania ruchu turystycznego oraz zapobiegania rozdeptywaniu cennego terenu lęgowego

8

Pilchowate:

1) Popielica (Glis glis),

2) orzesznica (Muscardinus avellanarius),

3) koszatka (Dryomys nitedula),

4) żołędnica (Eliomys quercinus)

Rejestracja gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola naturalnych schronień.

3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

9

Lis (Vulpes vulpes)

Inwentaryzacja gatunku

Inwentaryzacja stanu liczebności populacji lisów (Vulpes vulpes)

10

Jeleniowate:

1) jeleń europejski (Cervus elaphus),

2) sarna (Capreolus capreolus)

Inwentaryzacja i monitoring gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Liczenie bezpośrednie na powierzchniach próbnych.

3. Rejestracja babrzysk.

4. Inwentaryzacja jeleni europejskich (Cervus elaphus) na rykowiskach.

5. Zimowe liczenie po ponowie na stałych transektach

11

Duże drapieżniki:

1) niedźwiedź brunatny (Ursus arctos),

2) wilk (Canis lupus),

3) ryś (Lynx lynx)

Inwentaryzacja gatunków

1. Prowadzenie inwentaryzacji osobników i oznak ich bytowania.

2. Kontrola miejsc rozrodu i zimowania.

3. Inwentaryzacja wilków (Canis lupus) przez stymulację głosową.

4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

5. Zbiór sierści i odchodów niedźwiedzi (Ursus arctos), wilków (Canis lupus), rysi (Lynx lynx)

12

Zwierzęta chronione, rzadkie niewymienione w punktach 1-11

Rejestracja osobników i oznak ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

 

II. Obszary ochrony czynnej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Tocja karpacka (Tozzia alpina subsp. carpatica)

Monitoring stanowisk, ochrona stanowisk przed zniszczeniem

1. Utrzymanie siedlisk.

2. Kontrola stanowisk w terenie.

3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

2

Bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis)

Inwentaryzacja stanowisk i ich ochrona ich przed zniszczeniem

1. Rejestracja stanowisk roślin i ich siedlisk.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

3. Ochrona stanowisk przed zniszczeniem

3

Tojad morawski (Aconitum firmum subsp. moravicum)

4

Rośliny chronione, rzadkie niewymienione w punkcie 1-3

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Sichrawa karpacka
(Pseudogaurotina excellens)

Rejestracja osobników na stanowiskach

1. Obserwacje w terenie.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

3. Patrole ochronne w okresie rójki

2

Ryby:

1) głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus),

2) pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario)

Rejestracja gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie, wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

2. Patrole ochronne w okresie tarła

3

Płazy:

1) traszka karpacka (Triturus montandoni),

2) kumak górski (Bombina variegata),

3) traszka górska (Triturus alpestris),

4) ropucha szara (Bufo bufo)

 

Uformowanie małych oczek wodnych oraz utrzymanie oczek istniejących.

1. Uformowanie oczek wodnych w miejscach zabagnionych stanowiących miejsce rozrodu płazów – do 6 oczek wodnych o powierzchni do 5 m2 i głębokości do 1 m oraz utrzymanie istniejących oczek wodnych.

2. Monitoring efektywności zabiegów ochronnych

Likwidacja pułapek ekologicznych w wybranych obszarach

Likwidacja pułapek ekologicznych z jednoczesnym utworzeniem w ich rejonie nowych miejsc rozrodu

Uformowanie oraz utrzymanie istniejących miejsc schronień, kryjówek oraz zimowania

1. Utrzymanie istniejących oraz uformowanie do 6 miejsc schronień, kryjówek i zimowania.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

4

Głuszec (Tetrao urogallus)

Ochrona osobników i miejsc ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja tokowisk w przypadku ich stwierdzenia.

3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

4. Zbiór piór i odchodów.

5. Patrole ochronne.

6. Monitoring telemetryczny głuszca (Tetrao urogallus).

7. Wyznaczenie stref ochrony.

8. Ewentualny odłów lub odstrzał lisa (Vulpes vulpes) – do 10 sztuk rocznie

5

Jarząbek (Bonasa bonasia)

Ochrona osobników i ich lęgów

Prowadzenie obserwacji w terenie

6

Dzięcioły:

1) białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2) duży (Dendrocopos major),

3) czarny (Dryocopos martius),

4) średni (Dendrocopos medius),

5) trójpalczasty (Picoidestridactylus),

6) zielonosiwy (Picus canus),

7) dzięciołek (Dendrocopos minor)

Ochrona osobników i miejsc ich bytowania

1. Utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

2. Pozostawienie do mineralizacji części stojącego posuszu czynnego stanowiącego miejsca żerowania i miejsca lęgowe.

3. Rejestracja i pozostawienie drzew z dziuplami

7

Sowy:

1) puszczyk uralski (Strix uralensis),

2) puszczyk zwyczajny (Strix aluco),

3) sóweczka (Glaucidium passerinum),

4) włochatka (Aegolius funereus)

Ochrona osobników i miejsc ich bytowania

1. Utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

2. Pozostawienie do mineralizacji stojącego posuszu stanowiącego miejsca lęgowe.

3. Wyznaczenie stref ochrony dla sóweczki (Glaucidium passerinum i włochatki (Aegolius funereus)

8

Kowalik (Sitta europaea)

Ochrona osobników i ich lęgów

Rejestracja naturalnych miejsc lęgowych

9

Pełzacz leśny (Certhia familiaris)

 

 

10

Derkacz (Crex crex)

1. Ochrona osobników i ich lęgów.

2. Monitoring tokowisk

1. Utrzymanie polan śródleśnych i dostosowanie sposobu ochrony polan do biologii derkacza.

2. Prowadzenie obserwacji w terenie.

3. Rejestracja tokowisk.

4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

11

Zimorodek (Alcedo atthis)

Inwentaryzacja ptaków oraz miejsc ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

12

Pilchowate:

1) popielica (Glis glis),

2) orzesznica (Muscardinus avellanarius),

3) koszatka (Dryomys nitedula),

4) żołędnica (Eliomys quercinus)

Rejestracja gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola naturalnych i nienaturalnych schronień w celu określenia stopnia ich wykorzystania przez pilchowate.

3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

13

Lis (Vulpes vulpes)

Monitoring gatunku

1. Monitoring rozwoju stanu populacji gatunku.

2. Rejestracja lisich nor

14

Jeleniowate:

1) jeleń europejski (Cervus elaphus),

2) sarna (Capreolus capreolus)

Inwentaryzacja
i monitoring gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Liczenie bezpośrednie na powierzchniach próbnych.

3. Inwentaryzacja babrzysk.

4. Inwentaryzacja jeleni europejskich (Cervus elaphus) na rykowiskach.

5. Zimowe liczenie po ponowie na stałych transektach

15

Duże drapieżniki:

1) niedźwiedź brunatny (Ursus arctos),

2) wilk (Canis lupus),

3) ryś (Lynx lynx)

Inwentaryzacja
i monitoring gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola miejsc rozrodu i zimowania.

3. Inwentaryzacja wilków (Canis lupus) przez stymulację głosową.

4. Rejestracja tras przemieszczania się dwóch osobników niedźwiedzia brunatnego z wykorzystaniem nadajników telemetrycznych.

5. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

6. Zbiór sierści i odchodów niedźwiedzi brunatnych (Ursus arctos), wilków (Canis lupus) i rysi (Lynx lynx)

16

Zwierzęta gatunków chronionych i rzadkich, niewymienionych w punktach 1–15

Rejestracja osobników
i oznak ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

 

III. Obszary ochrony krajobrazowej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań
ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Tocja karpacka (Tozzia alpinasubsp. carpatica)

Monitoring stanowisk

1. Kontrola stanowisk w terenie.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

2

Rośliny chronione, rzadkie niewymienione w punkcie 1

Inwentaryzacja stanowisk

1. Rejestracja stanowisk roślin i ich siedlisk.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

0

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań
ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Puszczyk (Strix aluco)

Ochrona osobników i ich lęgów

Kontrola i czyszczenie budek dla sów

2

Zwierzęta chronione, rzadkie

Rejestracja osobników
i oznak ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem
w ha2)

1

Ochrona ścisła

Oddziały i pododdziały – 6d, 7, 9d, 10f, g, 11c, 12d, 12f, 12g, 12h, 14c, 16a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 73, 74a, 74b

1125,82

2

Ochrona czynna

Oddziały i pododdziały – 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6f, 8, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11b, 11d, 11Aa, 11Ab, 11Ac, 11Ad, 12a, 12b, 12c, 13, 14a, 14b, 15, 16b, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37a, 38a, 39a, 39b, 39c, 40, 41, 42a, 42b, 43, 44a, 44c, 44d, 44f, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53a, 53b, 53c, 53d, 54a, 54b, 54c, 54d, 55a, 55b, 55c, 55d, 56, 57a, 57g, 58a, 59, 60, 61, 62, 63a, 63b, 64, 65, 66, 67, 68, 69a, 69c, 69f, 69g, 69h, 70, 71, 72a, 72c, 72h, 72j, 72l, 74c, 75, 76a, 76b, 76d, 76f, 77, 78, 79a, 79b, 79c, 79f, 80, 81, 82a, 82b, 82d, 89, 90c, 90d, 90f, 90g, 90h, 91, 92, 93, 94, 95, 96b, 96d, 96f, 96g, 96i, 96j, 97, 98, 99a, 99b, 99h, 99i, 100,101a, 101b, 101c, 101d

2083,57

3

Ochrona krajobrazowa

Oddziały i pododdziały – 1a-g, 1i-o, 37b, 38b, 39d, 42c, 44b, 53f, 53g, 54f, 55f, 57b, 57c, 57d, 57f, 58b, 63c, 69b, 69d, 72b, 72d, 72f, 72g, 72i, 72k, 76c, 79d, 82c, 88, 90a, 90b, 96a, 96c, 96h, 99c, 99d, 99f, 99g, 99j, 101f, 101g, 101h, 8A, 9A, 11Af, 11Ag, 11Ah, 11Ai, 11Aj, 21A, 24A, 43A, 72A, 88A, 97A, 99A

182,16

Razem:

3391,55

1) Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone znakami oddziału i małymi literami.

2) W obszarze Parku znajduje się 0,16 ha gruntów zbytych na rzecz uprawnionych osób fizycznych, poza granicami Parku jest położone 2,23 ha gruntów nabytych przez Park, ponadto w wyniku porządkowania stanu prawnego powierzchnia ewidencyjna gruntów Parku zwiększyła się o 1,48 ha.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących
przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

Do 30 osób, w grupach nie większych niż 10 osób w jednym miejscu

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

1

Wystawa Stała, oddział 1j

25

2

Ogród Roślin Babiogórskich i Ogród Zmysłów, 1k

60 w dwóch grupach

3

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Przywarówce, 101h

100 przy każdym punkcie

4

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Krowiarkach, 3c

5

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Markowej, 72g

6

Krąg edukacyjny przy drodze na Sulową Cyrhel, 60a

30

7

Krąg edukacyjny w Zawoi Markowej, 72b

50

8

Krąg edukacyjny Markowe Rówienki, 77a

30

9

Krąg edukacyjny przy Hali Śmietanowej, 90c

50

10

Krąg edukacyjny na Gubernasówce, 101d

50

11

Krąg edukacyjny na Przywarówce, 101h

100

12

Miejsce, w którym znajduje się kapliczka Najświętszej Maryi Panny pod Diablakiem, tablica pamiątkowa, 22f

150

13

Miejsce, w którym znajduje się obelisk na Diablaku, 28f

400

14

Miejsce, w którym znajduje się Krzyż Czterech Narciarzy na południowym stoku Babiej Góry, 28a

50

15

Ślady po schronisku Beskidenverin pod Diablakiem na południowym stoku, 28g

50

16

Miejsce położenia krzyża przy schronisku na Markowych Szczawinach, 11Ah

500

17

Miejsce, w którym znajduje się symboliczna płyta nagrobna poświęcona pamięci prof. Z. Klemensiewicza, Polana Krowiarki, 3c

200

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

1

Teren przy schronisku turystycznym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Hugona Zapałowicza na Markowych Szczawinach, 11Ah, 11Ai

500

2

Schron turystyczny w Zawoi Markowej, 72b

50

3

Schron turystyczny na „Polu Biwakowym” w Zawoi Policzne, 44b

50

4

Schron turystyczny na Przywarówce, 101h

100

5

Schron turystyczny przy Hali Śmietanowej, 90c

50

1) Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone znakami oddziału i małymi literami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »