| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania wniosków i ofert konkursowych składanych do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w ramach konkursów na rok 2013 z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych ze środków budżetu państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1)) w związku z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w ramach konkursu na rok 2013 z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”, o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki, w następującym składzie:

1) Wojciech Kudlik – przewodniczący;

2) Anna Święs – sekretarz;

3) Marcin Brzychcy;

4) Dariusz Buza;

5) Marcin Drabik;

6) Katarzyna Kacprzyk;

7) Maciej Pliszka;

8) Marian Sypniewski – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

2. Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji Konkursowej” stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór protokołu oceny wniosku dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

1. Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert konkursowych składanych do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w ramach konkursu na rok 2013 z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych ze środków budżetu państwa, o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki, w następującym składzie:

1) Wojciech Kudlik – przewodniczący;

2) Tadeusz Rożej – sekretarz;

3) Dariusz Buza;

4) Bożenna Potentas;

5) Magdalena Skrzeczyńska;

6) Marian Sypniewski – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

2. Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji Konkursowej” stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Wzór protokołu oceny oferty dotyczącego „dofinansowania zadań z obszaru sportu powszechnego z budżetu państwa” stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244.

Załącznik 1. [Regulamin Prac Komisji Konkursowej]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Regulamin Prac Komisji Konkursowej

§ 1. 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub – pod jego nieobecność – wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Komisja zwoływana jest przez Przewodniczącego w terminach umożliwiających przygotowanie propozycji dofinansowania w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu konkursowym.

4. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji i ją przechowuje. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu.

5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Rozwoju i Promocji Sportu.

§ 2. 1. Komisja w formie Protokołu Zbiorczego opracowuje propozycje dofinansowania zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2013 r.

2. Propozycja podziału środków, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów Ocen sporządzonych przez członków Komisji.

3. Protokół Oceny jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

4. Zaopiniowanym pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w Protokole Oceny powyżej 59 punktów.

5. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na realizację zadań, kierując się w szczególności ocenami zawartymi w Protokołach Ocen oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

6. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja przekazuje Protokół Zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Rozwoju i Promocji Sportu oraz zwraca Protokół Zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia lub dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych przekazuje Protokół Zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z podmiotami zgodnie z zatwierdzonym Protokołem Zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się na stronie internetowej www .msport.gov.pl.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2013]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2013

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [Regulamin Prac Komisji Konkursowej]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Regulamin Prac Komisji Konkursowej

§ 1. 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub – pod jego nieobecność – wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Komisja zwoływana jest przez Przewodniczącego w terminach umożliwiających przygotowanie propozycji dofinansowania w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu konkursowym.

4. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji i ją przechowuje. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu.

5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Rozwoju i Promocji Sportu.

§ 2. 1. Komisja w formie Protokołu Zbiorczego opracowuje propozycje dofinansowania zadań ze środków budżetu państwa w ramach konkursu na rok 2013 z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

2. Propozycja podziału środków, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów Ocen sporządzonych przez członków Komisji.

3. Protokół Oceny jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

4. Zaopiniowanym pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w Protokole Oceny powyżej 59 punktów.

5. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na realizację zadań, kierując się w szczególności ocenami zawartymi w Protokołach Ocen oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

6. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania w obecności co najmniej 4 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja przekazuje Protokół Zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Rozwoju i Promocji Sportu oraz zwraca Protokół Zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia lub dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych przekazuje Protokół Zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z podmiotami zgodnie z zatwierdzonym Protokołem Zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się na stronie internetowej www.msport.gov.pl .

Załącznik 4. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2013]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2013

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rozwoju Biznesu

Firma doradczo-szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »