| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania wniosków i ofert konkursowych składanych do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w ramach konkursów na rok 2013 z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych ze środków budżetu państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1)) w związku z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w ramach konkursu na rok 2013 z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”, o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki, w następującym składzie:

1) Wojciech Kudlik – przewodniczący;

2) Anna Święs – sekretarz;

3) Marcin Brzychcy;

4) Dariusz Buza;

5) Marcin Drabik;

6) Katarzyna Kacprzyk;

7) Maciej Pliszka;

8) Marian Sypniewski – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

2. Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji Konkursowej” stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór protokołu oceny wniosku dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

1. Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert konkursowych składanych do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w ramach konkursu na rok 2013 z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych ze środków budżetu państwa, o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki, w następującym składzie:

1) Wojciech Kudlik – przewodniczący;

2) Tadeusz Rożej – sekretarz;

3) Dariusz Buza;

4) Bożenna Potentas;

5) Magdalena Skrzeczyńska;

6) Marian Sypniewski – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

2. Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji Konkursowej” stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Wzór protokołu oceny oferty dotyczącego „dofinansowania zadań z obszaru sportu powszechnego z budżetu państwa” stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244.

Załącznik 1. [Regulamin Prac Komisji Konkursowej]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Regulamin Prac Komisji Konkursowej

§ 1. 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub – pod jego nieobecność – wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Komisja zwoływana jest przez Przewodniczącego w terminach umożliwiających przygotowanie propozycji dofinansowania w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu konkursowym.

4. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji i ją przechowuje. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu.

5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Rozwoju i Promocji Sportu.

§ 2. 1. Komisja w formie Protokołu Zbiorczego opracowuje propozycje dofinansowania zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2013 r.

2. Propozycja podziału środków, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów Ocen sporządzonych przez członków Komisji.

3. Protokół Oceny jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

4. Zaopiniowanym pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w Protokole Oceny powyżej 59 punktów.

5. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na realizację zadań, kierując się w szczególności ocenami zawartymi w Protokołach Ocen oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

6. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja przekazuje Protokół Zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Rozwoju i Promocji Sportu oraz zwraca Protokół Zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia lub dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych przekazuje Protokół Zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z podmiotami zgodnie z zatwierdzonym Protokołem Zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się na stronie internetowej www .msport.gov.pl.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2013]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2013

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [Regulamin Prac Komisji Konkursowej]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Regulamin Prac Komisji Konkursowej

§ 1. 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub – pod jego nieobecność – wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Komisja zwoływana jest przez Przewodniczącego w terminach umożliwiających przygotowanie propozycji dofinansowania w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu konkursowym.

4. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji i ją przechowuje. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu.

5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Rozwoju i Promocji Sportu.

§ 2. 1. Komisja w formie Protokołu Zbiorczego opracowuje propozycje dofinansowania zadań ze środków budżetu państwa w ramach konkursu na rok 2013 z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

2. Propozycja podziału środków, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów Ocen sporządzonych przez członków Komisji.

3. Protokół Oceny jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

4. Zaopiniowanym pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w Protokole Oceny powyżej 59 punktów.

5. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na realizację zadań, kierując się w szczególności ocenami zawartymi w Protokołach Ocen oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

6. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania w obecności co najmniej 4 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja przekazuje Protokół Zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Rozwoju i Promocji Sportu oraz zwraca Protokół Zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia lub dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych przekazuje Protokół Zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z podmiotami zgodnie z zatwierdzonym Protokołem Zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się na stronie internetowej www.msport.gov.pl .

Załącznik 4. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2013]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2013

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »