| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – należy rozumieć przez to Ministra Sportu i Turystyki;

2) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Sportu i Turystyki;

3) Dyrektorze Generalnym – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

§ 2.  1. Do właściwości Ministra jest zastrzeżone:

1) zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla Sejmu i Senatu RP oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

2) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty, materiały i opinie komisji sejmowych;

3) aprobowanie projektów aktów normatywnych wnoszonych do Prezesa Rady Ministrów i pod obrady Rady Ministrów;

4) wydawanie aktów normatywnych i innych dokumentów podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim, a także w Dzienniku Urzędowym Ministra;

5) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;

6) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

7) zatwierdzanie wniosków urlopowych oraz podróży służbowych Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, a także delegacji służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;

8) zatrudnianie osób w Gabinecie Politycznym Ministra;

9) występowanie o nadanie odznaczeń zgodnie z właściwymi przepisami;

10) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony przez Ministerstwo oraz podległe lub nadzorowane jednostki organizacyjne;

11) ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie.

2. Do podpisu Ministra zastrzega się ponadto:

1) pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu RP, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz posłów i senatorów, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, osób kierujących centralnymi organami organizacji politycznych i związków zawodowych, zwierzchników kościołów i związków wyznaniowych, ministrów rządów innych państw;

2) akty powołania i inne dotyczące nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy na stanowiskach w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra, ustawowo zastrzeżonych do właściwości Ministra;

3) pisma ustalające wysokość składników wynagrodzenia kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

4) umowy międzynarodowe – na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz umowy międzyresortowe i umowy o współdziałaniu Ministerstwa ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, w tym międzynarodowymi;

5) inne dokumenty ustawowo zastrzeżone do podpisu Ministra.

3. Członkowie kierownictwa Ministerstwa podpisują, według właściwości, w szczególności pisma adresowane do niewymienionych w ust. 2 pkt 1 członków kierownictwa Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu RP, Najwyższej Izby Kontrolii Polskiej Akademii Nauk, członków kierownictw ministerstw i centralnych organów administracji rządowej, marszałków województw, przewodniczących sejmików województw, wojewodów, niewymienionych w ust. 1 członków kierownictw organizacji politycznych, członków kierownictw naczelnych władz związków zawodowych i stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym oraz pisma i dokumenty zastrzeżone do ich podpisu na podstawie niniejszego zarządzenia.

4. W imieniu Ministra Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu mogą podpisywać pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) przesyłające projekty ustaw, rozporządzeń oraz innych dokumentów rządowych do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji z partnerami społecznymi;

2) przekazujące uwagi Ministerstwa do projektów w ramach uzgodnień międzyresortowych.

§ 3.  1. Minister rozstrzyga spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu.

2. Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

3. Minister wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Biura Ministra;

2) Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, z wyłączeniem spraw w obszarze bezpieczeństwa w sporcie, zwalczania dopingu w sporcie a także z zakresu zarządzania informacją sportową w ramach systemu informacji sportowej.

4. Minister nadzoruje zadania Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn zm.3)).

5. Minister koordynuje realizację spraw parlamentarnych oraz sprawuje nadzór nad właściwą realizacją obowiązków Ministerstwa wobec Sejmu i Senatu.

§ 4.  1. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński podpisuje pisma kierowane do sekretarza stałego komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach komitetu, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń komitetu.

2. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska podpisuje pisma kierowane do sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich, a także sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach Komitetów, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetów.

§ 5.  Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra. Wykonują oni, każdy w swoim zakresie, zadania Ministra w zakresie działu administracji rządowej – kultura fizyczna oraz działu – turystyka.

§ 6.  1. W czasie nieobecności Ministra zastępuje go Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński.

2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu ustala się następujące zastępstwa:

1) Sekretarza Stanu Grzegorza Karpińskiego zastępuje w czasie jego nieobecności Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski;

2) Podsekretarza Stanu Katarzynę Sobierajską zastępuje w czasie jej nieobecności Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski;

3) Podsekretarza Stanu Tomasza Półgrabskiego zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących i zastępowanych decyzję o zastępstwie podejmuje Minister.

§ 7.  1. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Departamentu Ekonomiczno-Finansowego;

2) Departamentu Infrastruktury Sportowej;

3) Departamentu Prawnego;

4) Departamentu Kontroli.

2. Do zakresu czynności Sekretarza Stanu Grzegorza Karpińskiego należą w szczególności sprawy:

1) koordynowanie realizacji zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu części 25 – kultura fizyczna i części 40 – turystyka, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych;

2) związane z realizacją inwestycji sportowych oraz kreowaniem polityki rozwoju infrastruktury sportowej;

3) związane ze sprawowaniem nadzoru nad polskimi związkami sportowymi oraz fundacjami;

4) koordynowanie prac związanych z obsługą prawną Ministerstwa.

3. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Centralnym Ośrodkiem Sportu.

4. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów.

§ 8.  1. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska bierze udział w pracach Komitetu do Spraw Europejskich oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

2. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Turystyki.

3. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Katarzyny Sobierajskiej należy w szczególności:

1) kształtowanie polityki w zakresie rozwoju turystyki oraz spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju i mechanizmów regulujących rynek turystyczny;

2) programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki;

3) koordynowanie prac nad opracowaniem, wdrożeniem i monitorowaniem strategicznych dokumentów rozwoju sektora turystyki;

4) koordynowanie realizacji zadań ministra właściwego do spraw turystyki, określonych w ustawie o usługach turystycznych;

5) koordynowanie spraw związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym kadr turystyki oraz w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania zawodów i działalności regulowanych w dziedzinie turystyki.

4. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Polską Organizacją Turystyczną.

5. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska jest członkiem Zespołu do spraw realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce, Międzyresortowego Zespołu do Spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Rady Promocji Polski, Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową oraz Przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań rządu określonych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku”.

§ 9.  1. Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Departamentu Sportu dla Wszystkich;

2) Departamentu Sportu Wyczynowego;

3) Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w obszarze bezpieczeństwa w sporcie, zwalczania dopingu w sporcie a także z zakresu zarządzania informacją sportową w ramach systemu informacji sportowej.

2. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Tomasza Półgrabskiego należy w szczególności:

1) opracowywanie rozwiązań systemowych w zakresie spraw dotyczących upowszechniania sportu i promowania aktywności fizycznej;

2) koordynacja spraw dotyczących uzyskiwania, podnoszenia i uznawania kwalifikacji zawodowych w sporcie;

3) podejmowanie działań systemowych w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach społecznych i zawodowych, w tym wśród osób niepełnosprawnych;

4) nadzór nad realizacją programów i planów organizacji przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz w zawodach międzynarodowych o podobnej randze;

5) koordynacja działań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za szczególne osiągnięcia sportowe.

3. Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski koordynuje prace Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej, jest przedstawicielem Ministra w Radzie Bezpieczeństwa Imprez Sportowych oraz członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji, Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia.

4. Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Instytutem Sportu w Warszawie.

§ 10.  1. Do zakresu czynności Dyrektora Generalnego należy wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz sprawy organizacyjne, zapewniające prawidłowe wykonanie zadań określonych przez Ministra, w tym w szczególności:

1) planowanie pracy Ministerstwa;

2) nadzorowanie prac związanych z konstruowaniem i realizacją budżetu Ministerstwa;

3) nadzorowanie postępowań z zakresu zamówień publicznych, w tym podpisywanie umów;

4) nadzorowanie spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego w Ministerstwie;

5) realizacja zadań w zakresie informatyzacji Ministerstwa.

2. Dyrektor Generalny sprawuje bezpośredni nadzór i określa bieżące zadania dla:

1) Biura Dyrektora Generalnego;

2) Biura Administracyjnego;

3) Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 11.  W ramach czynności ustalonych w § 7–10, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny:

1) są upoważnieni do podejmowania decyzji i rozstrzygnięć, w tym do podpisywania postanowień i zaświadczeń;

2) są upoważnieni do reprezentowania Ministra w postępowaniach sądowych i mogą udzielać dalszych pełnomocnictw do reprezentowania Ministra;

3) reprezentują Ministra wobec innych organów i instytucji państwowych oraz organizacji i innych podmiotów;

4) biorą udział w pracach zespołów, komisji, komitetów wskazanych przez Ministra;

5) realizują inne zadania bezpośrednio zlecone przez Ministra.

§ 12.  Traci moc zarządzenie Nr 26 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 13 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 13

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany przywołanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, oraz z 2012 r. poz. 1544.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 1530, poz. 1548 i poz. 1456.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »