| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – należy rozumieć przez to Ministra Sportu i Turystyki;

2) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Sportu i Turystyki;

3) Dyrektorze Generalnym – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

§ 2.

 1. Do właściwości Ministra jest zastrzeżone:

1) zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla Sejmu i Senatu RP oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

2) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty, materiały i opinie komisji sejmowych;

3) aprobowanie projektów aktów normatywnych wnoszonych do Prezesa Rady Ministrów i pod obrady Rady Ministrów;

4) wydawanie aktów normatywnych i innych dokumentów podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim, a także w Dzienniku Urzędowym Ministra;

5) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;

6) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

7) zatwierdzanie wniosków urlopowych oraz podróży służbowych Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, a także delegacji służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;

8) zatrudnianie osób w Gabinecie Politycznym Ministra;

9) występowanie o nadanie odznaczeń zgodnie z właściwymi przepisami;

10) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony przez Ministerstwo oraz podległe lub nadzorowane jednostki organizacyjne;

11) ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie.

2. Do podpisu Ministra zastrzega się ponadto:

1) pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu RP, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz posłów i senatorów, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, osób kierujących centralnymi organami organizacji politycznych i związków zawodowych, zwierzchników kościołów i związków wyznaniowych, ministrów rządów innych państw;

2) akty powołania i inne dotyczące nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy na stanowiskach w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra, ustawowo zastrzeżonych do właściwości Ministra;

3) pisma ustalające wysokość składników wynagrodzenia kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

4) umowy międzynarodowe – na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz umowy międzyresortowe i umowy o współdziałaniu Ministerstwa ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, w tym międzynarodowymi;

5) inne dokumenty ustawowo zastrzeżone do podpisu Ministra.

3. Członkowie kierownictwa Ministerstwa podpisują, według właściwości, w szczególności pisma adresowane do niewymienionych w ust. 2 pkt 1 członków kierownictwa Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu RP, Najwyższej Izby Kontrolii Polskiej Akademii Nauk, członków kierownictw ministerstw i centralnych organów administracji rządowej, marszałków województw, przewodniczących sejmików województw, wojewodów, niewymienionych w ust. 1 członków kierownictw organizacji politycznych, członków kierownictw naczelnych władz związków zawodowych i stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym oraz pisma i dokumenty zastrzeżone do ich podpisu na podstawie niniejszego zarządzenia.

4. W imieniu Ministra Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu mogą podpisywać pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) przesyłające projekty ustaw, rozporządzeń oraz innych dokumentów rządowych do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji z partnerami społecznymi;

2) przekazujące uwagi Ministerstwa do projektów w ramach uzgodnień międzyresortowych.

§ 3.

 1. Minister rozstrzyga spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu.

2. Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

3. Minister wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Biura Ministra;

2) Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, z wyłączeniem spraw w obszarze bezpieczeństwa w sporcie, zwalczania dopingu w sporcie a także z zakresu zarządzania informacją sportową w ramach systemu informacji sportowej.

4. Minister nadzoruje zadania Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn zm.3)).

5. Minister koordynuje realizację spraw parlamentarnych oraz sprawuje nadzór nad właściwą realizacją obowiązków Ministerstwa wobec Sejmu i Senatu.

§ 4.

 1. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński podpisuje pisma kierowane do sekretarza stałego komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach komitetu, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń komitetu.

2. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska podpisuje pisma kierowane do sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich, a także sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach Komitetów, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetów.

§ 5.

 Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra. Wykonują oni, każdy w swoim zakresie, zadania Ministra w zakresie działu administracji rządowej – kultura fizyczna oraz działu – turystyka.

§ 6.

 1. W czasie nieobecności Ministra zastępuje go Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński.

2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu ustala się następujące zastępstwa:

1) Sekretarza Stanu Grzegorza Karpińskiego zastępuje w czasie jego nieobecności Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski;

2) Podsekretarza Stanu Katarzynę Sobierajską zastępuje w czasie jej nieobecności Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski;

3) Podsekretarza Stanu Tomasza Półgrabskiego zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących i zastępowanych decyzję o zastępstwie podejmuje Minister.

§ 7.

 1. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Departamentu Ekonomiczno-Finansowego;

2) Departamentu Infrastruktury Sportowej;

3) Departamentu Prawnego;

4) Departamentu Kontroli.

2. Do zakresu czynności Sekretarza Stanu Grzegorza Karpińskiego należą w szczególności sprawy:

1) koordynowanie realizacji zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu części 25 – kultura fizyczna i części 40 – turystyka, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych;

2) związane z realizacją inwestycji sportowych oraz kreowaniem polityki rozwoju infrastruktury sportowej;

3) związane ze sprawowaniem nadzoru nad polskimi związkami sportowymi oraz fundacjami;

4) koordynowanie prac związanych z obsługą prawną Ministerstwa.

3. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Centralnym Ośrodkiem Sportu.

4. Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów.

§ 8.

 1. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska bierze udział w pracach Komitetu do Spraw Europejskich oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

2. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Turystyki.

3. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Katarzyny Sobierajskiej należy w szczególności:

1) kształtowanie polityki w zakresie rozwoju turystyki oraz spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju i mechanizmów regulujących rynek turystyczny;

2) programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki;

3) koordynowanie prac nad opracowaniem, wdrożeniem i monitorowaniem strategicznych dokumentów rozwoju sektora turystyki;

4) koordynowanie realizacji zadań ministra właściwego do spraw turystyki, określonych w ustawie o usługach turystycznych;

5) koordynowanie spraw związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym kadr turystyki oraz w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania zawodów i działalności regulowanych w dziedzinie turystyki.

4. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Polską Organizacją Turystyczną.

5. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska jest członkiem Zespołu do spraw realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce, Międzyresortowego Zespołu do Spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Rady Promocji Polski, Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową oraz Przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań rządu określonych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku”.

§ 9.

 1. Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Departamentu Sportu dla Wszystkich;

2) Departamentu Sportu Wyczynowego;

3) Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w obszarze bezpieczeństwa w sporcie, zwalczania dopingu w sporcie a także z zakresu zarządzania informacją sportową w ramach systemu informacji sportowej.

2. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Tomasza Półgrabskiego należy w szczególności:

1) opracowywanie rozwiązań systemowych w zakresie spraw dotyczących upowszechniania sportu i promowania aktywności fizycznej;

2) koordynacja spraw dotyczących uzyskiwania, podnoszenia i uznawania kwalifikacji zawodowych w sporcie;

3) podejmowanie działań systemowych w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach społecznych i zawodowych, w tym wśród osób niepełnosprawnych;

4) nadzór nad realizacją programów i planów organizacji przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz w zawodach międzynarodowych o podobnej randze;

5) koordynacja działań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za szczególne osiągnięcia sportowe.

3. Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski koordynuje prace Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej, jest przedstawicielem Ministra w Radzie Bezpieczeństwa Imprez Sportowych oraz członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji, Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia.

4. Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Instytutem Sportu w Warszawie.

§ 10.

 1. Do zakresu czynności Dyrektora Generalnego należy wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz sprawy organizacyjne, zapewniające prawidłowe wykonanie zadań określonych przez Ministra, w tym w szczególności:

1) planowanie pracy Ministerstwa;

2) nadzorowanie prac związanych z konstruowaniem i realizacją budżetu Ministerstwa;

3) nadzorowanie postępowań z zakresu zamówień publicznych, w tym podpisywanie umów;

4) nadzorowanie spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego w Ministerstwie;

5) realizacja zadań w zakresie informatyzacji Ministerstwa.

2. Dyrektor Generalny sprawuje bezpośredni nadzór i określa bieżące zadania dla:

1) Biura Dyrektora Generalnego;

2) Biura Administracyjnego;

3) Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 11.

 W ramach czynności ustalonych w § 7–10, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny:

1) są upoważnieni do podejmowania decyzji i rozstrzygnięć, w tym do podpisywania postanowień i zaświadczeń;

2) są upoważnieni do reprezentowania Ministra w postępowaniach sądowych i mogą udzielać dalszych pełnomocnictw do reprezentowania Ministra;

3) reprezentują Ministra wobec innych organów i instytucji państwowych oraz organizacji i innych podmiotów;

4) biorą udział w pracach zespołów, komisji, komitetów wskazanych przez Ministra;

5) realizują inne zadania bezpośrednio zlecone przez Ministra.

§ 12.

 Traci moc zarządzenie Nr 26 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 13

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany przywołanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, oraz z 2012 r. poz. 1544.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 1530, poz. 1548 i poz. 1456.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »