| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczo – eksperckiego w zakresie diagnozy obszaru wychowania fizycznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół doradczo – ekspercki w zakresie diagnozy obszaru wychowania fizycznego, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Tomasz Frołowicz;

2) Sekretarz Zespołu – Dariusz Buza;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Eligiusz Madejski,

b) Małgorzata Plichcińska,

c) Jerzy Pośpiech,

d) Lech Szargiej,

e) Barbara Woynarowska.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniami Zespołu są:

1) koordynacja prac związanych z diagnozą obszaru wychowania fizycznego w Polsce;

2) merytoryczne wsparcie Ministra Sportu i Turystyki w zakresie wiedzy eksperckiej dotyczącej rekomendacji dla działań koniecznych do podjęcia w celu zwiększenia efektywności działań realizowanych w procesie edukacji wychowania fizycznego;

3) przygotowanie raportu w zakresie stanu wychowania fizycznego oraz rekomendacji dla niezbędnych działań do realizacji.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) kierowanie pracami Zespołu;

3) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

4) wyznaczanie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;

5) wykonywanie innych działań wynikających z zakresu prac Zespołu.

3. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności prowadzenie dokumentacji Zespołu i protokołowanie jego posiedzeń.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu. W przypadku zdania odrębnego członek Zespołu przedstawia pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.

3. Posiedzenia Zespołu są jawne.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

3. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 2 następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich. Nie podlegają zwrotowi koszty podróży samolotem.

4. Wydatki związane z działalnością Zespołu wskazane w ust. 2 pokrywane są z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Sportu dla Wszystkich.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej: kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »