| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie utworzenia Zespołu roboczego do spraw badań w turystyce

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół roboczy do spraw badań w turystyce, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

2) Zastępca Przewodniczącego – Elżbieta Wyrwicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

3) Sekretarz Zespołu – Katarzyna Podhorodecka, starszy specjalista w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

4) członkowie Zespołu:

a) Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,

b) Teresa Buczak – Wicedyrektor Biura Zarządzania Projektem „Promujmy Polskę Razem” w Polskiej Organizacji Turystycznej,

c) Krzysztof Łopaciński – Dyrektor Instytutu Turystyki w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji,

d) Bogdan Włodarczyk – Kierownik Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim,

e) Piotr Zmyślony – adiunkt na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

f) Krzysztof Borkowski – Kierownik Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,

g) Stefan Bosiacki – Kierownik Zakładu Ekonomiki Turystyki i Marketingu na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,

h) Magdalena Kachniewska – Dziekan Studium Magisterskiego SGH, pracownik Katedry Turystyki, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej,

i) Ewa Dziedzic – Kierownik Katedry Turystyki SGH, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej,

j) Renata Seweryn – Katedra Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

k) Teresa Krzemińska – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,

l) Dorota Jasiukiewicz – główny specjalista w Ośrodku Statystyki Sportu i Turystyki, Urząd Statystyczny w Rzeszowie,

m) Wacława Kraśniewska – Naczelnik Wydziału Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia w Głównym Urzędzie Statystycznym,

n) Elżbieta Karnafel-Wyka – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy na Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

o) Paweł Bryda – główny specjalista w Departamencie Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

p) Paweł Ważniewski – specjalista w Departamencie Analiz Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

q) Lidia Piotrowska – Naczelnik Wydziału Lokalnego Planowania i Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

r) Agnieszka Mokrogulska – starszy specjalista w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

s) Piotr Mączka – specjalista w Departamencie Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

t) Małgorzata Szerszeń – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

u) Ewa Bąk-Filipek – główny specjalista w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowywanie propozycji modyfikacji programów badań;

2) opracowanie zintegrowanego programu badań regionalnych gospodarki turystycznej;

3) opracowanie założeń metodologicznych do badań;

4) wskazanie propozycji mierników do oceny budżetu zadaniowego oraz do oceny dokumentów strategicznych z zakresu turystyki.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia Zespołu będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3. Zespół jest upoważniony do występowania do właściwych podmiotów o stosowne dane statystyczne.

4. Zespół może wykorzystywać opinie podmiotów zewnętrznych.

5. Z posiedzeń Zespołu sporządzane są protokoły.

6. Prace Zespołu zakończone będą sprawozdaniem, zawierającym analizę i wnioski, które zostaną przedłożone Ministrowi Sportu i Turystyki.

§ 5.

1. Członkowie Zespołu niebędący pracownikami Ministerstwa Sportu i Turystyki za pracę w zespole nie otrzymują wynagrodzenia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Praca w Zespole pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki jest traktowana na równi z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.

3. Członkowi Zespołu, który jest pracownikiem uczelni mieszczącej się poza Warszawą, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

4. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 3 następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Departamentu Turystyki.

5. Wydatki związane z działalnością Zespołu wskazane w ust. 3 pokrywane są z budżetu państwa z części pozostającej do dyspozycji Departamentu Turystyki.

§ 6.

Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac, do których został powołany, w szczególności po zatwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 6.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7.

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »