| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie utworzenia Zespołu roboczego do spraw badań w turystyce

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół roboczy do spraw badań w turystyce, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

2) Zastępca Przewodniczącego – Elżbieta Wyrwicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

3) Sekretarz Zespołu – Katarzyna Podhorodecka, starszy specjalista w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

4) członkowie Zespołu:

a) Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,

b) Teresa Buczak – Wicedyrektor Biura Zarządzania Projektem „Promujmy Polskę Razem” w Polskiej Organizacji Turystycznej,

c) Krzysztof Łopaciński – Dyrektor Instytutu Turystyki w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji,

d) Bogdan Włodarczyk – Kierownik Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim,

e) Piotr Zmyślony – adiunkt na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

f) Krzysztof Borkowski – Kierownik Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,

g) Stefan Bosiacki – Kierownik Zakładu Ekonomiki Turystyki i Marketingu na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,

h) Magdalena Kachniewska – Dziekan Studium Magisterskiego SGH, pracownik Katedry Turystyki, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej,

i) Ewa Dziedzic – Kierownik Katedry Turystyki SGH, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej,

j) Renata Seweryn – Katedra Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

k) Teresa Krzemińska – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,

l) Dorota Jasiukiewicz – główny specjalista w Ośrodku Statystyki Sportu i Turystyki, Urząd Statystyczny w Rzeszowie,

m) Wacława Kraśniewska – Naczelnik Wydziału Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia w Głównym Urzędzie Statystycznym,

n) Elżbieta Karnafel-Wyka – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy na Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

o) Paweł Bryda – główny specjalista w Departamencie Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

p) Paweł Ważniewski – specjalista w Departamencie Analiz Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

q) Lidia Piotrowska – Naczelnik Wydziału Lokalnego Planowania i Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

r) Agnieszka Mokrogulska – starszy specjalista w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

s) Piotr Mączka – specjalista w Departamencie Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

t) Małgorzata Szerszeń – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

u) Ewa Bąk-Filipek – główny specjalista w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowywanie propozycji modyfikacji programów badań;

2) opracowanie zintegrowanego programu badań regionalnych gospodarki turystycznej;

3) opracowanie założeń metodologicznych do badań;

4) wskazanie propozycji mierników do oceny budżetu zadaniowego oraz do oceny dokumentów strategicznych z zakresu turystyki.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia Zespołu będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3. Zespół jest upoważniony do występowania do właściwych podmiotów o stosowne dane statystyczne.

4. Zespół może wykorzystywać opinie podmiotów zewnętrznych.

5. Z posiedzeń Zespołu sporządzane są protokoły.

6. Prace Zespołu zakończone będą sprawozdaniem, zawierającym analizę i wnioski, które zostaną przedłożone Ministrowi Sportu i Turystyki.

§ 5.

1. Członkowie Zespołu niebędący pracownikami Ministerstwa Sportu i Turystyki za pracę w zespole nie otrzymują wynagrodzenia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Praca w Zespole pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki jest traktowana na równi z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.

3. Członkowi Zespołu, który jest pracownikiem uczelni mieszczącej się poza Warszawą, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

4. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 3 następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Departamentu Turystyki.

5. Wydatki związane z działalnością Zespołu wskazane w ust. 3 pokrywane są z budżetu państwa z części pozostającej do dyspozycji Departamentu Turystyki.

§ 6.

Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac, do których został powołany, w szczególności po zatwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 6.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »