| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych z części 40 – Turystyka w 2014 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych przez Departament Turystyki w 2014 roku, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki w zakresie oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki w 2014 roku w ramach ogłoszonego konkursu.

§ 2.

 W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Maria Napiórkowska;

2) Członkowie Komisji:

a) Ewa Bąk-Filipek,

b) Karol Biedrzycki,

c) Dominik Borek,

d) Tomasz Dzieńdziura,

e) Wojciech Ejmont,

f) Hanna Maria Jakonowska,

g) Anna Kołtan,

h) Katarzyna Korycka-Fuhrmann,

i) Elżbieta Kwiatkowska,

j) Katarzyna Laskowska,

k) Ewelina Macierzyńska-Szwaja,

l) Beata Muchowska,

m) Olga Piekarzewska,

n) Katarzyna Podhorodecka,

o) Maciej Rosiński,

p) Sławomir Skrzydlewski,

q) Iwona Szałkowska,

r) Karolina Szuppe,

s) Joanna Tomczak,

t) Rafał Wilczkowski,

u) Elżbieta Wyrwicz,

v) przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej,

w) przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

§ 3.

 Komisja prowadzi prace na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej: turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik do Zarządzenia Nr 28 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 października 2013 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Komisja składa się z Przewodniczącego oraz członków, powołanych spośród pracowników Departamentu Turystyki, którzy pełnią przedmiotowe zadanie w ramach swoich obowiązków służbowych.

2. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel wskazany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej, dalej jako „POT”, wskazany przez Prezesa POT.

3. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

4. Pracom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje upoważniony przez niego członek Komisji.

6. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych w ramach konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2014, zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu.

7. Przewodniczący Komisji wyznacza 3 członków Komisji do dokonania oceny formalnej wszystkich złożonych ofert.

8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferty, Komisja wzywa do uzupełnienia podmioty składające oferty, w szczególności do przedłożenia:

1) obowiązującego statutu podmiotu składającego ofertę;

2) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku ze strony internetowej wyciągu z KRS;

3) oświadczenia potwierdzającego, iż w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji;

4) oświadczenia, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi danego podmiotu składającego ofertę i do reprezentowania tego podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

5) umowy pomiędzy podmiotami składającymi ofertę – w przypadku oferty wspólnej;

6) oświadczenia wskazującego czy podmiot składający ofertę jest bądź nie jest „Zamawiającym” w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

9. Oceny merytorycznej każdej oferty dokonuje 3 członków Komisji wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji, którzy uwzględniają analizę i ocenę dofinansowanych zadań publicznych w latach ubiegłych. Wynik ostateczny stanowi średnia arytmetyczna z 3 ocen.

10. Dla każdej oferty zostanie sporządzony Protokół oceny oferty. Wzór Protokołu oceny oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Prac Komisji Konkursowej.

11. Z prac Komisji zostanie sporządzony Protokół zbiorczy zawierający wykaz podmiotów, których oferty zostały rekomendowane do realizacji, nie zostały rekomendowane do realizacji, zostały umieszczone na liście rezerwowej lub zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Wzór Protokołu zbiorczego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Prac Komisji Konkursowej.

12. Przewodniczący Komisji przekazuje Protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, a następnie właściwemu członkowi kierownictwa resortu, upoważnionemu do wykonywania uprawnień i obowiązków dysponenta części budżetowej w zakresie części 40 Turystyka, do rozpatrzenia przedstawionych propozycji.

13. Właściwy członek kierownictwa resortu, po rozpatrzeniu przedstawionych w Protokole zbiorczym propozycji, zatwierdza wyniki konkursu.

14. Po zatwierdzeniu wyników konkursu przez właściwego członka kierownictwa resortu, wykazy zostają opublikowane na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Turystyka” do dnia 13 lutego 2014 r.

15. Komisja ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2014.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Prac Komisji Konkursowej stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 28 Ministra Sportu i Turystyki
z dn. 28 października 2013 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY
NA ZADANIA Z ZAKRESU TURYSTYKI REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH W 2014 ROKU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2
do Regulaminu Prac Komisji Konkursowej stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 28 Ministra Sportu i Turystyki
z dn. 28 października 2013 r.

PROTOKÓŁ ZBIORCZY
Z OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »