| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2013 roku realizacji zadania pn. „Organizowanie sportu oraz jego promocja poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków praw do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku”, w ramach środków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania sportu oraz jego promocję poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) oraz w związku z § 2 ust. 2 i 3 Wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Komisję oceniającą do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2013 r. zadania „Organizowanie sportu oraz jego promocja poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków praw do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

 W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Dariusz Buza, Departament Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Tomasz Marcinkowski, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

3) Sekretarz – Tadeusz Rożej, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członkowie:

a) Dominika Misińska, Departament Ekonomiczno-Finansowy;

b) Jacek Janowicz, Departament Sportu Wyczynowego;

c) Maciej Odolczyk, Departament Kontroli;

d) Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.

§ 3.

 1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji oceniającej”, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór protokołu oceny wniosku dotyczącego dofinansowania zadania „Organizowanie sportu oraz jego promocja poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków praw do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.”, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606)

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 listopada 2013 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2013 r. zadania „Organizowanie sportu oraz jego promocja poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków praw do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.” w formie Protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania zadania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów oceny ofert sporządzonych przez członków Komisji.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w Protokole oceny oferty, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację w/w zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w Protokole oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja oceniająca przekazuje Protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca Protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych przekazuje Protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym Protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystki, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystki oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ na rok 2013
„Organizowanie sportu oraz jego promocja poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.”

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »