| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2013 roku realizacji zadania pn. „Organizowanie sportu oraz jego promocja poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków praw do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku”, w ramach środków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania sportu oraz jego promocję poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) oraz w związku z § 2 ust. 2 i 3 Wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Komisję oceniającą do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2013 r. zadania „Organizowanie sportu oraz jego promocja poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków praw do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

 W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Dariusz Buza, Departament Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Tomasz Marcinkowski, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

3) Sekretarz – Tadeusz Rożej, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członkowie:

a) Dominika Misińska, Departament Ekonomiczno-Finansowy;

b) Jacek Janowicz, Departament Sportu Wyczynowego;

c) Maciej Odolczyk, Departament Kontroli;

d) Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.

§ 3.

 1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji oceniającej”, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór protokołu oceny wniosku dotyczącego dofinansowania zadania „Organizowanie sportu oraz jego promocja poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków praw do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.”, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606)

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 listopada 2013 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2013 r. zadania „Organizowanie sportu oraz jego promocja poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków praw do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.” w formie Protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania zadania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów oceny ofert sporządzonych przez członków Komisji.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w Protokole oceny oferty, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację w/w zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w Protokole oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja oceniająca przekazuje Protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca Protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych przekazuje Protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym Protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystki, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystki oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ na rok 2013
„Organizowanie sportu oraz jego promocja poprzez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.”

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »