| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2014 r. zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję oceniającą o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach otwartego konkursu na dofinansowanie realizowanych w 2014 r. zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski, finansowanych ze środków budżetu państwa,

w ramach zadania „wspieranie i promowanie rozwoju sportu dla wszystkich”, działania „współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu”, w skład której wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Buza, Departamentu Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Adam Soroko, Departament Sportu Wyczynowego;

3) Sekretarz – Tadeusz Rożej, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członkowie:

a) Katarzyna Kochaniak, Rzecznik Prasowy Ministra Sportu i Turystyki,

b) Tomasz Marcinkowski, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

c) Jan Pośnik, Departament Sportu Wyczynowego,

d) Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.

2. Komisja oceniająca, o której mowa w ust. 1, prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem Prac Komisji oceniającej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór Protokołu oceny oferty dotyczącej dofinansowania zadania z zakresu „promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski”, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2, pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 lutego 2014 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań z zakresu „promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski” przewidzianych do realizacji w 2014 r., w formie Protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania zadań, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów oceny ofert sporządzonych przez Członków Komisji.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w Protokole oceny oferty, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację w/w zadań, kierując się w szczególności oceną zawartą w Protokole oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja przekazuje Protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca Protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje Protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym Protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ NA ROK 2014]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 lutego 2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ na rok 2014

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »