| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 1 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniających do spraw opiniowania ofert i wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursów na rok 2014 z zakresu promowania i wspierania rozwoju sportu dla wszystkich ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniających do spraw opiniowania ofert i wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursów na rok 2014 z zakresu promowania i wspierania rozwoju sportu dla wszystkich ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt 4 uchyla się lit. e;

2) w § 2:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Zastępca Przewodniczącego – Paweł Słomiński, Departament Sportu Wyczynowego;”,

b) w ust. 1 pkt 4:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Jan Pośnik, Departament Sportu Wyczynowego,”,

– uchyla się lit. e,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wzór „protokołu oceny wniosku” z zakresu działania: „projekty upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowane przez polskie związki sportowe” stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.”.

§ 2.

Wzór „protokołu oceny wniosku” z zakresu działania: „projekty upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowane przez polskie związki sportowe” wskazanego w § 1 pkt 2 lit. c stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu opublikowania niniejszego zarządzenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki.

Minister Sportu i Turystyki

wz. Bogusław Ulijasz

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223 i 498.

Załącznik 1. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.......
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia....................2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »