| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie prowadzenia i organizacji w 2015 roku zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję oceniającą do opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie prowadzenia i organizacji w 2015 r. zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Dariusz Buza, Departament Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Kudlik, Departament Sportu dla Wszystkich;

3) Sekretarz – Grażyna Felczak, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członkowie:

a) Anna Karczewska, Departament Sportu dla Wszystkich,

b) Teresa Pałczyńska, Departament Sportu dla Wszystkich,

c) Bożenna Potentas, Departament Sportu dla Wszystkich,

d) Anna Święs, Departament Sportu dla Wszystkich,

e) Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.

§ 3.

1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji oceniającej”, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór „Protokołu oceny wniosku” stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 21 listopada 2014 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2015 r. zadania publicznego prowadzenie i organizacja zajęć sportowych dla uczniów, w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.

3. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny wniosków jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 90 punktów.

5. Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w protokole oceny wniosków, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosków oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja oceniająca przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2015]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 21 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2015

Dofinansowanie zadania publicznego prowadzenie i organizacja zajęć sportowych dla uczniów, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »