| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 9 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie ze środków budżetu państwa na 2015 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146) oraz w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Minister Sportu i Turystyki powołuje Komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie ze środków budżetu państwa na 2015 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie, zwaną dalej „Komisją”, do zadań której należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

§ 2.

W skład Komisji konkursowej wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Joanna Żukowska-Easton – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Rafał Piechota – Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

3) Sekretarz Komisji – Emilia Krawczyk – Główny Specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

4) pozostali członkowie Komisji:

a) Bożenna Potentas – przedstawiciel Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

b) Adam Pietroń – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

c) Tomasz Kosiec – przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 3.

Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem prac Komisji konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Komisja sporządza Protokół oceny oferty stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia oraz Protokół zbiorczy stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

Potwierdzenie wykonania i rozliczenia zadania dokonywane jest na Karcie rozliczenia dotacji celowej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, mają zastosowanie regulacje zawarte są w Zarządzeniu Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1)Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 stycznia 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, zobowiązana jest traktować na równych prawach wszystkie podmioty biorące udział w konkursie i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.

2. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji dotyczącej ogłoszenia konkursowego oraz protokołów oceny ofert i przygotowuje protokół zbiorczy z oceny ofert.

3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby spoza składu Komisji posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych i zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie, zaproszone przez przewodniczącego Komisji.

4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego Komisji. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji, posiedzenie Komisji zwołuje zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.

§ 3. 1. Komisja ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Wartość merytoryczna ofert dopuszczonych po ocenie formalnej do dalszego procedowania oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:

1) charakterystyka zadania zgodna z celami i zakładanymi rezultatami realizacji zadania wymienionymi w punkcie I i II ogłoszenia o konkursie ofert na dofinansowanie w 2015 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie ze środków pochodzących z budżetu państwa – pkt od 0 do 25;

2) opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków – pkt od 0 do 15;

3) spójność kosztów zadania z planowanymi działaniami – pkt od 0 do 15;

4) kalkulacja przewidywanych kosztów zadania uwzględniająca różne źródła ich finansowania – pkt od 0 do 10;

5) zasięg realizacji zadania – pkt od 0 do 10;

6) opis zadań koordynatora krajowego i koordynatorów lokalnych ośrodków projektu zgodny z ww. celami i zakładanymi rezultatami realizacji zadania – pkt od 0 do 5;

7) opis grup adresatów zadania publicznego – pkt od 0 do 5;

8) harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) – pkt od 0 do 5;

9) zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego – pkt od 0 do 5;

10) dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju – pkt od 0 do 5.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi – 100 pkt.

3. Komisja dokonując oceny oferty, poza kryteriami określonymi w ust. 3, kieruje się również zatwierdzonymi przez Ministra Sportu i Turystyki kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Komisja opracowuje propozycje wysokości dofinansowania uwzględniając wyniki oceny wg sumy przyznanych punktów.

5. Na podstawie oceny merytorycznej udokumentowanej w Protokołach oceny ofert, sekretarz Komisji przygotowuje Protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania na 2015 r.

6. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.

7. Decyzja ta nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.). Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty oraz wysokości przyznanych środków finansowych zatwierdza Minister Sportu i Turystyki.

§ 5. Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu oraz bez prawa do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK: 2015 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK: 2015
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ ZBIORCZY
Z OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - KARTA ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 stycznia 2015 r.

WZÓR - KARTA ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »