| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 9 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie ze środków budżetu państwa na 2015 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146) oraz w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Minister Sportu i Turystyki powołuje Komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie ze środków budżetu państwa na 2015 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie, zwaną dalej „Komisją”, do zadań której należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

§ 2.

W skład Komisji konkursowej wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Joanna Żukowska-Easton – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Rafał Piechota – Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

3) Sekretarz Komisji – Emilia Krawczyk – Główny Specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

4) pozostali członkowie Komisji:

a) Bożenna Potentas – przedstawiciel Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

b) Adam Pietroń – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

c) Tomasz Kosiec – przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 3.

Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem prac Komisji konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Komisja sporządza Protokół oceny oferty stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia oraz Protokół zbiorczy stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

Potwierdzenie wykonania i rozliczenia zadania dokonywane jest na Karcie rozliczenia dotacji celowej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, mają zastosowanie regulacje zawarte są w Zarządzeniu Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 8.

 

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1)Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 stycznia 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, zobowiązana jest traktować na równych prawach wszystkie podmioty biorące udział w konkursie i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.

2. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji dotyczącej ogłoszenia konkursowego oraz protokołów oceny ofert i przygotowuje protokół zbiorczy z oceny ofert.

3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby spoza składu Komisji posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych i zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie, zaproszone przez przewodniczącego Komisji.

4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego Komisji. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji, posiedzenie Komisji zwołuje zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.

§ 3. 1. Komisja ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Wartość merytoryczna ofert dopuszczonych po ocenie formalnej do dalszego procedowania oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:

1) charakterystyka zadania zgodna z celami i zakładanymi rezultatami realizacji zadania wymienionymi w punkcie I i II ogłoszenia o konkursie ofert na dofinansowanie w 2015 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie ze środków pochodzących z budżetu państwa – pkt od 0 do 25;

2) opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków – pkt od 0 do 15;

3) spójność kosztów zadania z planowanymi działaniami – pkt od 0 do 15;

4) kalkulacja przewidywanych kosztów zadania uwzględniająca różne źródła ich finansowania – pkt od 0 do 10;

5) zasięg realizacji zadania – pkt od 0 do 10;

6) opis zadań koordynatora krajowego i koordynatorów lokalnych ośrodków projektu zgodny z ww. celami i zakładanymi rezultatami realizacji zadania – pkt od 0 do 5;

7) opis grup adresatów zadania publicznego – pkt od 0 do 5;

8) harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) – pkt od 0 do 5;

9) zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego – pkt od 0 do 5;

10) dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju – pkt od 0 do 5.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi – 100 pkt.

3. Komisja dokonując oceny oferty, poza kryteriami określonymi w ust. 3, kieruje się również zatwierdzonymi przez Ministra Sportu i Turystyki kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Komisja opracowuje propozycje wysokości dofinansowania uwzględniając wyniki oceny wg sumy przyznanych punktów.

5. Na podstawie oceny merytorycznej udokumentowanej w Protokołach oceny ofert, sekretarz Komisji przygotowuje Protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania na 2015 r.

6. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.

7. Decyzja ta nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.). Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty oraz wysokości przyznanych środków finansowych zatwierdza Minister Sportu i Turystyki.

§ 5. Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu oraz bez prawa do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK: 2015 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK: 2015
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ ZBIORCZY
Z OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - KARTA ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 stycznia 2015 r.

WZÓR - KARTA ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »