| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie powołania i zasad działania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach „Programu dofinansowania zadań z budżetu państwa związanych ze wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy w roku 2015”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.2)) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach „Programu dofinansowania zadań z budżetu państwa związanych ze wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy w roku 2015”, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja opiniuje oferty złożone na podstawie decyzji nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu dofinansowania zadań z budżetu państwa związanych ze wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy w roku 2015” i ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej MSiT.

3. Komisja ma charakter opiniodawczo-doradczy.

§ 2.

 W skład Komisji wchodzą:

1) Adam Soroko – Przewodniczący;

2) Paweł Słomiński – Zastępca Przewodniczącego;

3) Renata Dutkiewicz-Wiśniewska – Sekretarz;

4) Andrzej Banasiak – Członek;

5) Angelika Głowienka – Członek;

6) Paweł Witkowski – Członek;

7) Jan Pośnik – Członek;

8) Marta Przeździecka – Członek;

9) Agata Murzyn – Członek.

§ 3.

 1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji konkursowej” stanowiącym załącznik do zarządzenia.

2. Wzór protokołu z oceny oferty stanowi załącznik do Regulaminu prac Komisji konkursowej.

3. Wzór protokołu zbiorczego z oceny Komisji określa załącznik do zarządzenia nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa.

§ 4.

 Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 5.

 Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i nie przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie.

§ 6.

 Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2015 roku lub z końcem tego roku – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

§ 7.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 20 lutego 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. 1. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy.

4. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

5. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

§ 2. 1. Komisja opiniuje oferty złożone w ramach przeprowadzonego otwartego naboru ofert zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie.

2. Opinia Komisji w zakresie propozycji dofinansowania zadań, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnej oceny ofert, dokonanej pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Wartość merytoryczna ofert oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 90 punktów:

1) zgodność zakresu merytorycznego zadania z założeniami określonymi w programie (od 0 do 30 pkt);

2) zasięg działania Wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania (od 0 do 20 pkt);

3) doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego rodzaju (od 0 do 10 pkt);

4) wysokość udziału w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł (od 0 do 10 pkt);

5) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 0 do 10 pkt);

6) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane) (od 0 do 10 pkt).

4. Warunkiem pozytywnego zaopiniowania oferty jest uzyskanie w protokole oceny oferty minimum 60 punktów.

5. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

§ 3. 1. Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. Ostatecznego rozstrzygnięcia o przyznaniu i wysokości dofinansowania dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Rozstrzygnięcie Ministra nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »