| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie powołania i zasad działania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach „Programu dofinansowania zadań z budżetu państwa związanych ze wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy w roku 2015”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.2)) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach „Programu dofinansowania zadań z budżetu państwa związanych ze wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy w roku 2015”, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja opiniuje oferty złożone na podstawie decyzji nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu dofinansowania zadań z budżetu państwa związanych ze wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy w roku 2015” i ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej MSiT.

3. Komisja ma charakter opiniodawczo-doradczy.

§ 2.

 W skład Komisji wchodzą:

1) Adam Soroko – Przewodniczący;

2) Paweł Słomiński – Zastępca Przewodniczącego;

3) Renata Dutkiewicz-Wiśniewska – Sekretarz;

4) Andrzej Banasiak – Członek;

5) Angelika Głowienka – Członek;

6) Paweł Witkowski – Członek;

7) Jan Pośnik – Członek;

8) Marta Przeździecka – Członek;

9) Agata Murzyn – Członek.

§ 3.

 1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji konkursowej” stanowiącym załącznik do zarządzenia.

2. Wzór protokołu z oceny oferty stanowi załącznik do Regulaminu prac Komisji konkursowej.

3. Wzór protokołu zbiorczego z oceny Komisji określa załącznik do zarządzenia nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa.

§ 4.

 Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 5.

 Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i nie przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie.

§ 6.

 Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2015 roku lub z końcem tego roku – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

§ 7.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 20 lutego 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. 1. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy.

4. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

5. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

§ 2. 1. Komisja opiniuje oferty złożone w ramach przeprowadzonego otwartego naboru ofert zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie.

2. Opinia Komisji w zakresie propozycji dofinansowania zadań, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnej oceny ofert, dokonanej pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Wartość merytoryczna ofert oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 90 punktów:

1) zgodność zakresu merytorycznego zadania z założeniami określonymi w programie (od 0 do 30 pkt);

2) zasięg działania Wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania (od 0 do 20 pkt);

3) doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego rodzaju (od 0 do 10 pkt);

4) wysokość udziału w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł (od 0 do 10 pkt);

5) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 0 do 10 pkt);

6) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane) (od 0 do 10 pkt).

4. Warunkiem pozytywnego zaopiniowania oferty jest uzyskanie w protokole oceny oferty minimum 60 punktów.

5. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

§ 3. 1. Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. Ostatecznego rozstrzygnięcia o przyznaniu i wysokości dofinansowania dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Rozstrzygnięcie Ministra nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »