| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie odznaki
„Za Zasługi dla Sportu”

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) w związku z art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do opiniowania wniosków o przyznanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu”, zwanych dalej „wnioskami”, trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, zwaną dalej „Komisją”, o charakterze opiniodawczo-doradczym.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Jan Pośnik;

2) Zastępca Przewodniczącego – Bożenna Potentas;

3) Sekretarz – Małgorzata Popłońska;

4) pozostali członkowie Komisji:

a) Danuta Redel,

b) Henryk Janus,

c) Maciej Pliszka.

§ 3.

Do zadań Komisji należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków;

2) przedkładanie, na podstawie oceny wniosków, rekomendacji dla Ministra Sportu i Turystyki odnośnie przyznania bądź nieprzyznania odznaki „Za Zasługi dla Sportu” bądź przyznania odznaki innego stopnia niż wskazany we wniosku.

§ 4.

1. Wnioski należy składać w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, zwanym dalej „BG”.

2. Złożone wnioski, przed przekazaniem na posiedzenie Komisji, kierowane są przez BG do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu przedstawienia jej stanowiska.

§ 5.

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji.

§ 6.

1. Ustalenia Komisji zapadają jednomyślnie. W razie braku jednomyślności ustalenia Komisji zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” przeważa głos prowadzącego posiedzenie Komisji.

2. Dla ważności podejmowanych ustaleń wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.

3. Z przebiegu posiedzeń Komisji Sekretarz sporządza protokół, który podpisują: prowadzący posiedzenie Komisji, Sekretarz i pozostali obecni członkowie Komisji.

4. Protokół z posiedzenia Komisji, zawierający ocenę wniosków i rekomendację w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 2, przedkładany jest następnie do zatwierdzenia przez Ministra Sportu i Turystyki.

§ 7.

Obsługę pracy Komisji zapewnia BG.

§ 8.

Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i nie przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9.

Traci moc Zarządzenie Nr 33 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu” oraz orderów i odznaczeń osobom zasłużonym dla rozwoju sportu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Adam Korol

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »