| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie odznaki
„Za Zasługi dla Sportu”

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) w związku z art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do opiniowania wniosków o przyznanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu”, zwanych dalej „wnioskami”, trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, zwaną dalej „Komisją”, o charakterze opiniodawczo-doradczym.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Jan Pośnik;

2) Zastępca Przewodniczącego – Bożenna Potentas;

3) Sekretarz – Małgorzata Popłońska;

4) pozostali członkowie Komisji:

a) Danuta Redel,

b) Henryk Janus,

c) Maciej Pliszka.

§ 3.

Do zadań Komisji należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków;

2) przedkładanie, na podstawie oceny wniosków, rekomendacji dla Ministra Sportu i Turystyki odnośnie przyznania bądź nieprzyznania odznaki „Za Zasługi dla Sportu” bądź przyznania odznaki innego stopnia niż wskazany we wniosku.

§ 4.

1. Wnioski należy składać w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, zwanym dalej „BG”.

2. Złożone wnioski, przed przekazaniem na posiedzenie Komisji, kierowane są przez BG do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu przedstawienia jej stanowiska.

§ 5.

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji.

§ 6.

1. Ustalenia Komisji zapadają jednomyślnie. W razie braku jednomyślności ustalenia Komisji zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” przeważa głos prowadzącego posiedzenie Komisji.

2. Dla ważności podejmowanych ustaleń wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.

3. Z przebiegu posiedzeń Komisji Sekretarz sporządza protokół, który podpisują: prowadzący posiedzenie Komisji, Sekretarz i pozostali obecni członkowie Komisji.

4. Protokół z posiedzenia Komisji, zawierający ocenę wniosków i rekomendację w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 2, przedkładany jest następnie do zatwierdzenia przez Ministra Sportu i Turystyki.

§ 7.

Obsługę pracy Komisji zapewnia BG.

§ 8.

Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i nie przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9.

Traci moc Zarządzenie Nr 33 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu” oraz orderów i odznaczeń osobom zasłużonym dla rozwoju sportu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Adam Korol

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »