| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 25
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017””

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do spraw opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych, realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017””, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Kajetan Broniewski;

2) Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Kudlik;

3) Sekretarz – Renata Dutkiewicz – Wiśniewska;

4) pozostali członkowie Komisji:

a) Andrzej Banasiak,

b) Tomasz Marcinkowski,

c) Jan Pośnik,

d) Danuta Redel,

e) Paweł Rodzoch,

f) Zbigniew Winiarski,

g) Joanna Huzarska-Tomaszewska – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

§ 2.

Zadaniem Komisji jest:

1) ocena formalna i merytoryczna ofert;

2) prowadzenie negocjacji z polskimi związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami o zasięgu ogólnopolskim i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu;

3) rekomendowanie wysokości dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

§ 3.

Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji”, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 5.

1. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 6.

Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego nie później jednak niż z końcem 2015 r.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spór. poz. 20).

§ 8.

Traci moc Zarządzenie nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017”” (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 6).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Adam Korol

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, 1333 i 1339.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik do Zarządzenia Nr 25 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 14 października 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. Komisja obowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów składających oferty.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego członek Komisji.

2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych ofert.

3. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

§ 3. 1. Komisja ocenia pod względem merytorycznym wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.

2. Wartość merytoryczna ofert oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:

1) poziom danego sportu - dorobek sportowy (od 1 do 6 pkt),

2) zasięg sportu oceniany liczbą licencji zawodniczych, klubowych, trenersko-instruktorskich lub innym dokumentem potwierdzającym przynależności do polskiego związku sportowego, zwanego dalej „pzs” lub ogólnopolskiego stowarzyszenia sportowego (od 1 do 6 pkt),

3) priorytet – podział na grupy pzs nieolimpijskich, skuteczność startowa w ostatnich mistrzostwach Europy lub świata w sportach nieolimpijskich (od 1 do 6 pkt.),

4) wartość sportowa podmiotu z uwzględnieniem planowanych miejsc medalowych na TWG 2017 (od 1 do 6),

5) organizacja szkolenia (od 1 do 3 pkt),

6) koszty osobowe (od 1 do 3 pkt).

3. Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę ocenę realizacji zadań zleconych w latach poprzednich w zakresie rzetelności, terminowości i sposobu ich rozliczania.

4. Na podstawie protokołów oceny ofert sporządzany jest protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w roku 2015.

5. Wzór protokołu oceny oferty określa załącznik do Regulaminu prac Komisji.

6. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 2 do Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa, stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20).

7. Rozstrzygnięcie o wyborze ofert oraz o wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

8. Po przyznaniu przez Ministra Sportu i Turystyki kwoty dofinansowania, Komisja prowadzi z Oferentem negocjacje zakresu rzeczowego oferty, zaktualizowanego przez oferenta do wysokości przyznanego dofinansowania. W protokole oceny oferty Komisja dokonuje merytorycznej oceny zaktualizowanej oferty oraz zapisuje ewentualne uwagi do uwzględnienia w ostatecznych planach do umowy.

Załącznik do Regulaminu pracy Komisji

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie dofinansowania zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017””.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »