| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)2, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Za wdrożenie i stosowanie zasad w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki, odpowiedzialni są dyrektorzy tych komórek.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Adam Korol

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1. ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1263).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik 1. [ZASADY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI]

Załącznik do Zarządzenia Nr 30 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 20 października 2015 r.

Zasady windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Zasady windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki, określają proces dotyczący egzekwowania spłat należności oraz stosowania ulg, w tym umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty spłat należności budżetowych i państwowych funduszy celowych.

§ 2. Ilekroć w zasadach jest mowa o:

1) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Sportu i Turystyki;

2) ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Sportu i Turystyki;

3) komórce organizacyjnej – należy przez rozumieć właściwy merytorycznie departament/biuro ministerstwa, którego zadania zostały określone w Regulaminie organizacyjnym ministerstwa;

4) DEF – należy przez to rozumieć Departament Ekonomiczno-Finansowy, zapewniający obsługę dysponenta głównego w ministerstwie;

5) DP – należy przez to rozumieć Departament Prawny, zapewniający obsługę prawną w ministerstwie;

6) BG – należy przez to rozumieć Biuro Dyrektora Generalnego, zapewniające obsługę dysponenta III stopnia w ministerstwie;

7) należnościach stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym – należy przez to rozumieć:

a) kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych;

b) wierzytelności zobowiązanego wobec państwowych jednostek budżetowych z tytułu zamówień wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;

c) gwarancje wpłacone z tytułu umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;

d) nadpłaty z tytułu należności za wykonaną usługę;

e) kary z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

– Za należności o charakterze publiczno-prawnym do których mają zastosowanie niniejsze zasady uznaje się także należności z tytułu dotacji udzielonych ze środków państwowego funduszu celowego podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych;

8) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Rozdział 2.

Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym

§ 3. 1. W sprawie stosowania ulg w tym umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności o charakterze publiczno-prawnym odpowiedzialna jest komórka organizacyjna ministerstwa odpowiadająca za udzielenie dotacji.

2. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna opracowuje projekt rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1, a następnie przekazuje go do zaopiniowania przez DP i DEF.

3. Decyzja Ministra wydana w sprawie dochodzenia należności lub stosowania ulg, o których mowa w ust. 1 przygotowana jest w 3 egzemplarzach, z których jeden jest niezwłocznie przekazywany do DEF.

4. Rejestr decyzji związanych z należnościami o charakterze publiczno-prawnym wymienionymi w ust. 1 prowadzony jest w DEF.

§ 4. 1. Za przygotowanie projektu zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez beneficjenta, odpowiedzialna jest komórka organizacyjna ministerstwa odpowiadająca za udzielenie dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w wyniku kontroli, za przygotowanie zawiadomienia odpowiada Departament Kontroli.

§ 5. 1. Komórki organizacyjne ministerstwa prowadzące postępowanie w sprawie windykacji należności mają obowiązek podjęcia czynności mających na celu pozyskanie informacji o stanie majątku zobowiązanego oraz o każdym istotnym fakcie wpływającym na sposób prowadzenia windykacji należności, które następnie należy przekazać do DEF.

2. DEF odpowiada za:

1) wystawienie dłużnikowi upomnienia przed wystawieniem tytułu wykonawczego;

2) prawidłowe i terminowe naliczenie odsetek;

3) przekazywanie okresowo informacji o niedokonaniu zwrotu należności z tytułu dotacji właściwym komórkom organizacyjnym ministerstwa;

4) wystawienie tytułu wykonawczego zgodnie z trybem postępowania egzekucyjnego w administracji;

5) przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym ministerstwa informacji o zwrotach dokonanych na rachunek ministerstwa dotyczących umów dotacyjnych;

6) przekazywanie do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa.

3. Rejestr tytułów wykonawczych jest prowadzony w DEF.

4. Wystawiony przez DEF tytuł wykonawczy przed wysłaniem do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego musi być parafowany przez dyrektora komórki organizacyjnej ministerstwa odpowiadającej za udzielenie dotacji.

§ 6. 1. Komórka organizacyjna przedstawia Ministrowi opinię w sprawie dokonania, na wniosek zobowiązanego potrącenia z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności zobowiązanego wobec Skarbu Państwa.

2. Projekt decyzji o odmowie potrącenia oraz projekt postanowienia o potrąceniu są przygotowywane przez komórkę organizacyjną ministerstwa po uzgodnieniu z DP oraz DEF.

§ 7. 1. Przypisanie należności do zwrotu z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź z tytułu dodatkowych dochodów wprowadzane jest do ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej w DEF w szczególności na podstawie:

1) wystąpienia pokontrolnego,

2) informacji o przyjęciu rozliczenia,

2. Wystąpienia pokontrolne, zawierające w szczególności datę, numer umowy, kwotę przypisaną do zwrotu oraz właściwy rachunek bankowy na który winien być dokonany zwrot są niezwłocznie przekazywane do DEF.

3. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym we wskazanych dokumentach, Minister wydaje decyzję określająca kwotę przypadającą do zwrotu i wskazuje termin, od którego nalicza się odsetki.

4. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie projektu decyzji Ministra dla kwot przypisanych do zwrotu w dokumentach wymienionych w ust. 1 należy do komórki organizacyjnej ministerstwa odpowiadającej za udzielenie dotacji.

§ 8. Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 1, przypisujące do zwrotu należność o charakterze publicznoprawnym powinny zawierać w szczególności:

1) kwotę należności głównej przypisaną do zwrotu;

2) numer umowy, której dotyczy należność;

3) tytuł z jakiego należność została przypisana do zwrotu;

4) datę od której nalicza się odsetki.

Rozdział 3.

Należności cywilnoprawne budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

§ 9. Na koniec każdego kwartału BG, DEF sporządzają zestawienie należności wymagalnych jednostki (w podziale według poszczególnych dłużników) oraz naliczają odsetki do należności.

§ 10. 1. Wobec dłużników posiadających zobowiązania przeterminowane podejmuje się działania windykacyjne polegające na wysłaniu wezwania do zapłaty należności. Termin na uregulowanie należności przez dłużnika określa się na nie dłuższy niż 7 dni.

2. BG lub DEF doręcza wezwania dłużnikowi za potwierdzeniem odbioru.

§ 11. 1. Właściwa komórka organizacyjna w porozumieniu z DEF lub BG wnioskuje do DP o skierowanie sprawy na drogę sądową wraz z przedstawieniem całości danych i posiadanych dokumentów sprawy oraz dokładnie określoną należnością, która ma być dochodzona.

2. DP przygotowuje powództwo do sądu w porozumieniu z komórką organizacyjną, BG lub DEF na podstawie przedstawionych danych lub dokumentów, a następnie kieruje sprawę do sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, w przypadku braku spłaty należności przez dłużnika, DP kieruje sprawę do egzekucji komorniczej na wniosek komórki organizacyjnej, BG lub DEF.

§ 12. W sprawie umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty spłat należności o charakterze cywilnoprawnym powstałych w związku z udzieleniem dotacji, właściwa jest komórka organizacyjna odpowiadająca za udzielenie dotacji.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »