| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 31
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert i wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2016 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2016 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa.

2. W skład Komisji wskazanej w ust. 1 wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Buza, Departament Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Adam Soroko, Departament Sportu dla Wszystkich;

3) Sekretarz – Bożenna Potentas, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członkowie:

a) Wojciech Dobrowolski, Departament Sportu dla Wszystkich,

b) Anna Karczewska, Departament Sportu dla Wszystkich,

c) Maciej Rosiński, Departament Sportu dla Wszystkich,

d) Magdalena Skrzeczyńska, Departament Sportu dla Wszystkich,

e) Agnieszka Sut-Angowska, Departament Sportu dla Wszystkich,

f) Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.

3. Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem prac Komisji konkursowej”, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

4. Wzór „Protokołu oceny oferty” z zakresu upowszechnianie sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

1. Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2016 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

2. W skład Komisji wskazanej w ust. 1 wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Buza, Departament Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Adam Soroko, Departament Sportu dla Wszystkich;

3) Sekretarz – Grażyna Felczak, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członkowie:

a) Marcin Brzychcy, Departament Sportu dla Wszystkich,

b) Anna Karczewska, Departament Sportu dla Wszystkich,

c) Teresa Pałczyńska, Departament Sportu dla Wszystkich,

d) Dorota Wysocka, Departament Sportu dla Wszytkach,

e) Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.

3. Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem prac Komisji konkursowej”, stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

4. Wzór „Protokołu oceny wniosku” z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki.

Minister Sportu i Turystyki

Adam Korol

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i 1339.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 27 października 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań w 2016 r. dotyczących sportu dla wszystkich w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie, dofinansowanych ze środków budżetu państwa, w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – protokołów oceny ofert sporządzonych przez członków Komisji.

3. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w protokole oceny oferty, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja oceniająca przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 27 października 2015 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2016
UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SPOŁECZEŃSTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 27 października 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań w 2016 r. dotyczących sportu dla wszystkich w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwo, dofinansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.

3. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 90 punktów.

5. Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w protokole oceny oferty, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) przeznaczonych na realizację ww. zadań, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja oceniająca przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 31 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 27 października 2015 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2016
UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SPOŁECZEŃSTWIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »