| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Nr 2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 w ust. 1 w pkt 7:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) współdziałają z Departamentem Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji odpowiedzialnym za prowadzenie monitorowania rozwoju regionów oraz za koordynowanie współpracy z samorządami województw jako instytucjami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi,”,

b) po lit. e dodaje się lit. e’ w brzmieniu:

„e’) współdziałają z Departamentem Polityki Przestrzennej odpowiedzialnym za koordynowanie współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz obsługę przedstawicieli Ministerstwa biorących udział w posiedzeniach Komisji,”;

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

㤠20. Departament Informatyki (Dl)

1. Departament Informatyki odpowiada za realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie, z zastrzeżeniem kompetencji Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja działań związanych z budową, rozwojem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych Ministerstwa lub na potrzeby Ministerstwa;

2) zapewnienie dostępu do informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych w Ministerstwie oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie i informacji w nich przetwarzanych;

3) budowa, wdrożenie i utrzymanie hurtowni danych i systemu raportującego przekształcającego w informację zarządczą dane z systemów Ministerstwa lub dane pozyskane na potrzeby Ministerstwa.”;

3) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Departament Instytucji Certyfikującej (DIC)

1. Departament Instytucji Certyfikującej odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007-2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Departament odpowiada również za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) 2007-2013 z udziałem Polski, a ponadto za koordynację procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej, w tym:

a) opracowywanie i przekazywanie Komisji Europejskiej poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność oraz prognoz wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy, monitoring finansowy n+3 / n+2 w zakresie kwot wnioskowanych do Komisji Europejskiej, a także prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych i przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji w tym zakresie,

b) opracowywanie wytycznych w zakresie certyfikacji oraz określanie zasad i procedur dokonywania poświadczania wydatków przez poszczególne instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych,

c) do celów poświadczania wydatków Komisji Europejskiej – sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem funkcji instytucji uczestniczących we wdrażaniu programów operacyjnych w zakresie zarządzania finansowego i kontroli, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli, a także współpracę z instytucjami kontrolnymi,

d) pozyskiwanie i analiza informacji o nieprawidłowościach oraz wyników audytów przeprowadzonych przez Instytucję Audytową oraz inne uprawnione instytucje kontrolne i audytowe, w kontekście spełnienia warunków certyfikacji,

e) poświadczanie wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Obszaru Programowego Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej;

2) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej dla programów EISP 2007-2013: Polska-Białoruś-Ukraina i Litwa-Polska-Rosja, w tym:

a) obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie/ umów grantowych z beneficjentami programów EISP oraz wydawania decyzji przyznających środki pomocy technicznej instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programów EISP,

b) poświadczanie wydatków w ramach programów EISP oraz prowadzenie kontroli systemowych oraz projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach tych programów, a także zapewnienie funkcjonowania systemu kwalifikowalności oraz niezależnej kontroli poświadczania wydatków beneficjentów programów EISP;

3) pełnienie roli Instytucji Strategicznej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w zakresie koordynacji zadań związanych z wdrażaniem programów EISP;

4) przygotowywanie okresowych informacji o ryzykach kluczowych w Ministerstwie, stosownie do postanowień Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;

5) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności w zakresie opracowania systemu deklarowania i rozliczania wydatków do Komisji Europejskiej, w zakresie procedur, rozwiązań wdrożeniowych i instytucjonalnych oraz systemu wdrażania Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).”;

4) w § 25 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) koordynacja zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych w kontekście systemu wdrażania funduszy strukturalnych, w tym opiniowanie i formułowanie propozycji zmian przepisów, oraz koordynacja prac nad zagadnieniami pomocy publicznej w kontekście polityki spójności;”;

5) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. Departament Współpracy Terytorialnej (DWT)

1. Departament Współpracy Terytorialnej odpowiada za koordynację zadań związanych z zamykaniem programów INTERREG 2004-2006 i wdrażaniem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 2007-2013 z udziałem Polski.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji:

a) Instytucji Zarządzającej (dla 2 programów IW INTERREG III A 2004-2006 oraz 3 programów EWT 2007-2013),

b) Koordynatora Krajowego (dla 9 programów IW INTERREG III 2004-2006 oraz 9 programów EWT 2007-2013),

c) Krajowego Punktu Kontaktowego dla programów transnarodowych i programu współpracy międzyregionalnej EWT 2007-2013,

d) Międzynarodowego Punktu Informacyjnego programu INTERREG IV C 2007-2013,

e) Jednostki Oceniającej dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 w ramach EWT;

2) obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów w programach EWT;

3) poświadczanie wydatków w ramach programów EWT oraz prowadzenie kontroli systemowych oraz projektów Pomocy Technicznej realizowanych w ramach tych programów, a także zapewnienie funkcjonowania systemu kwalifikowalności oraz niezależnej kontroli poświadczania wydatków polskich beneficjentów programów EWT;

4) pełnienie roli Instytucji Strategicznej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w zakresie koordynacji zadań związanych z wdrażaniem programów EWT oraz innych polityk i strategii mających wpływ na ich realizację w Polsce;

5) realizacja zadań w zakresie tworzenia ram prawnych funkcjonowania Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej;

6) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności dotyczących programów EWT.”;

6) w § 37:

a) w ust. 2

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nadzór nad poprawnością procesu i koordynacja udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynacja zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie i formułowanie propozycji zmian przepisów;”,

– w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5:

„5) koordynowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie, z wyłączeniem wykonywania zadań w obszarze zbioru pod nazwą „Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W strukturze Biura Dyrektora Generalnego znajduje się funkcjonalnie niezależne i wyodrębnione Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego, realizujące zadania w zakresie audytu wewnętrznego, w celu wspierania Ministra kierującego działem administracji – rozwój regionalny w realizacji celów i zadań.”;

7) w § 39 w ust. 2 uchyla się pkt 2.

§ 2.  Przepis § 33 ust. 2 pkt 1 lit. d w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem obowiązuje do dnia 30 czerwca 2013 r.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »