| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie powołania Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Krajowe Obserwatorium Terytorialne, zwane dalej „Obserwatorium”.

2. Obserwatorium pełni funkcję opiniodawczo–doradczą dla Ministra Rozwoju Regionalnego.

§ 2.
1. W skład Obserwatorium wchodzą:

1) Przewodniczący – sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej „MRR”, wyznaczony przez Ministra Rozwoju Regionalnego;

2) Zastępca Przewodniczącego – dyrektor departamentu obsługującego prace Obserwatorium w MRR;

3) członkowie:

a) ze strony rządowej – po jednym przedstawicielu, z prawem głosu:

– Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

– Ministra Gospodarki,

– Ministra Spraw Wewnętrznych,

– Ministra Sportu i Turystyki,

– Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

– Ministra Skarbu Państwa,

– Ministra Edukacji Narodowej,

– Ministra Obrony Narodowej,

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Ministra Administracji i Cyfryzacji,

– Ministra Zdrowia,

– Ministra Środowiska,

– Ministra Finansów,

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

b) ze strony samorządowej, stale zapraszani, z prawem głosu:

– po jednym przedstawicielu samorządów województw,

– po jednym przedstawicielu:

– Związku Powiatów Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich RP,

– Związku Miast Polskich.

2. Jeśli zakres omawianych spraw tego wymaga, w posiedzeniach Obserwatorium, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – pracownicy naukowi, eksperci, praktycy oraz partnerzy społeczno-gospodarczy.

3. W spotkaniach Obserwatorium, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów przedstawiciele Komisji Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Banku Światowego oraz przedstawiciele innych instytucji międzynarodowych.

§ 3.
1. Do zadań Obserwatorium należy w szczególności:

1) analiza i ocena sytuacji społeczno-gospodarczej regionów na tle sytuacji kraju, wraz z prognozami rozwojowymi;

2) analiza i ocena realizacji zamierzeń zapisanych w kluczowych dokumentach strategicznych, w tym zwłaszcza w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Strategii Rozwoju Kraju 2020, Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia i umowie partnerstwa z UE, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz w strategiach rozwoju województw;

3) wypracowywanie standardów monitorowania polityki rozwoju, zwłaszcza w ujęciu regionalnym i przestrzennym oraz przedstawianie wniosków w sprawach rozwoju badań statystycznych statystyki publicznej;

4) analizowanie procesów rozwojowych oraz skutków podejmowanych interwencji, w szczególności z udziałem środków unijnych, z uwzględnieniem ujęcia terytorialnego;

5) współpraca z regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi działającymi w ramach struktur urzędów marszałkowskich, zwanymi dalej „ROT”;

6) przedkładanie Ministrowi Rozwoju Regionalnego oraz Komitetowi Koordynacyjnemu do spraw Polityki Rozwoju wniosków, opinii i rekomendacji służących programowaniu oraz poprawie efektywności i skuteczności realizacji polityki rozwoju, w szczególności w odniesieniu do regionów;

7) zasilanie Krajowego Forum Terytorialnego rezultatami prac osiągniętymi przez Obserwatorium i ROT;

8) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z zakresem działania Obserwatorium.

2. Obserwatorium może realizować inne niż wymienione w ust. 1 zadania wskazane przez Ministra Rozwoju Regionalnego, niezbędne do prawidłowej realizacji polityki regionalnej oraz polityki rozwoju, w zakresie nienaruszającym kompetencji Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, powołanego na podstawie art. 35a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzania polityki rozwoju, z którym prowadzi bieżącą współpracę w zakresie wymiaru terytorialnego polityk krajowych i Unii Europejskiej.

3. Przewodniczący Obserwatorium lub jego zastępca mogą zlecać opracowanie ekspertyz, raportów, przeprowadzenie badań niezbędnych do realizacji zadań Obserwatorium.

4. Przewodniczący Obserwatorium może tworzyć tematyczne grupy robocze w celu opracowania bądź zaopiniowania wybranego zagadnienia lub dokumentu.

§ 4.
1. Pracami Obserwatorium kieruje jego Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego – zastępca przewodniczącego.

2. Posiedzenia Obserwatorium zwołuje Przewodniczący Obserwatorium, nie rzadziej niż trzy razy w roku, zapraszając każdorazowo przedstawicieli wymienionych w § 2 ust.1 pkt 3.

3. Obserwatorium przyjmuje opinie, wnioski i rekomendacje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 51% jego członków.

4. Finansowanie prac KOT odbywa się w ramach dostępnych środków MRR, w tym pochodzących z funduszy europejskich.

5. Zastępca Przewodniczącego opracowuje, do końca I kwartału, ramowy plan pracy Obserwatorium z uwzględnieniem współdziałania z ROT, na dany rok kalendarzowy, który zatwierdza przewodniczący Obserwatorium.

§ 5.
Obsługę Obserwatorium zapewnia Sekretariat Obserwatorium, którego funkcję pełni komórka organizacyjna w departamencie MRR, wyznaczonym przez przewodniczącego Obserwatorium.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »