| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Minister Rozwoju Regionalnego, zwany dalej „Ministrem”:

1) kieruje działalnością Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki jego polityki;

2) nadzoruje państwową jednostkę budżetową – Centrum Projektów Europejskich.

2. Minister nadzoruje merytorycznie Biuro Ministra (BM).

§ 2. 1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Sekretarz Stanu podpisuje pisma kierowane do Sekretarza stałego komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

3. Sekretarz Stanu podpisuje w zastępstwie Ministra akty wykonawcze do ustaw.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski podpisuje korespondencję w zakresie związanym z wykonywaniem funkcji koordynatora prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.

5. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel, a w razie jej nieobecności osoba zastępująca, podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

6. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak, a w razie jego nieobecności osoba zastępująca, podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

7. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

3) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;

4) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

8. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 7, powinny być przygotowane na blankiecie Ministra i parafowane przez właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej, a przedkładane do podpisu Ministra – zaaprobowane również przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną.

§ 3. 1. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań, określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712, z późn. zm.), wytycznych szczegółowych dla programów operacyjnych opracowanych zgodnie z właściwością oraz dla regionalnych programów operacyjnych, a także wskazanych wytycznych horyzontalnych dla programów na okres 2007–2013.

5. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 4. 1. Sekretarz Stanu odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami projektów finansowanych w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności 2004–2006, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2007–2013.

2. Ponadto Sekretarz Stanu odpowiada za:

1) nadzór nad sprawami w zakresie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących systemu projektów indywidualnych i generujących dochód, w tym dużych;

2) nadzór nad sprawami z zakresu realizacji zadań dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w tym działań Platformy PPP;

3) nadzór nad wdrożeniem inicjatywy JASPERS.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Sekretarz Stanu reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Sekretarz Stanu reprezentuje Ministra w stałym komitecie Rady Ministrów.

5. Sekretarz Stanu nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych (DPI);

2) Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych (DWI);

3) Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (DWP);

4) Departament Informacji, Promocji i Szkoleń (DIP);

5) Departament Współpracy Terytorialnej (DWT).

§ 5. 1. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz za koordynację wdrażania programów regionalnych.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski odpowiada za:

1) nadzorowanie zadań związanych z zamykaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL;

2) nadzorowanie realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014–2020;

3) nadzorowanie realizacji projektów badawczych realizowanych we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) m.in. w ramach programu LEED;

4) nadzór nad realizacją Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

5) nadzorowanie realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami programu;

6) nadzorowanie wykonania i rozliczenia kontraktów wojewódzkich;

7) koordynowanie prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji;

8) koordynację zagadnień związanych z instrumentami inżynierii finansowej w ramach programów operacyjnych;

9) koordynację zagadnień związanych z obszarem społeczeństwa informacyjnego.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym (DZF);

2) Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji (DRC).

§ 6. 1. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za sprawy związane z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, a także za sprawy związane z realizacją koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za:

1) nadzór nad realizacją zadań związanych z aktywnym udziałem strony polskiej w debacie nad przyszłością Polityki Spójności UE w kolejnym okresie programowania, w tym koordynację prac dotyczących negocjacji rozporządzeń regulujących funkcjonowanie tej polityki w latach 2014–2020;

2) nadzór nad przygotowaniami do wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2014–2020;

3) koordynację wdrażania programów operacyjnych w ramach NSRO;

4) nadzór nad funkcjonowaniem Komitetu Koordynującego NSRO na lata 2007–2013;

5) koordynowanie działań w ramach realizacji procesu ewaluacji polityki spójności;

6) koordynację zagadnień związanych z pomocą publiczną w ramach programów operacyjnych;

7) reprezentowanie strony polskiej w Europejskiej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Planowanie Regionalne/Przestrzenne (CEMAT);

8) nadzorowanie udziału strony polskiej, reprezentowanie strony polskiej i współpracę w realizacji międzynarodowych programów: spójności terytorialnej – ESPON, rozwoju miast URBACT oraz Rozwoju Przestrzennego Morza Bałtyckiego – VASAB;

9) koordynowanie współpracy z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym;

10) koordynowanie funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi programów operacyjnych współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007–2013.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (DKS);

2) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF);

3) Departament Polityki Przestrzennej (DPM).

§ 7. 1. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, Programu Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Iwona Wendel odpowiada za:

1) nadzór nad zmianami, realizacją i monitorowaniem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020;

2) nadzór nad procesem monitorowania obszarów strategicznej interwencji w zakresie województw wskazanych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej;

3) nadzór nad przygotowaniem strategii ponadregionalnych.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Iwona Wendel reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel reprezentuje Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

5. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Programów Ponadregionalnych (DPP);

2) Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI).

§ 8. 1. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Phare SSG, Sektorowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007–2013.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak odpowiada za:

1) koordynację współpracy międzynarodowej, w tym utrzymywanie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami Unii Europejskiej oraz nadzór nad realizacją działań wynikających z porozumień o współpracy zawartych przez Ministra z partnerami zagranicznymi;

2) realizację zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym koordynację w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;

3) prowadzenie spraw Grupy Wyszehradzkiej;

4) koordynację spraw związanych z umowami twinningowymi w ramach programów Unii Europejskiej; Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich.

5. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej (DPT);

2) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej (DUE);

3) Departament Instytucji Certyfikującej (DIC) – w zakresie realizacji programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007–2013.

§ 9. 1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

2. Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za:

1) nadzorowanie opracowania budżetu części 34 – Rozwój regionalny;

2) nadzorowanie realizacji budżetu dysponenta części budżetowej oraz obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

3) nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA;

4) akceptowanie wniosków o uruchomienie środków/zapewnienie finansowania lub dofinansowania z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich na finansowanie programów oraz akceptowanie zmian klasyfikacji wydatków;

5) nadzorowanie realizacji zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej wydatki w ramach programów perspektywy 2007–2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

6) współpracę z instytucjami kontrolnymi oraz, w zakresie określonym w Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007–2013, udział w procesie tworzenia i zapewniania efektywnego systemu kontroli środków unijnych;

7) nadzorowanie procesów legislacyjnych w zakresie prawa krajowego oraz nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu obsługi prawnej.

3. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Informatyki (Dl);

2) Departament Ekonomiczno-Finansowy (DEF);

3) Departament Instytucji Certyfikującej (DIC), z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 pkt 3;

4) Departament Prawny (DP);

5) Biuro Administracyjne (BA);

6) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG);

7) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZL).

§ 10. 1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu. Zastępstwo obejmuje sprawy wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu oraz Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego oraz Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgody, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Iwona Wendel.

5. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgody oraz Podsekretarza Stanu Iwony Wendel, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak.

6. W przypadkach nieobecności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:

1) Sekretarza Stanu w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda;

2) Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgodę w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu;

3) Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Iwona Wendel;

4) Podsekretarza Stanu Iwonę Wendel w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski;

5) Podsekretarza Stanu Marcina Kubiaka w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Iwona Wendel.

7. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących wymienionych w ust. 6 pkt 1–5, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

8. W przypadku nieobecności Dyrektora Generalnego – w zakresie czynności związanych z certyfikowaniem wydatków – zastępuje Dyrektor Departamentu Instytucji Certyfikującej, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Ministra.

9. 0 nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.

§ 11. Minister może zlecić Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.

§ 12. Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa – Minister lub Dyrektor Generalny.

§ 13. Traci moc zarządzenie Nr 5 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. MRR poz. 2 i 9).

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »