| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA INFASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie tymczasowego ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się, co następuje:

§ 1.
1. Minister Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej „Ministrem”:

1) kieruje działalnością Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki jego polityki;

2) nadzoruje Centrum Projektów Europejskich.

2. Minister nadzoruje merytorycznie Gabinet Polityczny Ministra (GP), Biuro Ministra w dotychczasowym Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej „MRR”, (BM) Biuro Ministra w zniesionym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „MTBiGM”, (BM-MTBiGM).

§ 2.
1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzegam:

1) akceptowanie projektów: założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz strategii, programów i polityk, kierowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych;

2) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.

2. Sekretarze i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

3. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło podpisuje pisma kierowane do Sekretarza stałego komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

4. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło podpisuje w zastępstwie Ministra akty wykonawcze do ustaw, komunikaty oraz obwieszczenia.

5. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski podpisuje korespondencję w zakresie związanym z wykonywaniem funkcji koordynatora prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.

6. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel, a w razie jej nieobecności osoba zastępująca, podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

7. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak, a w razie jego nieobecności osoba zastępująca, podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

8. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

3) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;

4) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

9. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 8, powinny być przygotowane na blankiecie Ministra i parafowane przez właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej, a przedkładane do podpisu Ministra – zaaprobowane również przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną.

10. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia.

11. Złożenie przez Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.

§ 3.
1. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło, Podsekretarze Stanu realizujący zadania w zakresie działu administracji rządowej rozwój regionalny i Dyrektor Generalny odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań, określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1)), wytycznych szczegółowych dla programów operacyjnych opracowanych zgodnie z właściwościąoraz dla regionalnych programów operacyjnych, a także wskazanych wytycznych horyzontalnych dla programów operacyjnych na okres 2007–2013.

5. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 4.
1. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami projektów finansowanych w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności 2004–2006, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2007–2013.

2. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach kolejnictwa oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Ponadto Sekretarz Stanu Adam Zdziebło odpowiada za:

1) nadzór nad sprawami w zakresie dotychczasowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących systemu projektów indywidualnych i generujących dochód, w tym dużych;

2) nadzór nad sprawami z zakresu realizacji zadań dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w tym działań Platformy PPP;

3) nadzór nad wdrożeniem inicjatywy JASPERS.

4. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło pełni funkcję Pełnomocnika do spraw realizacji Projektów Phare pozostających w kompetencji ministra właściwego do spraw transportu oraz wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej dla Funduszu TENT.

5. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego;

2) Instytutem Kolejnictwa.

6. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło prowadzi sprawy wynikające z podległości Ministrowi Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

7. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

8. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło reprezentuje Skarb Państwa w spółkach PKP SA i PKP PLK SA.

9. W sprawach, o których mowa w ust. 1–8, Sekretarz Stanu Adam Zdziebło reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

10. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło reprezentuje Ministra w stałym komitecie Rady Ministrów.

11. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w dotychczasowym MRR (DPI);

2) Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych w dotychczasowym MRR (DWI);

3) Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w dotychczasowym MRR (DWP);

4) Departament Informacji, Promocji i Szkoleń w dotychczasowym MRR (DIP);

5) Departament Współpracy Terytorialnej w dotychczasowym MRR (DWT);

6) Departament Funduszy UE w zniesionym MTBiGM (DF);

7) Departament Transportu Kolejowego w zniesionym MTBiGM (TK);

8) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zniesionym MTBiGM (TRD).

§ 5.
1. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz – Pełnomocnik Rządu do spraw zarządzania infrastrukturą drogową, z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) dróg i autostrad;

2) transportu drogowego;

3) lotnictwa;

4) przygotowania i wykonania budżetu państwa w częściach: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport.

2. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz z upoważnienia Ministra:

1) występuje o nadanie odznaczeń państwowych;

2) nadaje i wręcza honorowe odznaki resortowe i udziela w tym zakresie dalszych pełnomocnictw.

3. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad;

2) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego;

3) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”;

5) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej;

6) Instytutem Transportu Samochodowego;

7) Transportowym Dozorem Technicznym;

8) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

4. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1–4, Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

6. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Dróg i Autostrad wzniesionym MTBiGM (TA);

2) Departament Transportu Drogowego w zniesionym MTBiGM (TD);

3) Departament Lotnictwa w zniesionym MTBiGM (TL);

4) Departament Budżetu w zniesionym MTBiGM (DB).

§ 6.
1. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także za sprawy związane z realizacją koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach mieszkalnictwa.

3. Ponadto Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski odpowiada za:

1) nadzorowanie zadań związanych z zamykaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL;

2) nadzorowanie realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014–2020;

3) nadzorowanie realizacji projektów badawczych realizowanych we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) m.in. w ramach programu LEED;

4) nadzór nad realizacją Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

5) koordynowanie prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1–3, Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

5. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w dotychczasowym MRR (DZF);

2) Departament Polityki Przestrzennej w dotychczasowym MRR (DPM);

3) Departament Mieszkalnictwa w zniesionym MTBiGM (BS).

§ 7.
1. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za sprawy związane z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, a także za koordynację wdrażania regionalnych programów operacyjnych.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za:

1) nadzór nad realizacją zadań związanych z aktywnym udziałem strony polskiej w debacie nad przyszłością Polityki Spójności UE w kolejnym okresie programowania, w tym koordynację prac dotyczących negocjacji rozporządzeń regulujących funkcjonowanie tej polityki w latach 2014–2020;

2) nadzór nad przygotowaniami do wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2014–2020;

3) koordynację wdrażania programów operacyjnych w ramach NSRO;

4) nadzór nad funkcjonowaniem Komitetu Koordynującego NSRO na lata 2007–2013;

5) koordynowanie działań w ramach realizacji procesu ewaluacji polityki spójności;

6) koordynację zagadnień związanych z pomocą publiczną w ramach programów operacyjnych;

7) reprezentowanie strony polskiej w Europejskiej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Planowanie Regionalne/Przestrzenne (CEMAT);

8) nadzorowanie udziału strony polskiej, reprezentowanie strony polskiej i współpracę w realizacji międzynarodowych programów: spójności terytorialnej – ESPON, rozwoju miast URBACT oraz Rozwoju Przestrzennego Morza Bałtyckiego – VASAB;

9) koordynowanie współpracy z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym;

10) koordynowanie funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi programów operacyjnych współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007–2013;

11) nadzorowanie realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami programu;

12) nadzorowanie wykonania i rozliczenia kontraktów wojewódzkich.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w dotychczasowym MRR (DKS);

2) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w dotychczasowym MRR (DKF).

§ 8.
1. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Iwona Wendel odpowiada za:

1) koordynowanie zadań w zakresie rozwoju cyfrowego;

2) koordynowanie zagadnień związanych z obszarem społeczeństwa informacyjnego;

3) koordynację zagadnień związanych z instrumentami inżynierii finansowej w ramach programów operacyjnych;

4) nadzór nad zmianami, realizacją i monitorowaniem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020;

5) nadzór nad procesem monitorowania obszarów strategicznej interwencji w zakresie województw wskazanych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej;

6) nadzór nad przygotowaniem strategii ponadregionalnych.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Iwona Wendel reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel reprezentuje Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

5. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji w dotychczasowym MRR (DRC);

2) Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w dotychczasowym MRR (DKI);

3) Departament Programów Ponadregionalnych w dotychczasowym MRR (DPP).

§ 9.
1. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Phare SSG, Sektorowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007–2013.

2. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach polityki transportowej.

3. Ponadto Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak odpowiada za:

1) koordynację współpracy międzynarodowej, w tym utrzymywanie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami Unii Europejskiej oraz nadzór nad realizacją działań wynikających z porozumień o współpracy zawartych przez Ministra z partnerami zagranicznymi;

2) realizację zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym koordynację w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;

3) prowadzenie spraw Grupy Wyszehradzkiej;

4) koordynację spraw związanych z umowami twinningowymi w ramach programów Unii Europejskiej; Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1–3, Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

5. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich.

6. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w dotychczasowym MRR (DPT);

2) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w dotychczasowym MRR (DUE);

3) Departament Instytucji Certyfikującej w dotychczasowym MRR (DIC) – w zakresie realizacji programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007–2013;

4) Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej w zniesionym MTBiGM (TP).

§ 10.
1. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej.

2. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Dyrektorami Urzędów Morskich;

2) Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej;

3) Akademią Morską w Gdyni;

4) Akademią Morską w Szczecinie;

5) Instytutem Morskim w Gdańsku;

6) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;

7) Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

8) Izbą Morską w Szczecinie;

9) Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

3. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1–3, Podsekretarz Stanu Dorota Pyć reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

5. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć nadzoruje merytorycznie Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w zniesionym MTBiGM (GT).

§ 11.
1. Podsekretarz Stanu Janusz Żbik z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, budownictwa oraz gospodarki nieruchomościami.

2. Podsekretarz Stanu Janusz Żbik w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;

2) Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie;

3) Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;

4) Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1–2, Podsekretarz Stanu Janusz Żbik reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Janusz Żbik nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w zniesionym MTBiGM (BP);

2) Departament Orzecznictwa I w zniesionym MTBiGM (BO I);

3) Departament Orzecznictwa II w zniesionym MTBiGM (BO II);

4) Departament Gospodarki Nieruchomościami w zniesionym MTBiGM (BN).

§ 12.
1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)).

2. Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za:

1) nadzorowanie opracowania budżetu części 34 – Rozwój regionalny;

2) nadzorowanie realizacji budżetu dysponenta części budżetowej oraz obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

3) nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, w zakresie działu administracji rządowej rozwój regionalny;

4) akceptowanie wniosków o uruchomienie środków/zapewnienie finansowania lub dofinansowania z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich na finansowanie programów oraz akceptowanie zmian klasyfikacji wydatków, w zakresie działu administracji rządowej rozwój regionalny;

5) nadzorowanie realizacji zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej wydatki w ramach programów perspektywy 2007–2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

6) współpracę z instytucjami kontrolnymi oraz, w zakresie określonym w Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007–2013, udział w procesie tworzenia i zapewniania efektywnego systemu kontroli środków unijnych;

7) nadzorowanie procesów legislacyjnych w zakresie prawa krajowego oraz nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu obsługi prawnej;

8) koordynowanie procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego;

9) nadzorowanie spraw dotyczących kontroli w działach administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport;

10) nadzorowanie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych w działach administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport.

3. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Informatyki w dotychczasowym MRR (Dl);

2) Departament Ekonomiczno-Finansowy w dotychczasowym MRR (DEF);

3) Departament Instytucji Certyfikującej w dotychczasowym MRR (DIC), z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 pkt 3;

4) Departament Prawny w dotychczasowym MRR (DP);

5) Biuro Administracyjne w dotychczasowym MRR (BA);

6) Biuro Dyrektora Generalnego w dotychczasowym MRR (BDG);

7) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi w dotychczasowym MRR (BZL);

8) Departament Kontroli w zniesionym MTBiGM (DK);

9) Biuro Dyrektora Generalnego w zniesionym MTBiGM (BDG – MTBiGM);

10) Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w zniesionym MTBiGM (BZK);

11) Biuro Administracyjno-Finansowe wzniesionym MTBiGM (BAF);

12) Departament Prawny w zniesionym MTBiGM (DP-MTBiGM).

§ 13.
1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych;

2) dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.

2. Szczegółowe zadania w Gabinecie Politycznym Ministra ustala Minister.

§ 14.
1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Sekretarz Stanu Adam Zdziebło. Zastępstwo obejmuje sprawy wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Adama Zdziebło, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Adama Zdziebło oraz Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Adama Zdziebło, Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego oraz Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgody, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Iwona Wendel.

5. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Adama Zdziebło, Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgody oraz Podsekretarza Stanu Iwony Wendel, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak.

6. W przypadkach nieobecności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:

1) Sekretarza Stanu Adama Zdziebło w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda;

2) Sekretarza Stanu Zbigniewa Rynasiewicza w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Adam Zdziebło;

3) Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgodę w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Adam Zdziebło;

4) Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Iwona Wendel;

5) Podsekretarza Stanu Iwonę Wendel w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski;

6) Podsekretarza Stanu Marcina Kubiaka w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Iwona Wendel;

7) Podsekretarza Stanu Dorotę Pyć w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz;

8) Podsekretarza Stanu Janusza Żbika w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski.

7. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących wymienionych w ust. 6 pkt 1–8, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

8. W przypadku nieobecności Dyrektora Generalnego – w zakresie czynności związanych z certyfikowaniem wydatków – zastępuje Dyrektor Departamentu Instytucji Certyfikującej, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Ministra.

9. O nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.

§ 15.
Minister może zlecić Sekretarzom Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.
§ 16.
Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa – Minister lub Dyrektor Generalny.
§ 17.
Tracą moc: zarządzenie Nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. MRR poz. 13) oraz zarządzenie Nr 27 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2013 r.
§ 18.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r. poz. 1544.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »