| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Wprowadza się do stosowania „Wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także przez przedsiębiorców w 2014 r.”, zwane dalej „wytycznymi”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wprowadza się „Harmonogram realizacji zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także przez przedsiębiorców w 2014 r.”, zwany dalej „harmonogramem”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Wytyczne i harmonogram określają zasadnicze kierunki działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zadań obronnych i zadań na rzecz obronności, według właściwości, w działach administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport.

§ 2.
 Organy i kierownicy jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz przedsiębiorcy, na podstawie wytycznych i harmonogramu opracują własne plany działania w zakresie realizacji zadań obronnych na 2014 rok.
§ 3.
 Nadzór i wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i 1355.

Załącznik 1. [Wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także przez przedsiębiorców w 2014 r.]

Załączniki do zarządzenia Nr 6 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 stycznia 2014 r. (poz. 9 )

Załącznik Nr 1

Wytyczne
w sprawie wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także przez przedsiębiorców w 2014 r.

Zasadniczymi przedsięwzięciami związanymi z wykonywaniem zadań obronnych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 2014 roku będą: kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny oraz ćwiczenie w działach podlegających kontroli pk. BASTION 2014 dotyczące organizacji stanowiska kierowania w stałej siedzibie i przemieszczenia oraz funkcjonowania w zapasowym miejscu pracy.

Głównymi zadaniami realizowanymi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także przez przedsiębiorców będą:

1) planowanie operacyjne, w tym:

a) aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania,

b) aktualizacja planów funkcjonowania przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

c) aktualizacja planów osłony technicznej transportu i gospodarki morskiej;

2) programowanie obronne, w tym: efektywna i skuteczna realizacja zadań wynikających z „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013–2022” określonych w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych działów administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport;

3) realizacja zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej w zakresie kontynuowania prac zmierzających do wdrożenia i stosowania informatora dotyczącego współpracy cywilno-wojskowej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, mającego na celu ujednolicenie sposobu realizacji zadań określonych w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów pt. „Zadania działów administracji rządowej oraz instytucji państwowych w realizacji Celów NATO 2013 dla Rzeczypospolitej Polskiej”;

4) realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza, w tym: wdrożenie i stosowanie ujednoliconych wzorów dokumentów wynikających z dokumentów sojuszniczych i krajowych oraz doskonalenie mechanizmu wymiany informacji o realizacji zadań Wsparcia Państwa Gospodarza (Host Nation Support – HNS) w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju na rzecz wojsk sojuszniczych;

5) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym:

a) kontynuowanie przygotowania głównych stanowisk kierowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w stałej siedzibie urzędu oraz w zapasowym miejscu pracy,

b) kontynuowanie organizacji stanowisk kierowania przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, którzy są obowiązani do przygotowania stanowisk kierowania, w stałych siedzibach i w zapasowych miejscach pracy,

c) aktualizacja dokumentów w zakresie przemieszczania oraz zapewnienia warunków funkcjonowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju, organów i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju na głównych stanowiskach kierowania w stałej siedzibie urzędu i w zapasowym miejscu pracy, wynikające z cyklu planowania operacyjnego;

6) realizacja „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022” w części dotyczącej ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie zapewnienia transportu morskiego, lotniczego oraz kolejowego dla ministrów oraz kierowników urzędów centralnych, według potrzeb transportowych wynikających z tego Programu;

7) dokonywanie analiz rezerw strategicznych, z uwzględnieniem specyfiki statutowej działalności resortu ze wskazaniem przeznaczenia i miejsc przechowywania asortymentu specjalistycznego, w celu przygotowania propozycji do Rządowego Programu Rezerw Strategicznych;

8) zabezpieczenie rezerw osobowych na potrzeby urzędów obsługujących organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz przedsiębiorców poprzez prowadzenie reklamowania z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

9) realizacja zadań w zakresie przygotowania jednostek przewidzianych do objęcia militaryzacją, w tym: kontynuowanie procesu przygotowań jednostek do objęcia militaryzacją w obszarze transportu morskiego, kolejowego, lotniczego, drogownictwa ustalonych przez Radę Ministrów w wykazie jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji;

10) przygotowanie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa kategorii I w części dotyczącej Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poprzez:

a) kontynuowanie prac organizacyjnych mających na celu monitorowanie zagadnień związanych z przygotowaniem szczególnej ochrony,

b) wnioskowanie o ujęcie lub wykreślenie obiektów podlegających szczególnej ochronie,

c) aktualizację dokumentacji planistycznej dotyczącej szczególnej ochrony obiektów;

11) szkolenie obronne:

a) w szkoleniu obronnym należy uwzględniać:

– powiązanie procesu szkolenia z zadaniami obronnymi realizowanymi przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz przedsiębiorców,

– dostosowanie tematyki przedsięwzięć szkoleniowych umożliwiających pełną realizację zasadniczych przedsięwzięć w 2014 r., tj. kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny oraz ćwiczenia działowego pk. BASTION 2014,

b) szkolenie obronne należy prowadzić zgodnie z planem szkolenia obronnego, zatwierdzonym, uzgodnionym według właściwości, zapewniając spójność z „Planem szkolenia obronnego dla działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport na 2014 r.”,

c) cele szkolenia obronnego określone przez organ i kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz przedsiębiorcę należy realizować poprzez odpowiednio dostosowaną tematykę szkolenia obronnego;

12) kontrola wykonywania zadań obronnych w zakresie:

a) przygotowania organów i przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) praktycznego stosowania zasad postępowania w sprawie finansowania zadań na rzecz obronności państwa, dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań w zakresie obronności jest Minister Infrastruktury i Rozwoju,

c) procesu przygotowania wybranych jednostek przewidzianych do militaryzacji z obszaru drogownictwa oraz przedsiębiorców podlegających militaryzacji z obszaru infrastruktury i transportu kolejowego oraz gospodarki morskiej;

13) udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia/treningu w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w obszarze gospodarki morskiej;

14) przeglądy obronne: zebranie i opracowanie danych do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;

15) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych procesu przygotowań obronnych, w tym udział w nowelizacji i aktualizacji aktów prawnych.

Załącznik 2. [Harmonogram realizacji zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także przez przedsiębiorców w 2014 r.]

Załącznik Nr 2

Harmonogram
realizacji zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także przez przedsiębiorców w 2014 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »