| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się regulamin organizacyjny Centrum Projektów Europejskich, zwanego dalej „Centrum”, który określa szczegółową organizację, zakres zadań i tryb pracy Centrum.

2. Regulamin organizacyjny Centrum stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 14 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik do zarządzenia nr 26
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2014 r. (poz. 32)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

§ 1. Centrum Projektów Europejskich, zwane dalej „Centrum”, realizuje zadania określone w Statucie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Europejskich.

§ 2. 1. W skład Centrum wchodzą:

1) Dyrektor;

2) Zastępca Dyrektora do Spraw Europejskiego Funduszu Społecznego i Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (ds. EFS i PIFE),

3) Zastępca Dyrektora do Spraw Wspólnych Sekretariatów Technicznych i Kontroli (ds. WST i Kontroli)

– zwani dalej „Zastępcami Dyrektora”;

4) Główny Księgowy;

5) Radca Prawny;

6) Wydział Finansowy;

7) Wydział Administracji;

8) Wydział Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich;

9) Wspólny Sekretariat Techniczny Polska – Słowacja z siedzibą w Krakowie (WST PL-SK), pełniący funkcje:

a) Wspólnego Sekretariatu Technicznego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007–2013,

b) Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014–2020;

10) Wspólny Sekretariat Techniczny Południowy Bałtyk z siedzibą w Gdańsku (WST PB), pełniący funkcje:

a) Wspólnego Sekretariatu Technicznego Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013,

b) Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014–2020;

11) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013 z siedzibą w Zielonej Górze (WST PL-BB);

12) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013 z siedzibą w Warszawie (WST PL-BY-UA);

13) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa–Polska–Rosja 2007–2013 z siedzibą w Warszawie (WST LT-PL-RU);

14) Wspólny Sekretariat Współpracy Transgranicznej Polska–Saksonia 2014–2020 z siedzibą we Wrocławiu (WST PL-SN);

15) Wydział Kontroli;

16) Wydział Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (KIW);

17) Wydział Koordynacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE);

18) Wydział Centralnego Punktu Informacyjnego (CPI);

19) Zespół Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS);

20) Sekretariat.

2. Strukturę organizacyjną Centrum przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.

§ 3. 1. Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–19.

2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

3. W razie nieobecności Dyrektora pracą Centrum kieruje Zastępca Dyrektora lub kierownik komórki organizacyjnej wyznaczony w trybie określonym w § 18 ust. 1.

4. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Centrum i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum.

5. Dyrektor może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań.

6. Dyrektor może, w trybie określonym w § 18 ust. 1, upoważnić Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 4. Do zadań Dyrektora należy kierowanie działalnością Centrum, w szczególności:

1) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej wynikających z:

a) przepisów o finansach publicznych,

b) przepisów o rachunkowości;

2) wypełnianie obowiązków ciążących na dysponencie środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległym dysponentowi części budżetowej;

3) bezpośrednie nadzorowanie pracy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Wydziału Administracji, Wydziału Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Sekretariatu.

§ 5. 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. EFS i PIFE należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą pracą KIW, PIFE, CPI i KOEFS;

2) bezpośrednie nadzorowanie Naczelników KIW, PIFE i CPI oraz koordynatora KOEFS;

3) koordynacja zadań związanych z wdrożeniem Strategii Centrum Projektów Europejskich, zwanej dalej „Strategią”, w tym koordynacja zadań związanych z monitorowaniem realizacji Strategii we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum;

4) koordynacja zadań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem w Centrum systemu kontroli zarządczej, w tym systemu zarządzania przez cele;

5) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

2. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. WST i Kontroli należy w szczególności:

1) bezpośrednie nadzorowanie Kierowników Wspólnych Sekretariatów Technicznych, w zakresie określonym w obowiązujących porozumieniach zawartych między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich w sprawie zapewnienia ciągłości i funkcjonowania Wspólnych Sekretariatów Technicznych;

2) bezpośrednie nadzorowanie naczelnika Wydziału Kontroli;

3) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 6. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą pracą Wydziału Finansowego;

2) bezpośrednie nadzorowanie Naczelnika Wydziału Finansowego;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości oraz zgodnie z przepisami finansowymi programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obsługiwanych przez Centrum;

4) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 7. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi legislacyjnej Centrum, w tym opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych;

2) prowadzenie obsługi prawnej Centrum:

a) opiniowanie projektów umów,

b) wydawanie opinii prawnych,

c) reprezentowanie Centrum przed sądami, innymi organami i instytucjami.

§ 8. Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) prowadzenie bieżącej obsługi finansowo-księgowej;

2) sporządzanie planu finansowego we współpracy z odpowiednią Instytucją Zarządzającą, dokonywanie bieżących korekt w planie finansowym;

3) prowadzenie gospodarki środkami finansowymi, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

4) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

5) dokonywanie analiz finansowych i ocen w zakresie działalności finansowej Centrum;

6) prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą wynagrodzeń pracowników Centrum oraz wynagrodzeń bezosobowych.

§ 9. Do zadań Wydziału Administracji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu informacji i promocji Centrum;

2) obsługa administracyjna Centrum, w szczególności w zakresie:

a) zaopatrzenia, łączności, transportu,

b) gospodarowania mieniem, prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej;

3) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją Centrum;

5) planowanie i realizacja działań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu informatycznego;

6) prowadzenie archiwum zakładowego;

7) organizacja kontroli warunków pracy w Centrum, w tym przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

8) prowadzenie rejestrów umów, pełnomocnictw i upoważnień;

9) publikowanie w formie elektronicznej w intranecie wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora oraz decyzji i zarządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 10. Do zadań Wydziału Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich należy w szczególności:

1) prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników Centrum;

2) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;

3) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie spraw płacowo-kadrowych;

4) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników;

5) koordynowanie prac związanych z procesem ocen okresowych pracowników oraz analizowanie ich wyników;

6) organizowanie w Centrum staży, praktyk oraz wolontariatu;

7) prowadzenie spraw związanych z rozwojem zawodowym pracowników;

8) realizowanie zadań związanych z działalnością zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 11. 1. Do zadań Wspólnych Sekretariatów Technicznych należy w szczególności:

1) wspieranie Instytucji Zarządzającej i Komitetu Monitorującego oraz w stosownych przypadkach, Instytucji Audytowej w realizacji ich obowiązków;

2) promowanie programów i rozpowszechnianie informacji o programach oraz ich celach;

3) udzielanie informacji wnioskodawcom i beneficjentom programów dotyczących warunków uzyskania dofinasowania ze środków programów oraz przygotowania wniosków o dofinansowanie;

4) przygotowanie zestawu dokumentów dla wnioskodawców oraz zapewnienie dostępności dokumentów dla beneficjentów programów;

5) ogłaszanie i organizacja naboru projektów;

6) rejestrowanie projektów;

7) koordynacja procesu oceny wniosków projektowych;

8) organizacja posiedzeń komitetów i grup roboczych utworzonych w ramach programów oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń komitetów i grup roboczych;

9) wdrażanie decyzji Komitetu Monitorującego;

10) weryfikacja raportów sporządzanych przez beneficjentów programów;

11) przygotowywanie raportów z realizacji programów;

12) organizowanie szkoleń w zakresie programów EWT oraz EISP.

2. W skład WST PL-SK wchodzą:

1) Zespół do Spraw Programowych;

2) Zespół do Spraw Projektowych;

3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;

4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.

3. W skład WST PL-BY-UA wchodzą:

1) Zespół do Spraw Programowych;

2) Zespół do Spraw Projektowych;

3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;

4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.

4. W skład WST LT-PL-RU wchodzą:

1) Zespół do Spraw Projektowych I;

2) Zespół do Spraw Projektowych II;

3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;

4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.

§ 12. Do zadań Wydziału Kontroli należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z kontrolą w zakresie działania Centrum;

2) kontrola l-go stopnia w programach transnarodowych i międzyregionalnych w tym:

a) weryfikacja wydatków polskich beneficjentów programów,

b) aktualizacja wytycznych dla beneficjentów programów dotyczących rozliczenia projektów; aktualizacja wytycznych jest przekazywana do zatwierdzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju,

c) udzielanie beneficjentom programów informacji związanych z kontrolą,

d) uczestniczenie w spotkaniach i grupach roboczych związanych z kontrolą zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym,

e) przeprowadzenie kontroli projektów, w tym kontroli na miejscu.

§ 13. 1. Do zadań KIW należy koordynacja działań związanych z wyborem i realizacją projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej oraz współpracą ponadnarodową, a w szczególności:

1) pełnienie roli szkoleniowo-doradczej, w tym opracowywanie i aktualizowanie dokumentów i materiałów w zakresie projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej;

2) wspieranie i koordynowanie Instytucji Pośredniczących w procesie planowania, wyboru oraz realizacji projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w tym informowanie Instytucji Pośredniczących na temat tych projektów i o ich rezultatach;

3) wspieranie Instytucji Zarządzającej i Grupy Roboczej ds. horyzontalnych w kwestiach dotyczących projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, w tym przy aktualizacji Tematów projektów innowacyjnych oraz przy realizacji Planu Komunikacji PO KL;

4) zarządzanie wypracowanymi rezultatami projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz wspieranie i monitorowanie procesu upowszechniania i włączania rezultatów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki na poziomie projektów, w tym prowadzenie współpracy z mediami w tym zakresie;

5) koordynowanie i monitorowanie działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Pośredniczących PO KL oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej;

6) pełnienie roli sekretariatu oraz koordynowanie i monitorowanie prac Sieci Tematycznych PO KL;

7) wspieranie podmiotów polskich i z innych krajów w poszukiwaniu partnera do współpracy ponadnarodowej.

2. W skład KIW wchodzą:

1) Zespół do Spraw Projektów Współpracy Ponadnarodowej;

2) Zespół do Spraw Projektów Innowacyjnych;

3) Zespół do Spraw Wsparcia Realizacji Projektów.

§ 14. Do zadań PIFE należy w szczególności:

1) opracowywanie i rozwój standardów świadczenia usług w Sieci PIFE 2014–2020 oraz systemu certyfikacji Punktów Informacyjnych i ich pracowników;

2) realizacja certyfikacji Sieci PIFE 2014–2020 zgodnie z Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i ich pracowników;

3) monitorowanie jakości pracy oraz działań podejmowanych przez Sieć PIFE 2014–2020;

4) zapewnienie szkoleń i rozwoju kompetencji personelu Sieci PIFE 2014–2020;

5) wsparcie współpracy i wymiany doświadczeń w ramach Sieci PIFE 2014–2020;

6) prowadzenie działań zmierzających do wprowadzenia jednolitej wizualizacji Sieci PIFE 2014–2020.

§ 15. Do zadań CPI należy w szczególności:

1) prowadzenie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb informacyjnych klienta telefonicznej, elektronicznej, pisemnej i osobistej obsługi klientów poszukujących informacji o Funduszach Europejskich (programy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Umowy Partnerstwa) w poniższym zakresie:

a) informowanie o możliwościach uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich,

b) informowanie o dostępnych, aktualnie realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

c) informowanie o zasadach przygotowania projektu lub wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich,

d) informowanie o zasadach realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

e) informowanie o możliwościach realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

f) udzielanie informacji uzupełniających w zakresie programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2) organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń w zakresie tematyki Funduszy Europejskich, a także udział w tego typu przedsięwzięciach;

3) opracowywanie, wydawanie i dystrybuowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz publikacji związanych z działalnością CPI;

4) wykonywanie innych zadań wynikających z udziału w Sieci PIFE 2014–2020 koordynowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

§ 16. Do zadań KOEFS należą zadania związane z koordynacją funkcjonowania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) oraz prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych propagujących PO KL w szczególności:

1) certyfikacja pracowników oraz usług ROEFS, a także monitorowanie działań ROEFS;

2) kontrola i nadzór nad ROEFS w zakresie tworzenia i wdrażania standardów działania ROEFS;

3) obsługa ogólnopolskiej infolinii Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);

4) wydawanie publikacji poświęconych EFS;

5) organizacja kampanii i akcji promocyjnych poświęconych EFS;

6) organizacja spotkań, warsztatów, seminariów, grup roboczych poświęconych wdrażaniu PO KL, w tym organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego PO KL, Pre-Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz pełnienie roli wspólnego Sekretariatu dla 6 grup roboczych funkcjonujących przy KM PO KL w zakresie administracyjno-technicznym.

§ 17. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

1) przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

2) prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Centrum;

3) prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Centrum, w szczególności listy obecności, delegacje;

4) prowadzenie rejestrów zarządzeń i decyzji Dyrektora oraz gromadzenie zbiorów zarządzeń i decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju mających związek z działalnością Centrum;

5) przygotowywanie na polecenia Dyrektora lub Zastępców Dyrektora pism dotyczących spraw z zakresu działania Centrum;

6) obsługa jednostki w zakresie administracyjno-biurowym, w tym zabezpieczenie materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

7) archiwizacja dokumentów.

§ 18. 1. System zastępstw i upoważnień oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor w drodze decyzji.

2. Strukturę etatową komórek organizacyjnych Centrum i zakresy obowiązków pracowników zatwierdza Dyrektor.


Załącznik do regulaminu organizacyjnego
Centrum Projektów Europejskich

WZÓR – SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

infoRgrafika


 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »