| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół Monitorowania Zagrożeń, zwany dalej „Zespołem”, w celu monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. Pracą Zespołu kieruje Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „BZK”.

2. W skład Zespołu wchodzą pracownicy oddelegowani przez:

1) Dyrektora BZK;

2) dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa:

a) do pełnienia stałego dyżuru, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218),

b) ze względu na specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należą:

1) bieżące monitorowanie i wymiana informacji o zagrożeniach oraz sytuacjach kryzysowych:

a) w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra,

b) mogących mieć wpływ na funkcjonowanie działów administracji rządowej, o których mowa w lit. a;

2) informowanie Kierownictwa Ministerstwa o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych, w formie raportów bieżących oraz doraźnych;

3) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

4) realizacja zadań na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

5) współdziałanie w zakresie monitorowana zagrożeń, zarządzania kryzysowego oraz polityki informacyjnej z komórkami organizacyjnymi organów administracji publicznej oraz z przedsiębiorcami, których przedmiot działalności dotyczy działów administracji rządowej właściwych dla Ministra, zwanych dalej „przedsiębiorcami”;

6) współdziałanie w zakresie bieżącej wymiany informacji z przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;

7) przekazywanie informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej w działach administracji rządowej, o których mowa w pkt 1, organom i jednostkom podległym lub nadzorowanym przez Ministra oraz przedsiębiorcom;

8) opracowywanie analiz i opinii oraz dokonywanie oceny możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju, a także gromadzenie informacji o zagrożeniach na potrzeby Ministra, w oparciu o informacje przekazywane przez służby dyżurne organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz przez przedsiębiorców;

9) opracowywanie informacji dotyczących strat i kosztów związanych z wystąpieniem zagrożeń w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra;

10) uruchamianie procedur z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, zgodnie z zarządzeniem nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

11) koordynacja działań związanych z ewakuacją osób i ratowaniem mienia w trakcie pożaru, klęski żywiołowej i innych miejscowych zagrożeń z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa;

12) współpraca z Rzecznikiem Prasowym Ministra w zakresie realizacji polityki informacyjnej;

13) udział w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego;

14) monitorowanie sytuacji w trakcie imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, których organizacja i przebieg związana jest z działami administracji rządowej właściwymi dla Ministra;

15) dokumentowanie działań podejmowanych przez Zespół.

2. Pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, realizują zadania związane z ewakuacją osób i ratowaniem mienia w trakcie pożaru, klęski żywiołowej i innych miejscowych zagrożeń z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa.

3. Raporty, o których mowa w ust.1 pkt 2, po podpisaniu przez pracowników pełniących dyżury, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, oraz zatwierdzeniu przez naczelnika BZK, przekazywane są Sekretarzom Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, Szefowi Gabinetu Politycznego oraz Rzecznikowi Prasowemu Ministra.

§ 4.

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa obowiązani są do niezwłocznego przekazywania Zespołowi, z wykorzystaniem powszechnie dostępnych środków łączności, zgodnie z ich właściwością, wszelkich niezbędnych informacji, w celu umożliwienia realizacji przez Zespół zadań, o których mowa w § 3.

2. Organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra, realizujące zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego oraz polityki informacyjnej, obowiązane są do bieżącego przekazywania Zespołowi informacji o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych, w tym stratach i kosztach z nich wynikających.

§ 5.

Zespół pełni stały dyżur w trybach pracy dla sytuacji zwyczajnych i sytuacji kryzysowych w pomieszczeniu wyznaczonym na potrzeby Zespołu przez Dyrektora BZK.

§ 6.

1. W ramach trybu pracy dla sytuacji zwyczajnych pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, pełnią ośmiogodzinny dyżur w czasie godzin pracy Ministerstwa. Poza godzinami pracy Ministerstwa i w dni wolne od pracy pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, pełnią dyżur telefoniczny, mając zapewniony dostęp do poczty elektronicznej oraz sieci Internet.

2. W ramach trybu pracy dla sytuacji kryzysowych pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 2, pełnią dyżur całodobowy zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Dyrektora BZK.

3. Na czas pełnienia dyżuru w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 2, zwolnieni są z wykonywania obowiązków określonych w opisach stanowisk pracy.

§ 7.

O wprowadzeniu i odwołaniu pełnienia dyżurów w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych decyduje Dyrektor BZK, informując o tym Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 8.

W przypadku organizowania lub udziału Ministerstwa w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego oraz konieczności monitorowania sytuacji w trakcie imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, Zespół może pełnić dyżury w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych.

§ 9.

1. Dyrektor Biura Administracyjnego, w uzgodnieniu z Dyrektorem BZK, zapewnia niezbędne wyposażenie pomieszczeń oraz odpowiednie warunki pracy dla osób pełniących dyżur w trybie określonym w § 6 ust. 2.

2. Dyrektor BZK:

1) opracowuje dokumentację zapewniającą funkcjonowanie Zespołu;

2) określi zapasowe miejsce pracy Zespołu.

§ 10.

1. Nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.

2. BZK prowadzi obsługę organizacyjno-biurową Zespołu.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »