| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”, tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

2. Zespół jest organem opiniodawczo – doradczym, właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie właściwy w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – wyznaczony przez Ministra, w zależności od wystąpienia zagrożenia lub zaistnienia sytuacji kryzysowej w danym dziale administracji rządowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie;

3) członkowie:

a) Dyrektor Generalny Ministerstwa,

b) kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa, zwani dalej „kierownikami komórek”,

c) Rzecznik Prasowy Ministra;

4) Sekretarz Zespołu – Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa.

2. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zaprosić do udziału w jego pracach:

1) przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz przedsiębiorców, których przedmiot działalności dotyczy działów administracji rządowej właściwych dla Ministra;

2) przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

3. W posiedzeniach Zespołu udział biorą wyznaczeni przez Przewodniczącego Zespołu członkowie.

4. Członkowie wchodzący w skład Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście. W uzasadnionych przypadkach członka Zespołu może reprezentować osoba przez niego wyznaczona.

5. Osoby, o których mowa w ust.1 – 4, uczestniczące w posiedzeniach Zespołu, powinny posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyższej.

§ 3.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należą:

1) organizowanie pracy Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu w odpowiednim składzie, stosownie do zakresu spraw będących przedmiotem posiedzenia;

3) przedstawianie Zespołowi informacji, dokumentów przygotowanych przez Zespół Monitorowania Zagrożeń;

4) przedstawianie Kierownictwu Ministerstwa wniosków i propozycji w zakresie realizacji przedsięwzięć zapewniających zachowanie zdolności Ministerstwa do funkcjonowania w warunkach sytuacji kryzysowej.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

4. Do zadań Sekretarza Zespołu należą:

1) organizowanie posiedzeń Zespołu, w tym powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń;

2) prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;

3) zapewnienie przygotowania opinii, ekspertyz i projektów dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

5. Do zadań członków Zespołu należą:

1) uczestniczenie w pracach Zespołu, w zakresie określonym przez Przewodniczącego Zespołu;

2) niezwłoczne powiadomienie Przewodniczącego Zespołu, Sekretarza Zespołu oraz Zespołu Monitorowania Zagrożeń o wystąpieniu zagrożenia lub sytuacji kryzysowej, w przypadku uzyskania takich informacji.

§ 4.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się w razie potrzeby, w szczególności w celu wykonania zadań Zespołu, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy, oraz zadań zawartych w zatwierdzonych przez uprawnione organy dokumentach z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Posiedzenia nadzwyczajne:

1) zwołuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej;

2) mogą być zwoływane w przypadku możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej.

§ 5.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia kolegialnie, w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, zawierający pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu Zespołu.

3. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu zatwierdza protokół i przedstawia go niezwłocznie Ministrowi.

4. Protokół przechowuje się w Biurze Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 6.
1. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zarządzić rozpatrzenie sprawy w trybie obiegowym.

2. Niezgłoszenie przez członka Zespołu uwag traktuje się jako akceptację przedłożonych dokumentów.

3. W przypadku nieuzgodnienia dokumentów w trybie obiegowym sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu Zespołu.

4. Po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym Sekretarz Zespołu przedstawia członkom Zespołu na najbliższym posiedzeniu dokumenty uzgodnione w trybie obiegowym.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »