| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 38
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 27 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8 oraz Dz. Urz. Ml z 2008 r. Nr 6, poz. 32) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 38 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 czerwca 2014 r. (poz. 46)

STATUT CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

§ 1. 1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

2. CUPT działa na podstawie:

1) zarządzenia nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8, Dz. Urz. Ml z 2008 r. Nr 6, poz. 32 oraz Dz. Urz. MliR z 2014 r. poz. 46);

2) niniejszego statutu.

3. Siedzibą CUPT jest Warszawa.

4. Obszarem działania CUPT jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Przedmiotem działalności CUPT jest:

1) wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

2) opracowywanie, wdrażanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację projektów transportowych.

2. CUPT może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1)) jako:

1) instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia);

2) beneficjent.

3. W ramach wykonywanych zadań, CUPT w szczególności:

1) wdraża powierzone programy i monitoruje realizację projektów;

2) planuje, rozlicza i kontroluje płatności i gospodarkę środkami finansowymi w ramach tych programów;

3) zawiera umowy o dofinansowanie projektów;

4) odpowiada za dane zgromadzone na swoim poziomie wdrażania programu, w szczególności za ich zbieranie, opracowywanie, zmianę, udostępnianie i usuwanie.

4. W trakcie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 3, CUPT:

1) stosuje zasady i procedury obowiązujące przy realizacji poszczególnych programów i określone we właściwych dla danego programu dokumentach;

2) współpracuje z odpowiednimi komórkami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, transportu oraz gospodarki morskiej, a także właściwymi jednostkami, wykonującymi zadania związane z działalnością, o której mowa w § 2.

§ 3. 1. Działalnością CUPT kieruje Dyrektor, który reprezentuje CUPT na zewnątrz.

2. Dyrektor CUPT wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w CUPT.

3. Dyrektora CUPT powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

4. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań komórek wewnętrznych CUPT określa regulamin organizacyjny CUPT, ustalony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 4. 1. Działalność CUPT jest finansowana z części budżetowej 34 – Rozwój regionalny.

2. CUPT, w ramach programów, o których mowa w § 2, realizuje także zadania finansowane z części budżetowej 39 – Transport dotyczące:

1) krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – w ramach rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe;

2) infrastruktury kolejowej – w ramach rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa;

3) pozostałych projektów finansowanych w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, dla których beneficjentem jest PKP PLK S.A.

3. CUPT jest dysponentem drugiego stopnia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Podstawą gospodarki finansowej CUPT jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. CUPT prowadzi sprawozdawczość budżetową przewidzianą dla jednostek budżetowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »