| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 38
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 27 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8 oraz Dz. Urz. Ml z 2008 r. Nr 6, poz. 32) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

§ 2.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 38 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 czerwca 2014 r. (poz. 46)

STATUT CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

§ 1. 1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

2. CUPT działa na podstawie:

1) zarządzenia nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8, Dz. Urz. Ml z 2008 r. Nr 6, poz. 32 oraz Dz. Urz. MliR z 2014 r. poz. 46);

2) niniejszego statutu.

3. Siedzibą CUPT jest Warszawa.

4. Obszarem działania CUPT jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Przedmiotem działalności CUPT jest:

1) wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

2) opracowywanie, wdrażanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację projektów transportowych.

2. CUPT może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1)) jako:

1) instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia);

2) beneficjent.

3. W ramach wykonywanych zadań, CUPT w szczególności:

1) wdraża powierzone programy i monitoruje realizację projektów;

2) planuje, rozlicza i kontroluje płatności i gospodarkę środkami finansowymi w ramach tych programów;

3) zawiera umowy o dofinansowanie projektów;

4) odpowiada za dane zgromadzone na swoim poziomie wdrażania programu, w szczególności za ich zbieranie, opracowywanie, zmianę, udostępnianie i usuwanie.

4. W trakcie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 3, CUPT:

1) stosuje zasady i procedury obowiązujące przy realizacji poszczególnych programów i określone we właściwych dla danego programu dokumentach;

2) współpracuje z odpowiednimi komórkami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, transportu oraz gospodarki morskiej, a także właściwymi jednostkami, wykonującymi zadania związane z działalnością, o której mowa w § 2.

§ 3. 1. Działalnością CUPT kieruje Dyrektor, który reprezentuje CUPT na zewnątrz.

2. Dyrektor CUPT wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w CUPT.

3. Dyrektora CUPT powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

4. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań komórek wewnętrznych CUPT określa regulamin organizacyjny CUPT, ustalony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 4. 1. Działalność CUPT jest finansowana z części budżetowej 34 – Rozwój regionalny.

2. CUPT, w ramach programów, o których mowa w § 2, realizuje także zadania finansowane z części budżetowej 39 – Transport dotyczące:

1) krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – w ramach rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe;

2) infrastruktury kolejowej – w ramach rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa;

3) pozostałych projektów finansowanych w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, dla których beneficjentem jest PKP PLK S.A.

3. CUPT jest dysponentem drugiego stopnia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Podstawą gospodarki finansowej CUPT jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. CUPT prowadzi sprawozdawczość budżetową przewidzianą dla jednostek budżetowych.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »