| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zgodnej z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz spełniającej standardy określone w załączniku do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), zwane dalej „standardami”, ustala się sposób organizacji funkcjonowania kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport oraz w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

3) członkach kierownictwa Ministerstwa – należy przez to rozumieć Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego;

4) działach – należy przez to rozumieć działy administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport, w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.3));

5) jednostkach w działach – należy przez to rozumieć jednostkę sektora finansów publicznych podległą ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez niego nadzorowaną lub jednostkę sektora finansów publicznych obsługującą organ podległy ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez niego nadzorowany;

6) kadrze kierowniczej – należy przez to rozumieć dyrektora, zastępcę dyrektora, Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, kierującego komórką organizacyjną oraz naczelnika wydziału i pracownika kierującego zespołem lub samodzielnym stanowiskiem.

§ 3.

1. Funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w działach oraz w Ministerstwie zapewnia Minister.

2. Zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Ministerstwie wykonują członkowie kierownictwa Ministerstwa, kadra kierownicza oraz pracownicy Ministerstwa.

3. Zadania związane z organizacją funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce w dziale wykonują kierownicy tych jednostek.

§ 4.

1. Zespół Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie dokonuje systematycznej, niezależnej i obiektywnej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie, oraz przeprowadza w tym celu zadania audytowe.

2. Komitet audytu świadczy doradztwo na rzecz Ministra w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Ministerstwie i w jednostkach w działach, w szczególności przez sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień.

§ 5.

1. Kontrola zarządcza w Ministerstwie stanowi ogół działań podejmowanych przez członków kierownictwa Ministerstwa, kadrę kierowniczą i pracowników Ministerstwa dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2. Podejmowane działania, o których mowa w ust. 1, mają na celu zapewnienie przestrzegania standardów kontroli zarządczej w zakresie poszczególnych elementów kontroli zarządczej w Ministerstwie:

1) środowiska wewnętrznego, w szczególności: przestrzegania wartości etycznych, zapewnienia, aby posiadane przez kadrę kierowniczą i pracowników Ministerstwa wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwalały na skuteczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań oraz zapewnienia, aby struktura organizacyjna Ministerstwa była dostosowana do aktualnych celów i zadań, a zakresy uprawnień delegowanych poszczególnym członkom kierownictwa Ministerstwa, kadrze kierowniczej i pracownikom Ministerstwa były precyzyjnie określone;

2) określania i monitorowania realizacji celów i zadań dla Ministerstwa oraz zarządzania ryzykiem;

3) ustanawiania, wdrażania i stosowania mechanizmów kontroli stanowiących odpowiedź na konkretne ryzyko;

4) informacji i komunikacji, w szczególności zapewnienia członkom kierownictwa Ministerstwa, kadrze kierowniczej i pracownikom Ministerstwa dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków;

5) monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej, w szczególności skuteczności poszczególnych elementów systemu, w celu uzyskania przez Ministra zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

§ 6.

1. System kontroli zarządczej w Ministerstwie jest dokumentowany.

2. Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią obowiązujące w Ministerstwie procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz inne dokumenty wewnętrzne.

3. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej jest dostępna dla wszystkich członków kierownictwa Ministerstwa, kadry kierowniczej oraz pracowników Ministerstwa, dla których jest niezbędna, z uwzględnieniem art. 70 ust. 5 ustawy.

§ 7.

1. Dla zapewnienia spójności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie są realizowane procesy:

1) opracowania i aktualizacji opisu misji i celów strategicznych Ministerstwa odnoszących się do działów;

2) wyznaczania celów i zadań dla Ministerstwa oraz monitorowania ich realizacji, w tym opracowywania planu działalności dla działów i sprawozdania z wykonania planu działalności;

3) zarządzania ryzykiem w Ministerstwie;

4) samooceny i monitorowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie;

5) uzyskiwania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w działach i w Ministerstwie, a także przygotowania oświadczenia Ministra w tym zakresie.

2. Za przeprowadzenie lub koordynację procesów wymienionych w ust. 1 lub opracowywanie odpowiednich dokumentów odpowiadają następujące komórki organizacyjne Ministerstwa:

1) Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju – za koordynację opracowania i aktualizacji opisu misji i celów strategicznych Ministerstwa odnoszących się do działów;

2) Biuro Dyrektora Generalnego – za:

a) opracowywanie i aktualizację regulacji wewnętrznych Ministerstwa określających politykę zarządzania ryzykiem,

b) przygotowywanie okresowych informacji o ryzykach kluczowych w Ministerstwie, stosownie do postanowień polityki zarządzania ryzykiem;

3) Biuro Ministra – za:

a) opracowywanie i aktualizację opisu systemu wyznaczania celów i zadań dla Ministerstwa oraz systemu monitorowania ich realizacji,

b) coroczne opracowywanie – we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa – planu działalności dla działów oraz sprawozdania z wykonania planu działalności,

c) opracowywanie i aktualizację procedury samooceny i monitorowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie,

d) inicjowanie i koordynowanie corocznie przeprowadzanego w Ministerstwie procesu samooceny kontroli zarządczej,

e) opracowywanie i aktualizację procedury przygotowywania oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej w działach i w Ministerstwie,

f) coroczne przeprowadzanie procesu uzyskiwania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w działach i w Ministerstwie, a także przygotowywanie oświadczenia Ministra w tym zakresie.

3. Wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa, każda w zakresie swojej właściwości, wykonują zadania związane z udziałem w realizacji procesów, o których mowa w ust. 1.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 oraz z 2014 r. poz. 496, 829 i 915.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »