| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 50
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie powołania Społecznego Zespołu Doradców przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Społeczny Zespół Doradców przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 2.
1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przedstawianie koncepcji rozwiązań systemowych w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) przedstawianie propozycji kierunków rozwoju w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

3) opiniowanie wybranych rządowych dokumentów dotyczących działań Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie poprawy spójności gospodarczej;

4) monitorowanie i konsultowanie propozycji legislacyjnych, które mogą wpływać na przyjęte strategie rozwoju obszarów będących we właściwości Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

5) proponowanie działań, które w opinii Zespołu powinny być podjęte przez administrację publiczną lub partnerów społecznych w obszarach dotyczących:

a) programów inwestycyjnych obejmujących infrastrukturę transportową,

b) kierunków rozwoju transportu lotniczego, samochodowego i kolejowego,

c) kierunków rozwoju transportu morskiego,

d) budownictwa, mieszkalnictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego;

6) proponowanie działań z zakresu komunikacji publicznej związanej z obszarem podległym Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

2. W razie konieczności Zespół realizuje swoje zadania w konsultacji ze środowiskami opiniotwórczymi, organizacjami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami politycznymi.

§ 3.
1. W skład Zespołu wchodzą osoby powołane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, będące specjalistami w obszarze wykorzystania środków unijnych, programowania i monitorowania realizacji polityki rozwoju (na poziomie krajowym i regionalnym), inwestycji infrastrukturalnych drogowych i kolejowych, realizacji projektów inwestycyjnych, transportu publicznego (przewozów osób i rzeczy) na poziomie krajowym i regionalnym, transportu morskiego, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa, gospodarki morskiej oraz komunikacji publicznej.

2. Zespół działa kolegialnie.

3. Na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju poszczególni członkowie Zespołu mogą działać indywidualnie.

§ 4.
1. Członkowie Zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

4) wyznaczanie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności;

5) wyznaczanie sekretarza Zespołu spośród członków Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju roczne sprawozdanie z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie okresu sprawozdawczego.

§ 5.
1. Przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu.

2. W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby spoza składu Zespołu.

§ 6.
1. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Członkom Zespołu zamieszkałym poza miejscem posiedzenia Zespołu lub grupy roboczej, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania związanych z udziałem w pracach Zespołu odpowiednio na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, jest pokrywany ze środków budżetowych będących w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 7.
Obsługę organizacyjną i administracyjną Zespołu zapewnia Gabinet Polityczny Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
§ 8.
Szczegółowe zasady i tryb pracy Zespołu i jego grup roboczych określa regulamin Zespołu zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »