| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 58
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Prekomitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwany dalej „Prekomitetem”.

2. Prekomitet jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

3. Prekomitet ma charakter tymczasowy i powołuje się go do czasu powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020.

4. W skład Prekomitetu wchodzą:

1) ze strony rządowej:

a) przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nadzorujący departament wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014–2020, zwanym dalej „PO IR” – jako przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO IR,

b) po jednym przedstawicielu:

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej PO IR,

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020,

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020,

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja i Rozwój 2014–2020,

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska,

e) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych ze względu na rodzaj interwencji objętej PO IR, tj.:

– ministra właściwego do spraw gospodarki,

– ministra właściwego do spraw nauki,

f) przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

g) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki – jako Instytucja Pośrednicząca,

h) przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – jako Instytucja Pośrednicząca,

i) przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – jako Instytucja Wdrażająca,

j) przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. – jako Instytucja Wdrażająca,

k) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania,

l) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych;

2) ze strony samorządowej:

a) po jednym przedstawicielu ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), tj.:

– Unii Metropolii Polskich,

– Unii Miasteczek Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich RP,

– Związku Miast Polskich,

– Związku Powiatów Polskich,

– Związku Województw RP,

b) przedstawiciel Konwentu Marszałków Województw RP;

3) ze strony partnerów spoza administracji:

a) po jednym przedstawicielu organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2)), tj.:

– Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

– Pracodawców RP,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Business Centre Club,

b) przedstawiciel Związku Pracodawców Klastry Polskie,

c) po jednym przedstawicielu następujących izb gospodarczych:

– Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii,

– Krajowa Izba Gospodarcza,

d) po jednym przedstawicielu następujących organizacji pozarządowych:

– Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,

– Fundacja Fundusz Współpracy,

– Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,

– Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,

e) ze strony środowiska akademicko-naukowego:

– przedstawiciel wskazany przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– przedstawiciel wskazany przez Radę Główną Instytutów Badawczych.

5. W posiedzeniach Prekomitetu uczestniczą w charakterze obserwatorów bez prawa do głosowania:

1) przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;

2) przedstawiciel Instytucji Audytowej;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji;

4) przedstawiciel Związku Banków Polskich;

5) przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych;

6) przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;

7) przedstawiciel Ośrodka Przetwarzania Informacji;

8) przedstawiciel Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

6. W pracach Prekomitetu uczestniczy również przedstawiciel Komisji Europejskiej, pełniąc rolę doradczą.

7. Osoby, o których mowa w ust. 4, wykonują swoje funkcje osobiście lub przez wyznaczonych, stałych zastępców.

§ 2.
 1. Prekomitet wspiera Instytucję Zarządzającą PO IR w procesie monitorowania, wdrażania i zarządzania PO IR w szczególności:

1) monitoruje proces ustanawiania systemu zarządzania PO IR oraz jego uruchomienie;

2) opiniuje propozycje kryteriów wyboru projektów przedkładane przez Instytucję Zarządzającą PO IR;

3) rozpatruje wszelkie kwestie, które mają wpływ na realizację PO IR;

4) przedstawia Instytucji Zarządzającej PO IR uwagi dotyczące wdrażania i ewaluacji PO IR;

5) rozpatruje planowane do wdrożenia instrumenty finansowe;

6) opiniuje projekt regulaminu Komitetu Monitorującego PO IR.

2. Instytucja Zarządzająca PO IR informuje Prekomitet o przebiegu i efektach negocjacji PO IR z Komisją Europejską.

3. Tryb pracy Prekomitetu określa regulamin przyjęty przez Prekomitet zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prekomitetu na pierwszym posiedzeniu.

4. Decyzje Prekomitetu podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

5. Każdy członek Prekomitetu dysponuje jednym głosem.

6. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego Prekomitetu.

7. Obsługę Prekomitetu zapewnia Sekretariat znajdujący się w departamencie wykonującym zadania Instytucji Zarządzającej PO IR w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

8. Koszty związane z działalnością Prekomitetu są refundowane ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 lub Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10 poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »