| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 63
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się, co następuje:

§ 1.
 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej „Ministrem” kieruje działalnością Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki jego polityki.

2. Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego;

2) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”;

4) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej;

5) Instytutem Kolejnictwa;

6) Centrum Projektów Europejskich.

3. Minister wykonuje bezpośrednio zadania w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

4. Minister reprezentuje Skarb Państwa w spółkach PKP S.A. i PKP PLK S.A.

5. Minister nadzoruje merytorycznie:

1) Gabinet Polityczny Ministra (GP);

2) Biuro Ministra (BM);

3) Departament Transportu Kolejowego (DTK);

4) Departament Rozwoju Kolei (DRK);

5) Departament Lotnictwa (DL).

§ 2.
 1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzegam:

1) akceptowanie projektów: założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz strategii, programów i polityk, kierowanych przez Ministra do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

2) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.

3. Sekretarz i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

4. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

5. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz podpisuje w zastępstwie Ministra akty wykonawcze do ustaw, komunikaty oraz obwieszczenia.

6. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski podpisuje korespondencję w zakresie związanym z wykonywaniem funkcji koordynatora prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.

7. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel, a w razie jej nieobecności osoba zastępująca, podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

8. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda, a w razie jego nieobecności osoba zastępująca, podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

9. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

3) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;

4) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie oraz na oświadczenia i wystąpienia senatorskie skierowane do Ministra;

5) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

10. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 9, powinny być przygotowane na blankiecie Ministra i parafowane przez właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej, a przedkładane do podpisu Ministra – zaaprobowane również przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną.

11. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.2)), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia.

12. Złożenie przez Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.

§ 3.
 1. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu realizujący zadania w zakresie działu administracji rządowej rozwój regionalny i Dyrektor Generalny odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań, określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649), wytycznych szczegółowych dla programów operacyjnych opracowanych zgodnie z właściwością oraz dla regionalnych programów operacyjnych, a także wskazanych wytycznych horyzontalnych dla programów operacyjnych na okres 2007–2013.

5. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 4.
 1. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz – Pełnomocnik Rządu do spraw zarządzania infrastrukturą drogową, z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) dróg i autostrad;

2) transportu drogowego;

3) opracowania i realizacji budżetu państwa w częściach: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport;

4) bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz z upoważnienia Ministra:

1) występuje o nadanie odznaczeń państwowych;

2) nadaje i wręcza honorowe odznaki resortowe i udziela w tym zakresie dalszych pełnomocnictw.

3. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad;

2) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego;

3) Instytutem Transportu Samochodowego;

4) Transportowym Dozorem Technicznym;

5) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1–3, Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

5. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz reprezentuje Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

6. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz pełni funkcję Sekretarza Stanu do spraw Parlamentarnych.

7. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Dróg i Autostrad (DDA);

2) Departament Transportu Drogowego (DTD);

3) Departament Budżetu Infrastruktury (DBI);

4) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR).

§ 5.
 1. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach budownictwa, mieszkalnictwa, zagospodarowania przestrzennego i polityki miejskiej, gospodarki nieruchomościami oraz orzecznictwa.

3. Ponadto Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski odpowiada za:

1) nadzorowanie zadań związanych z zamykaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL;

2) nadzorowanie realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014–2020;

3) nadzorowanie realizacji projektów badawczych realizowanych we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) m.in. w ramach programu LEED;

4) nadzór nad realizacją Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

5) koordynowanie prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski reprezentuje Ministra w Zespole do spraw Programowania Prac Rządu.

5. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;

2) Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie;

3) Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;

4) Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie.

6. W sprawach, o których mowa w ust. 1–5, Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

7. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DZF);

2) Departament Polityki Przestrzennej (DPM);

3) Departament Mieszkalnictwa (DM);

4) Departament Gospodarki Nieruchomościami (DGN);

5) Departament Budownictwa (DB);

6) Departament Orzecznictwa I (DOI);

7) Departament Orzecznictwa II (DOII).

§ 6.
 1. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za sprawy związane z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego, a także za koordynację wdrażania regionalnych programów operacyjnych.

2. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Phare SSG, Sektorowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2007–2013 oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007–2013.

3. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach polityki transportowej.

4. Ponadto Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za:

1) nadzór nad realizacją zadań związanych z aktywnym udziałem strony polskiej w pracach dotyczących Polityki Spójności UE, w tym koordynację prac dotyczących negocjacji rozporządzeń regulujących funkcjonowanie tej polityki w latach 2014–2020;

2) nadzór nad przygotowaniami do wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2014–2020, w tym przygotowanie i negocjacje Umowy Partnerstwa oraz koordynację przygotowania i negocjacji programów operacyjnych;

3) koordynację wdrażania programów operacyjnych w ramach NSRO oraz Umowy Partnerstwa;

4) nadzór nad funkcjonowaniem Komitetu Koordynującego NSRO na lata 2007–2013;

5) koordynowanie działań w ramach realizacji procesu ewaluacji polityki spójności;

6) koordynację zagadnień związanych z pomocą publiczną w ramach programów operacyjnych;

7) koordynowanie współpracy z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym;

8) koordynowanie funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi programów operacyjnych współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007–2013;

9) nadzorowanie zamknięcia spraw związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006;

10) nadzorowanie wykonania i rozliczenia kontraktów wojewódzkich oraz koordynację przygotowań do realizacji kontraktów terytorialnych;

11) koordynację współpracy międzynarodowej, w tym utrzymywanie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami Unii Europejskiej oraz nadzór nad realizacją działań wynikających z porozumień o współpracy zawartych przez Ministra z partnerami zagranicznymi;

12) realizację zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym koordynację w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;

13) prowadzenie spraw Grupy Wyszehradzkiej;

14) koordynację spraw związanych z umowami twinningowymi w ramach programów Unii Europejskiej, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1–4, Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

6. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich.

7. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju (DKS);

2) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF);

3) Departament Programów Pomocowych (DPT);

4) Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM);

5) Departament Certyfikacji i Desygnacji (DCD) – w zakresie realizacji programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007–2013;

6) Departament Współpracy Terytorialnej (DWT).

§ 7.
 1. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, projektów finansowanych w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności 2004–2006, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Iwona Wendel odpowiada za:

1) koordynowanie zagadnień związanych z obszarem społeczeństwa informacyjnego;

2) koordynację zagadnień związanych z instrumentami inżynierii finansowej w ramach programów operacyjnych;

3) nadzór nad zmianami, realizacją i monitorowaniem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020;

4) nadzór nad procesem monitorowania obszarów strategicznej interwencji w zakresie województw wskazanych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej;

5) nadzór nad przygotowaniem strategii ponadregionalnych;

6) nadzór nad sprawami w zakresie dotychczasowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących systemu projektów indywidualnych i generujących dochód, w tym dużych;

7) nadzór nad sprawami z zakresu realizacji zadań dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w tym działań Platformy PPP;

8) nadzór nad wdrożeniem inicjatywy JASPERS.

3. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel pełni funkcję Pełnomocnika do spraw realizacji Projektów Phare pozostających w kompetencji ministra właściwego do spraw transportu oraz wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej dla Funduszu TENT.

4. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel prowadzi sprawy wynikające z podległości Ministrowi Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1–4, Podsekretarz Stanu Iwona Wendel reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

6. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel reprezentuje Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

7. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Rozwoju Cyfrowego (DRC);

2) Departament Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI);

3) Departament Programów Ponadregionalnych (DPP);

4) Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI);

5) Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych (DWI);

6) Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (DWP);

7) Departament Informacji i Promocji (DIP).

§ 8.
 1. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej.

2. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Dyrektorami Urzędów Morskich;

2) Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej;

3) Akademią Morską w Gdyni;

4) Akademią Morską w Szczecinie;

5) Instytutem Morskim w Gdańsku;

6) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;

7) Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

8) Izbą Morską w Szczecinie;

9) Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

3. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1–3, Podsekretarz Stanu Dorota Pyć reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

5. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć nadzoruje merytorycznie Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (DTM).

§ 9.
 1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199).

2. Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za:

1) nadzorowanie opracowania budżetu części 34 – Rozwój regionalny;

2) nadzorowanie realizacji budżetu dysponenta części 34 – Rozwój regionalny oraz obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z funduszy strukturalnych;

3) nadzorowanie prac związanych z realizacją zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz zmian w tych wydatkach;

4) akceptację w imieniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wniosków o uruchomienie środków/zapewnienie finansowania lub dofinansowania z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich na finansowanie programów oraz akceptowanie zmian klasyfikacji wydatków;

5) nadzorowanie realizacji zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej wydatki w ramach programów perspektywy 2007–2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

6) współpracę z instytucjami kontrolnymi oraz, w zakresie określonym w Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007–2013, udział w procesie tworzenia i zapewniania efektywnego systemu kontroli środków unijnych;

7) nadzorowanie procesów legislacyjnych w zakresie prawa krajowego oraz nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu obsługi prawnej;

8) koordynowanie procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego;

9) nadzorowanie spraw dotyczących kontroli w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;

10) nadzorowanie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych.

3. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Budżetu Rozwoju (DBR);

2) Departament Certyfikacji i Desygnacji (DCD), z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 pkt 5;

3) Departament Informatyki (DI);

4) Departament Kontroli (DK);

5) Departament Prawny (DP);

6) Biuro Administracyjne (BA);

7) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG);

8) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZL);

9) Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (BZK).

§ 10.
 1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych;

2) dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.

2. Szczegółowe zadania w Gabinecie Politycznym Ministra ustala Minister.

§ 11.
 1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Zbigniewa Rynasiewicza, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu oraz Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego oraz Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgody, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Iwona Wendel.

5. W przypadkach nieobecności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:

1) Sekretarza Stanu Zbigniewa Rynasiewicza w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Dorota Pyć;

2) Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgodę w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski;

3) Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Iwona Wendel;

4) Podsekretarza Stanu Iwonę Wendel w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda;

5) Podsekretarza Stanu Dorotę Pyć w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz.

6. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących wymienionych w ust. 5, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

7. Dyrektora Generalnego w czasie nieobecności – w zakresie czynności związanych z certyfikowaniem wydatków – zastępuje Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Ministra.

8. O nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.

§ 12.
 Minister może zlecić Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.
§ 13.
 Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa – Minister lub Dyrektor Generalny.
§ 14.
 Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 16, z późn. zm.3)).
§ 15.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 183 i 543.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. z 2014 r. poz. 49, 60, 71 i 77.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »