| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nadzoru nad instytutami badawczymi

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wprowadza się zasady organizacji i funkcjonowania nadzoru nad instytutami badawczymi, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz.1092 oraz z 2014 r. poz. 1198.

Załącznik 1. [ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU NADZORU NAD INSTYTUTAMI BADAWCZYMI]

Załącznik do zarządzenia Nr 6
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 23 stycznia 2015 r. (poz. 7)

ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU NADZORU NAD INSTYTUTAMI BADAWCZYMI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Zasady organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nadzoru nad instytutami badawczymi, zwane dalej „Zasadami”, określają podział czynności między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie nadzoru sprawowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju zgodnie z ustawą o instytutach badawczych, w tym zadań związanych z koordynacją działań nadzorczych.

§ 2. Użyte w Zasadach określenia oznaczają:

1) Minister – minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gospodarki morskiej, transportu;

2) Ministerstwo – urząd obsługujący Ministra;

3) właściwy członek kierownictwa Ministerstwa – członek kierownictwa Ministerstwa, który w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad instytutem, zgodnie z postanowieniami zarządzenia Ministra w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa;

4) instytut – instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy o instytutach badawczych, nadzorowany przez Ministra;

5) komórka właściwa – komórka organizacyjna Ministerstwa, która zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad instytutem;

6) koordynator do spraw nadzoru nad instytutami – stanowisko w Departamencie Kontroli Ministerstwa, do zadań którego należą sprawy koordynacji działań nadzorczych nad instytutami;

7) ustawa o instytutach badawczych – ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2014 r. poz. 1198);

8) rozporządzenie Rady Ministrów – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. Nr 230, poz. 1512).

§ 3. 1. W procesie nadzoru nad zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem oraz realizacją przez instytut jego podstawowych zadań uczestniczą:

1) komórki właściwe;

2) Departament Budżetu Infrastruktury – w zakresie wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów, prowadzenia spraw dotyczących zatwierdzania sprawozdań finansowych instytutów oraz opiniowania wniosków o nagrody roczne;

3) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi – w zakresie prowadzenia spraw wynikających ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra wobec dyrektora, innych osób wchodzących w obowiązki dyrektora, tj. p.o. dyrektora, kierownika, tymczasowego kierownika oraz w zakresie powołania osób spoza instytutu wchodzących w skład rady naukowej instytutu, a także uzgadniania projektu statutu instytutu;

4) Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju – w zakresie opiniowania statutów instytutów odnośnie do realizacji celów polityki rozwoju kraju, polityki regionalnej oraz polityki transportowej;

5) Departament Kontroli – w zakresie prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 35 ust. 2 oraz w art. 36 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych.

2. Departament Kontroli koordynuje sprawy związane z nadzorem Ministra nad instytutami.

§ 4. Opracowywanie projektów aktów normatywnych oraz projektów wewnętrznych aktów normatywnych, o których mowa w Zasadach, oraz ich rejestracja, odbywa się zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Ministerstwie.

Rozdział 2

Zatwierdzanie statutu instytutu

§ 5. 1. Statut instytutu, uchwalony zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych przez radę naukową, przekazywany jest komórce właściwej.

2. Komórka właściwa, po dokonaniu analizy i uzgodnieniu stanowiska do projektu statutu z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Departamentem Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, przekazuje projekt statutu Departamentowi Prawnemu wraz z projektem zarządzenia Ministra w sprawie zatwierdzenia statutu.

3. Po zaopiniowaniu i parafowaniu projektu statutu i projektu zarządzenia w sprawie zatwierdzenia statutu przez Departament Prawny, komórka właściwa przedkłada projekt zarządzenia w sprawie zatwierdzenia statutu do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, a następnie do podpisu Ministra.

4. Do zatwierdzenia zmian statutu ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

5. Do nadawania pierwszego statutu nowo utworzonemu instytutowi oraz instytutowi powstałemu w wyniku połączenia lub podziału, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Zatwierdzony statut instytutu komórka właściwa przekazuje do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra.

Rozdział 3

Powołanie i nadzór nad funkcjonowaniem organów instytutu

§ 6. 1. Komórka właściwa, w uzgodnieniu z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi, przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa kandydaturę przedstawiciela Ministra do udziału w komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora, a po jej zaakceptowaniu przez właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, informuje radę naukową instytutu.

2. Komórka właściwa przygotowuje do podpisu właściwego członka kierownictwa Ministerstwa wystąpienie do rady naukowej instytutu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na dyrektora instytutu kandydata wyłonionego w drodze konkursu.

3. Po dokonaniu analizy dokumentów z przeprowadzonego postępowania konkursowego, komórka właściwa występuje do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, przekazując komplet dokumentów, o przygotowanie aktu powołania dyrektora lub odmowy powołania kandydata na dyrektora wskazanego przez komisję konkursową, jeżeli konkurs został przeprowadzony z naruszeniem prawa lub kandydat nie spełniał kryteriów określonych w ustawie.

4. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi przygotowuje:

1) akt powołania dyrektora, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych, w którym określa, w uzgodnieniu z komórką właściwą, wysokość jego wynagrodzenia stosownie do art. 24 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych lub

2) odmowę powołania na dyrektora kandydata wskazanego przez komisję konkursową.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w uzgodnieniu z komórką właściwą, przygotowuje akt powołania zastępcy dyrektora instytutu do pełnienia obowiązków dyrektora, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych.

6. Komórka właściwa rozpatruje odwołanie kandydata na stanowisko dyrektora od uchwały komisji konkursowej, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych.

7. W przypadku, gdy członkiem komisji konkursowej jest dyrektor komórki, o której mowa w ust. 6, Dyrektor Generalny Ministerstwa na wniosek tej komórki wyznacza inną komórkę organizacyjną Ministerstwa do rozpatrzenia odwołania.

8. W przypadku nowoutworzonego instytutu Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi przygotowuje, w uzgodnieniu z komórką właściwą, zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych, akt wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji kierownika instytutu.

9. Kopie aktów powołania, o których mowa w ust. 4, 5 i 8, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi przekazuje koordynatorowi do spraw nadzoru nad instytutami.

§ 7. 1. W przypadku połączenia lub podziału instytutów Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w uzgodnieniu z komórką właściwą, przygotowuje akt wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji tymczasowego kierownika instytutu, zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów.

2. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w uzgodnieniu z komórką właściwą, przygotowuje akt odwołania dyrektora instytutu w przypadkach określonych w art. 14 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o instytutach badawczych oraz § 34 rozporządzenia Rady Ministrów.

3. W przypadku odwołania dyrektora, stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w uzgodnieniu z komórką właściwą, przygotowuje akt wyznaczenia spośród jego zastępców osoby pełniącej funkcję kierownika instytutu.

4. Kopie aktów wyznaczenia do pełnienia funkcji kierownika instytutu, o których mowa w ust. 1 i 3, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi przekazuje koordynatorowi do spraw nadzoru nad instytutami.

§ 8. 1. Komórka właściwa, po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, przekazuje propozycje powołania do składu rady naukowej kandydatów, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych, do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

2. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi przygotowuje akt powołania kandydatów, o których mowa w ust. 1, i przedkłada do podpisu Ministra.

§ 9. 1. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi prowadzi sprawy wynikające ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra, wobec dyrektora instytutu, a w szczególności:

1) przyznania świadczeń dodatkowych;

2) zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej (umowa o zakazie konkurencji);

3) zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy i prowadzenie działalności gospodarczej;

4) mianowania na stanowisko profesora;

5) stwierdzenia wygaśnięcia powołania, w przypadku podjęcia czynności określonych w pkt 3 bez zgody Ministra;

6) wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu, w przypadku pełnienia funkcji dyrektora przez dwa następujące po sobie okresy – po zasięgnięciu opinii komórki właściwej.

2. Kopię decyzji stwierdzającej wygaśnięcie powołania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi przekazuje komórce właściwej i koordynatorowi do spraw nadzoru nad instytutami.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytutu przekazywany jest do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

2. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi sprawdza, czy osoba, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełniła warunki określone w § 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 275) i przekazuje wniosek:

1) komórce właściwej – w celu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia;

2) Departamentowi Budżetu Infrastruktury – w celu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 – 3 rozporządzenia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z ocenami, o których mowa w ust. 2, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa w celu zaproponowania wysokości nagrody rocznej dla uprawnionego, a następnie przedkłada wniosek Ministrowi do decyzji.

4. Pismo informujące o wysokości przyznanej nagrody bądź o nieprzyznaniu przez Ministra nagrody rocznej, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi przesyła wnioskodawcy oraz osobie, której wniosek dotyczy, a jego kopię koordynatorowi do spraw nadzoru nad instytutami oraz komórce właściwej.

Rozdział 4

Wybór podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych instytutów, zatwierdzanie sprawozdań finansowych instytutów, podziału zysku oraz opiniowanie wniosków o dotację statutową

§ 11. 1. Departament Budżetu Infrastruktury występuje do instytutu o przeprowadzenie postępowania do wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego instytutu.

2. Dyrektor instytutu przeprowadza postępowanie ofertowe, a następnie wszystkie otrzymane oferty przesyła Departamentowi Budżetu Infrastruktury.

3. Departament Budżetu Infrastruktury dokonuje oceny przesłanych ofert pod względem:

1) zaoferowanej ceny;

2) terminu zakończenia badania;

3) dodatkowych czynności oferowanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego w zaoferowanej cenie, w szczególności analizę sytuacji ekonomicznej firmy, ocenę majątkowo-finansową firmy, ocenę zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań.

4. O dokonanym przez Ministra wyborze biegłego rewidenta Departament Budżetu Infrastruktury powiadamia pisemnie dyrektora instytutu, który na tej podstawie zawiera, w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, z wybranym biegłym rewidentem umowę na badanie sprawozdania finansowego.

§ 12. 1. Departament Budżetu Infrastruktury, po otrzymaniu sprawozdania finansowego instytutu do zatwierdzenia przez Ministra, dokonuje:

1) weryfikacji formalnej obejmującej:

a) kompletność dostarczonych dokumentów,

b) prawidłowość złożenia podpisów pod dokumentami sprawozdania finansowego,

c) poprawność rachunkową sporządzonych dokumentów;

2) weryfikacji merytorycznej obejmującej:

a) ocenę zgodności wykazanych w sprawozdaniu pozycji z przepisami o rachunkowości,

b) ocenę prawidłowości prezentacji danych wykazanych w bilansie z danymi zawartymi w rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej.

2. W przypadku stwierdzenia, w trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej, oczywistych błędów, omyłek, Departament Budżetu Infrastruktury zwraca sprawozdanie finansowe instytutowi w celu wprowadzenia stosownych poprawek.

3. Po przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w ust. 1, Departament Budżetu Infrastruktury dokonuje analizy:

1) przesłanego sprawozdania, w szczególności oceny:

a) sytuacji majątkowo-finansowej jednostki,

b) stanu zobowiązań i należności,

c) dynamiki zmian sytuacji finansowej pod kątem możliwości kontynuowania działalności;

2) opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez biegłego rewidenta. W przypadku stwierdzenia oczywistych błędów, omyłek, dokumenty zwracane są instytutowi celem ich poprawienia;

3) zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami propozycji podziału zysku lub pokrycia straty.

4. Departament Budżetu Infrastruktury występuje do komórek właściwych o przedstawienie opinii odnośnie do sprawozdania finansowego instytutu oraz do propozycji podziału zysku lub pokrycia straty.

§ 13. 1. Sprawozdanie finansowe instytutu, po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym weryfikacji i analizie, podlega zatwierdzeniu przez Ministra.

2. Departament Budżetu Infrastruktury przygotowuje notatkę, w której rekomenduje Ministrowi zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z propozycją podziału zysku lub pokrycia straty lub, po uzgodnieniu przez właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, proponuje zatwierdzenie innego podziału zysku.

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytutu następuje w formie decyzji, której projekt przygotowuje Departament Budżetu Infrastruktury.

§ 14. 1. Oryginał decyzji Ministra zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Departament Budżetu Infrastruktury przekazuje dyrektorowi instytutu, a kopie decyzji przekazuje komórce właściwej oraz koordynatorowi do spraw nadzoru nad instytutami.

2. Podpisane przez Ministra pismo określające inny, niż proponowany przez dyrektora instytutu i zaopiniowany przez radę naukową podział zysku, Departament Budżetu Infrastruktury przekazuje dyrektorowi instytutu, radzie naukowej, komórce właściwej oraz koordynatorowi do spraw nadzoru nad instytutami.

§ 15. Biuro Ministra, zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, udostępnia na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazane przez dyrektora instytutu roczne sprawozdanie finansowe oraz informację o zarządzaniu składnikami mienia trwałego.

§ 16. 1. Komórka właściwa, po otrzymaniu wniosku instytutu o finansowanie działalności statutowej, w uzgodnieniu z Departamentem Budżetu Infrastruktury przygotowuje projekt opinii Ministra do wniosku instytutu o finansowanie działalności statutowej, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620). Kopię opinii Ministra komórka właściwa przekazuje koordynatorowi do spraw nadzoru nad instytutami.

2. Przekazując instytutowi opinię Ministra, o której mowa w ust. 1, komórka właściwa zobowiązuje jednocześnie instytut do przesłania Ministrowi kopii decyzji ministra właściwego do spraw nauki o wysokości przyznanej dotacji.

Rozdział 5

Nadzór nad zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem, realizacją przez instytut podstawowych zadań, prawidłowością wydatkowania środków publicznych

§ 17. 1. W przypadku zgłoszenia przez instytut zamiaru dokonania czynności prawnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, komórka właściwa dokonuje analizy wniosku i po uzyskaniu opinii Departamentu Budżetu Infrastruktury rekomenduje Ministrowi udzielenie zgody lub odmowę udzielenia zgody na dokonanie tej czynności, przedkładając jednocześnie projekt stosownej decyzji do podpisu.

2. W przypadku zgłoszenia przez instytut zamiaru utworzenia spółki kapitałowej, o której mowa w art. 17 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych, lub objęcia lub nabycia akcji lub udziałów w takich spółkach, komórka właściwa dokonuje analizy i po uzyskaniu opinii Departamentu Budżetu Infrastruktury rekomenduje Ministrowi udzielenie zgody lub odmowę udzielenia zgody na dokonanie tej czynności, przedkładając jednocześnie projekt stosownej decyzji do podpisu.

3. Kopie zgłoszeń instytutu, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz z kopiami decyzji Ministra w sprawie zgody lub odmowy udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, komórka właściwa przekazuje koordynatorowi do spraw nadzoru nad instytutami.

§ 18. 1. Komórki właściwe w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, występują do instytutów o przedstawienie informacji dotyczących działalności instytutu, a w szczególności:

1) planu działalności instytutu na rok następny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych;

2) informacji dotyczących realizacji planu działalności w roku poprzednim;

3) planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy o instytutach badawczych;

4) perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy o instytutach badawczych;

5) kwartalnych informacji sprawozdawczych dotyczących działalności instytutu, określonych w załączniku nr 1 Zasad.

2. Na podstawie analizy otrzymanych z instytutu informacji, o których mowa w ust.1, komórka właściwa przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa informację na temat bieżącej działalności instytutu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale.

§ 19. 1. Departament Kontroli przekazuje komórce właściwej:

1) kopię wyników kontroli przeprowadzonej w instytucie wraz z kopią informacji dyrektora instytutu o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

2) kopię dokumentu organu kontroli zewnętrznej zawierającego wyniki kontroli instytutu

– w celu monitorowania wdrażania przez instytut zaleceń pokontrolnych.

2. Komórka właściwa przekazuje koordynatorowi do spraw nadzoru nad instytutami informacje o stopniu zrealizowania zaleceń pokontrolnych, o których mowa w ust. 1, w terminie sporządzania opinii do sprawozdania finansowego instytutu.

§ 20. 1. Koordynator do spraw nadzoru nad instytutami:

1) gromadzi i przetwarza informacje o działalności instytutów;

2) opracowuje zbiorcze informacje na potrzeby kierownictwa Ministerstwa dotyczące działalności instytutów;

3) może występować do instytutów, w porozumieniu z komórkami właściwymi, w celu uzyskania informacji i dokumentów w zakresie wynikającym z art. 35 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych;

4) współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wymiany informacji w sprawie finansowania instytutów oraz oceny jakości pracy instytutów nadzorowanych przez Ministra.

2. Na podstawie dokumentów i informacji otrzymywanych z komórek właściwych, Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Departamentu Budżetu Infrastruktury, wyników kontroli oraz analizy skarg i wniosków dotyczących działalności instytutów, koordynator do spraw nadzoru nad instytutami sporządza każdego roku, w terminie do 30 września, zbiorczą analizę za rok poprzedni, dotyczącą realizacji przez instytuty podstawowych zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych.

3. Wyniki analizy, o której mowa w ust. 2, przekazywane są kierownictwu Ministerstwa oraz udostępniane przez Departament Kontroli na wewnętrznym portalu internetowym.

4. Koordynator do spraw nadzoru nad instytutami przygotowuje projekty pism w zakresie współpracy, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

Rozdział 6

Tworzenie, łączenie, podział, reorganizacja, przekształcenie i likwidacja instytutu

§ 21. Utworzenie, połączenie, podział, reorganizację, przekształcenie lub likwidację instytutu poprzedza postępowanie przygotowawcze, o którym mowa w art. 8 ustawy o instytutach badawczych.

§ 22. Komórka właściwa prowadzi wynikające z przepisów działania w zakresie utworzenia, połączenia, podziału, reorganizacji lub przekształcenia instytutu, w szczególności:

1) proponuje skład zespołu roboczego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych, oraz przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie powołania zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego do utworzenia instytutu. Projekt zarządzenia uzgadnia ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi wymienionymi w § 3 oraz z Departamentem Prawnym i przedkłada do podpisu Ministra;

2) zapewnia obsługę prac zespołu roboczego, o którym mowa w pkt 1;

3) proponuje skład komisji i jej przewodniczącego oraz przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie powołania komisji, o której mowa w § 12, § 20 i § 26 rozporządzenia Rady Ministrów;

4) po otrzymaniu z instytutu spisów z natury oraz sprawozdania finansowego łączonych lub dzielonych instytutów, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, przekazuje je Departamentowi Budżetu Infrastruktury. Do zatwierdzenia sprawozdania finansowego przepisy § 12 stosuje się odpowiednio;

5) w przypadku podziału instytutu, stosownie do § 14 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów, przygotowuje wniosek o wykreślenie instytutu z Krajowego Rejestru Sądowego;

6) przedkłada Ministrowi opinię zespołu roboczego, o którym mowa w pkt 1, lub komisji, o których mowa w pkt 3.

§ 23. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 4 lub art. 7 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, komórka właściwa przygotowuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, odpowiednio w sprawie: utworzenia, połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu. Właściwy członek kierownictwa Ministerstwa przekazuje projekt ministrowi właściwemu do spraw nauki, celem zasięgnięcia opinii, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 7 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych.

§ 24. W przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego komórka właściwa, w szczególności:

1) proponuje skład komisji i jej przewodniczącego oraz przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie powołania komisji w celu szczegółowego ustalenia warunków likwidacji instytutu;

2) przedkłada Ministrowi opinię komisji, o której mowa w pkt 1;

3) przekazuje do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi wniosek o odwołanie dyrektora instytutu z dniem otwarcia likwidacji instytutu;

4) w celu wyboru likwidatora:

a) ogłasza nabór kandydatów na likwidatora instytutu,

b) dokonuje oceny zgłoszonych ofert i wyboru kandydata na likwidatora,

c) przedkłada do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa propozycję kandydata na likwidatora;

5) w uzgodnieniu z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zgodnie z § 35 rozporządzenia Rady Ministrów, przygotowuje projekt umowy z likwidatorem;

6) po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu Infrastruktury przedkłada do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa plan finansowy likwidacji, harmonogram likwidacji, sprawozdanie finansowe sporządzone przez likwidatora;

7) analizuje wnioski likwidatora i po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu Infrastruktury przedkłada Ministrowi projekty decyzji w sprawie zagospodarowania mienia;

8) przygotowuje projekt decyzji Ministra o uznaniu instytutu za zlikwidowany, po dokonaniu oceny dokumentacji z przebiegu likwidacji i uzyskaniu opinii Departamentu Budżetu Infrastruktury;

9) analizuje i przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa, wraz z własną opinią, sprawozdania likwidatora z przebiegu likwidacji;

10) przygotowuje i przedstawia Ministrowi do podpisu projekt decyzji w sprawie przekazania innemu instytutowi aparatury badawczej zakupionej ze środków publicznych;

11) w przypadku uzyskania informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości instytutu, w trakcie prowadzonego postępowania likwidacyjnego, przygotowuje projekt decyzji Ministra w sprawie zawieszenia postępowania likwidacyjnego, który po zaopiniowaniu przez Departament Prawny przedstawia Ministrowi do podpisu;

12) po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu Infrastruktury przedstawia Ministrowi propozycje wskazań co do dalszego działania likwidatora, w przypadku wystąpienia likwidatora na podstawie § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z wnioskiem o takie wskazania.

§ 25. 1. Komórka właściwa, na polecenie Ministra lub po otrzymaniu wniosku dyrektora instytutu dotyczącego komercjalizacji instytutu, przeprowadza postępowanie przygotowawcze, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych. Przepisy § 22 stosuje się odpowiednio.

2. Komórka właściwa, po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje projekt aktu o komercjalizacji instytutu, który po zaopiniowaniu przez Departament Prawny przekazuje właściwemu członkowi kierownictwa do akceptacji, a następnie ministrowi właściwemu do spraw nauki, celem zasięgnięcia opinii, o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych.

3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki komórka właściwa przedkłada projekt aktu o komercjalizacji instytutu do podpisu Ministra.

§ 26. Komórka właściwa przygotowuje projekt wniosku Ministra w sprawie przekształcenia instytutu w państwowy instytut badawczy. Przepisy § 22 i 23 stosuje się odpowiednio.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »