| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS)

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)), w celu zapewnienia warunków do wywiązywania się przez Rzeczpospolitą Polską z zobowiązań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie planowania i realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza zarządza się, co następuje:

§ 1.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Ministerstwo – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

2) Minister – Minister Infrastruktury i Rozwoju;

3) HNS (ang. Host Nation Support) – cywilna i wojskowa pomoc udzielana wojskom sojuszniczym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza przez państwo-gospodarza (państwo przyjmujące) w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny;

4) organy i jednostki organizacyjne – podległe lub nadzorowane przez Ministra organy wymienione w pkt 1 i 4 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257) i jednostki organizacyjne wymienione w pkt 1, 2 i 16–27 załącznika do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 958);

5) przedsiębiorcy – przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym wymienieni w części III pkt 1–3, 5, 7–9, 11 i 13, w części IV pkt 3–6, 7–12, 15, 16 oraz 18–28 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 303 i 657) wykonujący zadania obronne, nałożone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz transportu, w drodze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571);

6) BZK– Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie;

7) centralne organy administracji rządowej – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia.

§ 2.

1. W Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych, a także u przedsiębiorców, w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, tworzy się system na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza, zwany dalej „Systemem HNS".

2. W skład Systemu HNS wchodzą:

1) Punkt Kontaktowy HNS w Ministerstwie działający przy BZK;

2) Punkty Kontaktowe/Informacji HNS w organach i jednostkach organizacyjnych;

3) Punkty Informacji HNS u przedsiębiorców.

3. Punkt Kontaktowy HNS w Ministerstwie zapewnia realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w Ministerstwie oraz koordynację realizacji tych zadań przez organy i jednostki organizacyjne oraz przez przedsiębiorców.

4. Punkty Kontaktowe HNS oraz Punkty Informacji HNS, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, zapewniają realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w organach i jednostkach organizacyjnych oraz u przedsiębiorców.

§ 3.

Do zadań Punktu Kontaktowego HNS w Ministerstwie należy w szczególności:

1) koordynowanie zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych, a także u przedsiębiorców;

2) współpraca z Centralnym Punktem Kontaktowym HNS (CPK HNS) funkcjonującym w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz z punktami kontaktowymi pozostałych centralnych organów administracji rządowej;

3) organizowanie i utrzymanie systemu gromadzenia i aktualizacji danych, będących w posiadaniu Ministra, o zasobach obronnych państwa przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza;

4) zapewnienie wymiany informacji z Punktami Kontaktowymi HNS i Punktami Informacji HNS wchodzącymi w skład Systemu HNS;

5) reprezentowanie Ministra w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie HNS, w tym w relacjach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także z zagranicznymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań HNS.

§ 4.

Dyrektorowi BZK powierza się:

1) koordynowanie przedsięwzięć zapewniających realizację zadań w ramach Systemu HNS przez Ministerstwo oraz przez organy i jednostki organizacyjne, a także przez przedsiębiorców;

2) utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS w Ministerstwie;

3) opracowanie Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS w Ministerstwie;

4) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu gromadzenia i aktualizacji danych, o których mowa w § 3 pkt 3;

5) obowiązek współdziałania z Dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie planowania i organizacji szkoleń dla osób odpowiedzialnych w Ministerstwie, organach i jednostkach organizacyjnych oraz u przedsiębiorców, za realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza.

§ 5.

Kierownikom organów i jednostek organizacyjnych powierza się koordynowanie przedsięwzięć zapewniających realizację zadań w ramach Systemu HNS u przedsiębiorców, zgodnie z obszarem prowadzonej działalności.

§ 6.

1. System gromadzenia i aktualizacji danych, o których mowa w § 3 pkt 3, obejmuje:

1) informacje o infrastrukturze lotniskowej i środkach transportu lotniczego będące w posiadaniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedsiębiorców z obszaru lotnictwa cywilnego;

2) informacje o infrastrukturze drogowej, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz będące w posiadaniu przedsiębiorców z obszaru drogownictwa;

3) informacje o infrastrukturze portów morskich i środkach transportu morskiego, których dysponentami są Urzędy Morskie w Szczecinie, Słupsku i w Gdyni oraz będące w posiadaniu przedsiębiorców z obszaru gospodarki morskiej;

4) informacje o infrastrukturze kolejowej i środkach transportu kolejowego, których dysponentem są Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz będące w posiadaniu przedsiębiorców z obszaru kolejnictwa;

5) informacje o infrastrukturze portów i przeładowni rzecznych, ilości taboru pływającego i jego charakterystyce technicznej, czynnych przeprawach promowych oraz aktualnych klasach śródlądowych dróg wodnych, których dysponentami są Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.

2. Wzory zestawień o zasobach obronnych HNS w Ministerstwie, o których mowa w ust. 1 powyżej, przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Zasady zbierania, gromadzenia oraz sposób i terminy przekazywania danych o zasobach obronnych HNS przez Punkty Kontaktowe/Informacji, o których mowa w § 2 ust. 2, będą określane corocznym zarządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykonywania zadań obronnych na dany rok.

§ 7.

Organizację, zasady funkcjonowania oraz zadania Punktu Kontaktowego/Informacji HNS określa wzór Instrukcji Punktu Kontaktowego/Informacji HNS, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia w Ministerstwie Infrastruktury Punktu Kontaktowego HNS na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza i państwa wysyłającego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 9.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619, 773, 1198 i 1822.

Załącznik 1. [TABELE JEDNOLITEGO SYSTEMU GROMADZENIA I AKTUALIZACJI DANYCH O ZASOBACH OBRONNYCH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU]

Załączniki do zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr 4
z dnia 30 stycznia 2015 r. (poz. 10)

Załącznik nr 1

TABELE JEDNOLITEGO SYSTEMU GROMADZENIA I AKTUALIZACJI DANYCH O ZASOBACH OBRONNYCH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO/INFORMACJI HNS]

Załącznik Nr 2

INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO/INFORMACJI HNS

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »