| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Zespół do spraw Oceny Skutków Regulacji, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 2.
 Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opiniowanie Ocen Skutków Regulacji i testów regulacyjnych do projektów ustaw oraz projektów założeń projektów ustaw przygotowywanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;

2) bieżący kontakt z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w celu wyjaśnienia pojawiających się problemów i wątpliwości przy opracowywaniu Ocen Skutków Regulacji oraz testów regulacyjnych.

§ 3.
 Opinie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 1, są dołączane do projektów ustaw oraz projektów założeń projektów ustaw, kierowanych do akceptacji członków Kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
§ 4.
 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Pan Marcin Sobczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Rozwoju;

2) Zastępca Przewodniczącego – Pan Adam Orzechowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Infrastruktury;

3) Sekretarz – Pani Monika Wiśniewska – przedstawiciel Departamentu Budżetu Rozwoju;

4) Członkowie Zespołu:

a) Pani Anita Wojtyra – przedstawiciel Departamentu Budownictwa,

b) Pani Anna Januszko – Napora – przedstawiciel Departamentu Certyfikacji i Desygnacji,

c) Pan Daniel Pławiński – przedstawiciel Departamentu Dróg i Autostrad,

d) Pani Paulina Mucha – przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,

e) Pani Edyta Lubaszewska – przedstawiciel Departamentu Gospodarki Nieruchomościami,

f) Pan Wojciech Bilicz – przedstawiciel Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności,

g) Pan Piotr Strzęboszewski – przedstawiciel Departamentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju,

h) Pani Kamila Szymusiak – przedstawiciel Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej,

i) Pan Zbigniew Bondarczuk – przedstawiciel Departamentu Mieszkalnictwa,

j) Pan Piotr Wróbel – przedstawiciel Departamentu Orzecznictwa I,

k) Pani Ewa Stępień – przedstawiciel Departamentu Orzecznictwa II,

lPan Piotr Pawlak – przedstawiciel Departamentu Polityki Przestrzennej,

m) Pani Aneta Bracik – przedstawiciel Departamentu Prawnego,

n) Pan Paweł Kaca – przedstawiciel Departamentu Programów Infrastrukturalnych,

o) Pani Elżbieta Pietraszko – przedstawiciel Departamentu Programów Ponadregionalnych,

p) Pan Stefan Jarecki – przedstawiciel Departamentu Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych,

q) Pani Magdalena Kędzierska – przedstawiciel Departamentu Transportu Drogowego,

r) Pan Marek Janikowski – przedstawiciel Departamentu Transportu Kolejowego,

s) Pan Paweł Krężel – przedstawiciel Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi,

t) Pani Jowita Pawlak – przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej,

u) Pan Paweł Nowikowski – przedstawiciel Departamentu Współpracy Terytorialnej,

v) Pani Alicja Steć – przedstawiciel Biura Dyrektora Generalnego.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, inne osoby nie będące Członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje funkcje osobiście, a w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających ich bezpośredni udział w posiedzeniu Zespołu, wskazują osoby upoważnione do udziału w pracach Zespołu.

4. Członkostwo w Zespole wygasa:

1) z chwilą ustania zatrudnienia Członka Zespołu w komórce organizacyjnej, której jest przedstawicielem;

2) na wniosek przełożonego, który wyznaczył Członka Zespołu.

§ 5.
 Przewodniczący Zespołu w szczególności:

1) kieruje pracami Zespołu;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu i przewodniczy im;

3) w przypadku nieobecności – przekazuje kompetencje do zwołania i prowadzenia posiedzenia Zespołu Zastępcy Przewodniczącego albo innemu Członkowi Zespołu.

§ 6.
 Koordynatorem Zespołu jest Członek Kierownictwa odpowiadający za koordynowanie prac Zespołu zgodnie z podziałem pracy w Kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
§ 7.
 1. Koordynator Zespołu w szczególności:

1) wyznacza strategiczne kierunki działań Zespołu;

2) zatwierdza opinie do Oceny Skutków Regulacji i testów regulacyjnych przygotowane przez Zespół.

2. Koordynator Zespołu podpisuje wszelką korespondencję w zakresie związanym z powierzonymi kompetencjami.

§ 8.
 Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zatwierdza Przewodniczący Zespołu.
§ 9.
 Organizację wewnętrzną i szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty przez Zespół na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
§ 10.
 Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Budżetu Rozwoju.
§ 11.
 Traci moc Decyzja nr 7 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.
§ 12.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »