| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, zwany dalej „Komitetem”.
§ 2.
Komitet jest powoływany na okres realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, zwanego dalej „POliŚ 2014–2020”.
§ 3.
W skład Komitetu wchodzą jako członkowie:

1) ze strony rządowej, po jednym przedstawicielu:

a) przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, nadzorujący działania departamentów wykonujących zadania Instytucji Zarządzającej POliŚ 2014–2020,

b) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej POliŚ 2014–2020,

c) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,

d) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

e) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020,

f) ministra właściwego do spraw środowiska – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ 2014–2020,

g) ministra właściwego do spraw gospodarki – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ 2014–2020,

h) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ 2014–2020,

i) ministra właściwego do spraw zdrowia –jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ 2014–2020,

j) Centrum Unijnych Projektów Transportowych – jako Instytucji Pośredniczącej POliŚ 2014–2020,

k) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako Instytucji Wdrażającej w sektorze środowiska,

I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako Instytucji Wdrażającej w sektorze energetyki,

m) Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – jako Instytucji Wdrażającej w sektorze środowiska,

n) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – jako Instytucji Wdrażającej w sektorze energetyki,

o) Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego – jako Instytucji Wdrażającej w sektorze energetyki,

p) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

r) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

s) Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

t) Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania;

2) ze strony samorządowej – po jednym przedstawicielu każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), tj.:

a) Związku Miast Polskich,

b) Związku Gmin Wiejskich RP,

c) Związku Województw RP,

d) Unii Metropolii Polskich,

e) Unii Miasteczek Polskich,

f) Związku Powiatów Polskich;

3) ze strony partnerów:

a) po jednym przedstawicielu organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2)), tj.:

– Pracodawców RP,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Business Centre Club,

– Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

b) jeden przedstawiciel środowiska naukowego wskazywany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

c) przedstawiciele organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146):

– jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska,

– trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem,

– jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji,

– jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń,

d) jeden przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej.

§ 4.
W posiedzeniach Komitetu uczestniczą w charakterze obserwatorów, bez prawa do głosowania:

1) przedstawiciel Instytucji Audytowej;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014–2020;

6) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;

7) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014–2020;

8) inne osoby – na zaproszenie przewodniczącego.

§ 5.
W pracach Komitetu uczestniczy z głosem doradczym, przedstawiciel Komisji Europejskiej.
§ 6.
1. Zadania Komitetu w świetle art. 49 oraz art. 110 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. – ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”, obejmują:

1) systematyczny przegląd wdrażania POliŚ 2014–2020 i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;

2) analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie POliŚ 2014–2020, w tym wniosków z przeglądu wyników;

3) przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POliŚ 2014–2020, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

2. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz na podstawie art. 110 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, Komitet rozpatruje w szczególności:

1) postępy w realizacji planu ewaluacji POliŚ 2014–2020 i ewaluacje w nim uwzględnione, w tym wykorzystanie wyników ewaluacji;

2) postępy w realizacji strategii komunikacji, tj. rozpatrywanie informacji o postępach w realizacji Strategii komunikacji programu i analizę wyników realizacji tej strategii, dokonanej przez Instytucję Zarządzającą POliŚ 2014–2020 oraz informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok;

3) wdrażanie dużych projektów;

4) działania mające na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

5) działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju;

6) działania w ramach POliŚ 2014–2020 odnoszące się do spełnienia warunków wstępnych;

7) wdrażanie instrumentów finansowych.

3. Komitet, na podstawie art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, rozpatruje i zatwierdza:

1) metodykę i kryteria wyboru projektów;

2) roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POliŚ 2014–2020;

3) plan ewaluacji POliŚ 2014–2020 i wszelkie zmiany planu;

4) strategię komunikacji dla POliŚ 2014–2020 i jej zmiany;

5) wszelkie propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmian POliŚ 2014–2020.

§ 7.
Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, którego zastępcą jest przedstawiciel Instytucji Zarządzającej POliŚ 2014–2020 będący członkiem Komitetu. W przypadku swojej nieobecności oraz nieobecności swojego zastępcy przewodniczący na podstawie pisemnego upoważnienia powierza prowadzenie obrad innej osobie w nich uczestniczącej pod warunkiem, że osoba ta ma prawo do głosowania.
§ 8.
Każdy członek Komitetu ma zastępcę, którego wyznaczają podmioty wymienione w § 3.
§ 9.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i efektywności realizowanych zadań, Komitet może powoływać grupy robocze.
§ 10.
Komitet podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów.
§ 11.
Do udziału w głosowaniu nad uchwałą upoważniony jest członek Komitetu, natomiast w przypadku nieobecności jego zastępca. Inni przedstawiciele danej instytucji bądź organizacji nie mają prawa do głosowania.
§ 12.
Każdy członek Komitetu dysponuje jednym głosem.
§ 13.
W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego Komitetu.
§ 14.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.
§ 15.
Zasady i tryb funkcjonowania Komitetu określa regulamin przyjmowany uchwałą Komitetu, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu. Regulamin działania Komitetu jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu.
§ 16.
Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu, którego funkcję pełni komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Zarządzającej POliŚ 2014–2020 w Ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§ 17.
Koszty związane z działalnością Komitetu są finansowane ze środków pomocy technicznej w ramach POliŚ 2014–2020.
§ 18.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10 poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »