| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Nr 10 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 października 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”;

2) zarządzeniem Nr 60 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 10 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 października 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, który stanowi:

„2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”;

2) § 2 zarządzenia Nr 60 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 4), który stanowi:

„2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [ZARZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU W SPRAWIE POWOŁANIA KOMITETU STERUJĄCEGO DO SPRAW PROJEKTU „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ” Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 R.]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 5 maja 2015 r. (poz. 31)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU1)

w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu
„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Sterujący do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, zwany dalej „Komitetem”.

2.2) Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i jest powołany na okres przygotowania i realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” obejmującego:

1) projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”,

2) projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”,

3) projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”,

4) projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,

5) projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”

– zwanego dalej „Projektem”.

§ 2.3)

1. Do zadań Komitetu należy koordynacja i nadzór nad realizacją Projektu w ujęciu ponadregionalnym, w tym wydawanie rekomendacji i zaleceń dotyczących realizacji Projektu.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu – przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, zwany dalej „Przewodniczącym”;

2) Wiceprzewodniczący Komitetu –wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komitetu;

3) (uchylony)4);

4) 5) Marszałek Województwa Podkarpackiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

5) Marszałek Województwa Podlaskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

6) Marszałek Województwa Lubelskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

7) Marszałek Województwa Świętokrzyskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

8) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

9) 6) Prezes albo Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

10) Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

2. (uchylony)7).

3. (uchylony)8).

4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu – z głosem doradczym – przedstawicieli innych instytucji oraz ekspertów.

5. Członkostwo w Komitecie wygasa:

1) z chwilą utraty przez członka Komitetu pełnionej funkcji, z którą jest ono związane;

2) na wniosek właściwego podmiotu, który go wyznaczył.

§ 4.

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom Komitetu przewodniczy Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 2 członków Komitetu.

4. Komitet działa kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu.

5. Szczegółowy tryb prac Komitetu określa Regulamin pracy Komitetu przyjęty na pierwszym jego posiedzeniu większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

6.9) Obsługę organizacyjno – biurową Komitetu zapewnia Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, której funkcje pełni Departament Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania10).

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – rozwój regionalny kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 10 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 października 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, które weszło w życie z dniem 10 października 2012 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zarządzenia Nr 60 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 4), które weszło w życie z dniem 14 stycznia 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10)Zarządzenie zostało podpisane w dniu 21 października 2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »