| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Nr 10 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 października 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”;

2) zarządzeniem Nr 60 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 10 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 października 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, który stanowi:

„2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”;

2) § 2 zarządzenia Nr 60 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 4), który stanowi:

„2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [ZARZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU W SPRAWIE POWOŁANIA KOMITETU STERUJĄCEGO DO SPRAW PROJEKTU „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ” Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 R.]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 5 maja 2015 r. (poz. 31)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU1)

w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu
„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Sterujący do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, zwany dalej „Komitetem”.

2.2) Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i jest powołany na okres przygotowania i realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” obejmującego:

1) projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”,

2) projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”,

3) projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”,

4) projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,

5) projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”

– zwanego dalej „Projektem”.

§ 2.3)

1. Do zadań Komitetu należy koordynacja i nadzór nad realizacją Projektu w ujęciu ponadregionalnym, w tym wydawanie rekomendacji i zaleceń dotyczących realizacji Projektu.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu – przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, zwany dalej „Przewodniczącym”;

2) Wiceprzewodniczący Komitetu –wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komitetu;

3) (uchylony)4);

4) 5) Marszałek Województwa Podkarpackiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

5) Marszałek Województwa Podlaskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

6) Marszałek Województwa Lubelskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

7) Marszałek Województwa Świętokrzyskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

8) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

9) 6) Prezes albo Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

10) Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

2. (uchylony)7).

3. (uchylony)8).

4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu – z głosem doradczym – przedstawicieli innych instytucji oraz ekspertów.

5. Członkostwo w Komitecie wygasa:

1) z chwilą utraty przez członka Komitetu pełnionej funkcji, z którą jest ono związane;

2) na wniosek właściwego podmiotu, który go wyznaczył.

§ 4.

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom Komitetu przewodniczy Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 2 członków Komitetu.

4. Komitet działa kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu.

5. Szczegółowy tryb prac Komitetu określa Regulamin pracy Komitetu przyjęty na pierwszym jego posiedzeniu większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

6.9) Obsługę organizacyjno – biurową Komitetu zapewnia Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, której funkcje pełni Departament Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania10).

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – rozwój regionalny kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 10 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 października 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, które weszło w życie z dniem 10 października 2012 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zarządzenia Nr 60 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 4), które weszło w życie z dniem 14 stycznia 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10)Zarządzenie zostało podpisane w dniu 21 października 2009 r.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »