| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 3 i 53).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU]

Załącznik do zarządzenia nr 22 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 7 maja 2015 r. (poz. 34)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. poz. 1390), jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju zadań wynikających z zakresu działania określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257) i zarządzeniem Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (M.P. poz. 1038, z późn. zm.).

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „regulaminem”, jest mowa o:

1) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) Ministerstwie – należy przez to rozumieć urząd obsługujący Ministra, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

3) członkach kierownictwa Ministerstwa – należy przez to rozumieć Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

4) dyrektorze generalnym – należy przez to rozumieć dyrektora generalnego Ministerstwa, który wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.) oraz w odrębnych przepisach;

5) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć departament, biuro lub Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

6) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora departamentu, biura, Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego lub kierującego komórką organizacyjną;

7) zastępcy dyrektora – należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora departamentu, biura;

8) naczelniku – należy przez to rozumieć naczelnika wydziału departamentu, biura lub Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

9) kadrze kierowniczej – należy przez to rozumieć dyrektora, zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej oraz naczelnika i pracownika kierującego zespołem lub samodzielnym stanowiskiem.

§ 3.

Regulamin określa:

1) strukturę organizacyjną Ministerstwa;

2) zasady zarządzania Ministerstwem;

3) podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ministerstwie;

4) zadania kadry kierowniczej;

5) zadania komórek organizacyjnych wynikające z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania;

6) podstawowe zadania komórek organizacyjnych wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej programami operacyjnymi;

7) zakresy działania komórek organizacyjnych.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Ministerstwa

§ 4.

1. Strukturę organizacyjną Ministerstwa tworzy Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budownictwa

DB;

2) Departament Budżetu Infrastruktury

DBI;

3) Departament Budżetu Rozwoju

DBR;

4) Departament Certyfikacji i Desygnacji

DCD;

5) Departament Dróg i Autostrad

DDA;

6) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

DZF;

7) Departament Gospodarki Nieruchomościami

DGN;

8) Departament Informacji i Promocji

DIP;

9) Departament Informatyki

Dl;

10) Departament Konkurencyjności i Innowacyjności

DKI;

11) Departament Kontroli

DK;

12) Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

DKS;

13) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

DKF;

14) Departament Lotnictwa

DL;

15) Departament Mieszkalnictwa

DM;

16) Departament Orzecznictwa I

DO I;

17) Departament Orzecznictwa II

DO II;

18) Departament Polityki Przestrzennej

DPM;

19) Departament Prawny

DP;

20) Departament Programów Infrastrukturalnych

DPI;

21) Departament Programów Pomocowych

DPT;

22) Departament Programów Ponadregionalnych

DPP;

23) Departament Rozwoju Cyfrowego

DRC;

24) Departament Rozwoju Kolei

DRK;

25) Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych

DWI;

26) Departament Transportu Drogowego

DTD;

27) Departament Transportu Kolejowego

DTK;

28) Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi

DTM;

29) Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

DWP;

30) Departament Współpracy Międzynarodowej

DWM;

31) Departament Współpracy Terytorialnej

DWT;

32) Biuro Administracyjne

BA;

33) Biuro Dyrektora Generalnego

BDG;

34) Biuro Ministra

BM;

35) Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

BZK;

36) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

BZL;

37) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

SKR.

 

2. Organizację pracy i zadania Gabinetu Politycznego Ministra określają odrębne przepisy.

§ 5.

1. Przy Ministrze działają:

1) Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych;

2) Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych;

3) Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich;

4) Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego;

5) Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego;

6) Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Minister powołuje:

1) Państwową Komisję Kwalifikacyjną;

2) Komisję Odpowiedzialności Zawodowej;

3) Komisję weryfikacyjną do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym;

4) Komisję egzaminacyjną do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy;

5) Komisję egzaminacyjną przeprowadzającą egzaminy kończące kurs na eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej;

6) komisje egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją oraz przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;

7) Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych;

8) Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną.

§ 6.

Organami opiniodawczo-doradczymi Ministra są:

1) Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna;

2) Rada Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa;

3) Rada do Spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej;

4) Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;

5) Komitet do spraw desygnacji;

6) Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

§ 7.

W Ministerstwie działają w szczególności:

1) komisja dyscyplinarna rozpoznająca sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny;

2) komitet audytu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

3) Główna Biblioteka Komunikacyjna – na zasadach określonych odrębnymi przepisami i regulaminem nadanym przez Ministra, definiującym zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki.

Rozdział 3

Zasady zarządzania Ministerstwem

§ 8.

Ministerstwo działa przestrzegając następujących zasad:

1) legalności, czyli podejmowania działań prawnych w zakresie przyznanych kompetencji;

2) skuteczności, czyli realizacji celów i polityk w sposób optymalny i oszczędny;

3) efektywności, czyli możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów;

4) oszczędności, czyli minimalizacji kosztów prowadzonych działań, przy zachowaniu wymaganej jakości;

5) przejrzystości, czyli jawności postępowania zgodnie z aktami normatywnymi.

§ 9.

1. Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem Ministra, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.

2. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego oraz przy pomocy dyrektorów.

3. Sekretarze stanu, podsekretarze stanu oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra odpowiedzialni są za realizację zadań powierzonych przez Ministra i wykonują je we współdziałaniu z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów.

4. Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa określa zarządzenie Ministra w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa.

5. Minister może upoważnić sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.

§ 10.

1. Dyrektor generalny wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, a także wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa, w szczególności zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację i ciągłość pracy Ministerstwa.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, dyrektor generalny realizuje z uwzględnieniem opinii i wniosków wyrażanych przez Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

3. Dyrektor generalny zatwierdza regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych.

4. Dyrektor generalny może upoważnić dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.

§ 11.

1. Do realizacji okresowych zadań mogą być powoływane przez Ministra lub dyrektora generalnego zespoły zadaniowe.

2. Zespoły zadaniowe, o których mowa w ust. 1, są powoływane w drodze zarządzenia, w którym określa się cel ich powołania, skład, zakres zadań i tryb pracy.

Rozdział 4

Podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ministerstwie

§ 12.

1. W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska (jedno lub wieloosobowe) i sekretariaty.

2. Wydział może zostać utworzony, w przypadku gdy realizacja zadań, z uwagi na rodzaj spraw i ich liczbę, wymaga obsady co najmniej 5 pracowników, w tym naczelnika wydziału.

3. Dyrektor generalny może zezwolić na utworzenie wydziału w składzie mniejszym, niż wymieniony w ust. 2.

§ 13.

1. Dyrektorzy kierują komórkami organizacyjnymi samodzielnie, bądź przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora oraz naczelników i pracowników kierujących zespołami oraz samodzielnymi stanowiskami.

2. Jeżeli w komórce organizacyjnej jest więcej niż jeden zastępca dyrektora, stałym zastępcą dyrektora jest zastępca wskazany w regulaminie wewnętrznym komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 5.

3. Dyrektor może upoważnić innego zastępcę dyrektora, niż wskazany w regulaminie wewnętrznym komórki organizacyjnej lub inną osobę do prowadzenia spraw oraz podpisywania pism.

4. W razie nieobecności dyrektora oraz zastępcy (zastępców) dyrektora, a także w razie nieobecności dyrektora komórki organizacyjnej, w której nie ma stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisko nie jest obsadzone, komórką organizacyjną kieruje, za zgodą dyrektora generalnego, pracownik wyznaczony przez dyrektora.

5. Regulamin wewnętrzny określający organizację oraz szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej ustala dyrektor. Regulamin wewnętrzny określa w szczególności:

1) strukturę organizacyjną komórki wraz ze schematem organizacyjnym;

2) organizację zarządzania komórką organizacyjną;

3) zakresy upoważnień do prowadzenia spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy (zastępcom) dyrektora i innym osobom;

4) szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej wynikający z regulaminu oraz szczegółowe zakresy zadań dla wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk i sekretariatu.

6. Dyrektor przedkłada projekt regulaminu wewnętrznego komórki organizacyjnej do zatwierdzenia dyrektorowi generalnemu – za pośrednictwem dyrektora Biura Dyrektora Generalnego – po przeprowadzeniu konsultacji z Biurem Dyrektora Generalnego i po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa.

§ 14.

1. Komórki organizacyjne realizują zadania zgodnie z kierunkami określonymi przez Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego.

2. Projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz wytyczne Ministra, sporządzone przez komórki organizacyjne, powinny być uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi, a także powinny uzyskać opinię Departamentu Prawnego oraz akceptację właściwego członka kierownictwa Ministerstwa.

3. Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy dana sprawa – zgodnie z postanowieniami regulaminu.

4. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość zagadnień lub merytoryczna istota zadania.

5. Komórka organizacyjna właściwa do realizacji określonego zadania, koordynuje prace wykonywane przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania, w tym opracowuje ostateczne projekty dokumentów oraz stanowisk i opinii Ministra.

6. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 5, koordynująca realizację określonego zadania:

1) przedkłada komórkom organizacyjnym współpracującym materiały do opinii;

2) wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez komórki organizacyjne współpracujące;

3) wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.

7. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 5, koordynująca realizację określonego zadania, zwracając się do komórek organizacyjnych współpracujących z wnioskiem o wyrażenie opinii wdanej sprawie, jest obowiązana przedłożyć projekt własnego stanowiska w tej sprawie lub wskazać zakres opinii.

§ 15.

Spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa – Minister lub dyrektor generalny w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.

Rozdział 5

Zadania kadry kierowniczej

§ 16.

Dyrektor jest odpowiedzialny za:

1) prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań komórki organizacyjnej określonych w regulaminie oraz zleconych przez Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego;

2) zgodność działania komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez Ministra i właściwych członków kierownictwa Ministerstwa – sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego oraz obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi;

3) właściwą organizację pracy komórki organizacyjnej i efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników;

4) zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków budżetu państwa oraz gospodarowanie środkami publicznymi zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi w szczególności w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także ścisłą współpracę w tym zakresie ze służbami finansowymi Ministerstwa;

5) planowanie środków finansowych, monitorowanie ich wykorzystania oraz wnioskowanie o zmianę planów finansowych dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa II lub III stopnia;

6) zarządzanie obiegiem informacji w ramach komórki organizacyjnej oraz nadzór nad jej dokumentowaniem;

7) zapewnienie przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) w komórce organizacyjnej;

8) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa;

9) zapoznanie się przez członków korpusu służby cywilnej z zarządzeniem Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953);

10) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

11) nadzorowanie archiwizacji dokumentacji gromadzonej w komórce organizacyjnej.

§ 17.

1. Dyrektor:

1) reprezentuje komórkę organizacyjną wobec innych komórek organizacyjnych oraz w kontaktach na zewnątrz;

2) podpisuje opracowane w komórce organizacyjnej wyjaśnienia przepisów dotyczących zakresu działania komórki organizacyjnej, a niezastrzeżone dla Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego;

3) udziela organom i instytucjom wyjaśnień i opinii w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną, a niezastrzeżonych dla Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;

4) reprezentuje Ministerstwo w sprawach wynikających z zakresu działania i zadań komórki organizacyjnej, a niezastrzeżonych dla Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;

5) bierze udział w realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.), w szczególności nadzoruje przygotowanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”, i na stronie internetowej Ministerstwa;

6) wnioskuje w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;

7) zatwierdza sporządzone w komórce organizacyjnej:

a) opisy stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej,

b) zakresy obowiązków pracowników, dla których nie sporządza się opisu stanowiska pracy;

8) dokonuje oceny bezpośrednio podległych pracowników komórki organizacyjnej;

9) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w komórce organizacyjnej;

10) akceptuje urlopy zastępców dyrektora i pracowników.

2. Dyrektor może posiadać inne uprawnienia, poza wymienionymi w ust. 1, udzielane odrębnym upoważnieniem.

3. Dyrektor, stosownie do zakresu działania i zadań kierowanej komórki organizacyjnej, przygotowuje projekty decyzji i podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:

1) pisma i materiały kierowane do nadzorującego zadania komórki organizacyjnej członka kierownictwa Ministerstwa oraz parafuje pisma i materiały kierowane do jego podpisu oraz do podpisu innych członków kierownictwa Ministerstwa;

2) pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej;

3) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami.

4. Dyrektor określa cele i zadania komórki organizacyjnej w rocznej perspektywie, które winny być powiązane z celami ujętymi w Planie Działalności Ministra Infrastruktury i Rozwoju na dany rok – dla działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport.

§ 18.

Zastępca dyrektora:

1) nadzoruje pracę oraz zapewnia terminowe i właściwe wykonanie zadań podległych mu wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk;

2) podejmuje decyzje z zakresu działania podległych mu wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk oraz podpisuje i parafuje pisma i notatki informacyjne w tym zakresie, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dyrektora;

3) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami;

4) uczestniczy w planowaniu środków finansowych, monitorowaniu ich wykorzystania oraz wnioskuje o zmianę planów finansowych dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa II lub III stopnia;

5) wnioskuje do dyrektora w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;

6) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy podległych pracowników komórki organizacyjnej;

7) dokonuje oceny podległych pracowników komórki organizacyjnej;

8) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora;

9) zastępuje dyrektora zgodnie z posiadanym upoważnieniem.

§ 19.

1. Naczelnik lub pracownik kierujący wydziałem, zespołem lub samodzielnym stanowiskiem, działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań.

2. Do obowiązków naczelnika lub pracownika kierującego wydziałem, zespołem lub samodzielnym stanowiskiem należy realizowanie powierzonych zadań poprzez:

1) organizowanie pracy oraz kontrolę realizacji zadań poszczególnych pracowników;

2) kontrolowanie dyscypliny pracy.

3. Naczelnik lub pracownik kierujący wydziałem, zespołem lub samodzielnym stanowiskiem:

1) odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie zadań podległego wydziału, zespołu, samodzielnego stanowiska;

2) podejmuje decyzje oraz podpisuje lub parafuje pisma w sprawach z zakresu zadań podległego wydziału, zespołu, samodzielnego stanowiska, określonych w regulaminie wewnętrznym komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 13 ust. 5;

3) wydaje dyspozycje i wytyczne podległym pracownikom niezbędne do wykonywania zadań;

4) reprezentuje wydział, zespół lub samodzielne stanowisko w zakresie określonym przez przełożonych;

5) zapewnia wymianę informacji z pozostałymi wydziałami, zespołami, samodzielnymi stanowiskami;

6) przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników;

7) dokonuje oceny podległych pracowników;

8) opiniuje wnioski urlopowe podległych pracowników;

9) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Rozdział 6

Zadania komórek organizacyjnych wynikające z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania

§ 20.

1. Komórki organizacyjne, w zakresie ich właściwości, realizują zadania:

1) związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w szczególności:

a) przekazują propozycje do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra,

b) opracowują projekty dokumentów rządowych i dokumentów należących do właściwości Ministra, w tym projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych i oceny skutków regulacji, z uwzględnieniem prawa europejskiego i zobowiązań międzynarodowych Polski,

c) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne, uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie projektów, o których mowa w lit. b,

d) dokonują wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości Ministra, a w przypadku gdy wyjaśnienia dotyczą zagadnienia prawnego o charakterze systemowym konsultują je z Departamentem Prawnym,

e) opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne,

f) opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, z wyłączeniem projektu ustawy budżetowej, i uzgadniają z Departamentem Prawnym projekt stanowiska Ministra,

g) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz odpowiednio Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, zwanego dalej „KRMC” lub Komitetu do Spraw Europejskich, zwanego dalej „KSE”,

h) przygotowują projekt stanowiska Ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

2) związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur regulujących sprawy wewnętrzne i organizacyjne Ministerstwa, zwane dalej „aktami wewnętrznymi”, w szczególności:

a) opracowują projekty aktów wewnętrznych,

b) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne opracowywanych projektów aktów wewnętrznych,

c) opiniują projekty aktów wewnętrznych opracowywane przez inne komórki organizacyjne;

3) związane z prawem europejskim, w szczególności:

a) analizują i opiniują prawo europejskie oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Ministra,

b) biorą udział w procesie tworzenia prawa Unii Europejskiej, zwanej dalej „UE”,

c) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rządu do projektów aktów prawnych UE,

d) dokonują prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego prawa oraz współpracują w tym zakresie z właściwymi podmiotami,

e) prowadzą sprawy związane z Oceną Jakości Regulacji Prawnych i reformą regulacji,

f) prowadzą sprawy dotyczące notyfikacji norm i przepisów technicznych w Komisji Europejskiej, zwanej dalej „KE”, w zakresie właściwości Ministra,

g) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Polski w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

4) związane ze współpracą międzynarodową, w szczególności:

a) prowadzą, w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymagające uwzględniania zobowiązań międzynarodowych Polski,

b) prowadzą, w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie członkostwa w UE, w tym biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych KE, a także współpracują z KE i Przedstawicielstwem KE w Polsce,

c) planują i koordynują odbywanie zagranicznych podróży służbowych pracowników poprzez uzgadnianie instrukcji wyjazdowych oraz gromadzenie sprawozdań z wyjazdów,

d) koordynują przygotowywanie od strony merytorycznej i organizacyjnej konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych, we współpracy z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi,

e) prowadzą sprawy wynikające z dwustronnych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (tzw. „umów BIT”), w tym współpracują z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa wykonującą zastępstwo procesowe w tym zakresie;

5) związane z finansami publicznymi, w szczególności:

a) przygotowują propozycje materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz propozycje zmian w planach finansowych dysponenta części budżetowej oraz dysponentów II i III stopnia,

b) wykonują zadania związane z nadzorowaniem prawidłowości wykorzystania środków budżetowych oraz windykacją należności Ministerstwa,

c) wykonują zadania dysponenta części budżetowej dotyczące uzgadniania programów inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmiany oraz akceptowania dla tych inwestycji wartości kosztorysowej,

d) wykonują zadania związane z udzielaniem i monitorowaniem pomocy publicznej,

e) przygotowują i realizują projekty finansowane ze środków pomocy technicznej;

6) związane z wykonywaniem, wynikających z niektórych ustaw, obowiązków organu administracji rządowej, w szczególności:

a) opracowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego, zwanego dalej „PE”,

b) opracowują projekty odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych,

c) przygotowują odpowiedzi na wnioski, skargi i pytania obywateli oraz instytucji,

d) realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem § 40 ust. 2 pkt 5 lit. b tiret pierwsze,

e) współpracują z Gabinetem Politycznym Ministra oraz Biurem Ministra przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), w tym zadań określonych we właściwych aktach wewnętrznych w Ministerstwie,

f) wykonują zadania w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określone odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w Ministerstwie,

g) wykonują zadania w zakresie ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. n tiret czwarte, i informacji niejawnych, określone odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w Ministerstwie;

7) związane z realizowaniem przez inne komórki organizacyjne zadań o charakterze koordynacyjnym, w szczególności:

a) współdziałają z Departamentem Budżetu Rozwoju, w tym w zakresie:

– przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie części budżetu państwa 34 – Rozwój regionalny,

– przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów,

– prowadzenia spraw związanych z przenoszeniem wydatków budżetu na programy,

b) współdziałają z Departamentem Budżetu Infrastruktury, w tym w zakresie:

– przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie części budżetu państwa 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 21 – Gospodarka morska i 39 – Transport;

– prowadzenia spraw związanych z realizacją budżetu, w tym przenoszeniem środków na wydatki w ramach części budżetowych 18, 21 i 39,

– koordynacji spraw dotyczących sektorowej pomocy publicznej w zakresie transportu,

c) współdziałają z Departamentem Informacji i Promocji, w tym:

– przygotowują plany działań informacyjnych i promocyjnych zgodne z obowiązującymi Wytycznymi Ministra w zakresie informacji i promocji, jak i ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013 oraz Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014–2020 i realizują je,

– uzgadniają prowadzone działania informacyjno-promocyjne w zakresie Funduszy Europejskich, zwanych dalej „FE”, w tym: kampanie informacyjne i promocyjne, druk publikacji, komunikację i publikację materiałów w Internecie, a także zakup materiałów informacyjno-promocyjnych,

d) współdziałają z Departamentem Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju odpowiedzialnym za:

– koordynowanie procesu przygotowania, realizacji i zmian dokumentów programowych, strategicznych związanych z polityką rozwoju kraju, w tym dotyczących perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020,

– koordynowanie współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym,

– monitorowanie rozwoju regionów, koordynowanie współpracy z samorządami województw, koordynowanie zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi oraz koordynowanie przygotowania, negocjacji, realizacji i zmian kontraktu terytorialnego,

– koordynowanie i realizację procesu ewaluacji polityki rozwoju, w tym polityki spójności,

e) współdziałają z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiedzialnym za koordynowanie procesu wdrażania regionalnych programów operacyjnych w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej „EFS”,

f) współdziałają z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej odpowiedzialnym za koordynowanie prac nad przygotowaniem i aktualizacją procedur oraz dokumentów wdrożeniowych i instytucjonalnych na lata 2014–2020, przygotowanie wytycznych horyzontalnych oraz w zakresie monitoringu i sprawozdawczości programów operacyjnych,

g) współdziałają z Departamentem Polityki Przestrzennej odpowiedzialnym za koordynowanie współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz obsługę przedstawicieli Ministerstwa biorących udział w posiedzeniach Komisji,

h) współdziałają z Departamentem Programów Ponadregionalnych odpowiedzialnym za przygotowanie, realizację i monitorowanie strategii ponadregionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru strategicznej interwencji Polski Wschodniej,

i) współdziałają z Departamentem Programów Pomocowych odpowiedzialnym za koordynowanie pomocy technicznej,

j) współdziałają z Departamentem Prawnym w zakresie zadań dotyczących:

– spraw sądowych i egzekucyjnych związanych z obsługą prawną Ministra, z zastrzeżeniem pkt 10,

– obsługi systemów Solvit i EU Pilot,

– spraw, o których mowa w pkt 4 lit. e,

k) współdziałają z Departamentem Rozwoju Cyfrowego w zakresie zadań dotyczących:

– zgłaszania uwag do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych rozpatrywanych przez KRMC,

– przekazywania własnych projektów dokumentów do rozpatrzenia przez KRMC,

I) współdziałają z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie zadań dotyczących:

– działań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych zawartych przez Ministra z zagranicznymi partnerami,

– merytorycznego przygotowywania zagranicznych wyjazdów członków kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych podejmowanych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa,

– merytorycznego przygotowania członka kierownictwa Ministerstwa biorącego udział w międzyresortowych i międzyrządowych organach współpracy międzynarodowej,

– przygotowywania stanowisk na posiedzenia grup roboczych Rady UE, formalnych i nieformalnych posiedzeń Rady UE (w szczególności Rady UE do spraw transportu) i Komitetów Stałych Przedstawicieli,

– udziału członka kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach KSE oraz wypracowania stanowiska resortu do dokumentów będących przedmiotem obrad KSE,

– współpracy z instytucjami europejskimi, w tym PE i Komitetem Regionów,

ł) współdziałają z Departamentem Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie zadań dotyczących:

– partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym projektów współfinansowanych z funduszy UE (projekty hybrydowe),

– analiz dotyczących projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód,

– przygotowania projektów przez inicjatywę JASPERS,

– koncesji na roboty budowlane lub usługi,

m) współdziałają z Departamentem Kontroli w zakresie zadań dotyczących:

– kontroli zewnętrznych realizowanych w Ministerstwie,

– audytu wewnętrznego określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

– kontroli organów, urzędów obsługujących organy, jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra,

– skarg i wniosków,

– realizacji działań w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019,

n) współdziałają z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie zadań dotyczących:

– spraw sądowych i egzekucyjnych związanych z obsługą prawną Ministerstwa,

– udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynowania zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych,

– spraw kontroli zarządczej w zakresie: planu działalności Ministra, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra, samooceny kontroli zarządczej, oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem,

– ochrony danych osobowych, w szczególności przedstawiają do opinii Biura Dyrektora Generalnego dokumenty w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 21 pkt 26 oraz § 54 ust. 2 pkt 6,

o) współdziałają z Biurem Ministra w zakresie zadań dotyczących:

– organizacji konferencji prasowych, planowanych akcji we współpracy z mediami (m.in. udzielanie patronatów mediom i przyjmowanie patronatów medialnych) i wypowiedzi dla prasy, a także regularnego przekazywania informacji o podjętych działaniach komórki organizacyjnej i ich wynikach oraz materiałów merytorycznych potrzebnych do bieżącej obsługi mediów,

– obsługi spraw związanych z wypełnianiem przez Ministra ustawowych zadań ministra właściwego dla nadzoru fundacji,

– organizacyjnego przygotowywania zagranicznych wyjazdów członków kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych podejmowanych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa,

p) współdziałają z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie zadań dotyczących:

– pozyskiwania i weryfikacji wszelkich informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra,

– udziału w pracach struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych, w tym stałego dyżuru,

– opracowywania oraz uzgadniania dokumentów planistycznych dotyczących realizacji zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym związanych z przygotowaniem infrastruktury i transportu na potrzeby obronne państwa, funkcjonowaniem stanowisk kierowania, realizacją świadczeń na rzecz obrony oraz reklamowaniem z urzędu i na wniosek,

r) niezwłocznie informują Biuro Ministra oraz Departament Prawny o planowanych pracach nad projektami aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz o podjętych w tym zakresie działaniach,

s) współdziałają z Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie programowania i realizacji celów poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, w tym realizacji działań wskazanych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 i jego dokumentach wykonawczych;

8) wspomagające realizację zadań podstawowych, w szczególności:

a) wykonują zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Ministerstwie,

b) analizują rozwiązania stosowane w innych państwach,

c) wykorzystują zaplecze naukowe i eksperckie,

d) prowadzą sprawy w zakresie sprawozdawczości i projektowania badań statystycznych,

e) współpracują z innymi komórkami organizacyjnymi, organami i jednostkami samorządu gospodarczego, terytorialnego, organami administracji rządowej, urzędami i instytucjami, w tym instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i wdrażającymi, z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, zwane dalej „NSRO”, Instytucją Płatniczą, Instytucją Audytową, instytucjami właściwymi do spraw koordynacji działań w ramach Umowy Partnerstwa 2014–2020, zwanej dalej „UP”, oraz partnerami społecznymi – w sprawach związanych z realizacją zadań;

9) związane z prowadzeniem spraw dotyczących postępowań administracyjnych zgodnie z właściwością, z zastrzeżeniem § 40 ust. 2 pkt 4;

10) związane z obsługą prawną Ministra dotyczące:

a) podejmowania działań z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,

b) podejmowania działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych,

c) wykonywania zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem § 40 ust. 2 pkt 5,

d) informowania Departamentu Prawnego o prowadzonych postępowaniach sądowoadministracyjnych i egzekucyjnych.

2. Komórki organizacyjne wykonują także inne zadania zlecone przez Ministra, nadzorującego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu oraz dyrektora generalnego.

Rozdział 7

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej programami operacyjnymi

§ 21.

Komórka organizacyjna realizująca zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym, w zakresie swojej właściwości:

1) przygotowuje dokumenty programowe oraz inne dokumenty – w tym akty normatywne – konieczne do wdrożenia programu operacyjnego, w szczególności treść programu operacyjnego, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opracowuje dokumenty opisujące funkcje i procedury systemu zarządzania programem operacyjnym, a także przygotowuje i uzgadnia zmiany dokumentów programowych oraz innych dokumentów dotyczących wdrażania programu operacyjnego;

2) koordynuje prace związane z organizacją systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego, w tym sprawuje nadzór nad systemem zarządzania i kontroli oraz systemem instytucjonalnym;

3) inicjuje, nadzoruje oraz koordynuje działania służące zapewnieniu prawidłowości programowania, realizacji oraz monitorowania projektów współfinansowanych w ramach programu operacyjnego;

4) przygotowuje i wdraża system wyboru projektów w ramach programu operacyjnego;

5) odpowiada za wybór trybu dla przeprowadzenia oceny jakości dużych projektów, w tym korzystanie z niezależnych ekspertów (Independent Quality Review);

6) przygotowuje wytyczne w zakresie realizowanego programu operacyjnego;

7) opracowuje porozumienia i umowy, wzory dokumentów, procedury niezbędne dla sprawnej realizacji programu operacyjnego;

8) opracowuje i doskonali wskaźniki monitorowania i oceny w ramach programu operacyjnego;

9) prowadzi kontrolę i ewaluację przebiegu programu operacyjnego;

10) weryfikuje wydatki poniesione przez beneficjentów w ramach programu operacyjnego (w przypadku programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zwanej dalej „EWT”, wydatki poniesione w ramach pomocy technicznej);

11) przygotowuje poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wnioski o płatność do Instytucji Certyfikującej w perspektywie finansowej 2007–2013 oraz przekazuje jej wszystkie niezbędne informacje o procedurach i weryfikacjach prowadzonych odnośnie do wydatków, na potrzeby poświadczania;

12) realizuje zadania wynikające z pełnienia funkcji Instytucji Certyfikującej w perspektywie finansowej 2014–2020;

13) przygotowuje wnioski do Ministra Finansów o zapewnienie/uruchomienie rezerwy celowej na realizację programu operacyjnego, a także weryfikuje wnioski przygotowane przez dysponentów innych części budżetowych do Ministra Finansów o zapewnienie/uruchomienie rezerwy celowej na realizację programu operacyjnego;

14) gromadzi i opracowuje informacje o nieprawidłowościach oraz przekazuje je do odpowiednich instytucji zgodnie z systemem wdrażania;

15) przeprowadza oceny realizacji zarządzanego programu operacyjnego, w szczególności jego efektywności i skuteczności;

16) sporządza i weryfikuje sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z wdrażania programu operacyjnego, poprzez wykorzystanie informacji z bieżącego monitoringu postępu finansowo-rzeczowego;

17) sporządza prognozy wydatków w ramach programu operacyjnego;

18) koordynuje i realizuje działania w zakresie informacji i promocji programu operacyjnego, w uzgodnieniu z Departamentem Informacji i Promocji;

19) koordynuje i wdraża działania w zakresie wykorzystania środków w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego, w uzgodnieniu z Departamentem Programów Pomocowych;

20) organizuje i obsługuje Komitet Monitorujący lub Komitet Sterujący, podkomitety i grupy robocze oraz bierze udział w ich pracach;

21) realizuje działania w zakresie procedury odwoławczej dotyczącej oceny i wyboru projektów oraz w zakresie procedury odwoławczej od decyzji o zwrocie środków wydawanych przez Instytucje Pośredniczące/Instytucje Wdrażające, zwane dalej „IP/IW”;

22) wydaje, na podstawie odrębnego upoważnienia Ministra, decyzje, o których mowa w art. 61, art. 189 ust. 3b i art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), a także prowadzi egzekucje należności w ramach programu operacyjnego;

23) współpracuje z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w zakresie oceny stopnia wdrażania Krajowego Systemu Informatycznego, zwanego dalej „KSI SIMIK 07-13” oraz Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych, zwanego dalej „SL 2014”;

24) współpracuje z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej oraz Departamentem Informatyki w zakresie rozwoju KSI SIMIK 07-13 oraz budowy i rozwoju SL 014;

25) podejmuje działania mające na celu prawidłowe zamknięcie pomocy w ramach programów operacyjnych okresu finansowania 2004–2006 oraz 2007–2013;

26) realizuje zadania związane z ochroną danych osobowych, w szczególności:

a) zapewnia przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

b) wydaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

c) prowadzi i aktualizuje wykazy budynków i pomieszczeń oraz części pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,

d) przygotowuje i uzgadnia z Biurem Dyrektora Generalnego wnioski o rejestrację zbiorów danych osobowych oraz wnioski w sprawie zmian informacji w zarejestrowanych zbiorach,

e) przygotowuje umowy i porozumienia w zakresie spraw ochrony danych osobowych oraz projekty pełnomocnictw do zawierania umów i porozumień powierzających przetwarzanie danych osobowych,

f) prowadzi kontrole, audyty i sprawdzenia zakresu przetwarzanych danych osobowych i poprawności realizacji zobowiązań określonych w zawieranych porozumieniach i umowach,

g) dokonuje analizy oraz identyfikacji zagrożeń i ryzyk w zakresie ochrony danych osobowych;

27) współpracuje z audytorami zewnętrznymi.

Rozdział 8

Zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 22.

Departament Budownictwa (DB)

1. Departament Budownictwa odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie prawa budowlanego, charakterystyki energetycznej budynków, wyrobów budowlanych oraz samorządu zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego;

2) prowadzenie spraw dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, w tym prowadzenie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;

3) prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu lub udostępnianiem na rynku wyrobów budowlanych;

4) prowadzenie spraw w zakresie przepisów techniczno-budowlanych, w tym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności dotyczących upoważnień w sprawach odstępstw od przepisów dotyczących ww. warunków technicznych;

5) prowadzenie nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa;

6) realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, zwanego dalej „PO WER”, mających na celu usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, poprzez poprawę jakości regulacji prawnych oraz zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w tym obszarze;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań Ministra jako organu odwoławczego w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę dotyczącym terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;

2) Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie;

3) Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.

4. Departament zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

§ 23.

Departament Budżetu Infrastruktury (DBI)

1. Departament Budżetu Infrastruktury odpowiada za opracowanie budżetu części: 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 21 – Gospodarka morska oraz 39 – Transport oraz realizację budżetu dysponenta części budżetowych, w tym obsługę finansowo-księgową środków pochodzących z budżetu państwa oraz środków pochodzących z budżetu UE na zadania infrastrukturalne.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań dysponenta części budżetowych, w tym planowanie i realizacja budżetu, prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych;

2) realizacja dochodów i wydatków na zadania infrastrukturalne, w tym na statutową działalność jednostek podległych i nadzorowanych, realizację programów wieloletnich, inwestycje infrastrukturalne, dotacje celowe, przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, agencji oraz uczelni wyższych;

3) prowadzenie spraw w zakresie umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty spłat całości lub części należności cywilnoprawnych oraz koordynacja i monitoring spraw dotyczących sektorowej pomocy publicznej;

4) prowadzenie spraw z zakresu ustawowych ulg przejazdowych;

5) realizacja zadań organu nadzorującego w zakresie wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów badawczych, zatwierdzanie sprawozdań finansowych tych instytutów oraz Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.

§ 24.

Departament Budżetu Rozwoju (DBR)

1. Departament Budżetu Rozwoju odpowiada za opracowanie budżetu części 34 – Rozwój regionalny i realizację budżetu dysponenta części budżetowej, w tym obsługę finansowo-księgową oraz obsługę finansowo-księgową środków pochodzących z budżetu UE oraz bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, a także za przygotowanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań dysponenta części budżetowej, w tym planowanie i realizacja budżetu, prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych;

2) prowadzenie spraw pozostających we właściwości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego związanych z przygotowaniem materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów;

3) prowadzenie spraw pozostających we właściwości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego związanych z przenoszeniem wydatków budżetu na programy;

4) prowadzenie spraw dotyczących obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z budżetu UE, a także środków na rachunkach programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007–2013, zwanego dalej „EISP”, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014–2020, zwanego dalej „EIS”, i rachunkach wspólnych budżetów pomocy technicznej dla programów EWT;

5) prowadzenie ewidencji księgowej wydatków zadeklarowanych KE w ramach programów perspektywy finansowej 2007–2013 oraz wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów w ramach programów perspektywy finansowej 2014–2020, a także kwot wnioskowanych i środków otrzymanych z budżetu UE w ramach programów, dla których rolę Instytucji Certyfikującej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego;

6) udział w przygotowywaniu rozwiązań z zakresu finansów publicznych oraz systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020.

§ 25.

Departament Certyfikacji i Desygnacji (DCD)

1. Departament Certyfikacji i Desygnacji odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007–2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zwanego dalej „EFG”. Departament odpowiada również za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej dla programów EISP z udziałem Polski oraz za przygotowanie i realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej dla programów EIS z udziałem Polski i Instytucji Krajowej dla programów EIS z udziałem Polski, a ponadto realizuje zadania Ministra w zakresie desygnacji w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007–2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także dla EFG;

2) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej dla programów EISP: Polska-Białoruś-Ukraina i Litwa-Polska-Rosja;

3) przygotowanie i realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej dla programów EIS z udziałem Polski oraz funkcji Instytucji Krajowej dla programów EIS z udziałem Polski;

4) przygotowanie i realizacja zadań Ministra w zakresie desygnacji w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.

§ 26.

Departament Dróg i Autostrad (DDA)

1. Departament Dróg i Autostrad odpowiada za sprawy związane z planowaniem, przygotowywaniem, budową i zarządzaniem siecią dróg publicznych, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) określanie kierunków rozwoju sieci dróg krajowych;

2) opracowywanie i nadzór nad realizacją programów i planów z zakresu dróg krajowych;

3) zapewnienie finansowania realizacji zadań z zakresu dróg krajowych z Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej „KFD”, w tym kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych oraz z budżetu państwa;

4) tworzenie przepisów techniczno-budowlanych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, drogowe obiekty inżynierskie oraz autostrady płatne i ich usytuowanie, a także prowadzenie spraw upoważnień w sprawach odstępstw od ww. przepisów;

5) opracowywanie analiz i warunków długookresowego funkcjonowania KFD, w tym nadzór nad wydatkowaniem środków KFD;

6) kształtowanie polityki opłat za przejazd po drogach krajowych, w tym opłat za przejazd od pojazdów ciężkich;

7) opracowywanie scenariuszy i nadzór nad projektami w zakresie dróg krajowych:

a) realizowanymi w systemach partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesyjnym, z zastrzeżeniem kompetencji Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,

b) realizowanymi przez drogowe spółki specjalnego przeznaczenia;

8) współpraca międzynarodowa związana z transgranicznymi połączeniami drogowymi;

9) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie określenia kierunków rozwoju sieci drogowej.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Transportu Drogowego;

2) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego – w zakresie kontroli systemów opłat za przejazd po drogach krajowych;

3) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

4. Departament zapewnia obsługę merytoryczną Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową.

§ 27.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DZF)

1. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiada za koordynację i wsparcie wdrażania EFS, a także realizuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007–2013, zwanym dalej „PO KL”, oraz Instytucji Zarządzającej PO WER.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Zarządzającej PO WER oraz zadań związanych z zamknięciem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL;

2) realizacja zadań wynikająca z bezpośredniego wdrażania wybranych obszarów PO WER, w zakresie Osi IV PO WER Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa oraz Celu Tematycznego 11;

3) koordynacja procesu wdrażania EFS w ramach programów operacyjnych, w szczególności w obszarze programowania, kwalifikowalności wydatków, monitorowania, ewaluacji i wykorzystania środków Funduszu Pracy, we współpracy z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej oraz Departamentem Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju;

4) tworzenie, rozwój i wdrażanie – w uzgodnieniu z Departamentem Informatyki oraz Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej – systemów informatycznych wspierających realizację EFS;

5) koordynacja realizacji zadań Ministerstwa w obszarach: równość szans, zatrudnienie, rynek pracy, walka z ubóstwem, promowanie włączenia społecznego, edukacji i uczenia się przez całe życie;

6) zarządzanie EFG;

7) realizacja projektów badawczych w ramach programu Local Economic and Employment Development, we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;

8) realizacja działań w zakresie współpracy ponadnarodowej w obszarach tematycznych objętych EFS.

§ 28.

Departament Gospodarki Nieruchomościami (DGN)

1. Departament Gospodarki Nieruchomościami odpowiada za realizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym w odniesieniu do: nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spraw pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne, podziałów nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, wyceny nieruchomości, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, a także za realizację zadań w zakresie rodzinnego ogrodnictwa działkowego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie rozwiązań systemowych i tworzenie przepisów w zakresie: gospodarowania i udostępniania zasobów nieruchomości Skarbu Państwa, gmin, powiatów i województw, wywłaszczania i zwrotów nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, opłat adiacenckich, podziałów nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, wyceny nieruchomości, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, rodzinnego ogrodnictwa działkowego;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:

a) uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych,

b) uznania albo odmowy uznania kwalifikacji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

3) wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach, o których mowa w pkt 2;

4) uzgadnianie standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych;

5) monitorowanie rynku nieruchomości;

6) prowadzenie centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych;

7) współpraca z organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości.

3. Departament zapewnia obsługę:

1) Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;

2) Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 29.

Departament Informacji i Promocji (DIP)

1. Departament Informacji i Promocji odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej NSRO oraz Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP w obszarze informacji i promocji. Ponadto Departament odpowiada za zapewnienie spójności planów i harmonogramów działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących FE oraz monitorowanie ich realizacji.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynacja, realizacja i monitoring działań wynikających ze Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013 oraz Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014–2020, a także Wytycznych Ministra w zakresie informacji i promocji, w tym prowadzenie prac programowo-strategicznych dotyczących polityki informacyjnej FE;

2) przygotowanie i realizacja działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie FE o charakterze przekrojowym i horyzontalnym na podstawie rocznego planu działań Instytucji Koordynującej NSRO/Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP w obszarze informacji i promocji;

3) prowadzenie działań mających na celu zapewnienie spójności i komplementarności działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z FE podejmowanych przez komórki organizacyjne;

4) zapewnienie funkcjonowania Systemu Informacji nt. FE (portale internetowe, Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich) dla ogółu społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów i beneficjentów FE;

5) zarządzanie treścią na portalach internetowych Ministerstwa, z wyłączeniem: serwisu BIP, serwisu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwanej dalej „KRBRD”, wyszukiwarki projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, zwanego dalej „PO IG”, serwisu Mapa projektów EFS oraz strony głównej serwisu Ministerstwa i umieszczanych przez Biuro Ministra informacji w dziale „Aktualności” i „Ministerstwo” w serwisie Ministerstwa;

6) koordynacja prac nad definiowaniem architektury informacji i grafiki, a także wymagań funkcjonalnych portali internetowych Ministerstwa i ich weryfikacja oraz koordynacja działań promocyjnych Ministerstwa w Internecie, w tym prowadzenie profili w mediach społecznościowych, z wyłączeniem profili KRBRD oraz oficjalnych profili Ministerstwa, a także inicjatyw informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Internecie;

7) podejmowanie inicjatyw informacyjnych i promocyjnych z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie FE.

§ 30.

Departament Informatyki (Dl)

1. Departament Informatyki odpowiada za realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie, z zastrzeżeniem kompetencji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja działań związanych z budową, rozwojem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych Ministerstwa lub na potrzeby Ministerstwa;

2) zapewnienie dostępu do informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych w Ministerstwie oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie i informacji w nich przetwarzanych;

3) budowa, wdrożenie i utrzymanie hurtowni danych i systemu raportującego przekształcającego w informację zarządczą dane z systemów Ministerstwa lub dane pozyskane na potrzeby Ministerstwa.

§ 31.

Departament Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI)

1. Departament Konkurencyjności i Innowacyjności odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO IG oraz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014–2020, zwanym dalej „PO IR”.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO IG oraz funkcji Instytucji Zarządzającej PO IR;

2) realizacja zadań związanych z zamknięciem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004–2006;

3) realizacja zadań Ministerstwa związanych z innowacyjnością oraz badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym.

§ 32.

Departament Kontroli (DK)

1. Departament Kontroli odpowiada za realizację zadań związanych z kontrolą.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie kontroli planowych i doraźnych komórek organizacyjnych;

2) prowadzenie kontroli:

a) organów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra,

b) jednostek podległych organom, o których mowa w lit. a, lub przez nie nadzorowanych,

c) podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, których dysponentem jest Minister;

3) koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków;

4) koordynacja organizacji kontroli zewnętrznej prowadzonej w Ministerstwie przez organy kontrolne;

5) koordynacja działań nadzorczych nad instytutami badawczymi;

6) realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019.

3. W strukturze Departamentu znajduje się funkcjonalnie niezależna i wyodrębniona komórka Audytu Wewnętrznego, realizująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego, w celu wspierania Ministra w realizacji celów i zadań.

§ 33.

Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju (DKS)

1. Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju pełni rolę Instytucji Strategicznej i odpowiada za realizację zadań w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, terytorialnej i transportowej państwa, w tym z wykorzystaniem środków europejskich. Ponadto Departament odpowiada za wykonywanie przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji strategicznej UP oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Departament pełni również funkcję koordynatora Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” w odniesieniu do działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska oraz transport. Ponadto Departament wykonuje zadania związane z koordynacją zarządzania 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi, zwanymi dalej „RPO”.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) programowanie celów i koordynacja realizacji polityki rozwoju kraju, polityki regionalnej państwa oraz polityki transportowej;

2) programowanie, negocjowanie, przegląd i koordynacja realizacji dokumentów strategicznych polityki spójności, w szczególności NSRO i UP, oraz koordynacja programowania, negocjacji i renegocjacji oraz innych zmian programów krajowych i regionalnych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na NSRO lub UP;

3) koordynacja prac w ramach Rady UE oraz współpracy z KE i PE w zakresie polityki spójności 2007–2013, 2014–2020 i w zakresie przyszłości polityki spójności po 2020 r., oraz w obszarach powiązanych, z zastrzeżeniem kompetencji Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

4) obsługa i organizacja merytoryczna ciał kolegialnych realizujących zadania z zakresu polityki rozwoju, polityki regionalnej, polityki spójności, polityki transportowej i wymiaru terytorialnego tych polityk;

5) analizowanie, monitoring i ewaluacja efektów polityki rozwoju kraju, w tym polityki spójności;

6) koordynacja zarządzania 16 RPO;

7) koordynacja realizacji kontraktu wojewódzkiego, w zakresie realizacji 16 RPO, w szczególności w zakresie przekazywania i rozliczania środków oraz koordynacja przygotowania, negocjacji, realizacji i zmian kontraktu terytorialnego, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;

8) koordynacja przygotowania i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

9) koordynacja realizacji zadań Ministerstwa w obszarze instrumentów finansowych, z wyłączeniem zadań instytucji zarządzających w tym obszarze wynikających ze specyfiki programów operacyjnych;

10) koordynacja procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów operacyjnych, w szczególności w obszarze programowania, kwalifikowalności wydatków, monitorowania, ewaluacji, we współpracy z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

11) programowanie i monitorowanie funkcjonowania Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), implementacja wytycznych i zaleceń wynikających z dokumentów krajowych i UE dotyczących nowoczesnych rozwiązań, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w transporcie oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, nadzór nad implementacją specyfikacji oraz udział w inicjatywach krajowych i europejskich dotyczących rozwoju transportu intermodalnego i logistyki;

12) harmonizacja techniczna poprzez monitorowanie, ocenę oraz analizę kierunków rozwoju i zmian oraz stosowania wspólnego prawodawstwa harmonizacyjnego w obszarze akredytacji, systemów oceny i zgodności oraz roli i zadań jednostek notyfikowanych oraz udział w działalności normalizacyjnej;

13) inicjowanie i realizacja projektów współpracy bilateralnej w ramach programu „Polska Pomoc Rozwojowa” i z innych źródeł;

14) koordynacja realizacji zadań Ministerstwa w obszarze przedsiębiorczości.

§ 34.

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF)

1. Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie koordynacji wdrażania funduszy polityki spójności w Polsce i w tym zakresie realizuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP. Ponadto Departament wykonuje zadania związane z koordynacją wdrażania 16 RPO, w szczególności w zakresie monitoringu postępu finansowego i rzeczowego, pomocy publicznej oraz kontroli i audytu.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynacja prac nad przygotowaniem i aktualizacją procedur oraz dokumentów wdrożeniowych i instytucjonalnych w perspektywie finansowej na lata 2014–2020;

2) koordynacja i rozwój systemu wdrażania funduszy – formułowanie i opiniowanie Wytycznych Ministra w zakresie polityki spójności;

3) wytyczanie standardów i formułowanie założeń w zakresie kontroli wydatkowania środków oraz kwalifikowalności wydatków, wydawania opinii i interpretacji w tym zakresie;

4) koordynacja systemu monitorowania i sprawozdawczości funduszy polityki spójności;

5) koordynacja udziału przedstawicieli strony polskiej w Komitecie Koordynującym Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne i innych gremiach unijnych zajmujących się tematyką realizacji polityki spójności;

6) koordynacja zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych w kontekście systemu wdrażania funduszy polityki spójności, w tym opiniowanie i formułowanie propozycji zmian przepisów oraz koordynacja prac nad zagadnieniami pomocy publicznej;

7) koordynacja prac nad definiowaniem założeń biznesowych, sporządzanie wymagań i ich weryfikacja w procesie testów akceptacyjnych, koordynacja wdrożenia, administracja na poziomie aplikacyjnym systemami informatycznymi KSI SIMIK 07–13 i SL 2014, wspierającymi realizację programów operacyjnych oraz udział w obsłudze narzędzi do zarządzania systemami raportującymi;

8) wykonywanie zadań związanych z koordynacją wdrażania 16 RPO, w szczególności:

a) prowadzenie bieżącego monitoringu postępu finansowego i rzeczowego,

b) przygotowanie i aktualizacja programów pomocowych oraz wydawanie interpretacji w tym zakresie,

c) prowadzenie spraw z zakresu kontroli i audytu,

d) nadzór i koordynacja procesów związanych z przepływem danych osobowych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”;

9) wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem innym podmiotom danych osobowych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”;

10) kontrola trwałości oraz raportowania o nieprawidłowościach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 35.

Departament Lotnictwa (DL)

1. Departament Lotnictwa odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym lotnictwa cywilnego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) wykonywanie funkcji wynikających ze zwierzchnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni powietrznej, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności państwa;

2) sprawowanie nadzoru nad polskim lotnictwem cywilnym i nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.), innych ustawach oraz umowach międzynarodowych;

3) realizacja strategii i programów związanych z żeglugą powietrzną w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w szczególności w zakresie uczestnictwa Polski w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej oraz w pracach UE związanych z wdrażaniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;

4) nadzór nad realizacją zadań wynikających ze „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”, z „Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych” oraz z innych rządowych dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju cywilnego transportu lotniczego;

5) monitorowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez zarządzających portami lotniczymi i państwowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną przewidzianych do finansowania z udziałem środków publicznych.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

2) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” w Warszawie;

3) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w Warszawie.

4. Departament zapewnia obsługę Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

§ 36.

Departament Mieszkalnictwa (DM)

1. Departament Mieszkalnictwa odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie opracowywania, wdrażania i obsługi programów polityki mieszkaniowej państwa oraz prowadzi sprawy z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym ochrony praw lokatorów i polityki czynszowej, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz działalności spółdzielni mieszkaniowych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw w zakresie programów i strategii rządowych obejmujących problematykę mieszkaniową;

2) wdrażanie i realizacja instrumentów wspierających budownictwo mieszkaniowe oraz remonty i termomodernizację zasobów mieszkaniowych;

3) współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK" – w zakresie finansowania budownictwa czynszowego, Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Funduszu Dopłat oraz finansowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

4) współpraca z bankami w zakresie pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;

5) przygotowywanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, utrzymania zasobów mieszkaniowych, systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz utrzymania czystości i porządku w gminach, z wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi;

6) realizacja zadań kontrolnych Ministra dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o naruszenie prawa i niegospodarność spółdzielni oraz dokonywanie oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni mieszkaniowych.

§ 37.

Departament Orzecznictwa I (DO I)

1. Departament Orzecznictwa I odpowiada za prowadzenie indywidualnych postępowań administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, z wyłączeniem postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących przejęcia lub wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;

2) prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących regulacji praw do nieruchomości oraz odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;

3) prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia od Ministra odszkodowania w zakresie określonym w pkt 1 i 2;

4) wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym i przed sądami powszechnymi;

5) prowadzenie spraw z zakresu informacji publicznej o zgłoszonych wnioskach reprywatyzacyjnych oraz wydawanie zaświadczeń w tych sprawach.

§ 38.

Departament Orzecznictwa II (DO II)

1. Departament Orzecznictwa II odpowiada za prowadzenie indywidualnych postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji;

2) prowadzenie w trybie nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej;

3) prowadzenie w trybie odwoławczym oraz nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym i przed sądami powszechnymi.

§ 39.

Departament Polityki Przestrzennej (DPM)

1. Departament Polityki Przestrzennej pełni funkcję Instytucji Strategicznej NSRO oraz realizuje zadania na rzecz UP w zakresie polityki zagospodarowania przestrzennego i polityki miejskiej, służących wzmacnianiu terytorialnego wymiaru polityki spójności.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) przygotowywanie, realizacja, monitorowanie wdrożenia i aktualizacja dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, krajowej polityki miejskiej oraz narodowego planu rewitalizacji;

2) przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie:

a) planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz integrowania planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego,

b) polityki miejskiej, w tym działań służących rewitalizacji miast;

3) organizacja, koordynacja i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych „zagospodarowanie przestrzenne”;

4) inicjowanie działań na rzecz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego na każdym poziomie zarządzania rozwojem, w tym wprowadzanie rozwiązań systemowych służących integracji planowania regionalnego i przestrzennego;

5) realizacja zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów oraz przedkładania Radzie Ministrów propozycji zmian, uwzględniających w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju;

6) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie integracji systemu planowania regionalnego i przestrzennego oraz polityki miejskiej;

7) inicjowanie i wspieranie badań, studiów, programów i projektów pilotażowych w zakresie planowania przestrzennego i polityki miejskiej;

8) inicjowanie i realizacja, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami, zadań dotyczących indywidualnego rozwoju miast, w tym z zakresu rewitalizacji;

9) koordynowanie działań związanych ze współpracą Ministerstwa z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz obsługą przedstawicieli Ministerstwa biorących udział w posiedzeniach Komisji.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie.

4. Departament zapewnia merytoryczną obsługę:

1) Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, w zakresie systemu planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

§ 40.

Departament Prawny (DP)

1. Departament Prawny odpowiada za obsługę prawną Ministra w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport.

2. Do zadań Departamentu Prawnego należą w szczególności:

1) w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej - rozwój regionalny:

a) współudział w realizacji zadań dotyczących polityki rozwoju,

b) współudział w realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności w zakresie tworzenia podstaw prawnych;

2) koordynacja procesu legislacyjnego lub wspomaganie jego prowadzenia, w tym opracowywanie, pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz współudział w przygotowaniu i redagowaniu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;

3) opiniowanie przygotowanych przez komórki organizacyjne projektów statutów organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, a także do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez te organy;

4) świadczenie pomocy prawnej, w tym w zakresie opiniowania pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych na wniosek właściwej komórki organizacyjnej, jeśli jest to niezbędne ze względu na skomplikowany stan prawny, w którym ma być wydana decyzja, z wyłączeniem spraw dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Orzecznictwa I, Departament Orzecznictwa II, Departament Gospodarki Nieruchomościami oraz Departament Budownictwa, z wyjątkiem decyzji o pozwoleniu na budowę wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501);

5) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz trybunałami, w tym podejmowanie działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowań:

a) prowadzonych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami, Departament Orzecznictwa I i Departament Orzecznictwa II,

b) prowadzonych przez komórki organizacyjne:

– jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych albo podejmą decyzję o samodzielnym prowadzeniu sprawy, z zastrzeżeniem spraw z zakresu udzielania informacji publicznej, które należą do wyłącznej właściwości Departamentu Prawnego,

– dotyczących działań z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,

– dotyczących działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych;

6) sprawy z zakresu prawa UE dotyczące prawidłowego wdrażania i stosowania prawa UE;

7) koordynacja spraw z zakresu współpracy Ministra z Pełnomocnikiem Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA.

§ 41.

Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI)

1. Departament Programów Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, zwanym dalej „PO IiŚ 2007–2013”, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, zwanym dalej „PO IiŚ 2014–2020”, oraz organu wdrażającego instrument „Łącząc Europę” w sektorze transportu. Departament pełni rolę wiodącą w zakresie ogólnego zarządzania i koordynacji priorytetów i działań w ramach PO IiŚ 2007–2013 oraz PO IiŚ 2014–2020, a także nadzorowania i koordynacji realizacji PO IiŚ 2007–2013 oraz PO IiŚ 2014–2020. W pozostałym zakresie współpracuje z Departamentem Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja szczegółowych zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2007–2013 oraz PO IiŚ 2014–2020, w tym zadań określonych w § 21 pkt 1, 3 i 4 (również w zakresie pomocy technicznej), 5, 6 i 7 (również w zakresie pomocy technicznej), 8, 9 (z wyłączeniem kontroli), 10 (w zakresie weryfikacji wydatków poniesionych przez beneficjentów projektów pomocy technicznej), 15, 16, 17 (we współpracy z Departamentem Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych, jako komórką wiodącą), 18–20, 21 (z wyłączeniem procedury odwoławczej od decyzji o zwrocie środków), 23 i 24, 25 (w zakresie okresu programowania 2007–2013) oraz 26;

2) przygotowanie i zmiany wytycznych horyzontalnych w zakresie projektów indywidualnych;

3) koordynacja wdrażania projektów instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu (w tym projektów pomocy technicznej) i Funduszu TEN-T;

4) koordynacja realizacji zadań Ministerstwa w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego;

5) udział w tworzeniu systemu wdrażania instrumentu „Łącząc Europę” w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności w zakresie programów infrastrukturalnych;

6) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Strategią wykorzystania Funduszu Spójności.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych.

§ 42.

Departament Programów Pomocowych (DPT)

1. Departament Programów Pomocowych odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwanych dalej „Mechanizmami Finansowymi”, a także za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Krajowej Instytucji Koordynującej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ponadto Departament odpowiada za wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007–2013, zwanego dalej „PO PT 2007–2013”, oraz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014–2020, zwanym dalej „PO PT 2014–2020”.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmów Finansowych oraz Instytucji Pośredniczącej lub operatora dla wybranych obszarów lub programów realizowanych w ramach Mechanizmów Finansowych oraz wykonywanie innych zadań w tym zakresie;

2) pełnienie funkcji Krajowej Instytucji Koordynującej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz operatora dla wybranych funduszy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz wykonywanie innych zadań w tym zakresie;

3) realizacja zadań wynikających z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO PT 2007–2013 i funkcji Instytucji Zarządzającej PO PT 2014–2020 oraz monitorowanie realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej w poszczególnych programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2007–2013 i 2014–2020;

4) koordynacja zadań związanych z pozyskiwaniem pomocy finansowej w ramach kolejnych edycji programów bezzwrotnej pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarię.

§ 43.

Departament Programów Ponadregionalnych (DPP)

1. Departament Programów Ponadregionalnych odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, zwanym dalej „PO RPW”, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020, zwanym dalej „PO PW”, oraz za wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Strategicznej NSRO, a także zadań na rzecz UP w zakresie spraw związanych z opracowaniem strategii ponadregionalnych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja szczegółowych zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO RPW oraz Instytucji Zarządzającej PO PW;

2) przygotowanie, realizacja i monitorowanie strategii ponadregionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru strategicznej interwencji Polski Wschodniej.

§ 44.

Departament Rozwoju Cyfrowego (DRC)

1. Departament Rozwoju Cyfrowego odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, zwanego dalej „PO PC”.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO PC;

2) koordynacja realizacji zadań Ministerstwa w obszarze społeczeństwa informacyjnego w zakresie wdrażania Celu Tematycznego 2 (tj. zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnej);

3) obsługa udziału właściwego członka kierownictwa Ministerstwa w KRMC, we współpracy z Biurem Ministra, oraz w Radzie do Spraw Cyfryzacji, Zespole zadaniowym do spraw cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Zespole do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji.

§ 45.

Departament Rozwoju Kolei (DRK)

1. Departament Rozwoju Kolei odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie programowania i wdrażania zmian systemowych w obszarze rynku kolejowego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) identyfikowanie priorytetów narodowej polityki kolejowej na podstawie polityki transportowej państwa, w tym opracowanie i aktualizacja Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. wraz z określeniem zasad i trybu monitorowania jego realizacji;

2) formułowanie koncepcji rozwoju rynku przewozów kolejowych;

3) udział w realizacji zadań związanych z wykonywaniem polityki unijnej dotyczącej ochrony środowiska, w tym emisyjnością transportu kolejowego oraz zmniejszeniem negatywnego wpływu transportu kolejowego na zmiany klimatu;

4) opracowywanie założeń i kierunków realizacji polityki inwestycyjnej dotyczącej rozwoju infrastruktury kolejowej, w tym opracowanie i aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego wraz z określeniem zasad i trybu monitorowania jego realizacji;

5) udział w tworzeniu rekomendacji i opinii w odniesieniu do zasad rozwoju transeuropejskich sieci transportowych w transporcie kolejowym.

§ 46.

Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych (DWI)

1. Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2007–2013 i Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014–2020. Departament pełni funkcję Instytucji Certyfikującej dla PO IiŚ 2014–2020, a także rolę wiodącą w zakresie organizacji systemu zarządzania i kontroli, nadzoru nad prawidłowością jego funkcjonowania, obsługi finansowej projektów, spraw związanych z pomocą publiczną oraz w zakresie prawnych aspektów procesu zarządzania PO IiŚ 2007–2013 i PO IiŚ 2014–2020. W pozostałym zakresie współpracuje z Departamentem Programów Infrastrukturalnych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja szczegółowych zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2007–2013 i PO IiŚ 2014–2020, w tym zadań określonych w § 21 pkt 1–3, 6, 7, 9 (z wyłączeniem ewaluacji), 10–15, 17, 21 (w zakresie procedury odwoławczej od decyzji o zwrocie środków wydawanych przez IP/IW), 22, 23 i 24 (we współpracy z Departamentem Programów Infrastrukturalnych jako komórką wiodącą) oraz 25–27;

2) realizacja szczegółowych zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Strategią wykorzystania Funduszu Spójności 2004–2006, w tym zadań określonych w § 21 pkt 1–3, 6, 7, 9 (z wyłączeniem ewaluacji), 13 i 14, 25 oraz 27 z uwzględnieniem różnic pomiędzy Strategią wykorzystania Funduszu Spójności a programami operacyjnymi. W sektorze transportu Departament występuje również jako strona umów podpisywanych z beneficjentami;

3) przygotowywanie i zmiany wytycznych horyzontalnych dotyczących perspektywy finansowej 2007–2013 oraz 2014–2020, w zakresie:

a) postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych,

b) dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym,

c) dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami;

4) koordynacja realizacji audytów i kontroli: Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, PO IiŚ 2007–2013 i PO IiŚ 2014–2020;

5) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w ramach PO IiŚ 2007–2013 i PO IiŚ 2014–2020, w tym także związanych z wypełnianiem funkcji Punktu kontaktowego do spraw pomocy publicznej w zakresie PO IiŚ 2014–2020;

6) przygotowanie i aktualizacja strategii zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych dla PO IiŚ 2007–2013 i PO IiŚ 2014–2020 oraz nadzór nad wdrożeniem i poprawnością funkcjonowania działań w tym zakresie;

7) prowadzenie kontroli zadań wykonywanych w ramach wdrażania projektów TEN-T, a także koordynacja audytów i kontroli, prawnych aspektów procesu zarządzania oraz planowania budżetowego – prowadzonych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Programów Infrastrukturalnych.

§ 47.

Departament Transportu Drogowego (DTD)

1. Departament Transportu Drogowego odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie transportu drogowego, ruchu drogowego oraz dozoru technicznego, z wyłączeniem zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego będących we właściwości Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących rzeczoznawców samochodowych;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa międzynarodowego, w tym prawa UE, umów dwustronnych i wielostronnych w zakresie transportu drogowego;

3) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru nad tym zarządzaniem;

4) prowadzenie spraw dotyczących inteligentnych systemów transportowych;

5) prowadzenie spraw:

a) komisji weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,

b) komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy,

c) komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego – z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Dróg i Autostrad;

2) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych;

3) Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie;

4) Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie – w zakresie dotyczącym transportu drogowego, homologacji typu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, jednostek uprawnionych, stacji kontroli pojazdów oraz dozoru technicznego.

§ 48.

Departament Transportu Kolejowego (DTK)

1. Departament Transportu Kolejowego odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie sektora transportu kolejowego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja działań w zakresie poprawy stanu infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego, w tym infrastrukturalnych inwestycji kolejowych oraz w zakresie dostosowania kolei do wymaganych standardów krajowych i UE, a także związanych z monitorowaniem inwestycji infrastrukturalnych;

2) nadzór, w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Grupy PKP oraz korporacyjnego i administracyjnego nad spółkami PKP S.A. i PKP PLK S.A.;

3) prowadzenie spraw związanych z:

a) techniką kolejową i bezpieczeństwem na kolei,

b) przewozami pasażerskimi, w tym organizowaniem kolejowych przewozów pasażerskich międzywojewódzkich i międzynarodowych,

c) funkcjonowaniem Funduszu Kolejowego, w szczególności przygotowanie i koordynacja projektów zmian w Programie rzeczowo-finansowym wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014–2019 oraz wykonywanie czynności nadzoru nad prowadzeniem przez BGK Funduszu Kolejowego;

4) tworzenie przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kolejowego oraz dotyczących bezpieczeństwa na kolei, techniki kolejowej i interoperacyjności systemu kolei, z uwzględnieniem prawa UE i zobowiązań międzynarodowych Polski;

5) współpraca międzynarodowa w zakresie kolejnictwa.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego;

2) Instytutem Kolejnictwa w Warszawie;

3) Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie – w zakresie dotyczącym kolejnictwa.

§ 49.

Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (DTM)

1. Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw:

1) polityki morskiej oraz rozwoju żeglugi morskiej, śródlądowej i portów;

2) bezpieczeństwa żeglugi i ochrony portów oraz kształcenia i kwalifikacji morskich i żeglugi śródlądowej;

3) zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska morskiego na skutek korzystania z morza;

4) zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz gospodarowania nieruchomościami sektora morskiego;

5) monitorowania przygotowania i realizacji inwestycji oraz programów wieloletnich w sektorze morskim.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) dyrektorami urzędów morskich;

2) dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej;

3) izbami morskimi i delegatami Ministra przy izbach morskich;

4) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni (SAR);

5) Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie – w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej;

6) Akademią Morską w Szczecinie;

7) Akademią Morską w Gdyni;

8) morskimi jednostkami edukacyjnymi w zakresie szkolenia członków załóg statków morskich oraz zgodności z przepisami Konwencji STCW;

9) ponadgimnazjalnymi szkołami żeglugi śródlądowej;

10) spółkami żeglugowymi utworzonymi na podstawie umów międzynarodowych;

11) Instytutem Morskim w Gdańsku.

4. Departament prowadzi obsługę:

1) Sekretariatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego;

2) Rady do Spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej;

3) Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej;

4) Sekretariatu Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej;

5) Sekretariatu Zespołu Trójstronnego do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.

§ 50.

Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (DWP)

1. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pełni rolę Instytucji Strategicznej NSRO oraz realizuje zadania na rzecz UP w zakresie wsparcia rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym wymiany doświadczeń i wiedzy, koordynacji zasad funkcjonowania projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód oraz zadań związanych z przygotowaniem projektów przez inicjatywę JASPERS.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) wsparcie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym współfinansowanych z funduszy UE (projekty hybrydowe);

2) prowadzenie spraw w zakresie koncesji na roboty budowlane lub usługi;

3) analiza zagadnień dotyczących projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód oraz aktualizacja wytycznych;

4) koordynacja funkcjonowania inicjatywy JASPERS, z zastrzeżeniem kompetencji Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju oraz departamentów pełniących funkcję Instytucji Zarządzających.

§ 51.

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

1. Departament Współpracy Międzynarodowej odpowiada za wykorzystanie współpracy międzynarodowej, w tym zwłaszcza w ramach UE, dla realizacji strategii rozwoju kraju, strategii rozwoju transportu, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz efektywnego zarządzania FE. Ponadto Departament odpowiada za koordynację spraw wynikających z członkostwa Polski w UE.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) inicjowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej w ramach kompetencji Ministerstwa, której celem jest wspieranie działań Ministerstwa oraz wymiana doświadczeń w zakresie realizacji programów operacyjnych, programowania strategicznego oraz w obszarze polityki regionalnej, polityki spójności, transportu, budownictwa, gospodarki morskiej;

2) nadzór nad realizacją działań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych zawartych przez Ministra z zagranicznymi partnerami;

3) koordynacja merytorycznego przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;

4) inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań Ministerstwa związanych z przygotowywaniem stanowisk na posiedzenia grup roboczych Rady UE, formalnych i nieformalnych posiedzeń Rady UE (w szczególności Rady UE do spraw transportu) i Komitetów Stałych Przedstawicieli w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych;

5) koordynacja spraw związanych z udziałem właściwego członka kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach KSE oraz wypracowaniem stanowiska resortu do dokumentów będących przedmiotem obrad KSE;

6) inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań Ministerstwa związanych ze współpracą z instytucjami europejskimi, w tym PE i Komitetem Regionów;

7) współdziałanie, z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w zakresie prowadzonych przez te komórki spraw związanych z przygotowywaniem, negocjowaniem, ratyfikacją, ogłaszaniem projektów umów międzynarodowych i realizacją tych umów oraz wypracowywania stanowisk do przesłanych w procesie uzgodnień wewnątrzresortowych projektów umów międzynarodowych.

§ 52.

Departament Współpracy Terytorialnej (DWT)

1. Departament Współpracy Terytorialnej odpowiada za koordynację zadań związanych z wdrażaniem programów EWT 2007–2013 oraz EWT 2014–2020 z udziałem Polski.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji:

a) Instytucji Zarządzającej dla 3 programów EWT 2007–2013 oraz 3 programów EWT 2014–2020, w tym zawieranie umów o dofinansowanie projektów,

b) Koordynatora Krajowego 9 programów EWT 2007–2013,

c) Krajowego Punktu Kontaktowego dla programów transnarodowych i programów współpracy międzyregionalnej EWT 2007–2013 oraz EWT 2014–2020,

d) Koordynatora EWT 13 programów EWT 2014–2020;

2) pełnienie roli Instytucji Strategicznej NSRO oraz realizacja zadań na rzecz UP w zakresie koordynacji zadań związanych z wdrażaniem programów EWT oraz innych polityk i strategii mających wpływ na ich realizację w Polsce;

3) realizacja zadań w zakresie tworzenia ram prawnych funkcjonowania Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.

§ 53.

Biuro Administracyjne (BA)

1. Biuro Administracyjne odpowiada za realizację zadań administracyjno-logistycznych w obszarze zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) obsługa administracyjno-logistyczna komórek organizacyjnych, w tym dokonywanie zakupów dla komórek organizacyjnych;

2) gospodarowanie mieniem Ministerstwa;

3) zarządzanie nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym planowanie i realizacja inwestycji i remontów oraz bieżąca eksploatacja nieruchomości;

4) prowadzenie kancelarii ogólnej Ministerstwa oraz archiwum zakładowego Ministerstwa.

§ 54.

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za realizację zadań w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ministerstwa, w tym związanych z obsługą prawną Ministerstwa.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) realizacja zadań dotyczących organizacji urzędu;

2) realizacja zadań dysponenta środków budżetu państwa III stopnia;

3) nadzór nad poprawnością procesu i koordynacja udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynacja zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie i formułowanie propozycji zmian przepisów;

4) obsługa prawna Ministerstwa w szczególności:

a) prowadzenie procesów legislacyjnych, w tym opracowywanie, również pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów aktów wewnętrznych pozostających w zakresie właściwości dyrektora generalnego, inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne,

b) świadczenie pomocy prawnej,

c) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, w tym podejmowanie działań z zakresu postępowania egzekucyjnego;

5) koordynacja spraw kontroli zarządczej w zakresie: planu działalności Ministra, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra, samooceny kontroli zarządczej, oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem;

6) koordynacja spraw związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie, w tym:

a) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, systemowych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych w Ministerstwie,

b) przygotowywanie wzorów dokumentów, w tym umów, porozumień w zakresie powierzeń przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wzorów upoważnień,

c) opiniowanie dokumentów przygotowywanych przez właściwe komórki organizacyjne,

d) zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie, z wyłączeniem realizacji zadań w zakresie obszarów krajowych programów operacyjnych i międzynarodowych Programów Współpracy, przypisanych pełnomocnikom do spraw ochrony danych osobowych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych;

7) obsługa Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

§ 55.

Biuro Ministra (BM)

1. Biuro Ministra odpowiada za organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa oraz za realizację – we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi – polityki informacyjnej resortu.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) koordynacja współpracy z Sejmem i Senatem, w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorów oraz wystąpienia posłów do PE;

2) obsługa udziału Ministra, sekretarzy stanu oraz podsekretarzy stanu w posiedzeniach odpowiednio Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz KRMC;

3) koordynacja, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, procesu uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez członków Rady Ministrów;

4) koordynacja współpracy z mediami;

5) koordynacja udostępniania informacji publicznej, w tym w BIP;

6) realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

7) obsługa spraw związanych z wypełnianiem przez Ministra ustawowych zadań ministra właściwego dla nadzoru fundacji;

8) koordynacja organizacyjnego przygotowywania zagranicznych wyjazdów członków kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych podejmowanych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;

9) koordynacja udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynacja spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra;

10) prowadzenie spraw z zakresu odznaczeń państwowych i odznak honorowych;

11) prowadzenie spraw przyznawania patronatów dla organizowanych wydarzeń oraz udziału w komitetach honorowych;

12) obsługa sekretarska członków kierownictwa Ministerstwa.

3. Biuro prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Centrum Projektów Europejskich w Warszawie.

§ 56.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (BZK)

1. Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością, bezpieczeństwem państwa, obroną cywilną w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra, ochroną informacji niejawnych w Ministerstwie, obsługą Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, a także ochroną przeciwpożarową i ochroną osób i mienia na terenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) planowanie i koordynacja zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz współpraca międzynarodowa w tym zakresie;

2) realizowanie zadań w zakresie monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych;

3) koordynacja i realizacja zadań z zakresu planowania obronnego w komórkach organizacyjnych, organach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;

4) zapewnienie wykonywania zadań obrony cywilnej w Ministerstwie;

5) realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzenie Kancelarii Tajnej wraz z oddziałem oraz Kancelarii Tajnej Międzynarodowej;

6) zapewnienie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów zabezpieczenia technicznego;

7) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa.

3. W strukturze Biura funkcjonuje komórka ochrony informacji niejawnych, w skład której wchodzą Kancelaria Tajna wraz z oddziałem i Kancelaria Tajna Międzynarodowa.

§ 57.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZL)

1. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiada za realizację zadań dyrektora generalnego oraz Ministra w obszarze dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz realizacji polityki personalnej wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych, a także wobec organów nadzorowanych.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa, w tym z obszaru rozwoju zawodowego;

2) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra, wobec osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz organów nadzorowanych przez Ministra;

3) zapewnienie pracownikom Ministerstwa doradztwa w zakresie etyki;

4) prowadzenie działalności socjalnej w Ministerstwie;

5) organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu;

6) prowadzenie spraw z zakresu działania służby bhp.

§ 58.

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR)

1. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odpowiada za realizację zadań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej „BRD”.

2. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

1) programowanie i realizacja celów poprawy stanu BRD w Polsce, w tym tworzenie oraz aktualizacja Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 i jego dokumentów wykonawczych;

2) instytucjonalna koordynacja realizacji celów poprawy stanu BRD w Polsce, wynikających z Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 i jego dokumentów wykonawczych;

3) systemowe zarządzanie BRD, w szczególności poprzez monitorowanie i ewaluację działań prowadzonych na rzecz poprawy stanu BRD w Polsce;

4) prowadzenie prac badawczych i analitycznych w zakresie BRD;

5) prowadzenie spraw projektów BRD realizowanych przez ministra właściwego do spraw transportu;

6) prowadzenie spraw związanych z realizacją kampanii społecznych i projektów edukacyjno-informacyjnych, działań z zakresu komunikacji i promocji oraz szkoleń kadr z zakresu BRD;

7) prowadzenie współpracy z Wojewódzkimi Radami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, właściwymi instytucjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie BRD.

3. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjną KRBRD i jej organów oraz nadzoruje realizację rozstrzygnięć i uzgodnień wynikających z jej prac.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »