| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 26
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się regulamin organizacyjny Centrum Projektów Europejskich, zwanego dalej „Centrum”, który określa szczegółową organizację, zakres zadań i tryb pracy Centrum.
§ 2.
Regulamin organizacyjny Centrum stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 26 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 32).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik do zarządzenia nr 26
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 17 lipca 2015 r.
(poz. 42)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

§ 1. Centrum Projektów Europejskich, zwane dalej „Centrum”, realizuje zadania określone w Statucie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 27 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Europejskich.

§ 2. 1. W skład Centrum wchodzą:

1) Dyrektor;

2) Zastępca Dyrektora do Spraw Europejskiego Funduszu Społecznego i Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (ds. EFS i PIFE);

3) Zastępca Dyrektora do Spraw Wspólnych Sekretariatów Technicznych i Kontroli (ds. WST i Kontroli) – zwani dalej „Zastępcami Dyrektora”;

4) Główny Księgowy;

5) Radca Prawny;

6) Wydział Finansowy (WF);

7) Wydział Administracji (WA);

8) Wydział Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich;

9) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Słowacja z siedzibą w Krakowie (WST PL–SK), pełniący funkcje:

a) Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika Słowacka 2007–2013,

b) Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Interreg V–A Polska–Słowacja 2014–2020;

10) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk z siedzibą w Gdańsku (WST PB), pełniący funkcje:

a) Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013,

b) Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg V–A Południowy Bałtyk 2014–2020;

11) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)–Brandenburgia 2007–2013 z siedzibą w Zielonej Górze (WST PL–BB);

12) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013 z siedzibą w Warszawie (WST PL–BY–UA);

13) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa–Polska–Rosja 2007–2013 z siedzibą w Warszawie (WST LT–PL–RU);

14) Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg V–A Polska–Saksonia 2014–2020 z siedzibą we Wrocławiu (WS PL–SN);

15) Wydział Kontroli;

16) Wydział Projektów EFS (WP EFS);

17) Wydział Koordynacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE);

18) Wydział Centralnego Punktu Informacyjnego (CPI);

19) Zespół Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS);

20) Samodzielne stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI);

21) Sekretariat.

2. Strukturę organizacyjną Centrum przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.

§ 3. 1. Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–19.

2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

3. W razie nieobecności Dyrektora pracą Centrum kieruje Zastępca Dyrektora lub kierownik komórki organizacyjnej wyznaczony w trybie określonym w § 19 ust. 1.

4. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Centrum i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum.

5. Dyrektor może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań.

6. Dyrektor może, w trybie określonym w § 19 ust. 1, upoważnić Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 oraz pracowników Centrum, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 4. Do zadań Dyrektora należy kierowanie działalnością Centrum, w szczególności:

1) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej wynikających z:

a) przepisów o finansach publicznych,

b) przepisów o rachunkowości;

2) wykonywanie zadań powierzonych instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), wynikających z porozumienia zawartego między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Centrum, w tym:

a) zawieranie umów o dofinansowanie projektów lub wydawanie decyzji o dofinansowaniu projektów;

b) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 61, art. 64, art. 189 ust. 3b i art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

3) wypełnianie obowiązków ciążących na dysponencie środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległym dysponentowi części budżetowej;

4) bezpośrednie nadzorowanie pracy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Wydziału Administracji, Wydziału Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Samodzielnego stanowiska ABI oraz Sekretariatu.

§ 5. 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. EFS i PIFE należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą pracą WP EFS, PIFE, CPI i KOEFS;

2) bezpośrednie nadzorowanie Naczelników WP EFS, PIFE i CPI oraz koordynatora KOEFS;

3) koordynacja zadań związanych z wdrożeniem Strategii Centrum Projektów Europejskich, zwanej dalej „Strategią”, w tym koordynacja zadań związanych z monitorowaniem realizacji Strategii we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum;

4) koordynacja zadań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem w Centrum systemu kontroli zarządczej;

5) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

2. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. WST i Kontroli należy w szczególności:

1) bezpośrednie nadzorowanie Kierowników Wspólnych Sekretariatów Technicznych, w zakresie określonym w obowiązujących porozumieniach zawartych między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, a państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich w sprawie zapewnienia ciągłości i funkcjonowania Wspólnych Sekretariatów Technicznych;

2) bezpośrednie nadzorowanie naczelnika Wydziału Kontroli;

3) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 6. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą pracą Wydziału Finansowego;

2) bezpośrednie nadzorowanie Naczelnika Wydziału Finansowego;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości oraz zgodnie z przepisami finansowymi programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obsługiwanych przez Centrum;

4) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 7. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi legislacyjnej Centrum, w tym opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych;

2) prowadzenie obsługi prawnej Centrum:

a) opiniowanie projektów umów i decyzji,

b) wydawanie opinii prawnych,

c) reprezentowanie Centrum przed sądami, innymi organami i instytucjami.

§ 8. Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) prowadzenie bieżącej obsługi finansowo-księgowej w tym wystawianie na rzecz beneficjentów Działania 4.3 PO WER zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywanie wypłat dotacji celowej na rzecz tych beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa;

2) sporządzanie planu finansowego we współpracy z odpowiednią Instytucją Zarządzającą, dokonywanie bieżących korekt w planie finansowym;

3) prowadzenie gospodarki środkami finansowymi, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

4) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

5) dokonywanie analiz finansowych i ocen w zakresie działalności finansowej Centrum;

6) prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą wynagrodzeń pracowników Centrum oraz wynagrodzeń bezosobowych;

7) dokonywanie weryfikacji i poświadczania wydatków w ramach Działania 4.3 PO WER, w tym przygotowywanie deklaracji wydatków.

§ 9. Do zadań Wydziału Administracji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu informacji i promocji Centrum;

2) obsługa administracyjna Centrum, w szczególności w zakresie:

a) zaopatrzenia, łączności, transportu,

b) gospodarowania mieniem, prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej;

3) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją Centrum;

5) planowanie i realizacja działań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu informatycznego;

6) prowadzenie archiwum zakładowego;

7) organizacja kontroli warunków pracy w Centrum, w tym przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

8) prowadzenie rejestrów umów, pełnomocnictw i upoważnień, z wyłączeniem ewidencji i rejestrów prowadzonych przez ABI;

9) publikowanie w formie elektronicznej w intranecie wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora oraz decyzji i zarządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 10. Do zadań Wydziału Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich należy w szczególności:

1) prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników Centrum;

2) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie spraw płacowo-kadrowych;

3) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników;

4) koordynowanie prac związanych z procesem ocen okresowych pracowników oraz analizowanie ich wyników;

5) organizowanie w Centrum staży, praktyk oraz wolontariatu;

6) prowadzenie spraw związanych z rozwojem zawodowym pracowników;

7) realizowanie zadań związanych z działalnością zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 11. 1 Do zadań Wspólnych Sekretariatów Technicznych należy w szczególności:

1) wspieranie Instytucji Zarządzającej i Komitetu Monitorującego oraz w stosownych przypadkach, Instytucji Audytowej w realizacji ich obowiązków;

2) promowanie programów i rozpowszechnianie informacji o programach oraz ich celach;

3) udzielanie informacji wnioskodawcom i beneficjentom programów dotyczących warunków uzyskania dofinasowania ze środków programów oraz przygotowania wniosków o dofinansowanie;

4) przygotowanie zestawu dokumentów dla wnioskodawców oraz zapewnienie dostępności dokumentów dla beneficjentów programów;

5) ogłaszanie i organizacja naboru projektów;

6) rejestrowanie projektów;

7) koordynacja procesu oceny wniosków projektowych;

8) organizacja posiedzeń komitetów i grup roboczych utworzonych w ramach programów oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń komitetów i grup roboczych;

9) wdrażanie decyzji Komitetu Monitorującego;

10) weryfikacja raportów sporządzanych przez beneficjentów programów;

11) przygotowywanie raportów z realizacji programów;

12) organizowanie szkoleń w zakresie programów EWT oraz EISP.

2. W skład WST PL–SK wchodzą:

1) Zespół do Spraw Programowych;

2) Zespół do Spraw Projektowych;

3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;

4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.

3. W skład WST PL–BY–UA wchodzą:

1) Zespół do Spraw Programowych;

2) Zespół do Spraw Projektowych;

3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;

4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.

4. W skład WST LT–PL–RU wchodzą:

1) Zespół do Spraw Projektowych I;

2) Zespół do Spraw Projektowych II;

3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;

4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.

§ 12. Do zadań Wydziału Kontroli należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z kontrolą w zakresie działania Centrum;

2) kontrola I-go stopnia w programach transnarodowych i międzyregionalnych w tym:

a) weryfikacja wydatków polskich beneficjentów,

b) aktualizacja wytycznych dla beneficjentów dotyczących rozliczenia projektów; aktualizacja wytycznych jest przekazywana do zatwierdzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju,

c) udzielanie beneficjentom informacji związanych z kontrolą,

d) uczestniczenie w spotkaniach i grupach roboczych związanych z kontrolą zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym,

e) przeprowadzenie kontroli projektów w tym kontroli na miejscu.

3) wykonywanie zadań IP PO WER w zakresie kontroli, w tym:

a) prowadzenie kontroli projektu na miejscu jego realizacji, w tym prowadzenie wizyt monitoringowych,

b) prowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu na miejscu jego realizacji;

c) prowadzenie kontroli doraźnych,

d) prowadzenie kontroli trwałości projektu,

e) raportowanie o nieprawidłowościach,

f) zgłaszanie podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 13. 1. Do zadań WP EFS należy wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez CPE funkcji Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

2. W skład WP EFS wchodzą:

1) Zespół wsparcia i realizacji projektów;

2) Zespół finansowo-organizacyjny.

3. Do zadań Zespołu wsparcia i realizacji projektów należy, w szczególności:

1) W zakresie pełnienia przez CPE funkcji Instytucji Pośredniczącej dla PO WER:

a) opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadań IP POWER, a tym Rocznych Planów Działania PO WER oraz dokumentacji konkursowej,

b) dokonywanie wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla PO WER,

c) przygotowywanie do zawarcia umów o dofinansowanie z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, zgodnie z minimalnym wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą, przygotowywanie aneksów oraz oświadczeń o rozwiązaniu tych umów w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych umowach,

d) przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, zgodnie z minimalnym wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą, projektów zmian tych decyzji oraz projektów decyzji uchylających decyzje o dofinansowaniu w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych decyzjach,

e) wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o której mowa w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

f) przeprowadzanie weryfikacji wniosków o płatność składanych w ramach PO WER wraz z załączonymi dokumentami oraz sporządzanie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, w tym, w przypadku wystąpienia przesłanek, informacji o nałożeniu korekt finansowych,

g) monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu,

h) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w tym w szczególności w art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 tej ustawy,

i) monitorowanie postępów w realizacji działania 4.3 PO WER, w tym przygotowywanie prognoz wydatków, monitorowanie osiągania celów rocznych i końcowych określonych w PO WER w formie wskaźników,

j) prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji PO WER,

k) prowadzenie oraz zamieszczanie na stronie internetowej IP POWER wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

l) wprowadzanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego;

2) W zakresie pełnienia przez CPE funkcji Krajowej Instytucji Wspomagającej dla PO KL:

a) pełnienie roli szkoleniowo – doradczej, w tym opracowywanie i aktualizowanie dokumentów i materiałów w zakresie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej realizowanych w PO KL,

b) wspieranie i koordynowanie Instytucji Pośredniczących w procesie planowania, wyboru oraz realizacji projektów innowacyjnych oraz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, w tym informowanie Instytucji Pośredniczących na temat tych projektów i ich rezultatów,

c) wspieranie Instytucji Zarządzającej i Grupy Roboczej ds. horyzontalnych w kwestiach dotyczących projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, w tym aktualizacji Tematów projektów innowacyjnych oraz przy realizacji Planu Komunikacji PO KL,

d) zarządzanie wypracowanymi rezultatami projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL oraz wspieranie i monitorowanie procesu upowszechniania i włączania rezultatów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki na poziomie projektów, w tym prowadzenie współpracy z mediami w tym zakresie,

e) pełnienie roli sekretariatu oraz koordynowanie i monitorowanie prac Sieci Tematycznych PO KL,

f) wspieranie podmiotów polskich i z innych krajów w poszukiwaniu partnera do współpracy ponadnarodowej.

4. Do zadań Zespołu finansowo-organizacyjnego należy, w szczególności:

1) W zakresie pełnienia przez CPE funkcji Instytucji Pośredniczącej dla PO WER:

a) zarządzanie budżetem pomocy technicznej PO WER, w szczególności przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej PO WER i sprawozdań z ich realizacji oraz współpraca z WF w tym zakresie,

b) przekazywanie Instytucji Zarządzającej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z rozliczaniem wydatków, w szczególności dla potrzeb certyfikacji,

c) koordynacja opracowania Rocznego Planu działań informacyjno-promocyjnych oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych dla projektów współpracy ponadnarodowej PO WER zgodnie z właściwymi Wytycznymi,

d) prowadzenie działań związanych z zamówieniami publicznymi na potrzeby realizacji projektów współpracy ponadnarodowej PO WER oraz współpraca z WA w tym zakresie,

e) koordynacja działań związanych z danymi osobowymi w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej PO WER,

f) administrowanie stroną internetową CPE w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej PO WER,

g) pełnienie funkcji administratora merytorycznego PO WER,

h) inne działania finansowo-administracyjne związane w szczególności z: rozliczaniem faktur i rachunków, szkoleniami wewnętrznymi, archiwizacją dokumentacji, koordynacją aktualizacji instrukcji wykonawczych, itp.

2) W zakresie pełnienia przez CPE funkcji Krajowej Instytucji Wspomagającej dla PO KL:

a) zarządzanie budżetem pomocy technicznej PO KL, w szczególności koordynacja opracowania i aktualizacji Rocznych Planów Działania oraz przygotowywania wniosków o płatność PO KL w zakresie merytorycznym oraz współpraca z WF oraz WA w tym zakresie,

b) koordynowanie opracowania Rocznego Planu działań informacyjno-promocyjnych PO KL oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych na rzecz projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL,

c) prowadzenie działań związanych z zamówieniami publicznymi na potrzeby realizacji projektów współpracy ponadnarodowej PO WER oraz współpraca z WA w tym zakresie,

d) administrowanie stroną internetową CPE w zakresie KIW,

e) inne działania finansowo-administracyjne związane w szczególności z: rozliczaniem faktur i rachunków, szkoleniami wewnętrznymi, archiwizacją dokumentacji, itp.

§ 14. Do zadań PIFE należy w szczególności:

1) opracowywanie i rozwój standardów świadczenia usług w Sieci PIFE 2014–2020 oraz systemu certyfikacji Punktów Informacyjnych i ich pracowników;

2) realizacja certyfikacji Sieci PIFE 2014–2020 zgodnie z Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i ich pracowników;

3) monitorowanie jakości pracy oraz działań podejmowanych przez Sieć PIFE 2014–2020;

4) zapewnienie szkoleń i rozwoju kompetencji personelu Sieci PIFE 2014–2020;

5) wsparcie współpracy i wymiany doświadczeń w ramach Sieci PIFE 2014–2020;

6) prowadzenie działań zmierzających do wprowadzenia jednolitej wizualizacji Sieci PIFE 2014–2020.

§ 15. Do zadań CPI należy w szczególności:

1) prowadzenie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb informacyjnych klienta telefonicznej, elektronicznej, pisemnej i osobistej obsługi klientów poszukujących informacji o Funduszach Europejskich (programy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Umowy Partnerstwa) w poniższym zakresie:

a) informowanie o możliwościach uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich,

b) informowanie o dostępnych, aktualnie realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

c) informowanie o zasadach przygotowania projektu lub wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich,

d) informowanie o zasadach realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

e) informowanie o możliwościach realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

f) udzielanie informacji uzupełniających w zakresie programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2) organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń w zakresie tematyki Funduszy Europejskich, a także udział w tego typu przedsięwzięciach;

3) opracowywanie, wydawanie i dystrybuowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz publikacji związanych z działalnością CPI;

4) wykonywanie innych zadań wynikających z udziału w Sieci PIFE 2014–2020 koordynowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

§ 16. Do zadań KOEFS należą zadania związane z koordynacją funkcjonowania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) oraz prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych propagujących ten program, w szczególności:

1) obsługa ogólnopolskiej infolinii Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);

2) wydawanie publikacji poświęconych EFS;

3) organizacja kampanii i akcji promocyjnych poświęconych EFS;

4) organizacja spotkań, warsztatów, seminariów, grup roboczych poświęconych wdrażaniu Programu, w tym organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego PO KL, oraz pełnienie roli wspólnego Sekretariatu dla 6 grup roboczych funkcjonujących przy KM PO KL w zakresie administracyjno-technicznym.

§ 17. Do zadań ABI należy w szczególności:

1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,

c) zapewnianie zapoznania się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2) prowadzenie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów określonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.);

3) koordynowanie procesu przyznawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

4) nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych oraz podejmowanie działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie przetwarzania danych osobowych;

5) nadzór nad procesem udostępniania danych osobowych instytucjom i osobom spoza Centrum, w tym wydawania stosownych opinii;

6) nadzór nad procesem powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, w tym opiniowanie umów z tymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

7) współpraca z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych w zakresie określonym w przepisach o ochronie danych osobowych.

§ 18. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

1) przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

2) prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Centrum;

3) prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Centrum, w szczególności listy obecności, delegacje;

4) prowadzenie rejestrów zarządzeń i decyzji Dyrektora oraz gromadzenie zbiorów zarządzeń i decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju mających związek z działalnością Centrum;

5) przygotowywanie na polecenia Dyrektora lub Zastępców Dyrektora pism dotyczących spraw z zakresu działania Centrum;

6) obsługa jednostki w zakresie administracyjno-biurowym, w tym zabezpieczenie materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

7) archiwizacja dokumentów.

§ 19. 1. System zastępstw i upoważnień oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor w drodze decyzji.

2. Strukturę etatową komórek organizacyjnych Centrum i zakresy obowiązków pracowników zatwierdza Dyrektor.


Załącznik
do regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »