| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Nr 1
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się regulamin organizacyjny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, określają w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, strukturę oraz podział zadań wewnątrz podległych sobie komórek.

2. Wewnętrzne regulaminy organizacyjne, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

§ 3.
Traci moc zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zmienione zarządzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lipca 2011 r.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia Nr 1
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
z dnia 2 stycznia 2014 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 1.

Regulamin organizacyjny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwany dalej „regulaminem”, określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwanej dalej „Dyrekcją”.

§ 2.

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, zwany dalej „Generalnym Dyrektorem”, kieruje Dyrekcją i podejmuje samodzielne decyzje we wszystkich sprawach, w których występuje jako organ administracji rządowej.

2. Do wyłącznych kompetencji Generalnego Dyrektora należy wydawanie zarządzeń w sprawach związanych z realizacją zadań Generalnego Dyrektora.

3. Generalny Dyrektor kieruje Dyrekcją przy pomocy zastępcy Generalnego Dyrektora, który podejmuje decyzje z upoważnienia Generalnego Dyrektora.

4. Generalny Dyrektor może upoważnić pracowników Dyrekcji do występowania w jego imieniu w określonych sprawach.

5. Dyrektor generalny Dyrekcji wykonuje zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

§ 3.

1. Komórkami organizacyjnymi Dyrekcji są departamenty, biura, Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego, Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Zespół do spraw Budżetu i Finansów.

2. Działalnością departamentu lub biura kieruje dyrektor, przy pomocy zastępców dyrektora oraz naczelników wydziałów, o ile regulamin i przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3. Działalnością Zespołu Budżetu i Finansów kieruje dyrektor generalny Dyrekcji.

4. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora departamentu lub biura, jego funkcję pełni osoba wskazana przez dyrektora generalnego Dyrekcji, za zgodą Generalnego Dyrektora.

5. Kierujący komórką organizacyjną odpowiada za:

1) prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań podległej komórki organizacyjnej, w tym przestrzeganie określonych przepisami prawa terminów załatwiania spraw;

2) ustalanie i koordynowanie zadań komórki organizacyjnej;

3) kontrolę i nadzór nad realizacją zadań komórki organizacyjnej;

4) zapewnienie właściwego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników oraz dbanie o ich rozwój zawodowy;

5) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych;

6) reprezentowanie na zewnątrz Dyrekcji w sprawach należących do zakresu działania komórki organizacyjnej.

6. Dla prowadzenia wyodrębnionej tematycznie grupy spraw w komórkach organizacyjnych mogą być tworzone:

1) wydziały – kierowane przez naczelników;

2) zespoły – kierowane przez kierujących zespołem;

3) samodzielne stanowiska pracy – w których zatrudnionych jest jeden lub więcej pracowników.

7. W każdej komórce organizacyjnej może zostać utworzony sekretariat, którego zadaniem jest prowadzenie bieżącej obsługi komórki.

§ 4.

W skład Dyrekcji wchodzą komórki organizacyjne:

1) Departament Informacji o Środowisku (DIŚ);

2) Departament Zarządzania Zasobami Przyrody (DZP);

3) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko (DOOŚ);

4) Departament Orzecznictwa Administracyjnego (DOA);

5) Biuro Administracyjno-Kadrowe (BAK);

6) Biuro Prawne (BP);

7) Zespół do spraw Budżetu i Finansów (ZBF);

8) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (SAW);

9) Stanowisko do spraw Informacji Niejawnych (SOIN).

§ 5.

1. Do zadań komórek organizacyjnych należy – w ramach zakresu ich działania – w szczególności:

1) przygotowanie projektów stanowisk Rządu oraz udział w grupach roboczych i radach eksperckich, w szczególności Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej;

2) przygotowanie projektów dokumentów pozostających w zakresie działania Generalnego Dyrektora: aktów normatywnych, oświadczeń woli, programów, sprawozdań, stanowisk, prognoz, informacji, ocen i analiz;

3) podejmowanie inicjatyw, prowadzenie negocjacji i realizacja postanowień umów wielostronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji, protokołów, traktatów i porozumień wielostronnych;

4) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z samorządami;

5) przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi i zastępcy informacji lub opinii na temat prowadzonych spraw;

6) przygotowanie projektów umów cywilnoprawnych;

7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, urzędami administracji publicznej, pozostałymi organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;

8) udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji oraz opinii;

9) współudział w tworzeniu aktów prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych, w tym przekazywanie do Ministerstwa Środowiska informacji dotyczących notyfikacji aktów normatywnych transponujących dyrektywy prawa unijnego w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych;

10) przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów oraz skargi i wnioski;

11) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu projektów decyzji i postanowień w sprawach, w których organem właściwym jest Generalny Dyrektor;

12) przygotowywanie i wdrażanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;

13) przygotowanie założeń do planu finansowego Dyrekcji oraz realizacja budżetu komórki organizacyjnej;

14) realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej;

15) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.);

16) realizacja obowiązków wynikających z zamieszczania, aktualizowania i usuwania informacji ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Dyrekcji;

17) realizacja obowiązków z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;

18) zapewnienie aktualizacji informacji zamieszczonych w serwisie intranetowym i internetowym Dyrekcji;

19) współudział w realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

20) realizacja innych zadań nałożonych przez Generalnego Dyrektora oraz dyrektora generalnego Dyrekcji.

§ 6.

1. Każda komórka organizacyjna wykonuje zadania z powierzonego jej zakresu oraz koordynuje działania innych komórek organizacyjnych służące realizacji tych zadań.

2. Komórki organizacyjne są zobowiązane do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu zadań, w szczególności poprzez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i informacji oraz koordynowanie prac.

3. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Generalny Dyrektor.

4. Procedurę przygotowania i uzgodnienia projektów aktów normatywnych reguluje odrębne zarządzenie Generalnego Dyrektora.

§ 7.

1. Dokumenty sporządzone w komórkach organizacyjnych, przedkładane do podpisu Generalnemu Dyrektorowi, zastępcy Generalnego Dyrektora i dyrektorowi generalnemu Dyrekcji, parafują dyrektorzy tych komórek lub ich zastępcy, a w przypadku ich nieobecności, upoważnione przez nich osoby.

2. Dyrektorzy departamentów i biur, ich zastępcy lub naczelnicy wydziałów, w zakresie udzielonych im upoważnień, podpisują, w imieniu Generalnego Dyrektora, wydawane przez niego decyzje administracyjne oraz inne dokumenty.

3. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1 i 2, podpisują dyrektorzy komórek organizacyjnych lub, w zakresie przez nich określonym, ich zastępcy.

4. Pracownicy Dyrekcji w trakcie wykonywania zadań przestrzegają drogi służbowej, zgodnie z którą:

1) pracownik podlega bezpośredniemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i wobec którego odpowiada za całokształt powierzonych mu spraw;

2) pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla ma obowiązek powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.

§ 8.

Do zakresu działania Departamentu Informacji o Środowisku (DIŚ) należy w szczególności:

1) udostępnianie informacji, w tym informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.);

2) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach, w tym skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie;

3) administrowanie, prowadzenie, zarządzanie i rozwój systemów informatycznych:

a) portalu mapowego – geoserwis.gdos.gov.pl,

b) serwisu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 natura2000.gdos.gov.pl,

c) systemu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz składania wniosków – „Wnioskomat”,

d) publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie;

4) administrowanie, prowadzenie, zarządzanie i rozwój baz danych, w tym:

a) bazy Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody,

b) bazy obszarów Natura 2000 (w części systemu informatycznego (GIS),

c) banku danych inwentaryzacji przyrodniczych – lokalizacji siedlisk i gatunków,

d) systemu Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej (CHM);

5) inicjowanie, prowadzenie i koordynacja działań dotyczących wdrażania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.4.2007, str. 1, z późn. zm.) w Dyrekcji i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, w tym współpraca z innymi jednostkami w tym zakresie;

6) prowadzenie strony i serwisów internetowych Dyrekcji, Biuletynu Informacji Publicznej, intranetu oraz innych spraw z zakresu mediów elektronicznych;

7) planowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Dyrekcję i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, w tym związanych z kreowaniem wizerunku Dyrekcji;

8) współpraca oraz koordynowanie współpracy Dyrekcji z mediami;

9) realizacja projektów mających na celu poprawę stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami;

10) prowadzenie Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” oraz koordynacja prac grup roboczych funkcjonujących w jej ramach;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060), w tym prowadzenie rejestru organizacji zarejestrowanych w rejestrze EMAS.

§ 9.

Do zakresu działania Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko (DOOŚ) należy w szczególności:

1) koordynacja spraw w zakresie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach związanych z ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, działania na rzecz ujednolicenia orzecznictwa regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;

3) prowadzenie spraw w zakresie uzgadniania i opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów opracowanych i zmienianych przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej oraz dokumentów obejmujących obszar więcej niż dwóch województw;

4) wykonywanie działań, w trybie nadzoru, w zakresie poprawności postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

5) prowadzenie postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów polityk, strategii, planów, programów lub przedsięwzięć;

6) prowadzenie i zarządzanie bazą danych o ocenach oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;

7) udział w opiniowaniu dokumentacji przedsięwzięć i programów współfinansowanych ze środków unijnych w kontekście krajowych i unijnych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko;

8) obsługa Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

§ 10.

Do zakresu działania Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody (DZP) należy w szczególności:

1) wdrażanie polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz krajowego Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;

2) prowadzenie spraw dotyczących opracowywania i wdrażania polityki ochrony przyrody, w tym w zakresie chronionych obszarów i obiektów, siedlisk oraz gatunków chronionych, zadrzewień i krajobrazu, a także gatunków obcych i gatunków niebezpiecznych;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących ochrony przyrody wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.);

4) koordynacja działań ex situ prowadzonych w zakresie ochrony gatunków;

5) prowadzenie spraw dotyczących ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt;

6) przygotowanie wytycznych, poradników, stanowisk i interpretacji prawa w zakresie siedlisk oraz gatunków chronionych, zadrzewień i krajobrazu, a także gatunków obcych i gatunków niebezpiecznych oraz tworzenia i funkcjonowania chronionych obszarów i obiektów;

7) prowadzenie spraw wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/UE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.1.2010, str. 7) i dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15 , t. 2, str. 102, z późn. zm.), w tym spraw związanych z zarządzaniem obszarami Natura 2000;

8) prowadzenie i zarządzanie bazą danych obszarów Natura 2000, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 8 pkt 4 lit. b;

9) inicjowanie i realizacja projektów z zakresu chronionych obszarów i obiektów, siedlisk oraz gatunków chronionych, zadrzewień i krajobrazu, a także gatunków obcych i gatunków niebezpiecznych.

§ 11.

Do zakresu działania Departamentu Orzecznictwa Administracyjnego (DOA) należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w sprawach dotyczących:

a) ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ocen oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 na podstawie z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

c) szkód w środowisku na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.),

d) uzgodnień decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.),

e) gospodarowania odpadami na terenach zamkniętych, w tym wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.);

2) prowadzenie postępowań w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu ustaw, o których mowa w pkt 1;

3) udział w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących zakresu działania departamentu;

4) prowadzenie spraw wynikających z art. 6 ust. 3 – 4 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory;

5) prowadzenie spraw wynikających z dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. U. WE L 143 z 30.4.2004, str. 56).

§ 12.

Do zakresu działania Biura Prawnego (BP) należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów aktów normatywnych pod względem zgodności z prawem oraz poprawności redakcji i techniki legislacyjnej (ocena formalnoprawna);

2) udział w uzgadnianiu projektów aktów normatywnych przygotowanych w Dyrekcji;

3) udział w uzgadnianiu projektów umów międzynarodowych przygotowanych w Dyrekcji;

4) koordynowanie opiniowania przez inne komórki organizacyjne projektów aktów normatywnych przekazanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;

5) realizowanie zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej w zakresie:

a) koordynowania i prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem stanowiska dotyczącego postępowań prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE),

b) koordynowania i prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem stanowiska dotyczącego postępowań prowadzonych przed sądem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA);

c) koordynowania i prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem stanowiska w zakresie systemu EU-PILOT;

6) kontrola formalnoprawna projektów umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor albo Skarb Państwa – Dyrekcja, oraz porozumień z innymi jednostkami organizacyjnymi;

7) interpretacja przepisów i wydawanie opinii prawnych;

8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach egzekucji administracyjnej;

9) zapewnienie zastępstwa procesowego Generalnego Dyrektora oraz dyrektora generalnego Dyrekcji w postępowaniach przed sądami i innymi organami, w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych komórek;

10) prowadzenie rejestru:

a) skarg i wniosków,

b) aktów o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Generalnego Dyrektora oraz dyrektora generalnego Dyrekcji,

c) pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Generalnego Dyrektora i dyrektora generalnego Dyrekcji.

§ 13.

Do zakresu działania Biura Administracyjno-Kadrowego (BAK) należy w szczególności obsługa finansowa, kadrowa i organizacyjna Dyrekcji, gospodarowanie mieniem urzędu, zadania związane z informatyzacją oraz prowadzeniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Dyrekcji, w tym:

1) koordynacja spraw z zakresu kontroli zarządczej w Dyrekcji;

2) prowadzenie spraw z zakresu organizacji Dyrekcji, w szczególności udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń;

3) koordynacja spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Dyrekcji, w szczególności: opracowanie programu zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, wartościowaniem stanowisk pracy, naborem, przeprowadzaniem ocen pracowniczych, podnoszeniem kwalifikacji pracowników oraz prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

4) przygotowanie projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części Dyrekcji oraz planowanie i nadzór nad realizacją budżetu Dyrekcji, w tym wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, w szczególności: prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie zdarzeń gospodarczych oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowej i statystycznej zgodnie z przepisami, rejestracja i kontrola dokumentów finansowo-księgowych, rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych w Dyrekcji;

6) nadzorowanie i gospodarowanie mieniem Dyrekcji w szczególności zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Dyrekcji oraz prowadzenie ewidencji majątku Dyrekcji i przeprowadzanie jego okresowych inwentaryzacji zgodnie z przepisami;

7) obsługa kancelaryjna i prowadzenie archiwum Dyrekcji;

8) realizacja zadań z zakresu informatyzacji Dyrekcji, w szczególności zapewnienie serwisu informatycznego i technicznego wsparcia użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania, współpraca z komórkami merytorycznymi w przygotowaniu i wdrażaniu zadań i projektów wykorzystujących narzędzia informatyczne oraz ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;

9) przygotowanie wniosków o dofinansowanie i realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej w zakresie wynagrodzeń i podnoszenia kwalifikacji w Dyrekcji, w tym koordynacja wdrażania projektów w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.

§ 14.

Do zakresu działania Zespołu do spraw Budżetu i Finansów (ZBF) należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości w zakresie upoważnienia udzielonego przez Generalnego Dyrektora;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami z Unii Europejskiej;

3) kontrola obsługi finansowo-księgowej programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i Dyrekcji, zwanych dalej „jednostkami”;

4) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostek, w ramach planu kontroli;

5) opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oraz wydatków ze środków Unii Europejskiej, dochodów własnych oraz rocznych planów finansowych, w oparciu o jednostkowe plany rzeczowo-finansowe jednostek;

6) kontrola realizacji dochodów i wydatków budżetowych, wydatków ze środków unijnych i dochodów własnych w oparciu o przyjęty roczny plan finansowy jednostek oraz sporządzanie analiz w tym zakresie;

7) wykonywanie zadań w zakresie gospodarki finansowej jednostek oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej, w oparciu o jednostkowe sprawozdania jednostek.

§ 15.

Do zakresu działania Stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych (SOIN) należy w szczególności:

1) realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.);

2) programowanie i przygotowywanie do realizacji pozamilitarnych zadań obronnych oraz tworzenie warunków do funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym podczas podwyższania gotowości obronnej państwa w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.);

3) prowadzenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w GDOŚ zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.);

4) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników GDOŚ, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U z 2006 Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.);

5) koordynacja realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 16.

Do zakresu działania Stanowiska do spraw audytu wewnętrznego (SAW) należy w szczególności:

1) niezależna i obiektywna ocena kontroli zarządczej, w tym procesów zarządzania ryzykiem, kontroli, ładu organizacyjnego i przyczynianie się do poprawy ich działania;

2) prowadzenie zadań zapewniających, stanowiących zespołów działań podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej, w tym procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego;

3) prowadzenie czynności doradczych, stanowiących działania inne niż zadania zapewniające, podejmowane przez audytora wewnętrznego z własnej inicjatywy lub na wniosek Generalnego Dyrektora, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Dyrekcji;

4) prowadzenie zadań zapewniających i czynności doradczych zleconych na polecenie Prezesa Rady Ministrów, przez Ministra Finansów albo przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;

5) przygotowanie, w porozumieniu z Generalnym Dyrektorem, do końca roku planu audytu wewnętrznego na rok następny;

6) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni, do końca stycznia każdego roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »