| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 1 lipca 1983 r.

w sprawie stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej.

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43) zarządza się co następuje:

§ 1.
Ustala się wykazy stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej, zawarte w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
Prace, o których mowa w § 1, uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach, jeżeli pracownik wykonuje je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na tym stanowisku.
§ 3.
W umowie o pracę zakład pracy określa rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej na stanowisku wymienionym w wykazie.
§ 4.
Zakład pracy prowadzi ewidencję stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach oraz odnotowuje w aktach osobowych okresy wykonywania tych prac.
§ 5.
Okresy pracy w szczególnych warunkach zakład pracy stwierdza w zaświadczeniach wystawianych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 6.
Traci moc zarządzenie nr 21 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska z dnia 22 września 1982 r. w sprawie prac zaliczonych do pierwszej kategorii zatrudnienia w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska (Dz.Urz. MAGTiOŚ Nr 2 z 1982 r. poz. 5).
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.

 

W porozumieniu
Minister Pracy, Płac
i Spraw Socjalnych

MINISTER

Stanisław Ciosek

Włodzimierz Oliwa

 

Załącznik 1. [Wykazy stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej]

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 1 lipca 1983 r.

Wykazy stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej

WYKAZ A

Dział I. W górnictwie

3. Wydobywanie, obróbka i przeróbka surowców skalnych oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu

1) górnik skalnik

2) górnik strzałowy (sztolnik)

3) ładowacz materiałów kamiennych

4) wiertacz

5) wiertacz ręczny w kamieniu

6) operator palnika wrębowego

7) maszynista urządzeń krusząco-sortujących

8) operator zespołu przenośników taśmowych – w ciągu technologicznym

9) operator urządzeń odpylających w zakładach przeróbczych

10) sterowniczy urządzeń rozdrabniających

11) zasilacz urządzeń kruszących

12) silosowy – zatrudniony przy załadunku kruszyw

13) płuczkowy

14) maszynista agregatu prądotwórczego

15) maszynista sprężarek

16) elektromonter instalacji urządzeń wiertniczych

17) operator obróbki odwiertów wydobywczych

18) wydawca materiałów wybuchowych

19) maszynista koparki jednonaczyniowej

20) maszynista koparki wielonaczyniowej

21) maszynista zgarniarek

22) kamieniarz obróbki kamienia

23) maszynista ładowarki

24) maszynista maszyn do obróbki granitu

25) maszynista wyciągu

26) trakowy kamienia

27) wulkanizator taśm przenośnikowych

28) operator urządzeń za i wyładowczych

29) operator spycharki

30) operator zwałowarki

31) maszynista wyciągu linowego

32) elektromonter instalacji urządzeń wiertniczych

4. Prace wiertnicze, geofizyczne, hydrogeologiczne i geodezyjne przy poszukiwaniu surowców i wody

1) wiertacz zmianowy wierceń dołowych i powierzchniowych

2) płuczkowy wierceń

3) mechanik maszyn i urządzeń wiertniczych

4) maszynista agregatu prądotwórczego na wiertni

5) elektromonter instalacji urządzeń wiertniczych

6) monter urządzeń wiertniczych i geofizycznych

7) operator wiertniczych agregatów cementacyjnych i cementowozu

8) operator wibratora i wibrosondy

9) operator radiomechanik aparatury pomiarowej i sejsmicznej

10) geofizyk pomiarowy w zespole geodezyjnym

11) strzałowy badań geofizycznych

12) ładowacz przy robotach górniczo-poszukiwawczych

13) operator obróbki odwiertów wydobywczych

Dział II. W energetyce

1. Prace przy wytwarzaniu, przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych

1) elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

2) monter miejskich stacji trakcyjnych

3) operator miejskich stacji trakcyjnych

4) monter sieci trakcyjnych

5) czyściciel kotła

6) dyspozytor mocy (ruchu) w Zakładowej Dyspozycji Ruchu

7) dyżurny inżynier ruchu

8) elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń x/

9) elektromechanik przyrządów i aparatury cieplnejx/

10) elektromonter aparatury, automatyki i układów pomiarowych kotłów i turbin xx/

11) elektromonter aparatury i ciepłowniczych urządzeń rozdzielczych x/

12) elektromonter instalacji elektrycznych przemysłowych i oświetlenia ulicznego

13) elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć

14) elektromonter Unii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć

15) elektromonter maszyn wirujących i transformatorów

16) elektromonter obwodów wtórnych

17) elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

18) elektromonter pogotowia sieciowego – uprzywilejowanego w ruchu drogowym

19) elektromonter pomiarów i automatyki zabezpieczeniowej na wszystkich rodzajach napięć

20) elektromonter (operator) pomp i sprężarek

21) elektromonter rozdzielni i sieci elektroenergetycznych

22) elektromonter sieci trakcyjnej

23) elektromonter urządzeń nawęglania xx/

24) elektromonter urządzeń odpylania, odpopielania i odżużlania xx/

25) elektromonter urządzeń rozdzielczych i stacyjnych

26) konserwator rozdzielni i sieci elektroenergetycznych

27) maszynista ładowarki i zwałowarki przy nawęglaniu

28) maszynista pomp x/

29) maszynista sprężarek i turbosprężarek

30) maszynista urządzeń gospodarki olejowej

31) maszynista urządzeń gospodarki wodnej xx/

32) maszynista urządzeń nawęglania xx/

33) maszynista urządzeń odpylania, odpopielania i odżużlania xx/

34) maszynista urządzeń pomocniczych kotła i turbiny xx/

35) mechanik obchodowy xxx/

36) maszynista wytwórni gazów technicznych

37) monter izolacji termicznych ciepłochronnych

38) monter kotłów i urządzeń pomocniczych xx/

39) monter młynów węglowych

40) monter pomp i sprężarek x/

41) monter remontu transformatora

42) monter telemechaniki

43) monter sieci elektroenergetycznych

44) monter urządzeń i instalacji ciepłowniczychxxxx/

45) monter urządzeń gospodarki olejowej

46) monter urządzeń nawęglania

47) monter urządzeń odpylania, odpopielania i odżużlaniaxx/

48) monter armatury i rurociągów xxxx/

49) monter urządzeń stacji przygotowania wody xx/

50) monter urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

51) monter zabezpieczeń elektrycznych

52) obchodowy gospodarki kablowej

53) obchodowy gospodarki wodno-ściekowej

54) obchodowy sprężarkami

55) obchodowy sieci cieplnej i gazowej – dokonujący przeglądów w zakresie sieci cieplnej z wejściem do komór i kanałów

56) oczyszczacz oleju transformatorowego

57) operator oleju transformatorowego

58) operator gospodarki olejowej

59) operator ładowarki węgla

60) operator wywrotnicy wagonów

61) palacz kotłów przemysłowych xx/

Dotyczy prac przy wytwarzaniu, przesyłaniu energii cieplnej oraz montażu i eksploatacji urządzeń cieplnych:

x/ w kotłowniach z kotłami pyłowymi oraz rusztowymi o wymuszonym podmuchu powietrza pod ruszt i przepompowniach o mocy od 10 Gcal/h wzwyż

xx/ w kotłowniach z kotłami pyłowymi oraz rusztowymi o wymuszonym podmuchu powietrza pod ruszt

xxx/ przy przeglądach i konserwacji urządzeń sieciowych w komorach i kanałach sieci cieplnych

xxxx/ w kotłowniach z kotłami pyłowymi oraz rusztowymi o wymuszonym podmuchu powietrza pod ruszt i na sieciach cieplnych z wyłączeniem instalacji wewnętrznych w budynkach

Dział III. W hutnictwie i przemyśle metalowym

Walcownie, ciągarnie, prasownie, młotownie oraz produkcja elementów dla kolejnictwa

14. Obsługa pieców grzewczych, młotów, pras, kuźniarek, walcarek obręczy i kół, walcarek gwintów i wierteł, ręczna obróbka na gorąco oraz regeneracja oprzyrządowania kuźniczego

1) operator urządzeń kuźniczych

2) kowal pras i młotów do kucia swobodnego

3) operator manipulatora kuźniczego

4) kowal urządzeń kuźniczych

5) frezer odkuwek

6) tłoczarz, praser

7) kowal ręczny

8) sternik pras i młotów

9) prostowacz wyrobów metalowych

10) krajacz

11) zwijacz sprężyn

12) przecinacz w obróbce plastycznej

13) traser w pomieszczeniach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie

14) wyoblarz – blacharz blach karoseryjnych (np. zbiorniki, nadwozia pojazdów specjalnych, tramwajów)

15) składacz resorów

16) wykańczacz resorów

17) monter zestawów i rozjazdów kolejowych i tramwajowych

18) operator wyważarki kół, zestawów kolejowych i tramwajowych

Produkcja węglików spiekanych, elektrod, rur i walczaków oraz żelazostopów

16. Obsługa pieców spiekalniczych i obróbka końcowa węglików

1) tokarz półwyrobów spiekanych i grafitu

2) operator urządzeń do docierania i zaokrąglania płytek

18. Obsługa urządzeń podstawowych i pomocniczych w spawalniach i zgrzewalniach rur i walczaków

1) spawacz elektryczny rur i walczaków

2) spawacz gazowy rur i walczaków

3) smołowacz–owijacz rur taśmą izolacyjną

4) składacz konstrukcji rurowych

5) zgrzewacz rur ogniowo

6) operator zgrzewarki elektrycznej rur

7) gięciarz rur

8) próbowacz wyrobów na ciśnienie

9) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

20. Obsługa pieców i ich urządzeń pomocniczych

1) obsługa pieca indukcyjnego

2) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny (w halach obróbki cieplnej metali)

Odlewnie staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych i rur

21. Przygotowywanie mas formierskich i prace formierzy oraz rdzeniarzy

1) przygotowywacz mas formierskich i rdzeniarskich

2) formierz ręczny

3) zalewacz form piaskowych

4) rdzeniarz

5) modelarz w drewnie

6) modelarz w metalu

7) modelarz w tworzywach sztucznych i ceramicznych

8) rozdzielca oprzyrządowania modelowego

9) obcinacz form

10) operator urządzeń mas samoutwardzalnych

11) przygotowywacz osprzętu w odlewni

12) formierz maszynowy

13) składacz form i rdzeni

14) przygotowywacz form i kokil do zalewania

15) operator urządzeń suszących w odlewni

16) transportowy z obowiązkiem za i wyładunku

17) klasyfikator oprzyrządowania modelowego

18) sternik urządzeń regeneracji mas

19) wyrabiacz zatyczek

20) operator suszarki fluidyzacyjnej – suszarniowy

21) zbrojarz użebrowań

22) kanałowy w odlewni

23) sprzątacz w odlewni

24) przerabiacz mas formierskich i rdzeniowych

25) przerabiacz odlewniczych pokryć ochronnych

26) rozdzielca w odlewni

27) ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych

28) prace przy produkcji czernideł, pokryć grafitowych do form i rdzeni, pyłu koksowego i rozluźniaczy

29) płukanie piasku kwarcowego i obsługa urządzeń do płukania piasku

30) prace przy produkcji spoiw olejowych i koloidalnych

31) prace przy produkcji nadstawek egzotermicznych i zasypek samosmarujących

32) prace przy produkcji glazury wlewnicowej i przerobie piasku kwarcowego w kopalniach piasku

33) obsługa urodzeń do produkcji soli hartowniczych sypkich i topionych

34) prace przy produkcji bentonitu, piasków otaczanych, zasypek dla hutnictwa i spoiw suchych

35) obsługa urządzeń przy produkcji rafinatorów, kitów i topników

22. Obsługa żeliwiaków, rozlewni i ich urządzeń pomocniczych

1) wytapiacz

2) przygotowywacz materiałów wsadowych

3) wsadowy – załadowywacz żeliwiaka

4) zalewacz

5) operator urządzeń pomocniczych w odlewni

6) ślusarz w odlewni

7) ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych

8) sprzątacz pomieszczeń odlewniczych

9) wsadowy

10) wagowy

11) kadziowy

12) robotnik transportowy

13) ładowacz wsadu

14) operator kokilki i urządzeń odlewniczych

15) robotnik obsługi stanowisk i urządzeń odlewniczych

23. Wybijanie, oczyszczanie i wykańczanie odlewów

1) wybijacz odlewów z form i rdzeni

2) oczyszczacz odlewów

3) wykańczacz odlewów

4) wyżarzacz odlewów

5) próbowacz wyrobów (odlewów) na ciśnienie

6) operator urządzeń suszących w odlewni

7) traser odlewów

8) wypalacz wad powierzchniowych

9) naprawiacz wad odlewów

10) smołowacz odlewów

11) operator maszyn do obróbki wiórowej odlewów żeliwnych

Produkcja tlenku cynku i cynku

26. Obsługa pieców prażalniczych i spiekalnych, młynów, suszarni i urządzeń sortujących, odpylni oraz urządzeń pomocniczych

1) aparatowy produkcji kwasu siarkowego

2) operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

3) ługowniczy metali nieżelaznych

33. Obsługa wanien elektrolitycznych

1) badacz elektrod

2) badacz ługu

3) monter głowic elektrodowych

Produkcja oraz przetwórstwo ołowiu i kadmu

36. Produkcja, przetwórstwo ołowiu oraz powlekanie ołowiem, ołowiowanie blach ocynkowanych

1) wytapiacz metali nieżelaznych

2) ołowiowacz blach ocynkowanych

3) odlewnik

4) powlekacz – metali na gorąco

5) smarowacz płyt akumulatorowych

6) wytłaczacz powłok z metali nieżelaznych

7) inni pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy produkcji i przetwórstwie ołowiu

Produkcja miedzi i odzysk metali

38. Przerób złomu metali w zakładach hutniczych

1) sortowacz złomu

2) kontroler złomu

3) klasyfikator złomu

4) sortowacz metali nieżelaznych

5) obsługa kafaru

6) operator łamacza szyn

Odlewnie metali nieżelaznych i ich stopów

43. Obsługa pieców rafinacyjnych, topielnych, formierni urządzeń odpylających i odlewniczych

1) rdzeniarz

2) formierz

3) zalewacz kokil

4) wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych

5) oczyszczacz odlewów

6) operator urządzeń odpylające-klimatyzacyjnych

7) operator urządzeń przygotowania wsadu

8) odlewacz wlewków sposobem statycznym, półciągłym i ciągłym

9) odlewnik

10) zalewacz form

11) ustawiacz maszyn i sprzętu odlewniczego

12) wybijacz form i rdzeni

13) wylewacz panewek

14) pracownik transportu w odlewni

15) wykańczacz odlewów

16) sprzątacz produkcyjny

Przeróbka plastyczna metali

44. Obsługa pieców do podgrzewania i obróbki cieplnej

1) nagrzewacz

2) wyżarzacz – piecowy

3) piecowy nagrzewania wsadu

45. Obsługa agregatów do walcowania, tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykańczającymi

1) operator pras, tłoczarz

2) operator urządzeń prostarki, ciągarki i wyciągarki

3) wykańczacz wyrobów i półwyrobów

4) operator urządzeń tłoczących

5) nastawiacz maszyn i agregatów produkcyjnych

6) krajacz metali

7) gięciarz rur

8) nożycowy nożyc gilotynowych taśm i folii

9) prostowacz

10) robotnik transportowy

46. Obsługa urządzeń do trawienia

1) operator urządzeń do wytrawiania i natłuszczania półwyrobów

2) oczyszczacz chemiczny

3) wytrawiacz

Produkcja uboczna metali i chemikalii

47. Produkcja talu, proszków metali i niemetali oraz wyrobów spiekanych z tych proszków

1) rozpylacz metali

2) wytapiacz metali nieżelaznych

3) aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien

4) elektrolizerowy metali nieżelaznych

5) ługowniczy metali nieżelaznych

Produkcja elektrod węglowych, węgla aktywnego i katalizatorów

61. Obróbka końcowa elektrod węglowych

1) tokarz, frezer i strugacz wyrobów węglowych

2) monter

3) traser wyrobów węglowych

4) operator mechanicznej obróbki elektrod

Prace różne w hutnictwie i w przemyśle metalowym

67. Obsługa pieców grzewczych i obróbka cieplna, transport materiałów na gorąco oraz transport wewnętrzny między stanowiskami pracy w wydziałach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie

1) odlewnik metali nieżelaznych

2) hartownik

3) piecowy nagrzewania wsadu

4) piecowy – wyżarzacz obróbki cieplnej

5) kierowca pojazdów transportu wewnętrznego

6) transportowy z obowiązkiem za i wyładunku

7) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

8) palacz piecowy

9) prostowacz wyrobów na gorąco

10) operator i pomocnik operatora urządzeń przeładunkowych

11) ładowacz – spinacz

12) wydawca wyrobów hutniczych

13) maszynista – operator paczkarki

14) opalacz

15) instalator rur – ślusarz

16) ładowacz wsadu

17) wykuwacz żużla z pieców

18) operator samojezdnych urządzeń transportowych

69. Tłoczenie gwoździ, nitów oraz obsługa automatów do produkcji drutu kolczastego lub wyrobów z drutu

1) obsługa automatów do produkcji drutu kolczastego i wyrobów z drutu

71. Metalizowanie natryskowe

1) metalizator natryskowy

72. Malowanie minią

1) malarz minią

2) malarz antykorozyjny

73. Emaliowanie

1) metalizator natryskowy

2) lakiernik – emaliernik

3) robotnik transportowy

4) mielarz emalii

74. Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi

1) izoler

2) malarz

3) operator maszyn i urządzeń

75. Obsługa stanowisk ogniowych w produkcji żarówek, świetlówek, lamp radiowych itp.

1) formierz rur neonowych i pomoc formierza

2) operator urządzeń próżniowych

3) spawacz szkła

76. Prace w hartowniach, wytrawialniach, ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem

1) galwanizer

2) powlekacz metalami na gorąco

3) wytrawiacz

4) polerownik

5) anodowacz

6) ustawiacz – konserwator kąpieli galwanicznych

7) ocynkowacz

8) ocynowacz

9) kadmowacz

10) oksydowacz

11) operator urządzeń wytrawialni

12) hartownik

13) robotnik transportu

14) operator linii hartowniczej drutów i elementów złącznych

15) sprzątacz produkcyjny

77. Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywami sztucznymi

1) powlekacz metalami kolorowymi na gorąco

2) operator agregatu do powlekania metalami na gorąco

3) powlekacz blach

4) operator ciągu powlekania wyrobów hutniczych

5) operator aparaturowy

6) powlekacz tworzywami sztucznymi

7) fluidyzator

8) powlekacz chemicznymi warstwami ochronnymi

9) wykładacz izolacji, kabli i przewodów

78. Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz polerowanie mechaniczne

1) szlifierz–ostrzarz

2) szlifierz konstrukcji metalowych

3) szlifierz wałków i otworów

4) szlifierz, krajacz metali tarczą ścierną

5) polerowacz

6) biaksiarz

7) ślusarz – wyrównywacz tarcz szlifierskich

8) nacinacz pilników

9) docieracz maszynowy

79. Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych i zakładowych oraz obsługa młotów mechanicznych

1) kowal i pomocnik kowala

2) kowal konstrukcji stalowych

3) operator linii profilowania

4) gięciarz maszynowy – prostowacz

5) operator kuźniarek

80. Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór

1) oczyszczacz mechaniczny

2) śrutowacz

3) piaskowacz

4) operator śrutownika (piaskowacz)

81. Praca w hamowniach przy próbach silników spalinowych

1) monter mechanik silników spalinowych x/

2) ślusarz – monter x/

3) elektryk x/

4) hamownik

x/ prace w hamowniach i montowniach, w których stale prowadzone są próby silników spalinowych

82. Prace ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern

1) ślusarz konstrukcji metalowych

2) ślusarz (monter) zatrudniony przy remontach wewnętrznych kotłów i cystern

83. Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych

1) blacharz

2) lutowacz

3) ślusarz – monter

4) napawacz ołowiem

84. Obsługa, remont prostowników i aparatury rtęciowej, ich opróżnianie, oczyszczanie i napełnianie rtęcią

1) operator

2) ślusarz remontowy

86. Obsługa suwnic

1) suwnicowy

2) operator dźwigów wieżowych

3) podsuwnicowy, hakowy xx/

4) ślusarz remontowy suwnic x/

5) elektryk remontowy suwnic x/

x/ praca na wysokości

xx/ praca w pomieszczeniach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie

89. Prace przy wytwarzaniu ogniw galwanicznych

1) mieszacz elektrolitów

2) mieszacz asfaltu

3) zalewacz ogniw i baterii

4) monter ogniw i baterii

5) wytapiacz elektrod z chlorku srebra

6) sprzątacz produkcyjny

90. Prace wykonywane bezpośrednio przy budowie i remoncie statków na stanowiskach znajdujących się na tych statkach, pochylniach, dokach i przy nabrzeżach

1) geodeta zatrudniony bezpośrednio przy budowie i remoncie statków

Dział IV. W chemii

1. Produkcja chlorowców i związków chlorowcopochodnych nieorganicznych

1) powlekacz metalami na gorąco (elektrod grafitowych)

2) tokarz (obróbka elektrod grafitowych)

3) frezer (obróbka elektrod grafitowych)

4) robotnik transportowy

2. Wydobywanie, produkcja i obróbka siarki oraz produkcja nieorganicznych i organicznych związków siarki

1) operator spycharki

11Produkcja gazów technicznych i napełnianie butli gazami technicznym

1) aparatowy

2) operator pomp i sprężarek

3) maszynista stacji pomp i sprężarek

4) robotnik transportowy

5) ślusarz remontu i legalizacji butli

6) robotnik magazynowy

7) sprzątacz w hali produkcyjnej

17. Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskoli

1) formierz tworzyw i żywic

2) operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych

3) wtryskarkowy (w przemyśle)

4) wytłaczarkowy (w przemyśle)

5) operator pras (w przemyśle)

6) zestawiacz mieszanek i roztworów

7) krajacz

8) szlifierz tworzyw

9) operator formowania warstwowego

10) konfekcjoner wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (w przemyśle)

11) modelarz tworzyw i żywic

12) kalandrowy

13) tokarz tworzyw

14) frezer tworzyw

15) operator urządzeń powlekających

16) operator urządzeń zgrzewających

17) sprzątacz w hali produkcyjnej

19. Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej oraz jej produktów

1) robotnik magazynowy (wydawca smarów i materiałów pędnych)

2) robotnik transportowy

3) agent stacji paliw (zatrudniony przy rozlewie paliw)

20. Produkcja i przetwórstwo kauczuku oraz produkcja surowców, półproduktów i Środków pomocniczych stosowanych do produkcji i przetwórstwa kauczuku

1) konfekcjoner wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

2) aparatowy

3) operator pras

4) operator urządzeń chłodniczych

5) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

6) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

7) zestawiacz mieszanek i roztworów

8) monter aparatury chemicznej (czyściciel)

9) robotnik transportowy

21. Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych, ebonitowych oraz półproduktów i środków pomocniczych do tych wyrobów, produkcja sadzy

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) walcownik

4) kalandrowy

5) krajacz

6) wtryskarkowy

7) operator pras

8) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

9) konfekcjoner wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

10) operator urządzeń powlekających

11) operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych

12) przygotowywacz osprzętu urządzeń formujących

13) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

14) operator urządzeń myjących (w procesie technologicznym)

15) operator urządzeń zgrzewających (w przemyśle)

16) operator urządzeń do zdejmowania wyrobów

17) tłoczarz w metalu (w produkcji wyrobów gumowych)

18) sprzątacz w hali produkcyjnej

19) wulkanizator

22. Produkcja włókien chemicznych, półproduktów do wyrobu włókien chemicznych oraz innych produktów wytwarzanych na tej samej bazie co włókna chemiczne, produkcja i przetwórstwo włókien szklanych, produkcja folii podłożowej i taśmy magnetycznej

1) krajacz

27. Produkcja materiałów wybuchowych, środków strzałowych, elementów do środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowanie

1) tokarz

31. Produkcja acetylenu i przemysłowy przerób acetylenu

1) aparatowy

38. Prace antykorozyjne i termoizolacyjne urządzeń i instalacji technologicznych

1) piaskowacz

2) wytrawiacz

3) oczyszczacz

4) szlifierz

5) ślusarz remontowy

6) układacz wykładzin (przy użyciu kitów i klejów organicznych)

7) spawacz tworzyw sztucznych

8) malarz

9) wykładacz urządzeń tworzywami sztucznymi i gumą

10) wykładacz wyrobów metalowych tworzywami kwaso i zasadoodpornymi

11) monter izolacji ciepłochronnych

12) ślusarz–izolarz kotłów azbestem pylistym

13) monter izolacji antykorozyjnych i antywilgociowych

39. Oczyszczanie albo naprawianie aparatów lub pojemników (np. cystern, zbiorników itp.) po produktach żrących i parzących oraz prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych

1) czyściciel cystern i zbiorników (pojemników)

2) czyściciel (kotłów, aparatów, kanałów itp.)

3) ślusarz remontowy

4) ślusarz narzędziowy

5) ślusarz

6) malarz

7) murarz

8) cieśla

9) stolarz

40. Prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych – pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych

1) operator pomp i sprężarek

2) operator ładowarki*

3) operator koparki

4) suwnicowy

5) operator podnośnika

6) operator wózka

7) maszynista żurawia wieżowego

8) robotnik transportowy

9) robotnik magazynowy

10) robotnik składowy

11) sprzątacz magazynów

Dział V. W budownictwie i produkcji materiałów budowlanych

1. Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach

1) monter urządzeń instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

2) monter urządzeń instalacji ogrzewczych i sanitarnych

3) monter konserwator sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – kanalarz

4) monter konserwator sieci wodociągowej

5) kopacz

6) monter izolacji termicznych

7) murarz (w zakresie robót kanałowych lub w zakresie robót regulacyjnych)

8) operator przecisku

9) betoniarz – zbrojarz (np. betoniarz melioracyjny)

10) cieśla

11) palowy pali wierconych

12) studniarz–wiertacz

13) betoniarz–zbrojarz

14) robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich wykopach

2. Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych

1) monter urządzeń i konstrukcji metalowych (np. monter urządzeń ślizgowych i osprzętu kominowego)

2) murarz (np. murarz kominów przemysłowych)

3) zbrojarz–betoniarz

4) cieśla

5) malarz konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych

6) cieśla geodezyjny (np. przy budowie wież triangulacyjnych)

7) ślusarz wykonujący prace na wysokości

8) elektromonter instalacji linii i urządzeń elektroenergetycznych (np. elektryk – konserwator)

9) robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokości

3. Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych

A. Maszyniści robót ziemnych

1) maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych

2) maszynista pogłębiarek zgarniarki jednonaczynioniowej i wielonaczyniowej

3) maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych

4) maszynista kompaktora

B. Maszynista maszyn transportu pionowego

1) maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsienicowych

2) maszynista żurawi wieżowych

3) maszynista żurawi kolejowych

4) maszynista żurawi stałych i suwnic (montażowych)

C. Maszynista maszyn drogowych

1) maszynista walców drogowych

2) maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych

3) maszynista zespołów maszyn do rozścielania mas bitumicznych i mas betonowych

4) maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

D. Maszyniści maszyn różnych

1) maszynista kafara

2) maszynista wy ładowarek wagowych

4. Prace zbrojarskie i betoniarskie

1) zbrojarz

2) zbrojarz prefabrykatów

3) betoniarz

4) zestawiacz surowców i mieszanek (np. operator – betoniarz)

5. Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości

1) monter urządzeń i konstrukcji metalowych

2) monter konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych

3) cieśla

6. Prace malarskie konstrukcji na wysokości

1) malarz (np. malarz konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych)

7. Prace przy wykonywaniu konstrukcji nabrzeży, falochronów oraz innych budowli hydrotechnicznych w nawodnionych wykopach lub na styku woda – ląd

1) palowniczy

2) kesoniarz

3) cieśla (kopacz)

4) betoniarz – zbrojarz

5) tamiarz

6) robotnik budowlany

7) murarz

8) izolarz

9) monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych

10) monter instalacji technologicznych

8. Prace cykliniarskie

1) robotnik budowlany

9. Prace dekarskie

1) blacharz – dekarz

2) robotnik budowlany

10. Prace kamieniarskie

1) kamieniarz budowlany (np. kamieniarz obróbki ręcznej i mechanicznej)

2) robotnik budowlany

3) brukarz

11. Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych

1) zestawiacz surowców i mieszanek (np. zestawiacz surowców mineralnych, przygotowywacz surowców szamotowych, zestawiacz mieszanki wapienno-piaskowej, zestawiacz mieszanki wyrobów ogniotrwałych izolacyjnych, lasowacz mieszanki wapienno-piaskowej)

2) młynowy surowców mineralnych

3) formowacz (np. formowacz wyrobów ogniotrwałych, formowacz wyrobów ceramicznych, odlewacz wyrobów ceramicznych, przerabiacz masy, przerabiacz surowców keramzytu i glinoporytu)

4) operator urządzeń formujących (np. maszynista urządzeń formujących wsad)

5) operator urządzeń obróbczych (np. maszynista urządzeń kruszących i rozdrabniających, szlifierz ceramiki)

6) wypalacz (np. ustawiacz wózków, ustawiacz wyrobów, ustawiacz ceramiki w piecach, zestawiacz wyrobów ceramiki budowlanej z wózków pieca tunelowego, wypalacz ceramiki)

7) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych wykonujący stale prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów ceramicznych lub materiałów ogniotrwałych (np. zatacznik, wytacznik, dołowacz masy)

15. Prace przy produkcji betonu kruszywowego

1) zestawiacz surowców i mieszanek

2) betoniarz prefabrykacji

3) operator urządzeń formujących (np. stołu wibracyjnego)

4) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji betonu kruszywowego – smarownik form

16. Prace przy produkcji wapna

1) młynowy surowców mineralnych

2) zestawiacz surowców i mieszanek

3) maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

4) maszynista maszyn obróbczych

5) wypalacz (np. wypalacz wapna)

6) aparaturowy

7) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wapna

18. Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń

1) palacz (np. palacz w urządzeniach suszących)

2) wypalacz (np. wypalacze wapna)

3) palacz pieca grzewczego

4) popielarz

5) suszarniowy

20. Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowywanie masy dolomitowej

1) wypalacz ceramiki budowlanej w piecach o ruchu ciągłym ,

2) wypalacz ceramiki budowlanej w piecach tunelowych

3) ustawiacz ceramiki w piecach

4) wytacznik

5) zatacznik

Dział VI. W leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym

1. Prace drwali

1) drwal

2) drwal–operator maszyn i urządzeń leśnych

3) pilarz (wyrzynacz drewna okrągłego)

2. Prace przy zrywce i wywózce drewna z lasu

1) wozak, zrywkarz

2) ładowacz (zatrudniony przy za i wyładunku drewna)

3. obsługa urządzeń do mechanicznego rozdrabniania drewna (produkcja zrębków)

1) rębakowy drewna

2) operator urządzeń rębalni drewna

5. Impregnowanie drewna metodą dyfuzyjną i ręczną oraz wybielanie wikliny

1) operator urządzeń impregnacyjnych

7. Prace w klejowniach z użyciem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne

1) przygotowywacz klejów

2) klejarz

3) tapicer (klejenie formatek tapicerskich)

8. Politurowanie ręczne.

1) politurownik – polerowacz powłok lakierowanych

Dział VII. W przemyśle lekkim

1. Obróbka surowców włókienniczych i ich przędzenie

1) robotnik transportu wewnętrznego

2) konserwator maszyn i urządzeń

3) nastawiacz maszyn

4) lakiernik płyt

5) piłowy

6) szlifierz płyt

7) sprzątacz sal produkcyjnych

6. Prace w oddziałach płyt i kształtek tapicerskich oraz impregnacja wyrobów technicznych

1) wulkanizator

2) tapicer

7. Produkcja tkanin powlekanych, gumowanych i wyrobów z tych tkanin

1) przygotowywacz mieszanek chemicznych

2) wulkanizator

3) szwacz maszynowy wyrobów i sprzętu technicznego (przy zszywaniu tkanin, powlekaniu i przeprowadzaniu przez urządzenia produkujące)

4) kaletnik

5) kaletnik – modelarz

6) klejarz

7) krojczy

8) okuwacz

9) wykańczalnik wyrobów

10) zdobnik wyrobów

13. Prace przy przygotowywaniu klejów toksycznych i innych środków chemicznych do produkcji wyrobów przemysłu skórzanego

1) przygotowywacz mieszanek chemicznych

2) klejarz

14. Prace związane ze szlifowaniem, klejeniem i wykańczaniem wyrobów przemysłu skórzanego

1) prasowacz wyrobów przy użyciu urządzeń.

2) rymarz przy ręcznym szyciu i formowaniu wyrobów

Dział VIII. W transporcie i łączności

Transport

1. Ciężkie prace za- i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących w transporcie

1) ładowacz

2) robotnik przeładunkowy

3) robotnik magazynowy

4) operator maszyn, urządzeń i sprzętu przeładunkowego

2. Prace kierowców samochodów ciężarowych, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów

1) kierowca samochodu ciężarowego (pojazdu członowego i specjalnego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym co najmniej 3,5 tony

2) kierowca autobusu o liczbie miejsc siedzących powyżej 15

3) kierowca trolejbusu

4) motorniczy tramwajów

5) kierowca ciągnika samochodowego balastowego

3. Prace kierowców ciągników lub pojazdów gąsienicowych

1) kierowca ciągnika

2) kierowca pojazdu gąsienicowego

5. Prace na statkach żeglugi śródlądowej (pracownicy zaliczani do personelu pływającego, z wyjątkiem zatrudnionych sezonowo)

1) marynarz

2) nawigator

3) maszynista urządzeń pływających

4) mechanik siłowni statku technicznego

5) motorzysta

6) stermotorzysta

7) sternik

8) szyper

9) monter mechanik silników spalinowych na obiektach pływających

12. Prace na statkach żeglugi powietrznej oraz prace związane z bezpośrednią obsługą samolotów na płycie lotniska

1) nawigator fotogrametryczny na statkach żeglugi powietrznej

2) fotooperator pokładowy na statkach żeglugi powietrznej

13. Prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związanych z utrzymaniem, ruchu pociągów

1) dyżurny ruchu

2) nastawniczy

3) ustawiacz pociągów

4) kierownik pociągu

5) zwrotniczy

6) manewrowy

7) maszynista i jego pomocnik – parowozów, lokomotyw spalinowych, lokomotyw elektrycznych, przesuwnicy wagonów, palacz parowozów

8) kierowca drezyny motorowej

16. Prace czyścicieli palenisk, popielników i dymnic parowozowych

Łączność

18. Prace radiotelegrafistów, radiotelefonistów, telegrafistów i teletypistów oraz operatorów kontroli emisji radiowej

1) telegrafista

2) teletypista (maszynista dalekopisu)

3) telemonter (obsługa dalekopisu)

4) monter urządzeń radiokomunikacyjnych/obsługa dalekopisu)

20. Montaż, konserwacja i remont kabli oraz telefonicznych linii napowietrznych

1) elektromonter linii kablowych

2) monter linii kablowych

3) monter – konserwator urządzeń telekomunikacyjnych

4) monter – konserwator urządzeń radiokomunikacyjnych

Dział IX. W gospodarce komunalnej

1. Prace w kanałach ściekowych

1) monter–konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – kanalarz, wykonujący prace bezpośrednio w kanałach lub przy ściekach

2) konserwator urządzeń (obiektów) wodnych i kanalizacyjnych, wykonujący pracę w kontakcie z wodą, środkami chemicznymi i ściekami

3) operator samochodów specjalnych do czyszczenia wpustów i sieci kanalizacyjnej bezpośrednio uczestniczący w operacji czyszczenia (poza kabiną samochodu)

2. Oczyszczanie ścieków i filtrów otwartych

1) monter–konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – kanalarz, wykonujący prace bezpośrednio w kanałach lub przy ściekach

2) maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków wykonujący prace w warunkach uniemożliwiających zapewnienie wydzielonego pomieszczenia – dyspozytorni

3) operator urządzeń oczyszczalni ścieków, wykonujący prace bezpośrednio przy urządzeniach i ściekach

4) aparatowy uzdatniania wody (np. przy pomocy chloru, ozonu i koagulantów)

5) operator filtrów otwartych

6) robotnik filtrowy

7) robotnik obsługi poletek osadu i złóż filtracyjnych

8) maszynista stacji pomp wodociągowych – wykonujący prace w warunkach uniemożliwiających zapewnienie wydzielonego pomieszczenia – dyspozytorni

3. Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych z nieczystości miejskich

1) maszynista spycharek i ciągników

2) ładowacz nieczystości stałych i płynnych

3) robotnik wysypiska

4) robotnik zlewni nieczystości

5) maszynista ładowarek jednonaczyniowych

6) robotnik kompostowni

4. Prace asfalciarzy oraz przy gotowaniu asfaltu

1) maszynista zespołu maszyn do produkcji mas asfaltowych

2) dozowacz składników mas asfaltowych

3) maszynista skrapiarek do nawierzchni asfaltowych

4) maszynista zespołu maszyn do rozścielania mas asfaltowych

5) rozkładacz mas asfaltowych

6) maszynista remontów nawierzchni

7) gotowacz asfaltu lanego

5. Prace bitumiarzy oraz przy produkcji asfaltobetonu

1) maszynista skrapiarek do nawierzchni bitumicznych

2) maszynista zespołu maszyn do rozścielania mas bitumicznych

3) maszynista walców drogowych

4) rozkładacz mas bitumicznych

5) maszynista zespołu maszyn do produkcji mas bitumicznych

6) dozowacz składników mas bitumicznych

7) maszynista ładowarek jednonaczyniowych (lub wielonaczyniowych)

8) maszynista spycharek i ciągników

9) laborant w zakresie ekstrakcji nawierzchni bitumicznych w wytwórni mas bitumicznych

6. Prace brukarzy

1) brukarz

2) konserwator nawierzchni betonowych i kamiennych

7. Prace kominiarzy

1) kominiarz

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

1. Prace przy zakładaniu urządzeń melioracyjnych

1) betoniarz melioracyjny

2) monter rurociągów

3) monter urządzeń melioracyjnych

4) kopacz

5) murarz

6. Produkcja suchego lodu

1) aparatowy produkcji suchego lodu i ciekłego CO2

2) filtrowy stacji oczyszczania CO2

3) maszynista chłodniczy

4) odbieracz suchego lodu i butli CO2

5) napełniacz butli CO2

6) operator generatorów lodu sztucznego

7) prasowacz suchego lodu

8) robotnik magazynowy

9) monter urządzeń i instalacji chłodniczych

7. Praca w chłodniach składowych i przyzakładowych o temperaturze wewnętrznej poniżej 0°C

1) maszynista chłodniczy

2) monter urządzeń i instalacji chłodniczych

Dział XI. W przemyśle poligraficznym

1. Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form drukowanych ze stopu drukarskiego

1) składacz ręczny

2) odlewacz czcionek

3) korektor

2. Procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych

1) operator monitora ekranowego

2) operator optycznego czytnika tekstów (z monitorem ekranowym)

3) programista fotoskładu (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)

4) naświetlacz składu fotograficznego (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)

5) składacz fotoskładu (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)

3. Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych

1) preparator form offsetowych

2) fotochemik

3) rysownik litograficzny

4) retuszer offsetowy

5) retuszer

6) montażysta klisz chemigraficznych

7) montażysta offsetowy

8) kopista offsetowy

9) kopista form drukowych

10) preparator światłodrukowy

11) operator kserografu (przy utrwalaniu np. trójchloroetylenem)

12) szlifierz płyt offsetowych

13) pomocnik ogólnowydziałowy

4. Drukowanie i uszlachetnianie druków

1) maszynista maszyn typograficznych arkuszowych

2) maszynista maszyn typograficznych zwojowych

3) maszynista maszyn offsetowych arkuszowych

4) maszynista maszyn offsetowych zwojowych

5) maszynista pras do próbnych odbitek litooffsetowych

6) przedrukarz litograficzny

7) operator maszyn offsetowych, arkuszowych

8) operator maszyn offsetowych zwojowych

9) nakładać z na maszynach drukujących

10) odbieracz na maszynach drukujących

11) aklimatyzator papieru

12) pomocnik ogólnowydziałowy

5. Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składania (łamania) arkuszy papieru, krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach

1) introligator przemysłowy

2) krajacz folii i tworzyw sztucznych

3) maszynista maszyn introligatorskich

4) maszynista maszyn do sklejania

5) operator maszyn do krajania wzdłużnego

6) operator maszyn introligatorskich

7) preparator wyrobów introligatorskich

8) formowacz wyrobów z tworzyw sztucznych (w przemyśle poligraficznym)

9) zgrzewacz wyrobów (w przemyśle poligraficznym)

10) pomocnik ogólnowydziałowy (w dziale introligatorni)

Dział XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej

6. Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych

1) laborant

2) asystent

3) specjalista

4) inspektor ochrony środowiska – próbkobiorca

5) technik

Dział XIII. W zespołach formujących szkło

8. Gięcie szkła

1) gięciarz szkła

10) Szlifowanie szkła

1) szlifierz szkła

13. Krojenie szkła

1) krajacz szkła

16. Produkcja luster

1) podlewacz luster

26. Galwanizowanie wyrobów szklanych

1) galwanizer wyrobów szklanych

Dział XIV. Prace różne

1. Prace nie zautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego

1) maszynista kotłów – palacz

2) maszynista urządzeń nawęglania

3) palacz i pomocnik palacza

4) rusztowy

5) popielarz

6) odżużlacz

2. Prace oczyszczaczy przemysłowych kotłów parowych lub wodnych

1) popielarz – oczyszczacz urządzeń energetycznych

2) żużlowy

3) oczyszczacz mechaniczny

4) ślusarz remontowy

3. Prace wykonywane w warunkach zwiększonego lub zmniejszonego ciśnienia

1) nurek

2) kesoniarz

4. Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia

1) operator rentgena

2) laborant i inni pracownicy zatrudnieni w laboratoriach wyposażonych w aparaturę izotopową i rentgenowską

3) operator i konserwator urządzeń izotopowych

4) operator stanowisk laboratoryjnych i układów otwartych wytwarzających pole elektromagnetyczne

5. Prace szczególnie obciążające narząd wzroku i wymagające precyzyjnego widzenia – w kartografii, montażu mikroelementów wymagającego posługiwania się przyrządami optycznymi oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych

1) rysownik kartograficzny

2) kartograf rysownik

3) kartograf redaktor

4) obserwator na fotogrametrycznych przyrządach dwuobrazowych

5) fotograf reprodukcji kartograficznej

6) monter elementów półprzewodnikowych

7) operator mikroskopów i monitorów ekranowych

9. Bezpośrednia obsługa stacji sprężarek

1) maszynista sprężarek

2) maszynista pomp

3) operator hydroforów

10. Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków

1) murarz

2) pomocnik murarza

3) murarz pieców i urządzeń przemysłowych

4) murarz pieców i urządzeń odlewniczych

5) murarz kominów przemysłowych

6) murarz kotlarz

7) cieśla (przy remontach pieców i agregatów hutniczych)

11. Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C

1) suszarniowy

2) konserwator suszarni

12. Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym

1) spawacz elektryczny

2) spawacz gazowy

3) przepalacz gazowo-plazmowy i gazowy

4) zgrzewacz

5) operator automatu do spawania kształtowników

6) operator urządzenia wielopalnikowego do cięcia tlenowego

7) wypalacz elektroiskrowy rowków

8) wycinacz

9) drążacz

10) przepalacz złomu palnikiem

11) sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy

12) pracownicy zatrudnieni w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk spawalniczych w wydziałach spawalniczych x/

x/ stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

13. Prace w akumulatorniach: opróżnianie, oczyszczanie i wymiana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowianych

1) elektromechanik akumulatorowy

2) ładowacz akumulatorów

3) monter instalacji baterii akumulatorowych

4) elektromonter akumulatorów i baterii

5) konserwator akumulatorowy

6) ślusarz naprawy akumulatorów

7) smarowacz płyt akumulatorowych

8) monter akumulatorów

9) oczyszczacz płyt akumulatorowych

10) przygotowywacz elektrolitu

11) sprzątacz produkcyjny

14. Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych

1) mechanik

2) ślusarz – monter przy próbach aparatury paliwowej silników spalinowych

16. Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych

1) mechanik zatrudniony wyłącznie w kanałach remontowych

2) elektromonter zatrudniony wyłącznie w kanałach remontowych

3) smarownik pojazdów (wymiana oleju) zatrudniony wyłącznie w kanałach remontowych

17. Lakierowanie ręczne lub natryskowe – nie zhermetyzowane

1) lakiernik ręczny

2) lakiernik natryskowy

3) malarz farbami zawierającymi substancje toksyczne

4) mieszacz farb i lakierów

5) szlifierz wyrobów lakierowanych

6) oczyszczacz wyrobów lakierowanych

18. Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych

1) krajacz na nożycach młoteczkowych

2) obsługa młota pneumatycznego

3) sprężarkowy

4) dłutowacz z urządzeniem pneumatycznym

5) oczyszczacz

6) nitowacz młotkami pneumatycznymi

7) szlifierz szlifierkami pneumatycznymi

8) operator narzędzi i urządzeń udarowych

9) taraniarz

10) betoniarz prefabrykatów

11) operator – betoniarz

12) maszynista kafara i pomocnik maszynisty

13) monter torów i rozjazdów (torowy)

14) kamieniarz obróbki kamienia urządzeniami udarowymi

23. Prace funkcjonariuszy pożarnictwa

1) funkcjonariusze pożarnictwa

24. Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku zaliczonym do stanowiska, na którym wykonywane są prace w szczególnych warunkach x/

x/ stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

25. Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach zaliczonych do stanowisk, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach x/

x/ stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

WYKAZ B

Dział IV. Prace różne

5. Prace nurków

1) nurek

2) kesoniarz

Załącznik 2. [WZÓR – ŚWIADECTWO WYKONYWANIA PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH]

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dn. 1 lipca 1983 r.

WZÓR ŚWIADECTWO WYKONYWANIA PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »