| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie likwidacji Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Likwiduje się jednostkę budżetową Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Centrum”, utworzone decyzją Nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Dz. Urz. Min. Prac i Pol. Społ. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.2)).

2. Termin otwarcia likwidacji Centrum wyznacza się na dzień 12 stycznia 2016 r.

3. Termin zakończenia likwidacji (dzień likwidacji) wyznacza się na dzień 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

1. W okresie likwidacji Centrum działa pod nazwą „Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji”.

2. Do dnia zakończenia likwidacji Centrum prowadzi dotychczasową działalność, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zadania Ministra realizowane przez Centrum na podstawie odrębnych Porozumień będą sukcesywnie przenoszone do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem''.

§ 3.

1. Czynności związane z likwidacją Centrum dokona Likwidator działający na podstawie odrębnej umowy zawartej z Ministrem, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Nadzór nad wykonywaniem czynności likwidacyjnych przez Likwidatora sprawuje nadzorujący jednostkę Podsekretarz Stanu w Ministerstwie.

3. Likwidator jest obowiązany do przeprowadzenia likwidacji Centrum i podejmowania wszelkich czynności w związanych z funkcjonowaniem Centrum w likwidacji niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do:

1) otwarcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu na dzień rozpoczęcia likwidacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2) sporządzenia szczegółowego preliminarza wydatków z budżetu Centrum w dniu otwarcia likwidacji Centrum;

3) zbadania prawidłowej wyceny aktywów i pasywów ustalonej w przeddzień postawienia Centrum w stan likwidacji;

4) przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Centrum;

5) dokonania wymaganych przepisami prawa czynności z zakresu prawa pracy i ustaw szczególnych w stosunku do pracowników Centrum;

6) zawiadomienia banku prowadzącego obsługę rachunku bankowego Centrum oraz właściwych podmiotów o rozpoczęciu likwidacji Centrum;

7) niezwłocznego zawiadomienia kontrahentów Centrum o rozpoczęciu jego likwidacji;

8) sporządzenia wykazu umów cywilnoprawnych, których stroną jest Centrum;

9) ściągnięcia należności i wykonania zobowiązań Centrum wymagalnych do dnia zakończenia likwidacji Centrum;

10) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest Centrum i dokonania ostatecznego rozliczenia zobowiązań, należności lub uprawnień wynikających z tych umów albo dokonania ich cesji na rzecz Ministerstwa;

11) zewidencjonowania Porozumień z Ministerstwem na podstawie których delegowane zostały sprawy należące do właściwości określonych departamentów Ministerstwa i przedstawienie propozycji ich sukcesywnego przekazywania bez zwłoki tym komórkom;

12) zewidencjonowanie projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, których rezultaty mają być zachowane i czasu ich trwania;

13) sporządzenia wykazów innych niż określone w pkt 12 spraw dotyczących działalności Centrum, a w zakresie:

a) spraw niezakończonych – przekazania tych spraw wraz z dokumentacją właściwym departamentom Ministerstwa do dnia zakończenia likwidacji,

b) spraw zakończonych – dokonania archiwizacji dokumentów Centrum i przekazania dokumentów do archiwum Ministerstwa albo do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej;

15) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu na dzień zakończenia likwidacji w terminie nie później niż w ciągu trzech miesięcy po dniu zakończenia likwidacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

16) dokonania niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności Centrum, w tym m.in. związanych z wykreśleniem Centrum z:

a) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON,

b) ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP,

c) rejestru płatników składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

17) zamknięcia rachunków bankowych Centrum.

§ 4.

Likwidator jest obowiązany w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia do przedłożenia nadzorującemu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie harmonogramu czynności likwidacyjnych.

§ 5.

Należności oraz zobowiązania likwidowanego Centrum przejmuje Ministerstwo.

§ 6.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia likwidacji Centrum, Likwidator przedłoży Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Podsekretarza Stanu nadzorującego Centrum, sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji.

§ 7.

Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu Centrum zostanie określone w odrębnej decyzji, po uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa.

§ 8.

Z dniem zakończenia likwidacji tracą moc:

1) decyzja nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.);

2) zarządzenie nr 42 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 45).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1854.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. z 2007 r. Nr 2, poz. 10, niniejsza decyzja została zmieniona decyzją nr 1 z dnia 28 marca 2008 r. (nieopublikowana), z 2009 r. Nr 1, poz. 6 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 27.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Stolorz

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obecnie kieruje 4-osobowym zespołem we własnej Kancelarii Prawno-Podatkowej. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 r. na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Współpracuje z ok. 60 firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), ma bogate doświadczenie we współpracy i doradztwie w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej (od 2004 roku). Specjalizuje się w dwóch dziedzinach: podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczania funduszy europejskich oraz księgowość i podatki organizacji pozarządowych; ma też bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT, PIT i CIT, łącznie z prowadzeniem w tym zakresie spraw podatkowych w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku pracuje jako trener i wykładowca na szkoleniach – współpracuje w tym zakresie jako ekspert między innymi z portalem podatki. biz oraz Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »