| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie likwidacji Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Likwiduje się jednostkę budżetową Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Centrum”, utworzone decyzją Nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Dz. Urz. Min. Prac i Pol. Społ. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.2)).

2. Termin otwarcia likwidacji Centrum wyznacza się na dzień 12 stycznia 2016 r.

3. Termin zakończenia likwidacji (dzień likwidacji) wyznacza się na dzień 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

1. W okresie likwidacji Centrum działa pod nazwą „Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji”.

2. Do dnia zakończenia likwidacji Centrum prowadzi dotychczasową działalność, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zadania Ministra realizowane przez Centrum na podstawie odrębnych Porozumień będą sukcesywnie przenoszone do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem''.

§ 3.

1. Czynności związane z likwidacją Centrum dokona Likwidator działający na podstawie odrębnej umowy zawartej z Ministrem, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Nadzór nad wykonywaniem czynności likwidacyjnych przez Likwidatora sprawuje nadzorujący jednostkę Podsekretarz Stanu w Ministerstwie.

3. Likwidator jest obowiązany do przeprowadzenia likwidacji Centrum i podejmowania wszelkich czynności w związanych z funkcjonowaniem Centrum w likwidacji niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do:

1) otwarcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu na dzień rozpoczęcia likwidacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2) sporządzenia szczegółowego preliminarza wydatków z budżetu Centrum w dniu otwarcia likwidacji Centrum;

3) zbadania prawidłowej wyceny aktywów i pasywów ustalonej w przeddzień postawienia Centrum w stan likwidacji;

4) przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Centrum;

5) dokonania wymaganych przepisami prawa czynności z zakresu prawa pracy i ustaw szczególnych w stosunku do pracowników Centrum;

6) zawiadomienia banku prowadzącego obsługę rachunku bankowego Centrum oraz właściwych podmiotów o rozpoczęciu likwidacji Centrum;

7) niezwłocznego zawiadomienia kontrahentów Centrum o rozpoczęciu jego likwidacji;

8) sporządzenia wykazu umów cywilnoprawnych, których stroną jest Centrum;

9) ściągnięcia należności i wykonania zobowiązań Centrum wymagalnych do dnia zakończenia likwidacji Centrum;

10) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest Centrum i dokonania ostatecznego rozliczenia zobowiązań, należności lub uprawnień wynikających z tych umów albo dokonania ich cesji na rzecz Ministerstwa;

11) zewidencjonowania Porozumień z Ministerstwem na podstawie których delegowane zostały sprawy należące do właściwości określonych departamentów Ministerstwa i przedstawienie propozycji ich sukcesywnego przekazywania bez zwłoki tym komórkom;

12) zewidencjonowanie projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, których rezultaty mają być zachowane i czasu ich trwania;

13) sporządzenia wykazów innych niż określone w pkt 12 spraw dotyczących działalności Centrum, a w zakresie:

a) spraw niezakończonych – przekazania tych spraw wraz z dokumentacją właściwym departamentom Ministerstwa do dnia zakończenia likwidacji,

b) spraw zakończonych – dokonania archiwizacji dokumentów Centrum i przekazania dokumentów do archiwum Ministerstwa albo do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej;

15) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu na dzień zakończenia likwidacji w terminie nie później niż w ciągu trzech miesięcy po dniu zakończenia likwidacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

16) dokonania niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności Centrum, w tym m.in. związanych z wykreśleniem Centrum z:

a) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON,

b) ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP,

c) rejestru płatników składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

17) zamknięcia rachunków bankowych Centrum.

§ 4.

Likwidator jest obowiązany w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia do przedłożenia nadzorującemu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie harmonogramu czynności likwidacyjnych.

§ 5.

Należności oraz zobowiązania likwidowanego Centrum przejmuje Ministerstwo.

§ 6.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia likwidacji Centrum, Likwidator przedłoży Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Podsekretarza Stanu nadzorującego Centrum, sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji.

§ 7.

Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu Centrum zostanie określone w odrębnej decyzji, po uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa.

§ 8.

Z dniem zakończenia likwidacji tracą moc:

1) decyzja nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.);

2) zarządzenie nr 42 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 45).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1854.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. z 2007 r. Nr 2, poz. 10, niniejsza decyzja została zmieniona decyzją nr 1 z dnia 28 marca 2008 r. (nieopublikowana), z 2009 r. Nr 1, poz. 6 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 27.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »