| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 23 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 41 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodź. Prac. i Pol. Społ. poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 uchyla się ust. 3;

2) w § 9 uchyla się ust. 6;

3) w § 16 w ust. 3 po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) prowadzeniem postępowań administracyjnych.”;

4) w § 17:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Spory kompetencyjne pomiędzy departamentami rozstrzyga odpowiednio Minister albo Dyrektor Generalny w oparciu o opinie, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 22 i § 35 ust. 2 pkt 9.”;

5) w § 18 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 9,

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) wsparcie komórek organizacyjnych w wykonywaniu zadań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem realizacji programów rządowych;”,

c) uchyla się pkt 22;

6) § 20 otrzymuje brzmienie:

㤠20.

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  1. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju:

1) ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej;

2) współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi;

3) współpracy Ministra z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4) działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie i przygotowywanie projektów założeń polityki Ministra, projektów programów i strategii, koncepcji rozwiązań instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych oraz projektów stanowisk Ministra dotyczących ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej, działalności pożytku publicznego, wolontariatu, a także współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

2) koordynacja polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej (w tym współpraca z organami administracji publicznej w powyższym zakresie), a także współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

3) dokonywanie analiz i ocen oraz opiniowanie aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych, programów i strategii dotyczących ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej, a także współpracy Ministra z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi, organizacjami pozarządowymi, oraz przegląd i analizowanie tych regulacji pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym;

4) tworzenie warunków oraz wspieranie świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej przez podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne;

5) kreowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz partnerskiego i innowacyjnego podejścia w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez ekonomię społeczną i przedsiębiorczość społeczną, w tym spółdzielczość socjalną;

6) zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej przez planowanie, koordynację i realizację przebiegu procesu akredytacji, współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji procesu akredytacji;

7) monitorowanie akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz standardów usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej przez te ośrodki;

8) koordynacja współpracy Ministra z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

9) przygotowanie i monitorowanie realizacji Programu współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji;

10) nadzór nad fundacjami w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40) oraz opracowanie informacji zbiorczych w zakresie nadzoru nad fundacjami;

11) nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817);

12) prowadzenie i obsługa elektronicznego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opracowywanie informacji zbiorczych w zakresie nadzoru i kontroli nad organizacjami pożytku publicznego, w tym informacji z wykorzystania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

13) współudział w realizacji polityki spójności w latach 2014–2020, w obszarze dotyczącym wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, aktywności młodzieży, w tym w szczególności przygotowywanie projektów regulacji programowych z zakresu polityki spójności UE;

14) przygotowywanie dokumentów programowych w obszarze wspierania rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym aktualizowanie, realizowanie i sprawozdawanie z realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, innych strategii zintegrowanych oraz koordynowanie i nadzorowanie realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES);

15) budowanie i rozwój polityki młodzieżowej oraz wytyczanie kierunków działań adresowanych bezpośrednio do młodzieży;

16) projektowanie rozwiązań programowych w zakresie tematyki związanej z aktywnością społeczną młodzieży;

17) udział i organizacja procesów konsultacji publicznych, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez właściwe departamenty merytoryczne;

18) opracowywanie dokumentów programowych, zarządzanie, wdrażanie oraz sprawozdawczość w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014–2020 (P FIO);

19) zarządzanie Funduszem Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP), w tym udział w planowaniu finansowym Funduszu, sprawozdawczość oraz udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert;

20) inicjowanie i organizowanie badań, prac analitycznych oraz zarządzanie danymi statystycznymi dotyczącymi ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej, działalności pożytku publicznego i wolontariatu, oraz, w szczególności, w zakresie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione zadań zlecanych przez Ministra;

21) promowanie zasad i form współdziałania podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych z administracją rządową i samorządową;

22) merytoryczna, organizacyjna i prawna obsługa organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Ministra, w tym w szczególności:

a) Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz utworzonych w jego ramach grup tematycznych,

b) Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz utworzonych w jego ramach grup tematycznych,

c) Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz utworzonych w jej ramach zespołów stałych i doraźnych;

23) przygotowywanie opinii w obszarze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej oraz współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi;

24) przegląd i analizowanie pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym rozwiązań prawnych dotyczących ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu;

25) udział w pracach komisji sejmowych i senackich, zespołów parlamentarnych, w tym przygotowanie niezbędnych materiałów i dokumentów, a także projektów pism i odpowiedzi, w związku z posiedzeniami tych komisji i zespołów, związanych z problematyką dotyczącą ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej, działalności pożytku publicznego, wolontariatu, a także współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

26) obsługa prawna w zakresie pozostającym we właściwości merytorycznej Departamentu;

27) organizacja i obsługa spotkań Ministra z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez właściwe departamenty merytoryczne.”;

7) w § 25 w ust. 2:

a) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) koordynacja realizacji Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015–2020 oraz obsługa formalna i finansowa udzielanych w jego ramach dotacji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;

12) sprawowanie nadzoru merytorycznego, w kooperacji z właściwymi służbami wojewodów, w zakresie prawidłowego funkcjonowania uruchamianych Dziennych Domów „Senior +”;”,

b) po pkt 23 dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„24) obsługa prawna programów realizowanych w Departamencie, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu dotacji celowych;”;

8) w § 26 w ust. 2:

a) w pkt 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„22) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:”,

b) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38) obsługa Rady Pomocy Społecznej, Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz obsługa, koordynacja działań i współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych oraz współpraca z Regionalnymi Komisjami Egzaminacyjnymi;”;

9) w § 35 w ust. 2 uchyla się pkt 19;

10) w §37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Ministra realizuje zadania z zakresu wspomagania organizacyjnego Ministra. Ponadto, Biuro wykonuje i koordynuje wykonywanie określonych w odrębnych przepisach zadań Ministra z dziedziny obronności oraz zarządzania kryzysowego, a także prowadzi monitoring i koordynuje rozpatrywanie listów od osób indywidualnych oraz skarg i wniosków, w tym wnoszonych i przekazywanych przez posłów, senatorów i radnych.”,

b) w ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) monitorowanie i koordynowanie rozpatrywania listów od osób indywidualnych, a także wpływających do Ministerstwa skarg i wniosków, w tym wnoszonych przez posłów, senatorów lub radnych, z wyłączeniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;”,

c) uchyla się ust 3;

11) w § 40 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pełnienie funkcji beneficjenta dla PO WER, a także innych programów operacyjnych i grantów, realizowanych na rzecz departamentów Ministerstwa;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wsparcie na wniosek właściwych merytorycznie departamentów przy przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów pozakonkursowych w ramach PO WER oraz innych programów, funduszy i grantów;”,

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) prowadzenie bazy danych na temat prac badawczych i analitycznych, w tym ekspertyz prowadzonych lub zlecanych przez poszczególne departamenty merytoryczne;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »