| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury Budownictwa

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się, co następuje:

§ 1.
Minister Infrastruktury i Budownictwa – Andrzej Adamczyk (M), zwany dalej „Ministrem”:

1) kieruje działalnością Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki jego polityki;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2.
Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) akceptowanie projektów założeń do projektów ustaw, projektów ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz projektów strategii, programów i polityk, kierowanych przez Ministra do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

2) podpisywanie:

a) rozporządzeń Ministra oraz rozporządzeń wydawanych wspólnie z innymi ministrami albo w porozumieniu z innym ministrem, z zastrzeżeniem § 3 pkt 1,

b) aktów normatywnych innych niż wymienione w lit. a, w szczególności zarządzeń i innych aktów wewnętrznych Ministra,

c) korespondencji kierowanej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa i Wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz korespondencji do innych członków Rady Ministrów i wojewodów, posłów i senatorów – w sprawach o szczególnym znaczeniu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – do Sekretarza Rady Ministrów;

3) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

4) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów;

5) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Gabinetu Politycznego Ministra.

§ 3.
Sekretarz Stanu Kazimierz Smoliński (MKS):

1) podpisuje w zastępstwie Ministra rozporządzenia Ministra oraz rozporządzenia wydawane wspólnie z innymi ministrami albo w porozumieniu z innym ministrem;

2) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) mieszkalnictwa,

b) poczty,

c) gospodarki nieruchomościami,

d) opracowania i realizacji budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister;

3) odpowiada za:

a) koordynację procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego,

b) nadzorowanie procesów legislacyjnych w zakresie prawa krajowego oraz nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu obsługi prawnej,

c) współpracę z Sejmem i Senatem, pełniąc funkcję Sekretarza Stanu do spraw Parlamentarnych;

4) z upoważnienia Ministra:

a) występuje o nadanie odznaczeń państwowych,

b) nadaje i wręcza honorowe odznaki resortowe i udziela w tym zakresie dalszych pełnomocnictw;

5) reprezentuje Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów oraz Zespole do spraw Programowania Prac Rządu;

6) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym;

7) w imieniu Ministra reprezentuje Skarb Państwa w spółce Poczta Polska S.A.

§ 4.
Podsekretarz Stanu Piotr Stomma (MPS):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) kolejnictwa,

b) polityki transportowej,

c) współpracy międzynarodowej,

d) wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej;

2) odpowiada za realizację zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym koordynację w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;

3) reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich;

4) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego,

b) Instytutem Kolejnictwa;

5) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad Centrum Unijnych Projektów Transportowych;

6) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;

7) w imieniu Ministra reprezentuje Skarb Państwa w spółkach PKP S.A. i PKP PLK S.A.

§ 5.
Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit (MJS):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) dróg i autostrad,

b) lotnictwa,

c) transportu drogowego;

2) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,

b) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,

c) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

d) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów,

e) Instytutem Transportu Samochodowego,

f) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej,

g) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”,

h) Transportowym Dozorem Technicznym;

3) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

§ 6.
Podsekretarz Stanu Tomasz Żuchowski (MTZ):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) budownictwa,

b) geodezji i kartografii,

c) planowania i zagospodarowania przestrzennego;

2) reprezentuje Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Głównym Geodetą Kraju,

b) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

c) Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie,

d) Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie,

e) Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie,

f) Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

§ 7.
Dyrektor Generalny:

1) zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z poźn. zm.2));

2) odpowiada za nadzorowanie spraw dotyczących kontroli w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra oraz nadzorowanie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych.

§ 8.
1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych;

2) dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.

2. Szczegółowe zadania Gabinetu Politycznego Ministra ustala Minister.

§ 9.
1. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, w szczególności podpisują:

1) korespondencję dotyczącą projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, kierowanych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) upoważnienia do udziału przedstawicieli Ministra w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich;

3) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie oraz na oświadczenia i wystąpienia senatorskie skierowane do Ministra;

4) korespondencję do Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu w innych urzędach organów administracji publicznej;

5) korespondencję do organów administracji rządowej oraz organów administracji samorządowej i innych podmiotów publicznych.

3. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują inne zadania określone przez Ministra, wynikające w szczególności z aktów wewnętrznych Ministra, wydanych na podstawie przepisów ustawy o Radzie Ministrów oraz innych ustaw.

4. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia.

5. Złożenie przez Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie przewidzianej prawem.

§ 10.
Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu przed podjęciem rozstrzygnięcia w sprawie, którą mogą być zainteresowani inni członkowie Kierownictwa Ministerstwa, uzgadnia projekt tego rozstrzygnięcia z właściwymi w sprawie: Sekretarzem Stanu lub Podsekretarzami Stanu. W przypadku rozbieżności stanowisk sprawę rozstrzyga Minister.
§ 11.
Sekretarz Stanu zastępuje Ministra podczas jego nieobecności, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 2 pkt 3–5 oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw, o których mowa w § 9 ust. 4 i 5.
§ 12.
1. W przypadku nieobecności:

1) Sekretarza Stanu Kazimierza Smolińskiego – sprawy, o których mowa w § 3, prowadzi Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit;

2) Podsekretarza Stanu Piotra Stommy – sprawy, o których mowa w § 4, prowadzi Sekretarz Stanu Kazimierz Smoliński;

3) Podsekretarza Stanu Jerzego Szmita – sprawy, o których mowa w § 5, prowadzi Podsekretarz Stanu Piotr Stomma;

4) Podsekretarza Stanu Tomasza Żuchowskiego – sprawy, o których mowa w § 6, prowadzi Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit.

2. W przypadku nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu zastępującego innego członka kierownictwa Ministerstwa, decyzję o zastępstwie podejmuje Minister.

3. Biuro Ministra niezwłocznie zawiadamia członków kierownictwa Ministerstwa o nieobecnościach Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz o zastępstwach, w przypadkach określonych w ust. 2.

§ 13.
Minister może zlecić Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.
§ 14.
Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister.
§ 15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 4 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność oraz transport – na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »