| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MIiR z 2015 r. poz. 23) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 2)

STATUT CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

§ 1. 1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw transportu.

2. CUPT działa na podstawie:

1) zarządzenia nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MIiRz2015r. poz. 23);

2) niniejszego statutu.

3. Siedzibą CUPT jest Warszawa.

4. Obszarem działania CUPT jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Przedmiotem działalności CUPT jest:

1) wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

2) opracowywanie, wdrażanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację projektów transportowych.

2. CUPT może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.3)) jako:

1) instytucja pośrednicząca;

2) instytucja wdrażająca;

3) beneficjent.

3. CUPT może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn zm.4)) jako:

1) instytucja pośrednicząca;

2) instytucja wdrażająca;

3) beneficjent.

4. W ramach wykonywanych zadań, CUPT w szczególności:

1) wdraża powierzone programy i monitoruje realizację projektów;

2) planuje, rozlicza i kontroluje płatności i gospodarkę środkami finansowymi w ramach tych programów;

3) zawiera umowy o dofinansowanie projektów;

4) odpowiada za dane zgromadzone na swoim poziomie wdrażania programu, w szczególności za ich zbieranie, opracowywanie, zmianę, udostępnianie i usuwanie.

5. W trakcie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 4, CUPT:

1) stosuje zasady i procedury obowiązujące przy realizacji poszczególnych programów i określone we właściwych dla danego programu dokumentach;

2) współpracuje z odpowiednimi komórkami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu, a także właściwymi jednostkami, wykonującymi zadania związane z działalnością CUPT.

§ 3. 1. Działalnością CUPT kieruje Dyrektor, który reprezentuje CUPT na zewnątrz.

2. Dyrektor CUPT wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w CUPT.

3. Dyrektora CUPT powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.

4. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań komórek wewnętrznych CUPT określa regulamin organizacyjny CUPT, ustalony przez ministra właściwego do spraw transportu.

§ 4. 1. Działalność CUPT jest finansowana z części budżetowej 39 – Transport.

2. CUPT jest dysponentem drugiego stopnia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Podstawą gospodarki finansowej CUPT jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. CUPT prowadzi sprawozdawczość budżetową przewidzianą dla jednostek budżetowych.

 

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność oraz transport – na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358 i 1890.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1767.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »