| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MIiR z 2015 r. poz. 23) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 2)

STATUT CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

§ 1. 1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw transportu.

2. CUPT działa na podstawie:

1) zarządzenia nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MIiRz2015r. poz. 23);

2) niniejszego statutu.

3. Siedzibą CUPT jest Warszawa.

4. Obszarem działania CUPT jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Przedmiotem działalności CUPT jest:

1) wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

2) opracowywanie, wdrażanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację projektów transportowych.

2. CUPT może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.3)) jako:

1) instytucja pośrednicząca;

2) instytucja wdrażająca;

3) beneficjent.

3. CUPT może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn zm.4)) jako:

1) instytucja pośrednicząca;

2) instytucja wdrażająca;

3) beneficjent.

4. W ramach wykonywanych zadań, CUPT w szczególności:

1) wdraża powierzone programy i monitoruje realizację projektów;

2) planuje, rozlicza i kontroluje płatności i gospodarkę środkami finansowymi w ramach tych programów;

3) zawiera umowy o dofinansowanie projektów;

4) odpowiada za dane zgromadzone na swoim poziomie wdrażania programu, w szczególności za ich zbieranie, opracowywanie, zmianę, udostępnianie i usuwanie.

5. W trakcie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 4, CUPT:

1) stosuje zasady i procedury obowiązujące przy realizacji poszczególnych programów i określone we właściwych dla danego programu dokumentach;

2) współpracuje z odpowiednimi komórkami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu, a także właściwymi jednostkami, wykonującymi zadania związane z działalnością CUPT.

§ 3. 1. Działalnością CUPT kieruje Dyrektor, który reprezentuje CUPT na zewnątrz.

2. Dyrektor CUPT wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w CUPT.

3. Dyrektora CUPT powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.

4. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań komórek wewnętrznych CUPT określa regulamin organizacyjny CUPT, ustalony przez ministra właściwego do spraw transportu.

§ 4. 1. Działalność CUPT jest finansowana z części budżetowej 39 – Transport.

2. CUPT jest dysponentem drugiego stopnia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Podstawą gospodarki finansowej CUPT jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. CUPT prowadzi sprawozdawczość budżetową przewidzianą dla jednostek budżetowych.

 

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność oraz transport – na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358 i 1890.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1767.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »