| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 4 lutego 2016 r.

zarządzenie w sprawie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Zespół Doradczy do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.
Do zadań Zespołu należy proponowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących wykonywania rybołówstwa komercyjnego na Morzu Bałtyckim, w tym dotyczących:

1) rozwoju rybołówstwa komercyjnego;

2) zarządzania i podziału ogólnych i dodatkowych kwot połowowych;

3) warunków technicznych prowadzenia rybołówstwa komercyjnego.

§ 3.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Jerzy Wysoczański;

2) członkowie Zespołu:

a) Paweł Kozioł,

b) Katarzyna Wysocka,

c) Andrzej Gościniak,

d) Adam Jakubiak,

e) Grzegorz Szomborg,

f) Krzysztof Molenda,

g) Mirosław Daniluk,

h) Michał Necel.

2. W pracach Zespołu, na zaproszenie przewodniczącego, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, reprezentujące poszczególne grupy interesariuszy, w tym w szczególności właściwi merytorycznie przedstawiciele administracji publicznej, sektora rybackiego lub środowiska naukowego.

§ 4.
1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Minister.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespół dokona wyboru, spośród członków Zespołu, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu.

3. Wyboru zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu, spośród 3 kandydatów zgłoszonych przez członków Zespołu.

§ 5.
1. Przewodniczący Zespołu, w szczególności:

1) co najmniej raz na kwartał zwołuje posiedzenie Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków składanych przez członków Zespołu i przedstawicieli Ministra.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzeniom Zespołu przewodniczy zastępca przewodniczącego.

3. Sekretarz Zespołu powiadamia członków Zespołu o wyznaczonym przez przewodniczącego miejscu i terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

§ 6.
1. Ustalenia podjęte przez Zespół są zamieszczane w protokole z posiedzenia, sporządzanym przez sekretarza Zespołu.

2. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje przewodniczący Zespołu lub w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, zastępca przewodniczącego, i w terminie 14 dni od dnia zakończenia posiedzenia Zespołu przedstawia protokół Ministrowi oraz członkom Zespołu.

3. Zespół może również podejmować ustalenia w trybie obiegowym, drogą elektroniczną. Przyjęte w tym trybie ustalenia Zespołu są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

§ 7.
1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Przewodniczącemu Zespołu, jego zastępcy, sekretarzowi oraz członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na posiedzenia Zespołu, do wysokości równowartości kosztów podróży pociągiem w wagonie klasy 2.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane rozliczyć koszty podróży w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

§ 8.
Zespół może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Zespołu.
§ 9.
Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ
I
ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

wz: Krzysztof Kozłowski

 

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska oraz rybołówstwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »