| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/232/10 Rady Miejskiej w Niemczy

z dnia 26 lutego 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9,13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 13 ,poz.123 z poźn. zm.), art. 11 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: zmienia się § 2 , ust. 2 w ten sposób, że załącznik do Uchwały Nr XVII/105/2000 z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury, zastępuje się załącznikiem stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik do uchwały Nr XXXIX/232/10
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 26 lutego 2010 r.
Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy, zwana dalej "Biblioteką", jest samorządowa instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych, na terenie Miasta i Gminy Niemcza.
2. Nazwa biblioteki brzmi: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy, Rynek 27/28, 58 - 230 Niemcza.
3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Niemcza.
4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Niemczy, zwany dalej "Burmistrzem".
5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.
6. Biblioteka zarejestrowana jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
7. Biblioteka prowadzi trzy Filie, których nazwa brzmi:
1) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy Filia w Gilowie,
2) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy Filia w Przerzeczynie-Zdroju,
3) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy Filia w Wilkowie Wielkim.
§ 2. Biblioteka działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o biliotekach (Dz. U. 1997, Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2001 r.Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r., Nr 152, poz. 1223)
6. Niniejszego statutu.
Rozdział 2
Cele i zadania Biblioteki
§ 3. Biblioteka zapewnia obsługę czytelniczą mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.
§ 4. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
5. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy,
6. prowadzenie różnych form i metod pracy, służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturowego miasta i gminy,
7. sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad podległymi filiami, udzielanie im pomocy i instruktażu.
§ 5. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców lub szeroko pojętej promocji miasta i gminy.
§ 6. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne, oddziały dla dzieci, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.
§ 7. W celu wypełnienia zadań statutowych mogą być wprowadzone inne formy organizacyjne Biblioteki.
Rozdział 3
Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 8. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz .
§ 9. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§ 10. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określonych w odrębnych przepisach.
§ 11. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działalności poszczególnych komórek ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Organizatora.
Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa Biblioteki
§ 12. 1. Mienie Biblioteki jest własnością Gminy Niemcza.
2. Biblioteka gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 13. Biblioteka finansowana jest :
1. dotacją z budżetu Organizatora,
2. z dochodów własnych,
3. z darowizn,
4. z dotacji celowych,
5. z wpływów z usług, o których mowa w art. 14 ust.2 z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
6. z działalności gospodarczej prowadzonej według zasad określonych w odrębnych przepisach,
7. z innych źródeł.
§ 14. Dochody uzyskane ze źródeł, o których mowa w § 13, są przeznaczone na cele statutowe Biblioteki.
§ 15. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 17. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator w trybie obowiązującyh przepisów.
§ 18. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Prokop

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »