| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/232/10 Rady Miejskiej w Niemczy

z dnia 26 lutego 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9,13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 13 ,poz.123 z poźn. zm.), art. 11 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: zmienia się § 2 , ust. 2 w ten sposób, że załącznik do Uchwały Nr XVII/105/2000 z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury, zastępuje się załącznikiem stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik do uchwały Nr XXXIX/232/10
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 26 lutego 2010 r.
Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy, zwana dalej "Biblioteką", jest samorządowa instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych, na terenie Miasta i Gminy Niemcza.
2. Nazwa biblioteki brzmi: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy, Rynek 27/28, 58 - 230 Niemcza.
3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Niemcza.
4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Niemczy, zwany dalej "Burmistrzem".
5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.
6. Biblioteka zarejestrowana jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
7. Biblioteka prowadzi trzy Filie, których nazwa brzmi:
1) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy Filia w Gilowie,
2) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy Filia w Przerzeczynie-Zdroju,
3) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy Filia w Wilkowie Wielkim.
§ 2. Biblioteka działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o biliotekach (Dz. U. 1997, Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2001 r.Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r., Nr 152, poz. 1223)
6. Niniejszego statutu.
Rozdział 2
Cele i zadania Biblioteki
§ 3. Biblioteka zapewnia obsługę czytelniczą mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.
§ 4. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
5. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy,
6. prowadzenie różnych form i metod pracy, służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturowego miasta i gminy,
7. sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad podległymi filiami, udzielanie im pomocy i instruktażu.
§ 5. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców lub szeroko pojętej promocji miasta i gminy.
§ 6. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne, oddziały dla dzieci, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.
§ 7. W celu wypełnienia zadań statutowych mogą być wprowadzone inne formy organizacyjne Biblioteki.
Rozdział 3
Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 8. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz .
§ 9. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§ 10. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określonych w odrębnych przepisach.
§ 11. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działalności poszczególnych komórek ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Organizatora.
Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa Biblioteki
§ 12. 1. Mienie Biblioteki jest własnością Gminy Niemcza.
2. Biblioteka gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 13. Biblioteka finansowana jest :
1. dotacją z budżetu Organizatora,
2. z dochodów własnych,
3. z darowizn,
4. z dotacji celowych,
5. z wpływów z usług, o których mowa w art. 14 ust.2 z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
6. z działalności gospodarczej prowadzonej według zasad określonych w odrębnych przepisach,
7. z innych źródeł.
§ 14. Dochody uzyskane ze źródeł, o których mowa w § 13, są przeznaczone na cele statutowe Biblioteki.
§ 15. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 17. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator w trybie obowiązującyh przepisów.
§ 18. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Prokop
reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »