| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/297/10 Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach

Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 36 i art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rada Gminy Łagiewniki uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się program reorganizacji systemu ochrony zdrowia na terenie Gminy Łagiewniki, polegający na likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach oraz przystąpieniu Gminy Łagiewniki do spółki Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

§ 2.

1. Postanawia się zlikwidować samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach.

2. Dniem otwarcia likwidacji jest dzień 1 sierpnia 2010r.

3. Program reorganizacji o którym mowa w § 1 realizowany będzie według następujących zasad i zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) do dnia 30 września 2010 r. - zostanie powołana i utworzona Spółka, która w terminie umożliwiającym dochowanie terminu oznaczonego w pkt 4, utworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej;

2) z dniem 1 sierpnia 2010 r. nastąpi otwarcie likwidacji Zakładu;

3) z dniem 31 października 2010 r. nastąpi zakończenie działalności medycznej Zakładu;

4) od dnia 1 listopada 2010 r. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej powołany przez Spółkę, zapewnieni dostępność do świadczeń medycznych w następujących zakresach:

a) podstawowej opieki zdrowotnej,

b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

§ 3.

1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu zapewnia się dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości przez utworzony podmiot gospodarczy działający pod nazwą Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. w Łagiewnikach, będący organem tworzącym zakład opieki zdrowotnej.

2. Zakład zapewnia pacjentom świadczenia zdrowotne do czasu przejęcia działalności medycznej od Zakładu przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 4.

Zobowiązania i należności zlikwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach staną się odpowiednio zobowiązaniami i należnościami Gminy Łagiewniki.

§ 5.

1. Mienie stanowiące własność Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach oraz mienie Gminy Łagiewniki dotychczas użytkowane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach zostanie zagospodarowane w następujący sposób:

a) nieruchomości stanowiące własność Gminy Łagiewniki zostaną wydzierżawione w całości lub w części zakładowi opieki zdrowotnej, opisanemu w § 3 ust. 1 w cenie równej wysokości odpisu amortyzacyjnego;

b) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony majątek ruchomy służący realizacji świadczeń medycznych na rzecz mieszkańców gminy, stanowiący własność likwidowanego SP ZOZ w Łagiewnikach zostanie wniesiony do spółki wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały po dokonaniu jego wyceny przez rzeczoznawcę. W zamian za wniesiony aport rzeczowy Gmina Łagiewniki obejmie udziały, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§ 6.

1. Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały będą wykonywane przez likwidatora Zakładu powołanego przez Wójta Gminy Łagiewniki. Do zadań likwidatora Zakładu należy w szczególności:

1) opracowanie harmonogramu likwidacji Zakładu,

2) zawiadomienie kontrahentów Zakładu o otwarciu likwidacji,

3) zawiadomienie banków obsługujących Zakład o otwarciu likwidacji,

4) przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku Zakładu,

5) przeprowadzeniu wyceny majątku Zakładu,

6) sporządzeniu bilansu na dzień otwarcia likwidacji i na dzień jej zakończenia,

7) wykonywanie czynności prawnych wynikających z kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego Zakładu,

8) zaspokojenie wierzycieli,

9) zawieranie umów w zakresie niezbędnym do likwidacji,

10) dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Zakładu z właściwych rejestrów,

11) wykonanie innych czynności wynikających z przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w granicach umocowania.

2. Likwidator nie może bez zgody Wójta Gminy Łagiewniki zaciągać w imieniu Zakładu nowych zobowiązań.

3. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki Kierownika Zakładu w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności Zakładu.

§ 7.

Zakończenie czynności likwidacyjnych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach nastąpi w terminie do 31 grudnia 2010 r.

§ 8.

1. Do stosunków pracy pracowników likwidowanego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz. U. nr 21, poz. 94 ze zmianami).

2. Pracownicy likwidowanego PZOZ w Łagiewnikach przechodzą na podstawie imiennie sporządzonej listy do nowo utworzonego przez PZOZ sp. z o.o. zakładu opieki zdrowotnej w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki


Krystyna Marczak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Parco

Biuro Rachunkowe PARCO S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »