| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/XXXIX/225/10 Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie art. 59 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wisznia Mała lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Wisznia Mała oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd Gminy Wisznia Mała;

4) przedsiębiorcy - rozumie się przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.);

5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Wisznia Mała lub jej jednostkom podległym.

§ 3.

1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

§ 4.

1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w ust 1.

§ 5.

1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:

1) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;

2) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.

3. Odmowa udzielania ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.

§ 6.

1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna - oświadczenie majątkowe.

3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7.

Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

§ 8.

Do udzielania ulg uprawnieni są:

1) Wójt Gminy Wisznia Mała bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych;

2) kierownik jednostki podległej Gminie Wisznia Mała, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza 3.000 zł.

§ 9.

1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:

1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;

2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;

3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 10.

Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11.

Wójt Gminy w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy przedstawia Radzie Gminy Wisznia Mała informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń w postaci sprawozdania stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 12.

Traci moc uchwała Rady Gminy Wisznia Mała Nr IV/L/309/06 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Woj. Dolnośl. Nr 232, poz. 3388).

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wyrwas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »