| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/463/2010 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych w dziedzinie kultury fizycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 35 ust 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. 1. Prezydent Miasta Głogowa przyznaje nagrody pieniężne, o których mowa w § 1, na wniosek klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia lub spółki akcyjnej.

2. Wniosek o przyznanie nagrody, o którym mowa w ust 1, w dyscyplinach indywidualnych kluby sportowe powinny złożyć najpóźniej do dnia 31 marca roku następnego, zaś w dyscyplinach zespołowych w terminie 30 dni od dnia osiągnięcia wyniku określonego w § 5.

§ 3. Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, mogą być przyznawane zawodnikom w kategorii seniorów, trenerom oraz innym osobom zasłużonym w osiągnięciu tych wyników, reprezentującym głogowskie stowarzyszenia kultury fizycznej i kluby sportowe.

§ 4. Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwana dalej "podstawą".

§ 5. 1. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:

1) zajęcie miejsca od I do III na Igrzyskach Olimpijskich, paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu

2) udział w Igrzyskach Olimpijskich, paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu lub ustanowienie rekordu świata lub Europy

3) osiągnięcie wysokiego wyniku międzynarodowego w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu (m.in. puchar federacji, mistrzostwo ligi europejskiej)

4) zajęcie miejsca od I do III na Mistrzostwach Polski w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu lub ustanowienie rekordu Polski

5) za awans do dwóch najwyższych klas rozgrywek piłki nożnej 11-osobowej i najwyższej klasy piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej

6) zajęcie miejsca od IV do X na Mistrzostwach Polski w indywidualnych olimpijskich dyscyplinach sportu

7) osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze na szczeblu krajowym, europejskim lub międzynarodowym.

2. Nagroda dla zawodnika za uzyskany wynik sportowy może być przyznana w wysokości:

1) do 30-krotności podstawy za uzyskanie wyniku, o którym mowa w ust 1 pkt 1

2) do 10-krotności podstawy za uzyskanie wyniku, o którym mowa w ust 1 pkt 2

3) do 8-krotności podstawy za uzyskanie wyniku, o którym mowa w ust 1 pkt 3 i 7

4) do 6 -krotności podstawy za uzyskanie wyniku, o którym mowa w ust 1 pkt 4

5) do 4-krotności podstawy za uzyskanie wyniku, o którym mowa w ust 1 pkt 5 i 6

3. Nagrody, o których mowa w § 3, za osiągnięcia wymienione w § 5 ust 1 mogą być przyznawane w kategorii juniorów w wysokości do 1-krotności podstawy.

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych - przyznaje się jedną nagrodę za najwyższe osiągnięcie. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę w danym roku.

§ 6. Prezydent Miasta Głogowa może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

§ 7. Wysokość nagród uzależniona jest od wysokości środków finansowych zarezerwowanych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Pobol


Uzasadnienie

Określenie zasad szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród finansowych dla zawodników, trenerów i innych osób wyrózniających się w działalności sportowej należy do kompetencji rady gminy na podstawie nowej ustawy o sporcie oraz ustawy o samorządzie gminnym. Nowa ustawa o sporcie definitywnie reguluje i stwarza podstawy prawne dla jednostek samorządu terytorialnego dot. przyznawania nagród finansowych w zakresie kultury fizycznej. Dlatego opracowano i przygotowano projekt uchwały zawierający szczegółowe zapisy regulujące zasady przyznawania nagród pieniężnych dla zwodników, terenerów i innych osób wyróznijących się osiągnięciami w działalności sportowej. Przyznanie nagrody dla osób związanych i reprezentujących wyłącznie głogowski klub sportowy jest wysoką ceną i wyrazem uznania władz samorządowych dla osiągniętrych wysokich wyników sportowych i osiągnięć w działalności sportowej, które mają istotne znaczenie dla społeczności lokalnej naszego miasta

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »